Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dasselta (desloratadine) – Pakendi märgistus - R06AX27

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusDasselta
ATC koodR06AX27
Toimeainedesloratadine
TootjaKrka, d.d., Novo mesto

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Dasselta 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Desloratadiin

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 5 mg desloratadiini.

3.ABIAINED

Abiaine: laktoosmonohüdraat.

Lisainformatsiooni vt pakendi infolehest.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Õhukese polümeerikattega tablett

blister:

7 õhukese polümeerikattega tabletti

10 õhukese polümeerikattega tabletti

20 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

50 õhukese polümeerikattega tabletti

90 õhukese polümeerikattega tabletti

100 õhukese polümeerikattega tabletti

tabletipurk:

250 õhukese polümeerikattega tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

tabletipurk:

Kõlblikkusaeg pärast purgi esmast avamist: 3 kuud.

Avamise kuupäev:___________

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

7 õhukese polümeerikattega tabletti: EU/1/11/739/001

10 õhukese polümeerikattega tabletti: EU/1/11/739/002

20 õhukese polümeerikattega tabletti: EU/1/11/739/003

30 õhukese polümeerikattega tabletti: EU/1/11/739/004

50 õhukese polümeerikattega tabletti: EU/1/11/739/005

90 õhukese polümeerikattega tabletti: EU/1/11/739/006

100 õhukese polümeerikattega tabletti: EU/1/11/739/007

250 õhukese polümeerikattega tabletti: EU/1/11/739/008

13.PARTII NUMBER

Lot:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Dasselta 5 mg

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Dasselta 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Desloratadiin

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

KRKA

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

4.PARTII NUMBER

Lot:

5.MUU

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Dasselta 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Desloratadiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 5 mg desloratadiini.

3. ABIAINED

Abiaine: laktoosmonohüdraat.

Lisainformatsiooni vt pakendi infolehest.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Õhukese polümeerikattega tablett.

250 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

Kõlblikkusaeg pärast purgi esmast avamist: 3 kuud.

Avamise kuupäev:__________

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Sloveenia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

13. PARTII NUMBER

Lot:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu