Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Daliresp (roflumilast) – Pakendi märgistus - R03DX07

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusDaliresp
ATC koodR03DX07
Toimeaineroflumilast
TootjaAstraZeneca AB

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISKARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Daliresp 500 mikrogrammi õhukese polümeerikattega tabletid

Roflumilast

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 500 mikrogrammi roflumilasti.

3.ABIAINED

Sisaldab laktoosi. Lugege täiendavat informatsiooni pakendi infolehest.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

10 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

90 õhukese polümeerikattega tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Rootsi

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/668/001

EU/1/11/668/002

EU/1/11/668/003

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Daliresp 500 mikrogrammi

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Daliresp 500 mikrogrammi tabletid

Roflumilast

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

AstraZeneca AB

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu