Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DaTSCAN (ioflupane (123l)) – Pakendi infoleht - V09AB03

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusDaTSCAN
ATC koodV09AB03
Toimeaineioflupane (123l)
TootjaGE Healthcare Limited

Pakendi infoleht: teave kasutajale

DaTSCAN 74 MBq/ml süstelahus

Ioflupaan (123I)

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma nukleaarmeditsiini arstiga, kes teie protseduuri jälgib.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma nukleaarmeditsiini arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on DaTSCAN ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne DaTSCAN’i kasutamist

3.Kuidas DaTSCAN’i kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas DaTSCAN’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on DaTSCAN ja milleks seda kasutatakse

DaTSCAN sisaldab toimeainena ioflupaani (123I), mida kasutatakse ajuseisundite kindlaksmääramiseks (diagnoosimiseks). See on radiofarmatseutiline ravim, mis sisaldab vähesel määral radioaktiivsust.

Radiofarmatseutiline aine koguneb süstimisel lühikeseks ajaks mingisse kindlasse elundisse või kehapiirkonda.

Et preparaat on vähesel määral radioaktiivne, on seda võimalik kehaväliselt määrata, kasutades spetsiaalseid kaameraid.

Samuti võib teha ülesvõtte, mida nimetatakse skaneeringuks. Skaneering annab täpse ülevaate radioaktiivsuse paiknemisest elundis ja kehas. See võib anda arstile väärtuslikku teavet vastava elundi talitluse kohta.

Kui täiskasvanule süstitakse DaTSCAN’i, kandub see verega kehas laiali. See koguneb väiksesse piirkonda teie ajus. Selle ajupiirkonna muutused on teadaolevalt seotud:

parkinsonismiga (sealhulgas Parkinsoni tõvega) ja Lewy kehadega dementsusega.

Skaneering võib anda teie arstile teavet muutuste kohta selles ajupiirkonnas. Skaneeringust saadav teave on arstile vajalik teie seisundi uurimisel ja võimaliku ravi üle otsustamisel.

DaTSCAN'i kasutamisel puutute kokku mõningase radioaktiivsusega. Radioaktiivsuse tase on selle aine kasutamisel siiski väiksem kui mõningate röntgenuuringute korral. Teie arst ja nukleaarmeditsiini

arst on otsustanud, et selle radiofarmatseutilise ravimiga läbi viidavast protseduurist saadav kliiniline kasu kaalub üles saadava vähese radioaktiivse kiirgusega kaasuva riski.

Ravim on ainult diagnostiliseks kasutamiseks. Seda kasutatakse haiguse kindlaksmääramiseks.

2. Mida on vaja teada enne DaTSCAN’i kasutamist

Ärge kasutage DaTSCAN’i

kui te olete allergiline ioflupaani või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline).

kui te olete rase.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne DaTSCAN’i kasutamist pidage nõu oma nukleaarmeditsiini arstiga, kui teil on mõõdukas või raske neeru- või maksakahjustus.

Lapsed ja noorukid

DaTSCAN’i ei soovitata kasutada lastel vanuses 0 kuni 18 aastat.

Muud ravimid ja DaTSCAN

Teatage oma nukleaarmeditsiini arstile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud mis tahes muid ravimeid. Mõningad ravimid ja ained võivad mõjutada DaTSCAN'i toimet, nt

buproprioon (depressiooniravim)

bensatropiin (Parkinsoni tõve ravim)

masindool (vähendab isu, rasvumise ravim)

sertraliin (depressiooniravim)

metüülfenidaat (laste hüperaktiivsuse ja narkolepsia (ülemäärase unisuse) ravim)

fentermiin (vähendab isu, rasvumise ravim)

amfetamiin (laste hüperaktiivsuse ja narkolepsia (ülemäärase unisuse) ravim; ka narkootikum)

kokaiin (kasutatakse vahel ninakirurgias anesteetikumina; ka narkootikum)

Mõned ravimid võivad mõjutada saadava kujutise kvaliteeti. Arst võib paluda, et katkestaksite enne DaTSCAN’i kasutamist mõneks ajaks teatud ravimite tarvitamise.

Rasedus ja imetamine

Ärge kasutage DaTSCAN’i raseduse ajal või kui arvate, et võite olla rase. Teie loode võib saada selle kasutamisel kiirguseannuse. Teavitage oma nukleaarmeditsiini arsti võimalikust rasedusest. Tuleb

kaaluda alternatiivsete meetodite kasutamist, millega ei kaasne radioaktiivsust.

Imetamise puhul võib teie nukleaarmeditsiini arst uuringu edasi lükata või paluda teil katkestada rinnaga toitmise. Ei ole teada, kas ioflupaan (123I) imendub rinnapiima.

Katkestage imetamine 3 päevaks pärast DaTSCAN'i saamist.

Toitke last sel ajal rinnapiima asendajaga. Rinnapiim tuleb sel ajal regulaarselt välja pumbata ja väljapumbatud rinnapiim kõrvaldada.

Seda tuleb teha 3 päeva jooksul, kuni radioaktiivsus on teie kehast kadunud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

DaTSCAN’il puudub teadaolev toime autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele.

DaTSCAN sisaldab 5 mahuprotsenti alkoholi (etanooli). Iga annus sisaldab kuni 197 mg alkoholi.

See on samaväärne 5 ml õlle või 2 ml veiniga. Alkoholismi korral on see kahjulik ja seda tuleb võtta arvesse rasedate või imetavate naiste, laste ja kõrge riskiga rühmade puhul, nagu maksahaiguse või

epilepsiaga patsiendid. Kui teil on mõni neist seisunditest, rääkige sellest arstile.

3.Kuidas DaTSCAN’i kasutada

Radioaktiivsete ainete kasutamist, käitlemist ja hävitamist reguleerivad ranged seadused. DaTSCAN’i kasutamine lubatud ainult haiglates või teistes raviasutustes. Ravimi käsitsemine ja manustamine on lubatud inimestel, kes on saanud vastava väljaõppe ja oskavad seda ohutult kasutada. Nemad annavad

teile nõu vajalike ettevaatusabinõude kohta. Teie nukleaarmeditsiini arst otsustab, milline annus on teile sobiv.

Enne DaTSCAN’i kasutamist palub arst teil võtta joodi sisaldavaid tablette või vedelikku. See hoiab ära radioaktiivse aine kuhjumise teie kilpnäärmes. Tähtis on võtta neid tablette või vedelikku arsti poolt antud juhiste kohaselt.

DaTSCAN'i antakse teile süstina, tavaliselt käsivarreveeni. Soovitatav süstiga manustatav radioaktiivsuse doos on 111 kuni 185 MBq (megabekerell ehk MBq on radioaktiivsuse mõõtühik). Piisab ühekordsest süstist. Ülesvõte tehakse tavaliselt 3 kuni 6 tundi peale DaTSCAN’i süstimist.

Kui teile antakse DaTSCAN’i rohkem kui ette nähtud

Et DaTSCAN’i annab teile arst piiritletud tingimustes, on ülemäärase annuse saamine ebatõenäoline. Teie nukleaarmeditsiini arst soovitab teil juua rohkelt vedelikku, et kiirendada ravimi väljumist kehast. Kehast väljuva vedeliku (uriini) suhtes peate olema ettevaatlik – arst ütleb, kuidas peate toimima. See on DaTSCAN'i taoliste ravimite puhul tavaline kord. Organismi jäävad ioflupaani (123I) kogused kaotavad oma radioaktiivsed omadused loomulikul teel.

Lisaküsimuste korral selle ravimi kasutamise kohta pöörduge protseduuri eest vastutava nukleaarmeditsiini arsti poole.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka DaTSCAN põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kõrvaltoimete esinemissagedus on järgmine:

Sage: võib esineda kuni 1 inimesel 10-st

-peavalu

-peapööritus

Aeg-ajalt: võib esineda kuni 1 inimesel 100-st

-isu suurenemine

-pearinglus

-maitsehäired

-iiveldus

-suukuivus

-peapööritus

-lühiajaline ärritusnäht, mis sarnaneb sipelgate jooksmisega nahal

-intensiivne valu süstekohal. Seda on täheldatud DaTSCAN'i süstimisel väikestesse veenidesse.

Teadmata: sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel. - ülitundlikkus (allergilisus)

DaTSCAN’iga organismi sattuva radioaktiivsuse hulk on väga väike. See kaob kehast mõne päeva jooksul, ilma et oleks vaja ettevaatusabinõusid rakendada.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma nukleaarmeditsiini arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada

riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas,* kaudu Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas DaTSCAN’i säilitada

Teie ei pea seda ravimit säilitama. Seda ravimit säilitatakse vastava spetsialisti vastutusel selleks ettenähtud ruumis. Radiofarmatseutiliste ravimite säilitamine toimub vastvalt radioaktiivse materjali käitlemise kohalikule seadusandlusele.

Järgnev teave on ainult tervishoiutöötajatele:

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte hoida sügavkülmas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja viaalil pärast Kõlblik

kuni. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. Haigla töötajad peavad tagama ravimi korrektse säilitamise ja hävitamise ning mitte kasutama etiketil märgitud kõlblikkusaja ületanud

ravimit.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida DaTSCAN sisaldab

toimeaine on ioflupaan (123I). Iga ml lahust sisaldab ioflupaan (123I) referentsaja aktiivsusega 74 MBq (0,07 kuni 0,13 mikrogrammi/ml ioflupaani).

abiained on äädikhape, naatriumatsetaat, etanool ja süstevesi.

Kuidas DaTSCAN välja näeb ja pakendi sisu

DaTSCAN on 2,5 või 5 ml lahus üksikus värvitust klaasist 10 ml viaalis, mis on suletud kummikorgi ja metallsulguriga.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

GE Healthcare Limited

Little Chalfont

Bucks HP7 9NA Ühendkuningriik

Tootja:

GE Healthcare B.V.

Den Dolech 2

NL-5612 AZ, Eindhoven

Holland

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

GE Healthcare BVBA

General Electric International Inc.

Tél/Tel: +32 (0) 2 719 7410

Tel.: +370 68 726 753

България

Luxembourg/Luxemburg

GE Healthcare Bulgaria EOOD

GE Healthcare BVBA

Teл/Fax: + 359 2 9712561

België/Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: +32 (0) 2 719 7410

Česká republika

Magyarország

M.G.P. spol. s r.o.

Radizone Diagnost-X Kft.

Tel.: +420 577 212 140

Tel: +36 1 787-5720

 

Danmark

Malta

GE Healthcare A/S

Pharma-Cos Ltd.

Tlf: +45 70 2222 03

Tel: +356 21441 870

Deutschland

Nederland

GE Healthcare Buchler GmbH & Co. KG

GE Healthcare B.V.

Tel: +49 (0) 5 307 93 00

Tel: +31 (0) 40 299 10 00

Eesti

Norge

GE Healthcare Estonia OÜ

GE Healthcare AS

Tel: +372 6260 061

Tlf: + 47 23 18 50 50

Ελλάδα

Österreich

GE Healthcare A.E.

GE Healthcare Handels GmbH

Τηλ: +30 210 8930600

España

Polska

GE Healthcare Bio-Sciences, S.A.U

GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 663 25 00

Tel: + 4822 330 83 00

France

Portugal

GE Healthcare SAS

Satis – GE Healthcare

Tél: +33 1 34 49 54 54

Tel: + 351 214251352

Hrvatska

România

GE Healthcare d.o.o.

S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL

Tel: +385 (0)1 61 70 280

SYSTEMS ROMANIA S.R.L.

 

Tel. + 40 37 2074527

Ireland

Slovenija

GE Healthcare Limited

Biomedis M.B. trgovina d.o.o.

UK

Tel: + 386 2 4716300

Tel: +44 (0) 1494 54 40 00

 

Ísland

Slovenská republika

Icepharma

MGP, spol. s r. o.

Sími: + 354 540 8000

Tel: +421 2 5465 4841

Italia

Suomi/Finland

GE Healthcare S.r.l.

Oy GE Healthcare Bio-Sciences Ab

Tel: +39 02 26001 111

Puh/Tel: +358 10 39411

Κύπρος

Sverige

Phadisco Ltd

GE Healthcare AB

Τηλ: +357 22 715000

Tel: + 46 (0) 8 559 504 00

Latvija

United Kingdom

General Electric International Inc.

GE Healthcare Limited

Tel: +371 6780 7086

Tel: +44 (0) 1494 54 40 00

Infoleht on viimati uuendatud <kuu AAAA>

 

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

See infoleht on kõigis EL/EMPi keeltes Euroopa Ravimiameti kodulehel.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu