Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DepoCyte (cytarabine) – Pakendi infoleht - L01BC01

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusDepoCyte
ATC koodL01BC01
Toimeainecytarabine
TootjaPacira Limited

Pakendi infoleht: teave kasutajale

DepoCyte 50 mg suspensioon süstimiseks

Tsütarabiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arstiga.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on DepoCyte ja milleks seda manustatakse

2.Mida on vaja teada enne DepoCyte manustamist

3.Kuidas DepoCyte’t manustatakse

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas DepoCyte’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on DepoCyte ja milleks seda manustatakse

DepoCyte't kasutatakse lümfomatoosse meningiidi raviks.

Lümfomatoosne meningiit on seisund, mille korral lümfoomirakud on tunginud pea- ja seljaaju ümbritsevasse vedelikku või kelmetesse.

DepoCyte’t kasutatakse täiskasvanutel lümfoomi rakkude hävitamiseks.

2. Mida on vaja teada enne DepoCyte manustamist

DepoCyte’t ei tohi manustada,

kui te olete tsütarabiini või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

kui teil on ajukelmete infektsioon.

DepoCyte'i kasutamisega seoses on kirjeldatud tõsiseid neuroloogilisi kõrvalmõjusid. Sümptomite seas on olnud närvisüsteemi häired (nt krambid, valu, tundetus või pakitsus, nägemiskaotus või nägemishäired). Arst kontrollib neid sümptomeid plaanipäraselt.

Kui teile on ette nähtud deksametasooni tabletid, võtke neid kindlasti vastavalt juhistele, kuna need vähendavad DepoCyte'i soovimatute kõrvalmõjude riski.

Kui kõrvalmõjud ägenevad või märkate mõnda uut kõrvalmõju, rääkige sellest arstile.

Muud ravimid ja DepoCyte

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

DepoCyte't ei tohi rasedatele manustada, kuna see võib kahjustada sündimata last. Viljastumisvõimelises eas naised peavad kasutama usaldusväärseid rasestumisvastaseid vahendeid, et vältida rasestumist DepoCyte-ravi ajal.

DepoCyte-ravi saavad meessoost patsiendid peavad samuti kasutama kindlaid rasestumisvastaseid vahendeid.

Naised ei tohi ravi ajal toita last rinnaga, sest DepoCyte võib imenduda rinnapiima.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravi ajal ärge juhtige autot.

Ravi ajal ärge kasutage masinaid või mehhanisme.

3.Kuidas DepoCyte’t manustatakse

Vähiravis kvalifitseeritud ja kogenud arst või meditsiinitöötaja süstib teile DepoCyte't seljaajuvedelikku või seljaaju kõvakesta kotti. DepoCyte't ei tohi mingil muul viisil manustada. Süstimine toimub aeglaselt, 1...5 minuti vältel ning teil võib olla vajalik pärast ravimi süstimist üks tund selili lamada.

Viie päeva jooksul pärast DepoCyte annust manustatakse teile lisaks deksametasooni, tavaliselt tablettidena, aga mõnikord ka veenisisese süstena, et aidata vähendada tekkida võivaid kõrvaltoimeid.

Enne preparaadi DepoCyte kasutamist soojendatakse viaal vähemalt 30 minuti jooksul toatemperatuurini (18...22 °C). Vahetult enne DepoCyte'i süstlasse tõmbamist segatakse osakesed ühtlaselt, keerates viaali ettevaatlikult tagurpidi. Viaali ei loksutata tugevalt.

Tsütotoksiliste ravimite käsitsemisel ja manustamisel tuleb rakendada asjakohaseid ohutusvõtteid, nagu korrektsed käsitsemisvõtted, sobiva spetsiaalse tööala rakendamine, kaitseriietus ja metoodika saasteriski maandamiseks. Nii nais- kui meessoost meditsiinipersonal, kes soovib last saada ning rasedad personaliliikmed ei tohi selle ainega töötada. Juhuslikul kokkupuutel limaskestadega tuleb ainega kokku puutunud pind kohe loputada rohke veega ja pöörduda arsti poole.

DepoCyte tuleb viaalist välja tõmmata vahetult enne manustamist ja ära kasutada 4 tunni jooksul pärast viaalist väljatõmbamist. Kasutamata jäänud ravim tuleb ära visata ja vältida selle hilisemat kasutamist. DepoCyte'i ei tohi segada teiste ravimitega. DepoCyte'i manustamisel ei tohi kasutada vahefiltreid.

DepoCyte't tuleb kasutada antud algses kontsentratsioonis ning seda ei lahjendata. Täiskasvanute annus on 50 mg (1 viaal DepoCyte't).

Lümfomatoosse meningiidi raviks kasutatakse DepoCyte’t järgmise skeemi kohaselt:

Esialgne ravi: üks viaal DepoCyte't (50 mg) manustatakse iga 14 päeva järel, kokku 2 annust (1. ja 3. nädalal).

Edasine ravi: üks viaal DepoCyte't (50 mg) manustatakse iga 14 päeva järel, kokku 3 annust (5., 7. ja 9. nädalal), millele järgneb veel üks 50 mg annus 13. nädalal.

Säilitusravi: üks viaal DepoCyte't (50 mg) manustatakse iga 28 päeva järel, kokku 4 annust (17., 21., 25. ja 29. nädalal).

Kui teile manustatakse DepoCyte’t rohkem kui ette nähtud

Arst manustab teile soovitava annuse vastavalt vajadusele. DepoCyte'le vastumürki ei ole. Üleannustamise ravi peab keskenduma elutähtsate funktsioonide säilitamisele.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka DepoCyte põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kõrvaltoimed võivad tekkida pärast iga süstet, tavaliselt viie päeva jooksul.

Arst arutab teiega kõrvalmõjusid ja selgitab ravi võimalikke riske ja kasutegureid.

Võimalikud kõrvaltoimed on loetletud esinemissageduste kaupa, kasutades järgmisi kategooriaid: väga sage (tekib rohkem kui ühel kasutajal 10-st), sage (tekib 1-10 kasutajal 100-st), aeg-ajalt (tekib 1-10 kasutajal 1000-st), harv (tekib 1-10 kasutajal 10000-st), väga harva (tekib vähem kui 1 kasutajal 10000-st), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

DepoCyte'i manustamisel koos teiste keemiaraviainetega võib kõrvaltoimete raskusaste suureneda.

Teatage meditsiinitöötajatele, kes teie seisundit sel ajal jälgib, kui teil tekib:

Väga sagedased kõrvalmõjud (tabavad rohkem kui 1 patsienti 10-st)

Iiveldus ja/või oksendamine

Nõrkus

Segasus

Palavik

Peavalud

Pearinglus

Värisemine

Sagedased kõrvalmõjud (vähem kui ühel 10-st, kuid rohkem kui ühel 100-st patsiendist)

Seljavalu

Krambid

Kaelavalu

Kaela kangus või jäikus

Ajukelmete nakkus

Väsimus

Valu, tuimuse- või torkimistunne

Pimedus ja muud nägemishäired

Kuulmiskadu

Püsiv või väga tugev unisus

Osaline halvatus

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest teiega tegelevale meditsiinipersonalile.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas DepoCyte’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja viaalil pärast Kõlblik kuni/EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida külmkapis (2°C...8°C). Mitte hoida sügavkülmas.

Pärast esmakordset avamist tuleb toode võimalikult kiiresti ära kasutada, normaaljuhul (temperatuuril 18…22 °C) 4 tunni jooksul.

DepoCyte on valge kuni kahvatukollane suspensioon. Ärge kasutage ravimit tugeva värvusemuutuse, muutunud väljanägemise või kahjustatud pakendi korral.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni. DepoCyte sisaldab tsütarabiini ja tuleb kõrvaldada vastavalt kohalikele nõuetele.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida DepoCyte sisaldab

Toimeaine on tsütarabiin. Üks ml suspensiooni sisaldab 10 mg tsütarabiini. Üks 5 ml viaal sisaldab 50 mg tsütarabiini

Abiained on kolesterool, trioleiin, dioleoüülfosfatidüülkoliin, dipalmitoüülfosfatidüülglütserool, naatriumkloriid ja süstevesi.

Kuidas DepoCyte välja näeb ja pakendi sisu

DepoCyte on valge kuni kahvatukollane süstesuspensioon, mis tarnitakse klaasviaalis. Iga viaal sisaldab 5 ml suspensiooni üheks süsteks.

Igas pakendis on üks viaal.

Müügiloa hoidja

Pacira Limited, Wessex House, Marlow Road, Bourne End, Buckinghamshire, SL8 5SP, Ühendkuningriik.

Tootja

Almac Pharma Services Limited, 20 Seagoe Industrial Estate, Craigavon, Co Armagh, BT63 5QD,

Ühendkuningriik.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Mundipharma Comm VA.

KBM Pharma OÜ

Tél/Tel: +32 (0) 15 45 11 80

Tel. +372 733 8080

info@mundipharma.be

kbmpharma@kbmpharma.eu

България

Luxembourg/Luxemburg

ТП Мундифарма Медикъл ООД

Mundipharma Comm VA.

Тел. +359 2 962 13 56/54

Tél: +32 (0) 15 45 11 80

mundipharma@mundipharma.bg

info@mundipharma.be

Česká republika

Magyarország

Mundipharma Ges.m.b.H. Austria

Medis Hungary Kft

Organizační složka ČR

Információsvonal: +36 2 380 1028

Tel : +420 222 318 221

info@medis.hu

office@mundipharma.cz

 

Danmark

Malta

Mundipharma A/S

Pacira Limited

Tlf: +45 45 17 48 00

Wessex House, Marlow Road

mundipharma@mundipharma.dk

Bourne End, Buckinghamshire

 

SL8 5SP - Renju Unit

 

Τel: +44 (0) 1628 530554

Deutschland

Nederland

Mundipharma GmbH

Mundipharma Pharmaceuticals B.V.

Tel: +31 (0) 33 450 8270

mundipharma@mundipharma.de

info@mundipharma.nl

Eesti

Norge

KBM Pharma OÜ

Mundipharma AS T

Tel: +372 733 8080

lf: +47 67 51 89 00

kbmpharma@kbmpharma.eu

post@mundipharma.no

Eλλάδα

Österreich

Pacira Limited

Mundipharma Gesellschaft.m.b.H.

Wessex House, Marlow Road

Tel: + 43 (0) 1 523 25 05

Bourne End, Buckinghamshire

office@mundipharma.at

SL8 5SP

 

Ηνωμένο Βασίλειο

 

Τηλ: +44 (0) 1628 530554

 

España

Polska

Mundipharma Pharmaceuticals, S.L.

Mundipharma Polska Sp.z o.o.

Tel: +34 91 3821870

Tel: +48(0) 22 866 87 12

infomed@mundipharma.es

office@mundipharma.pl

France

Portugal

Mundipharma

Companhia Portuguesa Higiene Pharma –

Tel: +33 (0) 1 40 65 29 29

Produtos Farmacêuticos, S.A.

infomed@mundipharma.fr

Tel: +351 214 449 600

 

geral@ferrergrupo.com.pt

Hrvatska

România

Medis Adria d.o.o.

Mundipharma Gesellschaft m.b.H., Austria

Kolarova 7,

Tel: +40 751 121 222

10000 Zagreb

office@mundipharma.ro

Tel.: +385 1 2303 446

 

Ireland

Slovenija

Mundipharma Pharmaceuticals Limited

Medis, d.o.o.

Tel: +353 1 2063800

Tel: +386 158969 00

oncologymedinfo@napp.co.uk

info@medis.si

Ísland

Slovenská republika

Mundipharma A/S

Mundipharma Ges.m.b.H. - o.z

Tel: +45 45 17 48 00

Tel: +421 2 63811611

mundipharma@mundipharma.dk

mundipharma@mundipharma.sk

Italia

Suomi/Finland

Mundipharma Pharmaceuticals Srl

Mundipharma Oy

Tel: + 39.02. 318288216

Puh/Tel: +358 (0)9 8520 2065

Italy.InfoMedica@mundipharma.it

info@mundipharma.fi

Κύπρος

Sverige

Mundipharma Pharmaceuticals Ltd

Mundipharma AB

Τηλ: +357 22 81 56 56

Tel: + 46 (0)31 773 75 30

info@mundipharma.com.cy

info@mundipharma.se

Latvija

United Kingdom

Institute of Innovative Biomedical Technology

Napp Pharmaceuticals Limited

Tel: +371 7 800810

Tel: +44 (0) 1223 424444

info@ibti.lvoffice

oncologymedinfo@napp.co.uk

Infoleht on viimati uuendatud KK/AAAA

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu/.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu