Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Daronrix (Whole virion, inactivated, containing...) – Pakendi märgistus - J07BB01

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusDaronrix
ATC koodJ07BB01
ToimeaineWhole virion, inactivated, containing antigen*: A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) * produced in eggs
TootjaGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

ÜHEANNUSELINE

EELTÄIDETUD SÜSTAL X 1 JA X 10 KOOS NÕELAGA VÕI ILMA

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Daronrix, süstesuspensioon eeltäidetud süstlas

Pandeemiline gripivaktsiin (täisviirus, inaktiveeritud, adjuveeritud)

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Pandeemilise gripiviiruse tüve vaktsiini (täisviirus, inaktiveeritud) antigeenne* koostis 0,5 ml annuse kohta:

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)***

15 mikrogrammi**

* kultiveeritud munavalgul

 

** hemaglutiniin

 

*** alumiiniumfosfaat

0,45 milligrammi Al3+

ja alumiiniumhüdroksiid adjuvant, hüdreeritud

0,05 milligrammi Al3+

 

 

 

3.

ABIAINED

 

Naatriumkloriid

Dinaatriumfosfaatdodekahüdraat

Kaaliumdivesinikfosfaat

Kaaliumkloriid

Magneesiumkloriidheksahüdraat

Tiomersaal

Süstevesi

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstesuspensioon Eeltäidetud süstlas 1 annus

1 annus (0,5 ml)

Eeltäidetud süstal Nõel

10 x 1 annus

1 annus (0,5 ml)

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Lihasesisene manustamine.

Enne kasutamist loksutada.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte külmutada.

Hoida originaalmahutis valguse eest kaitstult.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

Hävitada vastavalt kohalikult kehtivatele nõuetele.

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgia

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/0/00/000/000

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

AMPULL X 100

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Daronrix, süstesuspensioon

Pandeemilise gripiviiruse vaktsiin (täisviirus, inaktiveeritud, adjuveeritud)

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Pandeemilise gripiviiruse tüve vaktsiini (täisviirus, inaktiveeritud) antigeenne* koostis 0,5 ml annuse kohta:

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) ***

15 mikrogrammi**

* kultiveeritud munavalgul

 

** hemaglutiniin

 

*** alumiiniumfosfaat

0,45 milligrammi Al3+

ja alumiiniumhüdroksiid adjuvant, hüdreeritud

0,05 milligrammi Al3+

 

 

 

3.

ABIAINED

 

Naatriumkloriid

Dinaatriumfosfaatdodekahüdraat

Kaaliumdivesinikfosfaat

Kaaliumkloriid

Magneesiumkloriidheksahüdraat

Tiomersaal

Süstevesi

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Ampull

100 x 1 annus

1 annus (0,5 ml)

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Lihasesisene manustamine.

Enne kasutamist loksutada.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte külmutada.

Hoida originaalmahutis valguse eest kaitstult.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

Hävitada vastavalt kohalikult kehtivatele nõuetele.

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/0/00/000/000

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

MITMEANNUSELINE PAKEND

VIAAL (10 ANNUST) X 50

VIAAL (20 ANNUST) X 50

AMPULL (10 ANNUST) X 50

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Daronrix, süstesuspensioon

Pandeemilise gripiviiruse vaktsiin (täisviirus, inaktiveeritud, adjuveeritud)

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Pandeemilise gripiviiruse tüve vaktsiini (täisviirus, inaktiveeritud) antigeenne* koostis 0,5 ml annuse kohta:

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) ***

15 mikrogrammi**

* kultiveeritud munavalgul

 

** hemaglutiniin

 

*** alumiiniumfosfaat

0,45 milligrammi Al3+

ja alumiiniumhüdroksiid adjuvant, hüdreeritud

0,05 milligrammi Al3+

 

 

 

3.

ABIAINED

 

Naatriumkloriid

Dinaatriumfosfaatdodekahüdraat

Kaaliumdivesinikfosfaat

Kaaliumkloriid,

Magneesiumkloriidheksahüdraat

Tiomersaal

Süstevesi

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstesuspensioon Viaal

50 x 10 annust

1 annus (0,5 ml)

Viaal

50 x 20 annust

1 annus (0,5 ml)

Ampull

50 x 10 annust

1 annus (0,5 ml)

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Lihasesisene manustamine.

Enne kasutamist loksutada.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte külmutada.

Hoida originaalmahutis valguse eest kaitstult.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

Hävitada vastavalt kohalikult kehtivatele nõuetele.

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/0/00/000/000

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

ÜHEANNUSELINE PAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Daronrix, süstesuspensioon

Pandeemilise gripiviiruse vaktsiin (täisviirus, inaktiveeritud, adjuveeritud) i.m.

2.MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4.PARTII NUMBER

Partii nr:

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

1 annus (0,5 ml)

6.MUU

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL MITMEANNUSELINE (10 ANNUST) PAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Daronrix, süstesuspensioon

Pandeemilise gripiviiruse vaktsiin (täisviirus, inaktiveeritud, adjuveeritud) i.m.

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

10 annust (5 ml)

6. MUU

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

MITMEANNUSELINE (20 ANNUST) PAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Daronrix, süstesuspensioon

Pandeemilise gripiviiruse vaktsiin (täisviirus, inaktiveeritud, adjuveeritud) i.m.

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

20 annust (10 ml)

6. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu