Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Deltyba (delamanid) – Ravimi omaduste kokkuvõte - J04AK06

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusDeltyba
ATC koodJ04AK06
Toimeainedelamanid
TootjaOtsuka Novel Products GmbH

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.8.

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Deltyba 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 50 mg delamaniidi.

Teadaolevat toimet omav abiaine: üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 100 mg laktoosi (monohüdraadina).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tablett (tablett).

Ümmargune kollane õhukese polümeerikattega tablett.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Deltyba on näidustatud osana sobivast pulmonaalse multiresistentse tuberkuloosi (MDR-TB) kombineeritud raviskeemist, kui resistentsuse või taluvuse tõttu ei ole võimalik kasutada mõnda teist efektiivset raviskeemi (vt lõigud 4.2, 4.4 ja 5.1).

Antibakteriaalsete ravimite kasutamisel tuleb lähtuda kohalikest kehtivatest ravijuhistest.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Ravi delamaniidiga peab alustama ja jälgima arst, kes on kogenud multiresistentse Mycobacterium tuberculosis’e ravis.

Delamaniidi tuleb alati manustada osana sobivast multiresistentse tuberkuloosi kombineeritud raviskeemist (vt lõigud 4.4 ja 5.1). Pärast 24-nädalase delamaniidravi lõppu tuleb ravi sobiva kombineeritud raviskeemiga jätkata vastavalt Maailma Terviseorganisatsiooni juhistele.

Delamaniidi soovitatakse manustada otseselt kontrollitava ravina (OKR).

Annustamine

Soovitatav annus täiskasvanutele on 100 mg kaks korda ööpäevas 24 nädala jooksul.

Eakad (> 65 aasta vanused)

Eakate kohta andmed puuduvad.

Neerufunktsiooni kahjustus

Kerge või mõõduka neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel ei ole annuse kohandamine vajalik. Delamaniidi kasutamise kohta raske neerukahjustusega patsientidel puuduvad andmed ja selle kasutamist ei soovitata (vt lõigud 4.4 ja 5.2).

Maksafunktsiooni kahjustus

Kerge maksafunktsiooni kahjustusega patsientidel ei ole annuse kohandamine vajalik. Delamaniidi kasutamine mõõduka või raske maksafunktsiooni kahjustusega patsientidel ei ole soovitatav (vt lõigud 4.4 ja 5.2).

Lapsed

Delamaniidi ohutus ja efektiivsus lastel ja kuni 18-aastastel noorukitel ei ole tõestatud. Andmed puuduvad.

Manustamisviis

Suukaudne.

Delamaniidi tuleb võtta koos toiduga.

4.3

Vastunäidustused

-

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

-

Seerumi albumiin < 2,8 g/dl (vt lõik 4.4 seoses kasutamisega patsientidel seerumi albumiiniga

 

≥ 2,8 g/dl).

-

Tugevate CYP3A4 indutseerijate (nt karbamasepiin) kasutamine.

4.4

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Puuduvad andmed ravi kohta delamaniidiga enam kui 24 järjestikuse nädala jooksul.

Puuduvad kliinilised andmed delamaniidi kasutamise kohta järgmiste seisundite puhul:

-ekstrapulmonaalne tuberkuloos (nt närvisüsteem, luud),

-muude mükobakterite liikide poolt peale M. tuberculosise kompleks põhjustatud infektsioonid,

-latentsed M. tuberculosise infektsioonid.

Puuduvad kliinilised andmed delamniidi kasutamise kohta osana kombineeritud raviskeemidest, mida kasutatakse ravimtundliku M. tuberculosise raviks.

Delamaniidi võib kasutada ainult sobivas kombineeritud raviskeemis multiresistentse kopsutuberkuloosi raviks vastavalt Maailma Terviseorganisatsiooni soovitustele, et vältida resistentsust delamaniidile.

Ravi ajal on esinenud resistentsust delamaniidi suhtes. Delamaniidi suhtes resistentsuse tekkimise riski suurendab selle kasutamine koos väheste prognoositult aktiivsete ainetega ja/või kui need täiendavad ained ei olnud kõige efektiivsemateks M. tuberculosis’e vastasteks aineteks peetavate hulgas. Lisaks viitavad piiratud kliinilised andmed, et suurima efektiivsuse andis delamaniidi lisamine rifampitsiini ja isoniasiidi suhtes resistentse, kuid muus osas tundliku multiresistentse tuberkuloosi raviskeemidele, samas kui delamaniidi kasutamine eriti ravimresistentse tuberkuloosi parimate saadaolevate raviskeemide osana, mida oli võimalik koostada, oli seotud kõige väiksema efektiivsusega.

QT-intervalli pikenemine

Delamaniidiga ravitud patsientidel on täheldatud QT-intervalli pikenemist. Pikenemine suureneb aeglaselt esimese 6…10 ravinädala jooksul ja jääb seejärel stabiilseks. QTc pikenemine korreleerub tugevalt delamaniidi peamise metaboliidi DM-6705-ga. Plasma albumiin ja CYP3A4 reguleerivad vastavalt DM- 6705 tekkimist ning metabolismi (vt lõik Erikaalutlused allpool).

QT-intervalli pikendava toime ulatus

Platseebokontrollitud uuringus multiresistentse tuberkuloosiga patsientidel, kes said 100 mg delmaniidi kaks korda ööpäevas, oli keskmine platseeboga korrigeeritud QTcF-i pikenemine 7,6 ms 1. kuul ja 12,1 ms 2. kuul. 3%-l patsientidest esines suurenemine 60 ms või rohkem mingil ajal uuringu jooksul ja 1 patsiendil

esines QTcF-i intervall > 500 ms (vt lõik 4.8). Torsade de pointes’i juhte või ajaliselt seotud sündmusi, mis viitaksid proarütmiatele, ei esinenud.

Üldised soovitused

Enne ravi alustamist delamaniidiga ja kogu ravikuuri ajal üks kord kuus on soovitatav teha elektrokardiogramme (EKG). Kui enne delamaniidi esimest annust või delamaniidravi ajal tekib

QTcF > 500 ms, ei tohi delamaniidravi alustada või see tuleb katkestada. Kui QTc-intervalli kestus ületab mees-/naispatsiendil 450/470 ms ravi ajal delamaniidiga, tuleb neid patsiente sagedamini EKG-ga jälgida. Ravi algul on soovitatav teha ka seerumi elektrolüütide, nt kaaliumi analüüs ja võimalikud kõrvalekalded korrigeerida.

Erikaalutlused

Kardiaalsed riskitegurid

Ravi delamaniidiga ei tohi alustada järgmiste riskiteguritega patsientidel, välja arvatud juhul, kui arvatakse, et delamaniidi võimalik kasu kaalub üles võimalikud riskid. Selliste patsientide EKG-d tuleb kogu delamaniidiga ravimise jooksul väga sageli jälgida.

-Teadaolev kaasasündinud QTc-intervalli pikenemine või ükskõik milline kliiniline seisund, mis teadaolevalt pikendab QTc-intervalli, või QTc > 500 ms.

-Anamneesis sümptomaatilised südame rütmihäired või kliiniliselt oluline bradükardia.

-Kõik kardiaalsed seisundid, mis soodustavad arütmiat, nagu raske hüpertensioon, vasaku vatsakese hüpertroofia (sealhulgas hüpertroofiline kardiomüopaatia) või südame paispuudulikkus, millega kaasneb vasaku vatsakese vähenenud väljutusfraktsioon.

-Elektrolüütide häired, eriti hüpokaleemia, hüpokaltseemia või hüpomagneseemia.

-Ravimite kasutamine, mis teadaolevalt pikendavad QT-intervalli. Nende hulka kuuluvad (kuid mitte ainult):

-antiarütmikumid (nt amiodaroon, disopüramiid, dofetiliid, ibutiliid, prokaiinamiid, kinidiin, hüdrokinidiin, sotalool);

-neuroleptikumid (nt fenotiasiinid, sertindool, sultopriid, kloorpromasiin, haloperidool, mesoridasiin, pimosiid või tioridasiin), antidepressandid;

-teatud antimikroobsed ravimid, sealhulgas:

-makroliidid (nt erütromütsiin, klaritromütsiin),

-moksifloksatsiin, sparfloksatsiin (vt lõik 4.4 seoses kasutamisega koos teiste fluorokinoloonidega),

-triasoolsed seenevastased ravimid,

-pentamidiin,

-sakvinaviir,

-teatud mittesedatiivsed antihistamiinikumid (nt terfenadiin, astemisool, misolastiin);

-tsisapriid, droperidool, domperidoon, bepridiil, difemaniil, probukool, levometadüül, metadoon, vinca alkaloidid, arseentrioksiid.

Hüpoalbumineemia

Multiresistentse tuberkuloosi kliinilises uuringus seostati delamaniidiga ravitud patsientidel hüpoalbumineemiat suurenenud QTc-intervalli pikenemise riskiga. Delamaniid on vastunäidustatud patsientidele, kelle albumiin on < 2,8 g/dl (vt lõik 4.3). Patsientidel, kellel on delamaniidravi alustamisel seerumi albumiinitase < 3,4 g/dl või seerumi albumiinitase langeb sellesse vahemikku ravi ajal, tuleb korduvalt jälgida EKG-d kogu delamaniidravi jooksul.

Manustamine koos CYP3A4 tugevate inhibiitoritega

Delamaniidi koos CYP3A4 tugeva inhibiitoriga (lopinaviir/ritonaviir) manustamisele kaasnes metaboliidi DM-6705 ekspositsiooni 30% suurenemine, mida on seostatud QTc-intervalli pikenemisega. Seetõttu on soovitatav korduvalt jälgida EKG-d kogu delamaniidravi jooksul, kui peetakse vajalikuks manustada delamaniidi koos mõne CYP3A4 tugeva inhibiitoriga.

Delamaniidi manustamine koos kinoloonidega

Kõik QTcF-i pikenemised üle 60 ms olid seotud samaaegse fluorokinoloonide kasutamisega. Seetõttu, kui multiresistentse tuberkuloosi adekvaatse raviskeemi koostamiseks peetakse vältimatuks nende samaaegset manustamist, on soovitatav korduvalt jälgida EKG-d kogu delamaniidravi jooksul.

Maksafunktsiooni kahjustus

Deltyba kasutamine mõõduka või raske maksafunktsiooni kahjustusega patsientidel ei ole soovitatav (vt lõik 4.2 ja 5.2).

HIV-infektsiooniga patsiendid

Delamaniidi kasutamise kogemused samaaegset HIV-ravi saavatel patsientidel puuduvad (vt lõik 4.5).

Piiratud andmed delamaniidi efektiivsuse kohta

Praegused tõendid pärinevad ühest 2-kuulise kestusega randomiseeritud kontrollitud uuringust ja ühest 6-kuulise kestusega avatud jätkuuuringust lisaks pikaajalistele lõpptulemustele, mis koguti pärast multiresistentse tuberkuloosi ravi lõppu (vt lõik 5.1).

Biotransformatsioon ja eritumine

Delamaniidi komplektne metaboolne profiil inimesel ei ole veel täielikult välja selgitatud (vt lõigud 4.5 ja 5.2). Seetõttu ei saa kindlalt prognoosida võimalikke delamaniidiga esinevaid kliiniliselt olulisi ravimite koostoimeid ja võimalikke tagajärgi, sealhulgas kogutoimet QTc-intervallile.

Abiained

Deltyba õhukese polümeerikattega tabletid sisaldavad laktoosi. Patsiendid, kellel on harvaesinevad pärilikud häired galaktoosi talumatus, laktaasipuudulikkus või glükoosi-galaktoosi imendumishäire, ei tohi seda ravimit kasutada.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Kogu delamaniidi metaboolset profiili ja eritumisviisi ei ole veel täielikult välja selgitatud (vt lõigud 4.4 ja 5.2).

Muude ravimite toime Deltybale

Tsütokroom P450 3A4 indutseerijad

Ravimite koostoimete kliinilised uuringud tervetel osalejatel näitasid delamaniidi ekspositsiooni vähenemist kuni 45% pärast 15-päevast tsütokroom P450 (CYP) 3A4 tugeva indutseerija (rifampitsiin 300 mg ööpäevas) samaaegset manustamist koos delamaniidiga (200 mg ööpäevas). Nõrga indutseerija efavirensi kasutamisel ei täheldatud delamaniidi ekspositsiooni kliiniliselt olulist vähenemist manustamisel annuses 600 mg ööpäevas 10 päeva jooksul kombinatsioonis delamaniidi annusega 100 mg kaks korda ööpäevas.

HIV-ravimid

Ravimite koostoimete kliinilistes uuringutes tervetel isikutel manustati delamaniidi üksikravimina (100 mg kaks korda ööpäevas) ja koos tenofoviiriga (300 mg ööpäevas) või lopinaviiri/ritonaviiriga (400/100 mg ööpäevas) 14 päeva jooksul ja koos efavirensiga (600 mg ööpäevas) 10 päeva jooksul. Delamaniidi ekspositsioon jäi samaks (vahe < 25%) HIV-ravimite tenofoviiri ja efavirensiga, kuid suurenes veidi lopinaviiri/ritonaviiri sisaldava kombineeritud HIV-ravimi kasutamisel.

Deltyba toime muudele ravimitele

In vitro uuringud näitasid, et delamaniid ei inhibeeri CYP450 isosüüme.

In vitro uuringud näitasid, et delamaniid ja selle metaboliidid ei avaldanud mõju transporteritele (MDR1(p- gp), BCRP, OATP1, OATP3, OCT1, OCT2, OATP1B1, OATP1B3 ja BSEP kontsentratsioonides, mis ületasid ligikaudu 5…20-kordselt Cmax-i püsikontsentratsiooni. Et kontsentratsioonid sooles võivad olla palju suuremad kui need kordades Cmax-i ületavad kontsentratsioonid, esineb võimalus, et delamaniid mõjutab transportereid.

Tuberkuloosiravimid

Ravimite koostoime kliinilises uuringus tervetel isikutel manustati delamaniidi üksikravimina (200 mg ööpäevas) ja koos rifampitsiini/isoniasiidi/pürasinamiidiga (300/720/1800 mg ööpäevas) või etambutooliga (1100 mg ööpäevas) 15 päeva jooksul. Samaaegselt kasutatavate tuberkuloosiravimite (rifampitsiin/isoniatsiid/pürasinamiid) ekspositsiooni see ei mõjutanud. Kasutamine samaaegselt delamaniidiga suurendas oluliselt, ligikaudu 25% võrra etambutooli püsikontsentratsioone vereplasmas, kuid

selle kliiniline olulisus ei ole teada.

HIV-ravimid

Ravimite koostoimete kliinilises uuringus tervetel isikutel manustati delamaniidi üksikravimina (100 mg kaks korda ööpäevas) ja koos tenofoviiriga (300 mg), lopinaviiri/ritonaviiriga (400/100 mg) 14 päeva jooksul ja koos efavirensiga (600 mg ööpäevas) 10 päeva jooksul. Delamaniidi kasutamine koos HIV-ravimite tenofoviiri, lopinaviiri/ritonaviiri ja efavirensiga nende ravimite ekspositsiooni ei mõjutanud.

Potentsiaalselt QTc-intervalli pikendavad ravimid

Delamaniidi kasutamisega patsientidel, kes juba saavad ravimeid, mida seostatakse QT-intervalli pikenemisega, peab olema ettevaatlik (vt lõik 4.4). Moksifloksatsiini manustamist koos delamaniidiga multiresistentse tuberkuloosiga patsientidele ei ole uuritud. Moksifloksatsiini kasutamine delamaniidravi saavatel patsientidel ei ole soovitatav.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Delamaniidi kasutamise kohta rasedatel on väga vähe andmeid. Loomkatsed on näidanud kahjulikku toimet reproduktiivsusele (vt lõik 5.3).

Deltybat ei ole soovitav kasutada rasedatel ja fertiilses eas naistel, välja arvatud juhul, kui nad kasutavad usaldusväärseid rasestumisvastaseid vahendeid.

Imetamine

Ei ole teada, kas see ravimpreparaat või selle metaboliidid erituvad rinnapiima. Kättesaadavad farmakokineetilised andmed loomade kohta näitavad delamaniidi ja/või selle metaboliitide eritumist piima. Delamaniidravi ajal ei ole potentsiaalne risk imetatavale lapsele välistatud, mistõttu naistel soovitatakse ravi ajal Deltybaga mitte imetada .

Fertiilsus

Deltyba ei mõjutanud isas- ega emasloomade fertiilsust (vt lõik 5.3). Kliinilised andmed delamaniidi toime kohta inimeste fertiilsusele puuduvad.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. Patsientidel tuleb siiski soovitada mitte juhtida autot ega käsitseda masinaid, kui neil tekib kõrvaltoimeid, mis võivad neid tegevusi mõjutada (näiteks väga sage on peavalu ja treemor).

4.8Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Allpool kirjeldatud kõrvaltoimete esinemissagedus põhineb topeltpimeda kontrollitud kliinilise uuringu andmetel, kus osales 481 multiresistentse tuberkuloosiga patsienti, kellest 321 kasutasid delamaniidi koos optimaalse taustraviskeemiga. Selle andmekogu piiratud suuruse tõttu ei ole praegu võimalik selgelt kindlaks teha, kas alltoodud kõrvaltoimete põhjuseks on optimaalne taustravi või delamaniid.

Elektrokardiogrammil QTc-intervalli pikenemine on delamaniidravi kõige olulisem ohutusprobleem (vt ka lõik 4.4). Põhiline tegur, mis soodustab QTc-intervalli pikenemist, on hüpoalbumineemia (eriti alla 2,8 g/dl). Muud olulised kõrvaltoimed on ärevus, paresteesiad ja treemor.

Delamaniidiga ravitud patsientide kõige sagedamini täheldatud kõrvaltoimed (st esinemissagedus > 10%) on iiveldus (38,3%), oksendamine (33%) ja pearinglus (30,2).

Kõrvaltoimete tabel

Allolevas tabelis loetletud kõrvaltoimetest teatati vähemalt ühel 321 patsiendist, kes said delamaniidi ülalmainitud topeltpimedas platseeboga kontrollitud kliinilises uuringus. Kõrvaltoimed on loetletud MedDRA organsüsteemi klassi ja eelistermini alusel. Igas organsüsteemi klassis on kõrvaltoimed loetletud järgmiste sageduskategooriate alusel: väga sage (≥ 1/10), sage (≥ 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100), harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000), väga harv (< 1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel). Igas esinemissageduse rühmas on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Tabel. Delamaniidi kõrvaltoimed

Organsüsteem

Sagedus

 

Sagedus

Sagedus

 

aeg-ajalt

 

sage

väga sage

Infektsioonid ja

Vöötohatis

 

 

 

infestatsioonid

Orofarüngeaalne kandidoos

 

 

 

 

Tinea versicolor*

 

 

 

Vere ja

Leukopeenia

 

Aneemia*

Retikulotsütoos

lümfisüsteemi

Trombotsütopeenia

 

Eosinofiilia*

 

häired

 

 

 

 

Ainevahetus- ja

Dehüdratsioon

 

Hüpertriglütserideemia

Hüpokaleemia

toitumishäired

Hüpokaltseemia

 

 

Söögiisu vähenemine

 

Hüperkolesteroleemia

 

 

Hüperurikeemia*

Psühhiaatrilised

Agressiivsus

 

Psühhootiline häire

Unetus

häired

Luululine häire, jälitustüüpi

 

Erutus

 

 

Paanikahäire

 

Ärevus ja ärevushäire

 

 

Kohastumishäire depressiivse

 

Depressioon ja

 

 

meeleoluga

 

masendunud meeleolu

 

 

Neuroos

 

Rahutus

 

 

Düsfooria

 

 

 

 

Vaimsed häired

 

 

 

 

Unehäire

 

 

 

 

Libiido suurenemine*

 

 

 

 

 

 

 

 

Närvisüsteemi

Letargia

 

Perifeerne neuropaatia

Pearinglus*

häired

Tasakaaluhäire

 

Unisus*

Peavalu

 

Radikulaarne valu

 

Hüpesteesia

Paresteesia

 

Une halb kvaliteet

 

 

Treemor

Silma kahjustused

Allergiline konjunktiviit*

 

Silmade kuivus*

 

 

 

 

Fotofoobia

 

Kõrva ja labürindi

 

 

Kõrvavalu

Tinnitus

kahjustused

 

 

 

 

Südame häired

Esimese astme

 

 

Palpitatsioonid

 

atrioventrikulaarne blokaad

 

 

 

 

Ventrikulaarsed ekstrasüstolid*

 

 

 

 

Supraventrikulaarsed

 

 

 

 

ekstrasüstolid

 

 

 

Vaskulaarsed

 

 

Hüpertensioon

 

häired

 

 

Hüpotensioon

 

 

 

 

Hematoom*

 

 

 

 

Kuumahood*

 

Respiratoorsed,

 

 

Düspnoe

Veriköha

rindkere ja

 

 

Köha

 

mediastiinumi

 

 

Suu- ja neeluvalu

 

häired

 

 

Kurguärritus

 

 

 

 

Kurgu kuivus*

 

 

 

 

Rinorröa*

 

 

 

 

 

Seedetrakti häired

Düsfaagia

Gastriit*

Oksendamine

 

Oraalne paresteesia

Kõhukinnisus*

Kõhulahtisus*

 

Kõhu hellus*

Kõhuvalu

Iiveldus

 

 

Alakõhuvalu

Ülakõhuvalu

 

 

Düspepsia

 

 

 

Kõhuvaevused

 

Maksa ja

Ebanormaalne maksatalitlus

 

 

sapiteede häired

 

 

 

Naha ja

Alopeetsia*

Dermatiit

 

nahaaluskoe

Eosinofiilne pustuloosne

Urtikaaria

 

kahjustused

follikuliit*

Sügelev lööve*

 

 

Generaliseerunud sügelus*

Sügelus*

 

 

Erütematoosne lööve

Makulo-papuloosne

 

 

 

lööve*

 

 

 

Lööve*

 

 

 

Akne

 

 

 

Hüperhidroos

 

Lihas-skeleti ja

 

Osteokondroos

Artralgia*

sidekoe

 

Lihasnõrkus

Müalgia*

kahjustused

 

Lihas-skeleti valu*

 

 

 

Valu küljes

 

 

 

Jäsemevalu

 

Neerude ja

Uriinipeetus

Hematuuria*

 

kuseteede häired

Düsuuria*

 

 

 

Noktuuria

 

 

Üldised häired ja

Kuumatunne

Püreksia*

Asteenia

manustamiskoha

 

Valu rindkeres

 

reaktsioonid

 

Halb enesetunne

 

 

 

Ebamugavustunne

 

 

 

rinnus*

 

 

 

Perifeerne turse*

 

Uuringud

Elektrokardiogrammil

Vere kortisoolisisalduse

QT-intervalli

 

ST-segmendi depressioon

suurenemine

pikenemine

 

Transaminaaside sisalduse

 

elektrokardiogrammil

 

suurenemine*

 

 

 

Aktiveeritud osalise

 

 

 

tromboplastiiniaja pikenemine*

 

 

 

Gammaglutamüültransferaasi

 

 

 

sisalduse suurenemine*

 

 

 

Vere kortisoolisisalduse

 

 

 

vähenemine

 

 

 

Vererõhu tõus

 

 

* Nende kõrvaltoimete sagedus oli väiksem kombineeritud delamaniidi- ja optimaalse taustravi rühmas võrreldes platseebo- ja optimaalse taustravi rühmaga.

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

QT-intervalli pikenemine EKG-l

QT-intervalli pikenemist elektrokardiogrammil esines 9,9% patsientidest, kes kasutasid delamaniidi 100 mg kaks korda ööpäevas (sageduskategooria: sage) võrreldes 3,8%-ga patsientidest, kes kasutasid platseebot + optimaalset taustravi. Selle kõrvaltoimega kliinilisi sümptomeid ei kaasnenud. QTcF-intervalli > 500 msek esines aeg-ajalt ja täheldati ühel patsiendil (1/321 patsiendist). Kliinilisi sümptomeid tal ei tekkinud ja näht kadus. Delamaniidi kaks korda ööpäevas koos optimaalse taustraviskeemiga kasutanud rühmas tekkis QTcF muutus > 60 ms kokku 12/321 patsiendil võrreldes 0%-ga platseebot koos optimaalse taustraviskeemiga kasutanutel. Hüpoalbumineemia esinemist seostati QTc-intervalli pikenemise suurenenud riskiga (vt

lõik 4.4). On leitud, et QTc-intervalli pikenemine on delamaniidravi kõige olulisem ohutusprobleem. Selle tulemuseks on lõigus 4.3 kirjeldatud vastunäidustus ja lõigus 4.4 kirjeldatud hoiatused. Põhilised tegurid, mis

soodustavad QTc-intervalli pikenemist, on hüpoalbumineemia (eriti alla 2,8 g/dl) ja hüpokaleemia. Seetõttu soovitatakse korduvalt jälgida albumiinisisaldust, seerumi elektrolüüte ja EKG-d.

Südamepekslemine

Patsientidel, kes kasutasid 100 mg delamaniidi + optimaalset taustravi kaks korda ööpäevas, oli esinemissagedus 8,1% (esinemissageduse kategooria: sage) võrreldes 6,3%-ga patsientidest, kes kasutasid platseebot + optimaalset taustravi kaks korda ööpäevas.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9Üleannustamine

Delamaniidi üleannustamist kliinilistes uuringutes ei täheldatud. Täiendavad kliinilised andmed näitavad siiski, et annust 200 mg kaks korda ööpäevas, s.t kokku 400 mg delamaniidi ööpäevas võtvate patsientide üldine ohutusprofiil on võrreldav soovitatavat annust 100 mg kaks korda ööpäevas võtvate patsientidega. Samas esines teatavaid reaktsioone sagedamini ning QT-intervalli pikenemise esinemissagedus suurenes seoses annusega.

Üleannustamise raviks tuleb kohe rakendada meetmeid delamaniidi eemaldamiseks seedetraktist ja anda vajaduse korral toetavat ravi. Vajalik on EKG sage jälgimine.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: mükobakterivastased ained, antibiootikumid, ATC-kood: J04AK06.

Toimemehhanism

Delamaniidi farmakoloogiline toimemehhanism hõlmab mükobakterite rakuseina komponentide metoksümükool- ja ketomükoolhappe sünteesi inhibeerimist. Delamaniidi tuvastatud metaboliidid mükobakterite vastast aktiivsust ei näita.

Aktiivsus spetsiifiliste patogeenide suhtes

Delamaniidil puudub in vitro aktiivsus muude bakteriliikide vastu peale mükobakterite.

Resistentsus

Mükobakterite delamaniidivastase resistentsuse mehhanismiks arvatakse olevat mutatsioon ühes koensüüm F420 5 geenist. Mükobakterite delamaniidivastase spontaanse resistentsuse esinemissagedus in vitro oli sarnane isoniasiidile ja suurem kui rifampitsiini puhul. Ravi ajal on dokumenteeritud delamaniidivastast resistentsust (vt lõik 4.4). Delamaniidil puudub ristresistentsus praegu kasutusel olevate tuberkuloosiravimitega.

Tundlikkuse testimise murdepunktid

Kliinilistes uuringutes on resistentsust delamaniidile määratletud kasvuna delamaniidi kontsentratsiooni 0,2 μg/ml korral, mis on rohkem kui 1% ravimita kontrollsöötme kasvudest Middlebrook 7H11 söötmes.

Kliiniliste uuringute andmed

Ühes topeltpimedas platseebokontrollitud uuringus said 161 multiresistentse tuberkuloosiga patsienti

8 nädalat ravi delamaniidiga 100 mg kaks korda ööpäevas samaaegselt Maailma Terviseorganisatsiooni soovitatud optimaalse taustraviskeemiga. Kahekuuline röga konversioon (SCC) (st Mycobacterium tuberculosis’e kasv kuni kasvu puudumine esimese 2 kuu jooksul), mida täheldati patsientidel, kelle rögakultuur oli positiivne uuringu alguses, on toodud allolevas tabelis delamaniidi pluss optimaalse taustraviskeemi ja platseebo pluss optimaalse taustraviskeemi ravirühmades.

 

Patsiendid, kes randomiseeriti

Patsiendid, kes

 

saama 100 mg kaks korda

randomiseeriti saama

 

ööpäevas + optimaalset

platseebot + optimaalset

 

taustraviskeemi

taustraviskeemi

SCC MGIT®-is n/N (%)

64/141 (45,4%)

37/125 (29,6%)

SCC tahkel söötmel n/N

64/119 (53,8%)

38/113 (33,6%)

(%)

 

 

MGIT® Mycobacterium’i kasvu indikaatortuub-vedelsöötme süsteem n = osalejate arv SCC-ga 2. kuul

Lapsed

Euroopa Ravimiamet on peatanud kohustuse esitada Deltybaga läbi viidud uuringute tulemused laste ühe või mitme alarühma kohta multiresistentse tuberkuloosi näidustuse korral (teave lastel kasutamise kohta: vt

lõik 4.2).

Ravimpreparaat on saanud müügiloa tingimusliku heakskiidu alusel.

See tähendab, et selle ravimpreparaadi omaduste kohta oodatakse lisatõendeid.

Euroopa Ravimiamet vaatab vähemalt igal aastal läbi ravimpreparaadi kohta saadud uue teabe ja vajaduse korral ravimi omaduste kokkuvõtet ajakohastatakse.

5.2Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Delamaniidi suukaudne biosaadavus on selle manustamisel koos standardse toidukorraga ligikaudu 2,7 korda parem kui tühja kõhuga manustamisel. Delamaniidi ekspositsioon plasmas suureneb annuse suurenedes vähem kui proportsionaalselt.

Jaotumine

Delamaniid seondub tugevalt kõikide plasmavalkudega, seondudes üldvalguga ≥ 99,5% ulatuses. Delamaniidil on suur hinnanguline jaotusmaht (Vz/F 2100 l).

Biotransformatsioon

Delamaniidi metaboliseerib plasmas eelkõige albumiin ja vähemal määral CYP3A4. Delamaniidi metabolismi profiil ei ole täielikult välja selgitatud ja võib tekkida koostoimeid teiste samaaegselt kasutatavate ravimitega, kui avastatakse olulisi teadmata metaboliite. Väljaselgitatud metaboliitidel puudub mükobakteri vastane aktiivsus, kuid osa neist , põhiliselt DM-6705, aitavad kaasa QTc-intervalli pikenemisele. Väljaselgitatud metaboliitide kontsentratsioonid järjest suurenevad kuni püsikontsentratsioonini pärast 6 kuni 10 nädala möödumist.

Eritumine

Delamaniid kaob plasmast 30–38-tunnise t1/2 jooksul. Delamaniid ei eritu uriiniga.

Erirühmad

Lapsed

Lastega ei ole uuringuid läbi viidud.

Neerufunktsiooni kahjustusega patsiendid

Uriiniga eritub vähem kui 5% delamaniidi suukaudsest annusest. Kerge neerufunktsiooni kahjustus (50 ml/min < kreatiniini kliirens < 80 ml/min) ei näi delamaniidi ekspositsiooni mõjutavat. Kerge või mõõduka neerukahjustusega patsientidel ei ole seetõttu annuse kohandamine vajalik. Ei ole teada, kas

delamaniidi ja selle metaboliite saab hemodialüüsi või peritoneaalse dialüüsiga olulisel määral eemaldada.

Maksafunktsiooni kahjustusega patsiendid

Kerge maksakahjustusega patsientidel ei peeta annuse kohandamist vajalikuks. Mõõduka või raske maksakahjustusega patsientidel ei ole delamaniidi soovitatav kasutada.

Eakad patsiendid (≥ 65 aastat)

Kliinilistes uuringutes ei osalenud patsiente vanuses ≥ 65 aastat.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Genotoksilisuse ja kartsinogeensuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele. Delamaniid ja/või selle metaboliidid võivad potentsiaalselt mõjutada südame repolarisatsiooni hERG- kaaliumikanalite blokeerimise kaudu. Koertel täheldati korduva annuse toksilisuse uuringutes erinevate elundite lümfikoes vaht-makrofaage. See leid oli osaliselt pöörduv; leiu kliiniline asjakohasus ei ole teada. Küülikute korduva annuse toksilisuse uuringutes täheldati delamaniidi ja/või selle metaboliitide inhibeerivat toimet K-vitamiinist sõltuvale vere hüübimisele. Küüliku reproduktsiooniuuringutes täheldati emasloomale toksilistes annustes toksilisust embrüole ja lootele. Loomkatsete farmakokineetilised andmed näitasid delamaniidi/metaboliitide eritumist piima. Imetavatel rottidel oli delamaniidi Cmax rinnapiimas 4 korda suurem kui veres.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Tableti sisu hüpromelloosftalaat povidoon all-rac-alfa-tokoferool mikrokristalliline tselluloos

naatriumtärklisglükolaat (A-tüüpi) kaltsiumkarmelloos

kolloidne hüdreeritud ränidioksiid magneesiumstearaat laktoosmonohüdraat

Õhuke polümeerikate hüpromelloos makrogool 8000 titaandioksiid

talk

kollane raudoksiid (E172)

6.2Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3Kõlblikkusaeg

5 aastat

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Alumiinium/alumiiniumblister: 40 tabletti.

48 tabletti.

Oranž (III tüüpi) klaaspudel polüpropüleenist lastekindla korgiga, polüestrist tihendi ja kuivatusaine kanistri(te)ga:

50 või 300 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Otsuka Novel Products GmbH

Erika-Mann-Straße 21

80636 München

Saksamaa

8.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/875/001-004

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 28 Aprill 2014

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 3 Märts 2017

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

KK/AAAA

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu/.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu