Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dexdor (dexmedetomidine hydrochloride) – Pakendi märgistus - N05CM18

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusDexdor
ATC koodN05CM18
Toimeainedexmedetomidine hydrochloride
TootjaOrion Corporation

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Dexdor 100 mikrogrammi/ml infusioonilahuse kontsentraat

Deksmedetomidiin

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Kontsentraadi iga ml sisaldab deksmedetomidiinvesinikkloriidi, mis on ekvivalentne 100 mikrogrammi deksmedetomidiiniga.

3.ABIAINED

Sisaldab samuti naatriumkloriidi, süstevett.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

infusioonilahuse kontsentraat

5 x 2 ml ampullid

25 x 2 ml ampullid

5 x 2 ml viaalid

4 x 4 ml viaalid

4 x 10 ml viaalid

200 mikrogrammi/2 ml

400 mikrogrammi/4 ml

1000 mikrogrammi/10 ml

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Intravenoosseks kasutamiseks.

Dexdor tuleb ära kasutada kohe pärast lahjendamist.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida ampullid/viaalid välispakendis, valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Soome

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/718/001

EU/1/11/718/002

EU/1/11/718/004

EU/1/11/718/006

EU/1/11/718/007

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks on aktsepteeritud

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

AMPULLID VÕI VIAALID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Dexdor 100 µg/ml steriilne kontsentraat

Dexdor 100 mikrogrammi/ml steriilne kontsentraat Deksmedetomidiin

i.v.

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Kõlblik kuni:

4.PARTII NUMBER

Lot

Partii nr:

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

200 µg/2 ml

400 µg/4 ml

1000 µg/10 ml

6.MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu