Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Desloratadine Teva (desloratadine) – Pakendi märgistus - R06AX27

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusDesloratadine Teva
ATC koodR06AX27
Toimeainedesloratadine
TootjaTeva B.V

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Desloratadine Teva 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Desloratadiin

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 5 mg desloratadiini.

3.ABIAINED

Sisaldab ka laktoosmonohüdraati. Lisainfot vt pakendi infolehelt.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

7 õhukese polümeerikattega tabletti

10 õhukese polümeerikattega tabletti

14 õhukese polümeerikattega tabletti

20 õhukese polümeerikattega tabletti

21 õhukese polümeerikattega tabletti

28 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

40 õhukese polümeerikattega tabletti

50 õhukese polümeerikattega tabletti

50 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti (üksikannus)

60 õhukese polümeerikattega tabletti

90 õhukese polümeerikattega tabletti

100 õhukese polümeerikattega tabletti

105 õhukese polümeerikattega tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Neelata tablett tervelt koos veega.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/732/001 7 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/11/732/002 10 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/11/732/003 14 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/11/732/004 20 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/11/732/005 21 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/11/732/006 28 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/11/732/007 30 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/11/732/008 40 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/11/732/009 50 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/11/732/010 60 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/11/732/011 90 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/11/732/012 100 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/11/732/013 50 x 1 õhukese polümeerikattega tablett (üksikannus)

EU/1/11/732/014 105 õhukese polümeerikattega tabletti

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Desloratadine Teva 5 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Desloratadine Teva 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Desloratadiin

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Teva B.V.

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4.PARTII NUMBER

Partii nr:

5.MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu