Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Defitelio (defibrotide) – Pakendi märgistus - B01AX01

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusDefitelio
ATC koodB01AX01
Toimeainedefibrotide
TootjaGentium S.r.l.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Defitelio 80 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat

Defibrotiid

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks 2,5 ml viaal sisaldab 200 mg defibrotiidi.

3.ABIAINED

Abiained on: naatriumtsitraatdihüdraat, vesinikkloriidhape ja naatriumhüdroksiid (pH korrigeerimiseks), süstevesi.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Infusioonilahuse kontsentraat 10 viaali

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Intravenoosne

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Mitte lasta külmuda.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Gentium Srl

Piazza XX Settembre 2 Villa Guardia

22079 Itaalia

T +39 031 537 3200 F +39 031 537 3241 info@gentium.it

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/878/001

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks on vastuvõetav

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

VIAAL

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Defitelio 80 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat

Defibrotiid

Intravenoosne

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4.PARTII NUMBER

Partii nr:

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

2,5 ml

6.MUU

Gentium Srl

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu