Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Desloratadine Actavis (desloratadine) – Pakendi märgistus - R06AX27

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusDesloratadine Actavis
ATC koodR06AX27
Toimeainedesloratadine
TootjaActavis Group PTC ehf

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

BLISTRITE KARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Desloratadine Actavis 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid.

Desloratadinum

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 5 mg desloratadiini.

3.ABIAINED

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

7 õhukese polümeerikattega tabletti

10 õhukese polümeerikattega tabletti

14 õhukese polümeerikattega tabletti

20 õhukese polümeerikattega tabletti

21 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

50 õhukese polümeerikattega tabletti

90 õhukese polümeerikattega tabletti

100 õhukese polümeerikattega tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Neelake tablett koos veega tervelt alla.

Suukaudne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10.VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI

JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Island

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/745/001 7 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/11/745/002 10 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/11/745/003 14 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/11/745/004 20 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/11/745/005 21 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/11/745/006 30 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/11/745/007 50 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/11/745/008 90 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/11/745/009 100 õhukese polümeerikattega tabletti

13.PARTII NUMBER <ANNETUSE KOOD JA TOOTEKOOD>

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Desloratadine Actavis 5 mg

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

<Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.>

<Ei kohaldata.>

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

<PC: {number} [tootekood] SN: {number} [seerianumber]

NN: {number} [riiklik hüvitisnumber või mõni teine riiklik ravimit identifitseeriv number]>

<Ei kohaldata.>

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI

RIBAPAKENDIL

BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Desloratadine Actavis 5 mg tabletid

Desloratadinum

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER <ANNETUSE KOOD JA TOOTEKOOD>

LOT

5.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED Tabletipurgi karp

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Desloratadine Actavis 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Desloratadine

2.TOIMEAINE SISALDUS

Üks tablett sisaldab 5 mg desloratadiini

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 õhukese polümeerikattega tabletti

100 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Neelake tabletid alla tervena, koos veega.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Ärge neelake alla niiskustimava aine kapslit.

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoidke tabletipurk tihedalt suletuna, et kaitsta valguse eest.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður Island

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/745/010 30 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/11/745/011 100 õhukese polümeerikattega tabletti

13. PARTII NUMBER

Partii nr

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Desloratadine Actavis 5 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

<Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.>

<Ei kohaldata.>

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

<PC: {number} [tootekood] SN: {number} [seerianumber]

NN: {number} [riiklik hüvitisnumber või mõni teine riiklik ravimit identifitseeriv number]>

<Ei kohaldata.>

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Tabletipurgi etikett

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Desloratadine Actavis 5 mg õhukese polümeerikattega tablett

desloratadine

2. TOIMEAINE SISALDUS

Üks tablett sisaldab 5 mg desloratadiini

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 tabletti

100 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Neelake tabletid alla tervena, koos veega.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUSED, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest vasrjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Ärge neelake alla niiskustimava aine kapslit.

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoidke tabletipurk tihedalt suletuna, et kaitsta valguse eest.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

[Actavis Group PTC ehf. Logo]

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/745/010 30 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/11/745/011 100 õhukese polümeerikattega tabletti

13. PARTII NUMBER

Partii nr

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16.INFORMATSIOON BRAILLE`KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu