Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Deltyba (delamanid) – Pakendi märgistus - J04AK06

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusDeltyba
ATC koodJ04AK06
Toimeainedelamanid
TootjaOtsuka Novel Products GmbH

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

BLISTRITE KARBID

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Deltyba 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Delamaniid

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab: 50 mg delamaniidi

3.ABIAINED

Sisaldab laktoosi. Täpsem teave on esitatud pakendi infolehel.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

40 tabletti

48 tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Ei kohaldata.

8.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD

JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Ei ole

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Otsuka Novel Products GmbH

Erika-Mann-Straße 21, 80636 München

Saksamaa

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/875/001 40 õhukese polümeerikattega tabletid

EU/1/13/875/004 48 õhukese polümeerikattega tabletid

13.PARTII NUMBER, ANNETUSE KOOD(ID) JA TOOTEKOOD(ID)

Lot

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Deltyba 50 mg

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL JA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PUDELITE PAKENDI VÄLISKARP JA PUDELI ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Deltyba 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Delamaniid

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab: 50 mg delamaniidi

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi. Täpsem teave on esitatud pakendi infolehel.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

50 tabletti

300 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Ei kohaldata.

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD

JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Ei ole

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Otsuka Novel Products GmbH

Erika-Mann-Straße 21, 80636 München

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/875/002 50 õhukese polümeerikattega tabletid

EU/1/13/875/003 300 õhukese polümeerikattega tabletid

13.PARTII NUMBER, ANNETUSE KOODID JA TOOTEKOODID

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

Alumiinium/alumiinium

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Deltyba 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Delamaniid

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Lühinimetus: OTSUKA

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER, ANNETUSE KOODID JA TOOTEKOODID

LOT

5.MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu