Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Desloratadine ratiopharm (desloratadine) – Pakendi märgistus - R06AX27

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusDesloratadine ratiopharm
ATC koodR06AX27
Toimeainedesloratadine
Tootjaratiopharm GmbH

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Desloratadine ratiopharm 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid desloratadiin

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 5 mg desloratadiini.

3.ABIAINED

Sisaldab laktoosi. Lisateavet vt pakendi infolehest.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

7 õhukese polümeerikattega tabletti

10 õhukese polümeerikattega tabletti

14 õhukese polümeerikattega tabletti

15 õhukese polümeerikattega tabletti

20 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

40 õhukese polümeerikattega tabletti

50 õhukese polümeerikattega tabletti

60 õhukese polümeerikattega tabletti

90 õhukese polümeerikattega tabletti

100 õhukese polümeerikattega tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Neelata tablett tervelt koos veega.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm Saksamaa info@ratiopharm.de

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/746/001 – Karbid 7 õhukese polümeerikattega tabletiga PVC/PVdC/alumiinium blisterpakendites

EU/1/11/746/002 – Karbid 10 õhukese polümeerikattega tabletiga PVC/PVdC/alumiinium blisterpakendites

EU/1/11/746/003 – Karbid 14 õhukese polümeerikattega tabletiga PVC/PVdC/alumiinium blisterpakendites

EU/1/11/746/004 – Karbid 15 õhukese polümeerikattega tabletiga PVC/PVdC/alumiinium blisterpakendites

EU/1/11/746/005 – Karbid 20 õhukese polümeerikattega tabletiga PVC/PVdC/alumiinium blisterpakendites

EU/1/11/746/006 – Karbid 30 õhukese polümeerikattega tabletiga PVC/PVdC/alumiinium blisterpakendites

EU/1/11/746/007 – Karbid 40 õhukese polümeerikattega tabletiga PVC/PVdC/alumiinium blisterpakendites

EU/1/11/746/008 – Karbid 50 õhukese polümeerikattega tabletiga PVC/PVdC/alumiinium blisterpakendites

EU/1/11/746/009 – Karbid 60 õhukese polümeerikattega tabletiga PVC/PVdC/alumiinium blisterpakendites

EU/1/11/746/010 – Karbid 90 õhukese polümeerikattega tabletiga PVC/PVdC/alumiinium blisterpakendites

EU/1/11/746/011 – Karbid 100 õhukese polümeerikattega tabletiga PVC/PVdC/alumiinium blisterpakendites

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

desloratadine ratiopharm 5 mg

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTERPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Desloratadine ratiopharm 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid desloratadiin

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

ratiopharm

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu