Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Diacomit (stiripentol) – Ravimi omaduste kokkuvõte - N03AX17

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusDiacomit
ATC koodN03AX17
Toimeainestiripentol
TootjaBiocodex

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Diacomit 250 mg kõvakapslid

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks kapsel sisaldab 250 mg stiripentooli.

Teadaolevat toimet omav abiaine Üks kapsel sisaldab 0,16 mg naatriumit.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Kõvakapsel

Roosa kapsel suurusega 2.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Diacomit on näidustatud kasutamiseks koos klobasaami ja valproaadiga lisaravina refraktoorsete generaliseerunud toonilis-klooniliste krampide raviks patsientidel, kellel on väikelapse raske müoklooniline epilepsia (SMEI, Dravet’ sündroom) ja kelle krambid ravile klobasaami ja valproaadiga piisavalt ei allu.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Diacomit’i tuleks manustada ainult imikute ja laste epilepsia diagnoosimise ja ravi kogemustega pediaatri või lasteneuroloogi järelevalve all.

Annustamine

Stiripentooli annus arvutatakse milligrammides kehakaalu kilogrammi kohta.

Ööpäevase annuse võib manustada 2 või 3 osaks jagatuna.

Lisaravi alustamisel stiripentooliga tuleb annust suurendada astmeliselt kuni soovitusliku annuseni 50 mg/kg ööpäevas, mis manustatakse koos klobasaami ja valproaadiga.

Stiripentooli annust tuleb suurendada astmeliselt alustades annusega 20 mg/kg ööpäevas ühe nädala jooksul ja seejärel 30 mg/kg ööpäevas ühe nädala jooksul. Edasine annuse suurendamine oleneb vanusest:

-alla 6-aastaste laste annust tuleb suurendada 20 mg/kg võrra ööpäevas kolmandal nädalal kuni soovitusliku annuseni 50 mg/kg ööpäevas kolme nädalaga;

-lastel vanuses 6 kuni 11 aastat tuleb annust suurendada 10 mg/kg võrra ööpäevas iga nädal kuni soovitusliku annuseni 50 mg/kg ööpäevas nelja nädalaga;

-12-aastastel ja vanematel lastel ja noorukitel tuleb annust suurendada 5 mg/kg võrra päevas iga nädal kuni kliinilisel otsusel põhineva optimaalse annuseni.

Soovituslik annus 50 mg/kg ööpäevas põhineb kättesaadavatel kliinilise uuringu tulemustel ning on ainus Diacomit’i annus, mida on hinnatud olulistes uuringutes (vt lõik 5.1).

Stiripentooli kliinilise ohutuse kohta selle manustamisel annustes, mis ületavad 50 mg/kg/päevas, kliiniliste uuringute andmed puuduvad.

Stiripentooli kasutamise kohta monoravina Dravet’ sündroomi korral kliiniliste uuringute andmed puuduvad.

Alla 3 aasta vanused lapsed:

Stiripentooli pöördelises kliinilises uuringus osalesid väikelapse raske müokloonilise epilepsiaga lapsed alates 3 aasta vanusest. Kliiniline otsus Stiripentooli kasutamise kohta alla 3 aasta vanustel lastel, kellel on väikelapse raske müoklooniline epilepsia, tuleb teha iga patsiendi kohta individuaalselt, võttes arvesse potentsiaalset kliinilist kasu ja kaasnevaid riske. Selles nooremas patsiendirühmas tohib lisaravi stiripentooliga alustada alles pärast seda, kui väikelapse raske müokloonilise epilepsia diagnoos on kliiniliselt kinnitust leidnud (vt lõik 5.1). Stiripentooli kasutamise kohta alla 12 kuu vanustel lastel on vähe andmeid. Need lapsed tohivad stiripentooli tarvitada ainult arsti aktiivse järelevalve all.

Patsiendid vanuses ≥ 18 aastat

Toime püsimise kohta selles populatsioonis, ei ole kogutud piisavalt hulgalt täiskasvanutelt pikaajalisi andmeid. Ravi tuleb jätkata senikaua, kuni täheldatakse toimet.

Teiste epilepsiaravimite annuste korrigeerimine nende kasutamisel koos stiripentooliga

Kuigi ravimite võimalike koostoimete kohta põhjalikud farmakoloogilised andmed puuduvad, antakse kliiniliste kogemuste põhjal teiste koos stiripentooliga manustatavate epilepsiaravimite annuste ja annustamisskeemide muutmiseks järgmisi nõuandeid.

- Klobasaam

Peamistes uuringutes oli stiripentooliga ravi alustamisel klobasaami päevaannus 0,5 mg/kg, mida manustati tavaliselt osadeks jagatuna, kaks korda päevas. Kui ilmusid klobasaami negatiivsete kõrvaltoimete või üleannustamise kliinilised nähud (s.t unisus, hüpotoonia ja ärrituvus väikelastel), vähendati seda päevaannust iga nädal 25% võrra. Manustamisel koos stiripentooliga Dravet' sündroomiga lastele on esinenud klobasaami taseme ligikaudu kahe- või kolmekordset tõusu ja norklobasaami taseme viiekordset tõusu vereplasmas.

- Valproaat

Stiripentooli ja valproaadi metaboolse koostoime võimalust loetakse väheseks ja seetõttu ei tohiks osutuda vajalikuks stiripentooli lisamisel valproaadi annust muuta, välja arvatud kliinilisest ohutusest tulenevatel põhjustel. Peamistes uuringutes vähendati valproaadi päevaannust seedetrakti kõrvaltoimete, nt isutuse või kaalulanguse korral iga nädal ligikaudu 30%.

Laboratoorsete analüüside kõrvalekalded

Verepildi või maksafunktsiooni analüüsi ebanormaalse tulemuse korral on vaja teha konkreetse patsiendi kohta kliiniline otsus stiripentooli annuse kasutamise jätkamise või korrigeerimise kohta seoses klobasaami ja valproaadi annuste korrigeerimisega, võttes arvesse võimalikku kliinilist kasu ja riske (vt lõik 4.4).

Ravimvormi mõju

Kotikestesse pakitud koostise Cmax on mõningal määral kõrgem kui kapslites ja seega ei ole need päris samaväärsed. Kui on vajalik ühelt ravimvormilt minna üle teisele ravimvormile, on soovitatav kliiniline kontroll, et vältida organismi vastuvõtlikkuse probleeme (vt 5.2).

Neeru- ja maksakahjustused

Maksa ja/või neerude funktsioonihäiretega patsientidel ei soovitata stiripentooli kasutada (vt lõik 4.4).

Manustamisviis

Kapsel tuleks klaasi veega tervena alla neelata söögikorra ajal.

Stiripentooli tuleb alati võtta koos toiduga, sest see laguneb happelises keskkonnas kiiresti (nt tühja kõhuga kokkupuutel maohappega).

Stiripentooli ei tohiks võtta koos piima gaseeritud jookidega, puuviljamahlaga ega teofülliini.

ega piimatoodetega (jogurt, pehme koorejuust vms), toiduainete või jookidega, mis sisaldavad kofeiini või

4.3Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes. Varasemast on teada psühhoosid deliiriumiepisoodide vormis.

4.4Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Karbamasepiin, fenütoiin ja fenobarbitaal

Neid aineid ei tohiks koos stiripentooliga Dravet’ sündroomi raviks kasutada. Kõrvaltoimete tekkimisel tuleb klobasaami ja/või valproaadi päevaannust ravi ajal stiripentooliga vähendada (vt lõik 4.2).

Laste kasvukiirus

Ravi ajal stiripentooli ja valproaadiga esinevate seedetraktiga seotud kõrvaltoimete sagedust arvestades (anoreksia, isutus, oksendamine) tuleb selle ravimite kombinatsiooni kasutamisel hoolikalt jälgida laste kasvukiirust.

Verepilt

Stiripentooli, klobasaami ja valproaadi manustamisega võib kaasneda neutropeenia. Enne ravi alustamist stiripentooliga tuleb laboratoorselt hinnata verepilti. Kui verepildi kontrollimine ei ole muul viisil kliiniliselt näidustatud, tuleb seda teha iga 6 kuu järel.

Maksafunktsioon

Enne ravi alustamist stiripentooliga tuleb seda laboratoorselt hinnata. Kui maksa funktsiooni hindamine ei ole muul viisil kliiniliselt näidustatud, tuleb seda teha iga 6 kuu järel.

Maksa- või neerukahjustus

Spetsiifiliste kliiniliste andmete puudumisel maksa või neerude funktsioonihäiretega patsientide kohta ei ole maksa ja/või neerude funktsioonihäiretega patsientidel soovitatav stiripentooli kasutada.

CYP ensüümidele mõjuvad ained

Stiripentool on ensüümide CYP2C19, CYP3A4 ja CYP2D6 inhibiitor ja võib nende ensüümide poolt metaboliseeritavate ainete kontsentratsioone vereplasmas märgatavalt suurendada ning suurendada kõrvaltoimete riski (vt lõik 4.5). In vitro uuringud näitasid, et stiripentooli esimese faasi metabolismi katalüüsivad CYP1A2, CYP2C19 ja CYP3A4 ning võib-olla ka mõned muud ensüümid. Ettevaatlik soovitatakse olla stiripentooli kombineerimisel ainetega, mis pärsivad või indutseerivad ühe või mitme nimetatud ensüümi aktiivsust.

Peamistes kliinilistes uuringutes alla 3 aasta vanuseid lapsi ei osalenud. Seetõttu soovitatakse 6 kuu kuni 3 aasta vanuseid lapsi ravi ajal stiripentooliga hoolikalt jälgida.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ravimi võimalikud koostoimed, mis mõjutavad stiripentooli

Muude epilepsiaravimite mõju stiripentooli farmakokineetikale ei ole hästi teada.

Makroliidide ja seenevastaste asooli derivaatide kui CYP3A4 inhibiitorite ja sama ensüümi substraatide mõju stiripentooli metabolismile ei ole teada. Samuti ei ole teada stiripentooli mõju nende metabolismile.

In vitro uuringud näitasid, et stiripentooli esimese faasi metabolismi katalüüsivad CYP1A2, CYP2C19 ja CYP3A4 ning võib-olla ka mõned muud ensüümid. Ettevaatlik soovitatakse olla stiripentooli kombineerimisel ainetega, mis pärsivad või indutseerivad ühte või mitut nimetatud ensüümi.

Stiripentooli mõju tsütokroom P450 ensüümidele

Paljud neist kõrvaltoimetest on in vitro uuringutes ja kliinilistes uuringutes osaliselt kinnitust leidnud. Püsikontsentratsiooni tõus stiripentooli, valproaadi ja klobasaami samaaegsel kasutamisel toimub täiskasvanutel ja lastel sarnaselt, kuigi esineb märgatavaid individuaalseid erinevusi.

Ravis kasutatavatel kontsentratsioonidel pärsib stiripentool oluliselt mitut CYP450 isoensüümi: näiteks CYP2C19 CYP2D6 ja CYP3A4. Selle tulemusena võib eeldada metaboolseid farmakokineetilisi koostoimeid teiste ravimitega. Nende koostoimete tulemusena võib tõusta nende toimeainete süstemne tase, mis võib põhjustada nende farmakoloogilise toime tugevnemist ning kõrvalnähtude suurenemist.

Kõrvaltoimete riski suurenemise tõttu (vt käesolevas lõigus allpool epilepsiaravimite kohta) tuleb olla ettevaatlik, kui kliiniliste asjaolude tõttu on vaja kombineerida stiripentooli ainetega, mida metaboliseerivad CYP2C19 (nt tsitalopraam, omeprasool) või CYP3A4 (nt HIV proteaasi inhibiitorid, antihistamiinikumid, nt astemisool, kloorfeniramiin, kaltsiumikanali blokaatorid, statiinid, suukaudsed rasestumisvastased vahendid, kodeiin). Soovitatav on jälgida kontsentratsioone vereplasmas või kõrvalnähte. Võib osutuda ka vajalikuks annust vähendada.

Raskete kõrvalnähtude riski olulise suurenemise tõttu tuleks vältida kasutamist koos kitsa terapeutilise indeksiga CYP3A4 substraatidega.

CYP1A2 võimaliku pärssimise kohta on vähe andmeid, mistõttu koostoimeid teofülliini ja kofeiiniga ei saa välistada, kuna teofülliini ja kofeiini metabolismi pärssimine maksas võib põhjustada nende taseme tõusu vereplasmas, mis võib tekitada toksilisust. Kasutamine koos stiripentooliga ei ole soovitatav. See hoiatus ei piirdu ainult ravimitega, vaid puudutab ka üsna paljusid lastele mõeldud toiduaineid, näiteks koolajooke, mis sisaldavad olulises koguses kofeiini, või šokolaadi, mis sisaldab teofülliini jääke.

Kuna stiripentool pärssis in vitro uuringutes CYP2D6-t vereplasma kontsentratsioonides, mis on kliiniliselt saavutatavad, võib selle isoensüümiga metaboliseeritavatel ainetel, nt beetablokaatoritel (propranolool, karvedilool, timolool), antidepressantidel (fluoksetiin, paroksetiin, sertraliin, imipramiin, klomipramiin), antipsühhootikumidel (haloperidool), valuvaigistitel (kodeiin, dekstrometorfaan, tramadool) tekkida stiripentooliga metaboolseid koostoimeid. CYP2D6-ga metaboliseeritavate ja individuaalselt titreeritavate annustega ravimite annuseid võib osutuda vajalikuks kohandada.

Stiripentooli võimalikud kõrvaltoimed teiste ravimitega

Kättesaadavate kliiniliste andmete puudumisel tuleb olla ettevaatlik järgmiste kliiniliselt asjakohaste koostoimete suhtes stiripentooliga:

Ebasoovitavad kombinatsioonid (mida tuleb vältida, kui ei ole tingimata vajalikud) - Rukki tungaltera alkaloidid (ergotamiin, dihüdroergotamiin)

Tungalteramürgistus koos võimaliku jäsemete nekroosiga (rukki tungaltera maksaga elimineerumise pärssimine).

- Tsisapriid, halofantriin, pimosiid, kinidiin, bepridiil

Südame arütmiate, eelkõige Torsades de Pointes riski suurenemine.

- Immuunsupressandid (takroliimus, tsüklosporiin, siroliimus) Immuunsupressantide taseme tõus veres (maksa metabolismi vähenemine).

- Statiinid (atorvastatiin, simvastatiin jt)

Annusest sõltuvate kõrvaltoimete, nt rabdomüolüüsi (kolesterooli alandava aine metabolismi vähenemine maksas) riski suurenemine.

Ettevaatust nõudvad kombinatsioonid - Midasolaam, triasolaam, alprasolaam

Maksa metabolismi vähenemine võib põhjustada bensodiasepiini tõusu vereplasmas, tekitades ülemäärast rahustavat toimet.

- Kloorpromasiin

Stiripentool tugevdab kloorpromasiini toimet tsentraalse depressandina.

- Toime teistele epilepsiaravimitele

CYP450 isoensüümi CYP2C19 ja CYP3A4 pärssimine võib kutsuda esile farmakokineetilisi koostoimeid fenobarbitaali, primidooni, fenütoiini, karbamasepiini, klobasaamiga (vt lõik 4.2), valproaadiga (vt lõik 4.2), diasepaamiga (lihaste suurem lõtvumine), etosuksimiidi ja tiagabiiniga (pärssida nende metabolismi maksas). Selle tagajärjel suureneb nende krambivastaste ainete tase vereplasmas ja võib tekkida üleannustamise oht. Teiste krambivastaste ainete kombineerimisel stiripentooliga on soovitatav kliiniliselt jälgida nende taset vereplasmas ja vajaduse korral annust korrigeerida.

- Topiramaat

Stiripentooli kasutamisel Prantsusmaal eriloa alusel lisati stiripentoolile, klobasaamile ja valproaadile 41%-l 230 juhust ka topiramaat. Selles patsiendirühmas tehtud kliiniliste tähelepanekute põhjal puuduvad tõendid selle kohta, et topiramaadi annust või annustamisskeemi tuleks selle samaaegsel manustamisel stiripentooliga muuta.

Seoses topiramaadiga arvatakse, et CYP2C19 pärssimisel ei tohiks võimalikku konkureerimist tekkida, sest selleks oleks ilmselt vaja 5…15 korda suuremaid plasmakontsentratsioone kui topiramaadi standardsete soovituslike annuste ja annustamisskeemide puhul.

- Levetiratsetaam

Levetiratsetaam maksas oluliselt ei metaboliseeru. Seetõttu ei ole stiripentooli ja levetiratsetaami vahel metaboolseid farmakokineetilisi koostoimeid oodata.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Epilepsia ja epilepsiaravimitega seotud üldine risk

On tõendatud, et epilepsiahaigete naiste lastel esineb väärarenguid kaks kuni kolm korda rohkem kui üldises populatsioonis, kus neid esineb ligikaudu 3%. Kuigi seda võivad põhjustada ka muud tegurid, nt epilepsia, näitavad kättesaadavad andmed, et see suurenemine on suures osas põhjustatud ravist.

Ravitud populatsioonis on polüteraapia korral täheldatud väärarengute sagenemist.

Tõhusat epilepsiaravi ei tohiks siiski raseduse ajal katkestada, kuna haiguse süvenemine võib kahjustada nii ema kui ka loodet.

Stiripentooliga seotud risk

Kasutamise kohta raseduse ajal ei ole kliinilisi andmeid. Loomkatsed ei näita emale mittetoksilistes annustes otsest või kaudset kahjulikku toimet rasedusele, loote arengule, sünnitusele või postnataalsele arengule (vt 5.3). Näidustust silmas pidades stiripentooli manustamist raseduse ajal ja fertiilses eas naistele ei eeldata. Kliiniline otsus stiripentooli kasutamise kohta raseduse ajal tuleb teha individuaalselt, võttes arvesse võimalikku kliinilist kasu või riske patsiendile. Ravimi määramisel rasedatele tuleb olla ettevaatlik ja soovitatav on kasutada tõhusaid rasestumisvastaseid vahendeid.

Raseduse ajal

Tõhusat krambivastast ravi stiripentooliga ei tohi raseduse ajal katkestada, sest haiguse süvenemine võib kahjustada nii ema kui ka loodet.

Imetamine

Kuna ravimi eritumise kohta inimese rinnapiima ei ole uuringuid läbi viidud ja kuna kitsedel eritub stiripentool vereplasmast vabalt piima, ei ole ravi ajal soovitatav last imetada. Kui imetamise ajal ravi stiripentooliga jätkatakse, tuleb imetatavat imikut hoolikalt jälgida võimalike kõrvaltoimete suhtes.

Fertiilsus

Loomkatsetes ei täheldatud mõju fertiilsusele (vt lõik 5.3). Kliinilisi andmeid ei ole ja võimalik risk inimesele ei ole teada.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Väikelapse raske müokloonilise epilepsiaga patsiendid oma haiguse ja krambivastaste ravimite pikaajalise kasutamise mõju tõttu eeldatavasti ei juhi autot ega käsitse masinaid.

Stiripentool võib põhjustada pearinglust ja ataksiat, mis võib mõjutada autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet, ning patsiendid ei tohiks ravi ajal stiripentooliga autot juhtida ega masinaid käsitseda.

4.8Kõrvaltoimed

Ohutusteabe kokkuvõte

Diacomit'i sagedaseimad kõrvaltoimed (esineb enam kui 1 patsiendil 10-st) on anoreksia, kaalukaotus, unetus, unisus, ataksia, hüpotoonia ja düstoonia.

Kõrvaltoimete tabuleeritud loend

Kõige sagedamini esinevad kõrvaltoimed on järgmised: väga sage ( 1/10), sage ( 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt (1/1000 kuni < 1/100), harv (≥ 1/10000 kuni < 1/1000), väga harv (< 1/10000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel). Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Organsüstee

Väga sage

 

Sage

 

Aeg-ajalt

Harv

mi klass

 

 

 

 

 

 

 

(MedDRA

 

 

 

 

 

 

 

terminoloogia

 

 

 

 

 

 

)

 

 

 

 

 

 

 

Vere

ja

 

 

Neutropeenia

 

 

Trombotsüto

lümfisüsteem

 

 

Püsiv

raske

 

peenia *

i häired

 

 

 

neutropeenia

kaob ravi

 

 

 

 

 

 

katkestamisel

 

 

 

 

 

 

 

Diacomit’iga

tavaliselt

 

 

 

 

 

 

spontaanselt

 

 

 

Ainevahetus-

Anoreksia,

isutus,

 

 

 

 

ja

 

kehakaalu

langus

 

 

 

 

toitumishäire

(eriti

 

 

 

 

 

d

 

kombinatsioonis

 

 

 

 

 

 

naatriumvalproaadig

 

 

 

 

 

 

a)

 

 

 

 

 

Psühhiaatrili

Unetus

 

Agressiivsus,

ärrituvus,

 

 

sed häired

 

 

 

käitumishäired,

 

 

 

 

 

 

vastandav

käitumine,

 

 

 

 

 

 

ülierutuvus, unehäired

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Närvisüsteem

Unisus,

ataksia,

Hüperkineesiad

 

 

 

 

i häired

 

hüpotoonia,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

düstoonia

 

 

 

 

 

 

 

Silma

 

 

 

 

 

 

Diploopia

 

 

kahjustused

 

 

 

 

 

(kasutamisel

 

 

 

 

 

 

 

 

kombinatsioonis

 

 

 

 

 

 

 

 

karbamasepiiniga

 

 

 

 

 

 

 

 

)

 

 

Seedetrakti

 

 

 

Iiveldus, oksendamine

 

 

 

häired

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naha

ja

 

 

 

 

 

Valgustundlikkus

 

nahaaluskoe

 

 

 

 

 

,

lööve,

 

kahjustused

 

 

 

 

 

nahaallergia,

 

 

 

 

 

 

 

 

nõgestõbi

 

 

Üldised

 

 

 

 

 

 

Väsimus

 

 

häired

ja

 

 

 

 

 

 

 

 

manustamisk

 

 

 

 

 

 

 

 

oha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reaktsioonid

 

 

 

 

 

 

 

 

Uuringud

 

 

 

γGT

tõus

(eriti

 

 

kõrvalekalde

 

 

 

 

kombinatsioonis

 

 

 

d

 

 

 

 

karbamasepiini

ja

 

 

maksafunktsi

 

 

 

 

valproaadiga)

 

 

 

ooni testides

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

Paljud eelnimetatud kõrvaltoimetest tulenevad sageli teiste krambivastaste ravimite taseme tõusust vereplasmas (vt lõigud 4.4 ja 4.5) ja võivad nende ravimite annuse vähendamisel taanduda.

*Andmed trombotsütopeenia kohta on saadud nii kliiniliste uuringute, kui turuletulekujärgsete kogemuste põhjal.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas,* kaudu.

4.9Üleannustamine

Andmed kliinilise üleannustamise kohta ei ole kättesaadavad. Ravi on toetav (sümptomaatilised meetmed intensiivravi osakonnas).

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: Epilepsiaravimid, muud epilepsiaravimid, ATC-kood: N03AX17

Toimemehhanism

Loomkatsetes stiripentool antagoniseerib elektrilöögiga, pentetrasooliga ja bikukulliiniga esilekutsutud krampe. Katsetes närilistega näib stiripentool suurendavat gamma-aminovõihappe (GABA) kui imetajate aju põhilise pärssiva neurotransmitteri tasemeid ajus. See võib tekkida GABA sünaptosoomide tagasihaarde ja/või GABA transaminaasi pärssimise tagajärjel. On ka tõendatud, et stiripentool parandab GABAA retseptori vahendatud transmissiooni ebaküpse roti hipokampuses ja suurendab barbituraatidega sarnaneva mehhanismiga GABAA retseptori kloriidikanalite keskmist avatud aega (kuid mitte sagedust). Stiripentool võimendab farmakokineetiliste koostoimete tõttu muude krambivastaste ravimite, nt karbamasepiini, naatriumvalproaadi, fenütoiini, fenobarbitaali ja paljude bensodiasepiinide efektiivsust. Stiripentooli teine toime põhineb peamiselt mitme isoensüümi,

eelkõige CYP450 3A4 ja 2C19 metabolismi pärssimisel, mis osalevad teiste epilepsiaravimite metabolismis maksas.

Kliiniline tõhusus ja ohutus

Diacomit’i pöördelises kliinilises uuringus osalesid väikelapse raske müokloonilise epilepsiaga lapsed alates 3 aasta vanusest.

Prantsusmaal eriloa kasutamisega läbiviidud programmis osalesid lapsed alates 6 kuu vanusest, sest mõnel patsiendil võib selles vanuses Dravet’ sündroomi juba kindlalt diagnoosida. Kliiniline otsus Diacomit’i kasutamise kohta alla 3 aasta vanustel lastel, kellel on väikelapse raske müoklooniline epilepsia, tuleb teha iga patsiendi kohta individuaalselt, võttes arvesse potentsiaalset kliinilist kasu ja kaasnevaid riske (vt lõik 4.2).

Randomiseeritud, platseeboga kontrollitud lisauuringusse võeti 41 väikelapse raske müokloonilise epilepsiaga last. Pärast ühekuulist eelperioodi lisati 2-kuuliseks topeltpimedaks perioodiks valproaadile ja klobasaamile platseebot (n=20) või stiripentooli (n=21). Seejärel anti patsientidele avatult stiripentooli. Ravivastusena määratleti klooniliste (või toonilis-klooniliste) krampide vähenemine rohkem kui 50% võrra topeltpimeda perioodi teisel kuul, võrreldes eelperioodiga. Stiripentoolile andis ravivastuse 15 patsienti (71%) (neist üheksal kloonilisi ega toonilis-kloonilisi krampe ei esinenud), kuid platseebole ainult üks (5%) (krampideta ei olnud ükski; stiripentoolil 95%- lise usaldusvahemikuga 52,1...90,7 ja platseebol 0...14,6). 95% usaldusvahemik oli 42,2...85,7. Stiripentooliga saavutati algseisundiga võrreldes suurem muutus (-69%) kui platseeboga (+7%), p<0,0001. 21-l stiripentooli kasutanud patsiendil olid mõõdukad kõrvaltoimed (uimasus, isutus), mida esines ka kaheksal platseebot kasutanud patsiendil, kuid 12 juhul 21-st teise samaaegse ravimi annuse vähendamisel kõrvaltoimed kadusid (Chiron et al, Lancet, 2000).

5.2Farmakokineetilised omadused

Uuringutes täiskasvanud tervete vabatahtlikega ja täiskasvanud patsientidega on stiripentoolil olnud järgmised farmakokineetilised omadused.

Imendumine

Stiripentool imendub kiiresti, maksimaalne kontsentratsioon vereplasmas saavutatakse ligikaudu 1,5 tunniga. Stiripentooli absoluutne biosaadavus ei ole teada, sest intravenoosne ravimvorm ei ole testimiseks kättesaadav. See imendub suu kaudu hästi, sest suurem osa suukaudsest annusest eritub uriiniga.

Kapslite ja kotikese kujul suukaudseks suspensiooniks mõeldud pulbrite suhtelist biosaadavust on uuritud tervetel meesvabatahtlikel 1000 mg ühekordse suukaudse manustamise järel. Kaks formulatsiooni olid bioekvivalentsed AUC põhjal, kuid mitte Cmax põhjal. Kotikese Cmax oli võrreldes kapsli omaga veidi kõrgem (23%) ja ei vastanud bioekvivalentsuse kriteeriumitele. Tmax oli mõlema formulatsiooni puhul sarnane. Stiripentooli kapsli ja kotikese kujul suukaudseks suspensiooniks mõeldud pulbri omavahel vahetamise korral on soovituslik kliiniline järelevalve.

Jaotumine

Stiripentool seondub ulatuslikult plasmavalkudega vereringes (ligikaudu 99%).

Elimineerumine

Süsteemne kokkupuude stiripentooliga suureneb annuse suurenedes tunduvalt rohkem kui proportsionaalselt. Suurtel annustel plasma kliirens tunduvalt väheneb; see langeb tasemelt ligikaudu 40 l/kg/päevas annusega 600 mg/päevas tasemele ligikaudu 8 l/kg/päevas annusega 2400 mg. Pärast stiripentooli korduvat manustamist kliirens väheneb, tõenäoliselt selle metabolismis osalevate tsütokroom P450 isoensüümide pärssimise tõttu. Eliminatsiooni poolväärtusaeg oli vahemikus

4,5 kuni 13 tundi ja annuse suurenedes pikenes.

Biotransformatsioon

Stiripentool metaboliseerub ulatuslikult, uriinis on leitud 13 erinevat metaboliiti. Põhilised metaboolsed protsessid on demetüleerimine ja glükuronisatsioon, kuigi selles osalevaid ensüüme ei ole veel täielikult kindlaks määratud.

In vitro uuringute põhjal peetakse maksa tsütokroomi P450 peamisi isoensüüme, mis katalüüsivad esimese faasi metabolismi, CYP1A2, CYP2C19 ja CYP3A4 ensüümideks.

Eritumine

Suurem osa stiripentoolist eritub neerude kaudu.

Stiripentooli metaboliidid uriinis moodustasid kokku suurema osa (73%) suukaudsest akuutsest annusest ning veel 13...24% ainest eritus roojaga muutumatul kujul.

Pediaatrilise populatsiooni farmakokineetiline uuring

Populatsiooni farmakokineetiline uuring korraldati Dravet’ sündroomi põdeva 35 lapsega, keda raviti stiripentooli ja kahe ravimiga – valproaadi ja klobazamiga, mille kohta ei olnud teada, et need mõjutaks stiripentooli farmakokineetilisi omadusi. Mediaanvanus oli 7,3 aastat (vahemik: 1 kuni 17,6 aastat) ja stiripentooli päevane mediaanannus oli 45,4 mg/kg/päev (vahemik: 27,1 kuni 89,3 mg/kg/päev), mida manustati kahe kuni kolme annusena.

Andmed sobisid kõige paremini eelisjärjekorra absorptsiooni ja elimineerimise protsessi ühe kompartmendi mudeliga. Populatsiooni hinnanguline absorptsioonitaseme konstant Ka oli 2,08 hr -1 (juhusliku mõju standardhälve = 122%). Jaotuse kliirens ja maht olid seotud kehakaaluga allomeetrilise mudeli kaudu, mille eksponendid olid vastavalt 0,433 ja 1: kui kehakaal tõusis 10 kilogrammilt 60 kilogrammile, suurenes ilmne oraalne kliirens 2,60 kuni 5,65 L/h ja jaotuse ilmne maht suurenes 32,0 kuni 191,8 L. Selle tulemusel suurenes eliminatsiooni pooldumisaeg 8,5 h (10 kg) kuni 23,5 h (60 kg).

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Toksilisuse uuringutes loomadega (rott, ahv, hiir) ei ole ilmnenud järjekindlat toksilisuse mudelit, välja arvatud hepatotsellulaarse hüpertroofiaga seostatav maksa suurenemine, mis tekkis suurte stiripentooli annuste manustamisel närilistele ja mittenärilistele. Seda leidu peetakse adaptiivseks reageerimiseks maksa ainevahetuse suurele koormusele.

Stiripentool ei olnud rottide ja küülikutega läbiviidud uuringus teratogeenne; ühes uuringus hiirtega, aga mitte mitmes teises sarnases uuringus, täheldati suulaelõhe tekkimist vähese sagedusega, kasutades emale toksilist annust (800 mg/kg/päevas). Need uuringud hiirte ja küülikutega viidi läbi enne hea laboratoorse tava nõuete kehtestamist. Uuringud rottide viljakuse ja üldise reproduktiivsuse, samuti sünnieelse ja –järgse arengu kohta toimeid ei näidanud, välja arvatud poegade elulemuse mõningane vähenemine, kui neid imetanud emasloomadel oli tekkinud stiripentooli mürgistus annusega 800 mg/kg/päevas (vt lõik 4.6).

Genotoksilisuse uuringutes mutageenset ega klastogeenset aktiivsust ei leitud.

Kantserogeensuse uuringutel rottidega olid negatiivsed tulemused. Hiirtel suurenes vaid veidi maksa adenoomide ja kartsinoomide sagedus, kui loomi raviti annusega 200 või 600 mg/kg/päevas 78 nädalat, kuid mitte annusega 60 mg/kg/päevas. Võttes arvesse stiripentooli genotoksilisuse puudumist ja hiire maksa teadaolevat erilist tundlikkust kasvajate tekkimise suhtes maksa ensüümide indutseerimisel ei leita, et see tulemus näitaks kantserogeensuse riski patsientidele.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Kapsli tuum

Povidoon K29/32

Naatriumtärklise glükolaat (A-tüüpi)

Magneesiumstearaat

Kapsli kest

Želatiin Titaanoksiid (E171) Erütrosiin (E127) Indigotiin (E132)

6.2Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3Kõlblikkusaeg

3 aastat

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida originaalpakendis. Hoida valguse eest kaitstult.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Lastekindla tihendi ja keeratava polüetüleenkorgiga polüpropüleenpudel. 30, 60 ja 90 kapsliga pudelid pappkarbis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Hävitamise eritingimused

Erinõuded puuduvad.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Biocodex, 7 Avenue Gallieni 94250 Gentilly, Prantsusmaa.

8.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/06/367/001-003

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase loa väljastamise kuupäev: 4. jaanuar 2007

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 8. jaanuaril 2014

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu/.

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Diacomit 500 mg kapslid

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks kapsel sisaldab 500 mg stiripentooli.

Teadaolevat toimet omav abiaine: Üks kapsel sisaldab 0,32 mg naatriumit.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. RAVIMVORM

Kõvakapsel

Valge kapsel suurusega 0.

4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused

Diacomit on näidustatud kasutamiseks koos klobasaami ja valproaadiga lisaravina refraktoorsete generaliseerunud toonilis-klooniliste krampide raviks patsientidel, kellel on väikelapse raske müoklooniline epilepsia (SMEI, Dravet’ sündroom) ja kelle krambid ravile klobasaami ja valproaadiga piisavalt ei allu.

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Diacomit’i tuleks manustada ainult imikute ja laste epilepsia diagnoosimise ja ravi kogemustega pediaatri või lasteneuroloogi järelevalve all.

Annustamine

Stiripentooli annus arvutatakse milligrammides kehakaalu kilogrammi kohta.

Ööpäevase annuse võib manustada 2 või 3 osaks jagatuna.

Lisaravi alustamisel stiripentooliga tuleb annust suurendada astmeliselt kuni soovitusliku annuseni 50 mg/kg ööpäevas, mis manustatakse koos klobasaami ja valproaadiga.

Stiripentooli annust tuleb suurendada astmeliselt alustades annusega 20 mg/kg ööpäevas ühe nädala jooksul ja seejärel 30 mg/kg päevas ühe nädala jooksul. Edasine annuse suurendamine oleneb vanusest:

-alla 6-aastaste laste annust tuleb suurendada 20 mg/kg võrra ööpäevas kolmandal nädalal kuni soovitusliku annuseni 50 mg/kg ööpäevas kolme nädalaga;

-lastel vanuses 6 kuni 11 aastat tuleb annust suurendada 10 mg/kg võrra ööpäevas iga nädal kuni soovitusliku annuseni 50 mg/kg ööpäevas nelja nädalaga;

-12-aastastel ja vanematel lastel ja noorukitel tuleb annust suurendada 5 mg/kg võrra ööpäevas iga nädal kuni kliinilisel otsusel põhineva optimaalse annuseni.

Soovituslik annus 50 mg/kg ööpäevas põhineb kättesaadavatel kliinilise uuringu tulemustel ning on ainus Diacomit’i annus, mida on hinnatud olulites uuringutes (vt lõik 5.1).

Stiripentooli kliinilise ohutuse kohta selle manustamisel annustes, mis ületavad 50 mg/kg/päevas, kliiniliste uuringute andmed puuduvad.

Stiripentooli kasutamise kohta monoravina Dravet’ sündroomi korral kliiniliste uuringute andmed puuduvad.

Alla 3 aasta vanused lapsed:

Stiripentooli pöördelises kliinilises uuringus osalesid väikelapse raske müokloonilise epilepsiaga lapsed alates 3 aasta vanusest. Kliiniline otsus Stiripentooli kasutamise kohta alla 3 aasta vanustel lastel, kellel on väikelapse raske müoklooniline epilepsia, tuleb teha iga patsiendi kohta individuaalselt, võttes arvesse potentsiaalset kliinilist kasu ja kaasnevaid riske. Selles nooremas patsiendirühmas tohib lisaravi stiripentooliga alustada alles pärast seda, kui väikelapse raske müokloonilise epilepsia diagnoos on kliiniliselt kinnitust leidnud (vt lõik 5.1). Stiripentooli kasutamise kohta alla 12 kuu vanustel lastel on vähe andmeid. Need lapsed tohivad stiripentooli tarvitada ainult arsti aktiivse järelevalve all.

Patsiendid vanuses ≥ 18 aastat

Toime püsimise kohta selles populatsioonis, ei ole kogutud piisavalt hulgalt täiskasvanutelt pikaajalisi andmeid. Ravi tuleb jätkata senikaua, kuni täheldatakse toimet.

Teiste epilepsiaravimite annuste korrigeerimine nende kasutamisel koos stiripentooliga

Kuigi ravimite võimalike koostoimete kohta põhjalikud farmakoloogilised andmed puuduvad, antakse kliiniliste kogemuste põhjal teiste koos stiripentooliga manustatavate epilepsiaravimite annuste ja annustamisskeemide muutmiseks järgmisi nõuandeid.

- Klobasaam

Peamistes uuringutes oli stiripentooliga ravi alustamisel klobasaami päevaannus 0,5 mg/kg, mida manustati tavaliselt osadeks jagatuna, kaks korda päevas. Kui ilmusid klobasaami negatiivsete kõrvaltoimete või üleannustamise kliinilised nähud (s.t unisus, hüpotoonia ja ärrituvus väikelastel), vähendati seda päevaannust iga nädal 25% võrra. Manustamisel koos stiripentooliga Dravet' sündroomiga lastele on esinenud klobasaami taseme ligikaudu kahe- või kolmekordset tõusu ja norklobasaami taseme viiekordset tõusu vereplasmas.

- Valproaat

Stiripentooli ja valproaadi metaboolse koostoime võimalust loetakse väheseks ja seetõttu ei tohiks osutuda vajalikuks stiripentooli lisamisel valproaadi annust muuta, välja arvatud kliinilisest ohutusest tulenevatel põhjustel. Peamistes uuringutes vähendati valproaadi päevaannust seedetrakti kõrvaltoimete, nt isutuse või kaalulanguse korral iga nädal ligikaudu 30%.

Laboratoorsete analüüside kõrvalekalded

Verepildi või maksafunktsiooni analüüsi ebanormaalse tulemuse korral on vaja teha konkreetse patsiendi kohta kliiniline otsus stiripentooli annuse kasutamise jätkamise või korrigeerimise kohta seoses klobasaami ja valproaadi annuste korrigeerimisega, võttes arvesse võimalikku kliinilist kasu ja riske (vt lõik 4.4).

Ravimvormi mõju

Kotikestesse pakitud koostise Cmax on mõningal määral kõrgem kui kapslites ja seega ei ole need päris samaväärsed. Kui on vajalik ühelt ravimvormilt minna üle teisele ravimvormile, on soovitatav kliiniline kontroll, et vältida organismi vastuvõtlikkuse probleeme (vt 5.2).

Neeru- ja maksakahjustused

Maksa ja/või neerude funktsioonihäiretega patsientidel ei soovitata stiripentooli kasutada (vt lõik 4.4).

Manustamisviis

Kapsel tuleks klaasi veega tervena alla neelata söögikorra ajal.

Stiripentooli tuleb alati võtta koos toiduga, sest see laguneb happelises keskkonnas kiiresti (nt tühja kõhuga kokkupuutel maohappega).

Stiripentooli ei tohiks võtta koos piima gaseeritud jookidega, puuviljamahlaga ega teofülliini.

ega piimatoodetega (jogurt, pehme koorejuust vms), toiduainete või jookidega, mis sisaldavad kofeiini või

4.3 Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes. Varasemast on teada psühhoosid deliiriumiepisoodide vormis.

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Karbamasepiin, fenütoiin ja fenobarbitaal

Neid aineid ei tohiks koos stiripentooliga Dravet’ sündroomi raviks kasutada. Kõrvaltoimete tekkimisel tuleb klobasaami ja/või valproaadi päevaannust ravi ajal stiripentooliga vähendada (vt lõik 4.2).

Laste kasvukiirus

Ravi ajal stiripentooli ja valproaadiga esinevate seedetraktiga seotud kõrvaltoimete sagedust arvestades (anoreksia, isutus, oksendamine) tuleb selle ravimite kombinatsiooni kasutamisel hoolikalt jälgida laste kasvukiirust.

Verepilt

Stiripentooli, klobasaami ja valproaadi manustamisega võib kaasneda neutropeenia. Enne ravi alustamist stiripentooliga tuleb laboratoorselt hinnata verepilti. Kui verepildi kontrollimine ei ole muul viisil kliiniliselt näidustatud, tuleb seda teha iga 6 kuu järel.

Maksafunktsioon

Enne ravi alustamist stiripentooliga tuleb seda laboratoorselt hinnata. Kui maksa funktsiooni hindamine ei ole muul viisil kliiniliselt näidustatud, tuleb seda teha iga 6 kuu järel.

Maksa- või neerukahjustus

Spetsiifiliste kliiniliste andmete puudumisel maksa või neerude funktsioonihäiretega patsientide kohta ei ole maksa ja/või neerude funktsioonihäiretega patsientidel soovitatav stiripentooli kasutada.

CYP ensüümidele mõjuvad ained

Stiripentool on ensüümide CYP2C19, CYP3A4 ja CYP2D6 inhibiitor ja võib nende ensüümide poolt metaboliseeritavate ainete kontsentratsioone vereplasmas märgatavalt suurendada ning suurendada kõrvaltoimete riski (vt lõik 4.5). In vitro uuringud näitasid, et stiripentooli esimese faasi metabolismi katalüüsivad CYP1A2, CYP2C19 ja CYP3A4 ning võib-olla ka mõned muud ensüümid. Ettevaatlik soovitatakse olla stiripentooli kombineerimisel ainetega, mis pärsivad või indutseerivad ühe või mitme nimetatud ensüümi aktiivsust.

Peamistes kliinilistes uuringutes alla 3 aasta vanuseid lapsi ei osalenud. Seetõttu soovitatakse 6 kuu kuni 3 aasta vanuseid lapsi ravi ajal stiripentooliga hoolikalt jälgida.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ravimi võimalikud koostoimed, mis mõjutavad stiripentooli

Muude epilepsiaravimite mõju stiripentooli farmakokineetikale ei ole hästi teada.

Makroliidide ja seenevastaste asooli derivaatide kui CYP3A4 inhibiitorite ja sama ensüümi substraatide mõju stiripentooli metabolismile ei ole teada. Samuti ei ole teada stiripentooli mõju nende metabolismile.

In vitro uuringud näitasid, et stiripentooli esimese faasi metabolismi katalüüsivad CYP1A2, CYP2C19 ja CYP3A4 ning võib-olla ka mõned muud ensüümid. Ettevaatlik soovitatakse olla stiripentooli kombineerimisel ainetega, mis pärsivad või indutseerivad ühte või mitut nimetatud ensüümi.

Stiripentooli mõju tsütokroom P450 ensüümidele

Paljud neist kõrvaltoimetest on in vitro uuringutes ja kliinilistes uuringutes osaliselt kinnitust leidnud. Püsikontsentratsiooni tõus stiripentooli, valproaadi ja klobasaami samaaegsel kasutamisel toimub täiskasvanutel ja lastel sarnaselt, kuigi esineb märgatavaid individuaalseid erinevusi.

Ravis kasutatavatel kontsentratsioonidel pärsib stiripentool oluliselt mitut CYP450 isoensüümi: näiteks CYP2C19 CYP2D6 ja CYP3A4. Selle tulemusena võib eeldada metaboolseid farmakokineetilisi koostoimeid teiste ravimitega. Nende koostoimete tulemusena võib tõusta nende toimeainete süsteemne süsteemis, mis võib põhjustada nende farmakoloogilise toime tugevnemist ning kõrvalnähtude suurenemist.

Kõrvaltoimete riski suurenemise tõttu (vt käesolevas lõigus allpool epilepsiaravimite kohta) tuleb olla ettevaatlik, kui kliiniliste asjaolude tõttu on vaja kombineerida stiripentooli ainetega, mida metaboliseerivad CYP2C19 (nt tsitalopraam, omeprasool) või CYP3A4 (nt HIV proteaasi inhibiitorid, antihistamiinikumid, nt astemisool, kloorfeniramiin, kaltsiumikanali blokaatorid, statiinid, suukaudsed rasestumisvastased vahendid, kodeiin). Soovitatav on jälgida kontsentratsioone vereplasmas või kõrvalnähte. Võib osutuda ka vajalikuks annust vähendada.

Raskete kõrvalnähtude riski olulise suurenemise tõttu tuleks vältida kasutamist koos kitsa terapeutilise indeksiga CYP3A4 substraatidega.

CYP1A2 võimaliku pärssimise kohta on vähe andmeid, mistõttu koostoimeid teofülliini ja kofeiiniga ei saa välistada, kuna teofülliini ja kofeiini metabolismi pärssimine maksas võib põhjustada nende taseme tõusu vereplasmas, mis võib tekitada toksilisust. Kasutamine koos stiripentooliga ei ole soovitatav. See hoiatus ei piirdu ainult ravimitega, vaid puudutab ka üsna paljusid lastele mõeldud toiduaineid, näiteks koolajooke, mis sisaldavad olulises koguses kofeiini, või šokolaadi, mis sisaldab teofülliini jääke.

Kuna stiripentool pärssis in vitro uuringutes CYP2D6-t vereplasma kontsentratsioonides, mis on kliiniliselt saavutatavad, võib selle isoensüümiga metaboliseeritavatel ainetel, nt beetablokaatoritel (propranolool, karvedilool, timolool), antidepressantidel (fluoksetiin, paroksetiin, sertraliin, imipramiin, klomipramiin), antipsühhootikumidel (haloperidool), valuvaigistitel (kodeiin, dekstrometorfaan, tramadool) tekkida stiripentooliga metaboolseid koostoimeid. CYP2D6-ga metaboliseeritavate ja individuaalselt titreeritavate annustega ravimite annuseid võib osutuda vajalikuks kohandada.

Stiripentooli võimalikud kõrvaltoimed teiste ravimitega

Kättesaadavate kliiniliste andmete puudumisel tuleb olla ettevaatlik järgmiste kliiniliselt asjakohaste koostoimete suhtes stiripentooliga:

Ebasoovitavad kombinatsioonid (mida tuleb vältida, kui ei ole tingimata vajalikud) - Rukki tungaltera alkaloidid (ergotamiin, dihüdroergotamiin)

Tungalteramürgistus koos võimaliku jäsemete nekroosiga (rukki tungaltera maksaga elimineerumise pärssimine).

- Tsisapriid, halofantriin, pimosiid, kinidiin, bepridiil

Südame arütmiate, eelkõige Torsades de Pointes riski suurenemine.

- Immuunsupressandid (takroliimus, tsüklosporiin, siroliimus) Immuunsupressantide taseme tõus veres (maksa metabolismi vähenemine).

- Statiinid (atorvastatiin, simvastatiin jt)

Annusest sõltuvate kõrvaltoimete, nt rabdomüolüüsi (kolesterooli alandava aine metabolismi vähenemine maksas) riski suurenemine.

Ettevaatust nõudvad kombinatsioonid - Midasolaam, triasolaam, alprasolaam

Maksa metabolismi vähenemine võib põhjustada bensodiasepiini tõusu vereplasmas, tekitades ülemäärast rahustavat toimet.

- Kloorpromasiin

Stiripentool tugevdab kloorpromasiini toimet tsentraalse depressandina.

- Toime teistele epilepsiaravimitele

CYP450 isoensüümi CYP2C19 ja CYP3A4 pärssimine võib kutsuda esile farmakokineetilisi koostoimeid fenobarbitaali, primidooni, fenütoiini, karbamasepiini, klobasaamiga (vt lõik 4.2), valproaadiga (vt lõik 4.2), diasepaamiga (lihaste suurem lõtvumine), etosuksimiidi ja tiagabiiniga (pärssida nende metabolismi maksas). Selle tagajärjel suureneb nende krambivastaste ainete tase vereplasmas ja võib tekkida üleannustamise oht. Teiste krambivastaste ainete kombineerimisel stiripentooliga on soovitatav kliiniliselt jälgida nende taset vereplasmas ja vajaduse korral annust korrigeerida.

- Topiramaat

Stiripentooli kasutamisel Prantsusmaal eriloa alusel lisati stiripentoolile, klobasaamile ja valproaadile 41%-l 230 juhust ka topiramaat. Selles patsiendirühmas tehtud kliiniliste tähelepanekute põhjal puuduvad tõendid selle kohta, et topiramaadi annust või annustamisskeemi tuleks selle samaaegsel manustamisel stiripentooliga muuta.

Seoses topiramaadiga arvatakse, et CYP2C19 pärssimisel ei tohiks võimalikku konkureerimist tekkida, sest selleks oleks ilmselt vaja 5…15 korda suuremaid plasmakontsentratsioone kui topiramaadi standardsete soovituslike annuste ja annustamisskeemide puhul.

- Levetiratsetaam

Levetiratsetaam maksas oluliselt ei metaboliseeru. Seetõttu ei ole stiripentooli ja levetiratsetaami vahel metaboolseid farmakokineetilisi koostoimeid oodata.

4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Epilepsia ja epilepsiaravimitega seotud üldine risk

On tõendatud, et epilepsiahaigete naiste lastel esineb väärarenguid kaks kuni kolm korda rohkem kui üldises populatsioonis, kus neid esineb ligikaudu 3%. Kuigi seda võivad põhjustada ka muud tegurid, nt epilepsia, näitavad kättesaadavad andmed, et see suurenemine on suures osas põhjustatud ravist.

Ravitud populatsioonis on polüteraapia korral täheldatud väärarengute sagenemist.

Tõhusat epilepsiaravi ei tohiks siiski raseduse ajal katkestada, kuna haiguse süvenemine võib kahjustada nii ema kui ka loodet.

Stiripentooliga seotud risk

Kasutamise kohta raseduse ajal ei ole kliinilisi andmeid. Loomkatsed ei näita emale mittetoksilistes annustes otsest või kaudset kahjulikku toimet rasedusele, loote arengule, sünnitusele või postnataalsele arengule (vt 5.3). Näidustust silmas pidades stiripentooli manustamist raseduse ajal ja fertiilses eas naistele ei eeldata. Kliiniline otsus stiripentooli kasutamise kohta raseduse ajal tuleb teha individuaalselt, võttes arvesse võimalikku kliinilist kasu või riske patsiendile. Ravimi määramisel rasedatele tuleb olla ettevaatlik ja soovitatav on kasutada tõhusaid rasestumisvastaseid vahendeid.

Raseduse ajal

Tõhusat krambivastast ravi stiripentooliga ei tohi raseduse ajal katkestada, sest haiguse süvenemine võib kahjustada nii ema kui ka loodet.

Imetamine

Kuna ravimi eritumise kohta inimese rinnapiima ei ole uuringuid läbi viidud ja kuna kitsedel eritub stiripentool vereplasmast vabalt piima, ei ole ravi ajal soovitatav last imetada. Kui imetamise ajal ravi stiripentooliga jätkatakse, tuleb imetatavat imikut hoolikalt jälgida võimalike kõrvaltoimete suhtes.

Fertiilsus

Loomkatsetes ei täheldatud mõju fertiilsusele (vt lõik 5.3). Kliinilisi andmeid ei ole ja võimalik risk inimesele ei ole teada.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Väikelapse raske müokloonilise epilepsiaga patsiendid oma haiguse ja krambivastaste ravimite pikaajalise kasutamise mõju tõttu eeldatavasti ei juhi autot ega käsitse masinaid.

Stiripentool võib põhjustada pearinglust ja ataksiat, mis võib mõjutada autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet, ning patsiendid ei tohiks ravi ajal stiripentooliga autot juhtida ega masinaid käsitseda.

4.8 Kõrvaltoimed

Ohutusteabe kokkuvõte

Diacomit'i sagedaseimad kõrvaltoimed (esineb enam kui 1 patsiendil 10-st) on anoreksia, kaalukaotus, unetus, unisus, ataksia, hüpotoonia ja düstoonia.

Kõrvaltoimete tabuleeritud loend

Kõige sagedamini esinevad kõrvaltoimed on järgmised: väga sage ( 1/10), sage ( 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt (1/1000 kuni < 1/100), harv (≥ 1/10000 kuni < 1/1000), väga harv (< 1/10000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel). Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Organsüsteemi

Väga sage

 

Sage

 

Aeg-ajalt

Harv

klass

 

 

 

 

 

 

 

(MedDRA

 

 

 

 

 

 

 

terminoloogia)

 

 

 

 

 

 

 

Vere

ja

 

 

Neutropeenia

 

 

Trombotsütop

lümfisüsteemi

 

 

 

Püsiv

raske

 

eenia *

häired

 

 

 

neutropeenia kaob ravi

 

 

 

 

 

 

katkestamisel

 

 

 

 

 

 

 

Diacomit’iga

tavaliselt

 

 

 

 

 

 

spontaanselt

 

 

 

Ainevahetus- ja

Anoreksia,

isutus,

 

 

 

 

toitumishäired

kehakaalu

langus

 

 

 

 

 

 

(eriti

 

 

 

 

 

 

 

kombinatsioonis

 

 

 

 

 

 

naatriumvalproaad

 

 

 

 

 

 

iga)

 

 

 

 

 

Psühhiaatrilise

Unetus

 

Agressiivsus,

ärrituvus,

 

 

d häired

 

 

 

käitumishäired,

 

 

 

 

 

 

vastandav

käitumine,

 

 

 

 

 

 

ülierutuvus, unehäired

 

 

 

 

 

 

 

 

Närvisüsteemi

Unisus,

ataksia,

Hüperkineesiad

 

 

häired

 

hüpotoonia,

 

 

 

 

 

 

düstoonia

 

 

 

 

 

Silma

 

 

 

 

 

Diploopia

 

kahjustused

 

 

 

 

 

(kasutamisel

 

 

 

 

 

 

 

kombinatsioonis

 

 

 

 

 

 

 

karbamasepiinig

 

 

 

 

 

 

 

a)

 

Seedetrakti

 

 

Iiveldus, oksendamine

 

 

häired

 

 

 

 

 

 

 

Naha

ja

 

 

 

 

Valgustundlikku

 

nahaaluskoe

 

 

 

 

 

s, lööve,

 

kahjustused

 

 

 

 

 

nahaallergia,

 

 

 

 

 

 

 

nõgestõbi

 

Üldised häired

 

 

 

 

Väsimus

 

ja

 

 

 

 

 

 

 

manustamiskoh

 

 

 

 

 

 

a reaktsioonid

 

 

 

 

 

 

Uuringud

 

 

γGT

tõus

(eriti

 

kõrvalekalded

 

 

 

kombinatsioonis

 

 

maksafunktsi

 

 

 

karbamasepiini

ja

 

ooni testides

 

 

 

valproaadiga)

 

 

 

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

Paljud eelnimetatud kõrvaltoimetest tulenevad sageli teiste krambivastaste ravimite taseme tõusust vereplasmas (vt lõigud 4.4 ja 4.5) ja võivad nende ravimite annuse vähendamisel taanduda.

*Andmed trombotsütopeenia kohta on saadud nii kliiniliste uuringute, kui turuletulekujärgsete kogemuste põhjal.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas,* kaudu.

4.9 Üleannustamine

Andmed kliinilise üleannustamise kohta ei ole kättesaadavad. Ravi on toetav (sümptomaatilised meetmed intensiivravi osakonnas).

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: Epilepsiaravimid, muud epilepsiaravimid, ATC-kood: N03AX17

Toimemehhanism

Loomkatsetes stiripentool antagoniseerib elektrilöögiga, pentetrasooliga ja bikukulliiniga esilekutsutud krampe. Katsetes närilistega näib stiripentool suurendavat gamma-aminovõihappe (GABA) kui imetajate aju põhilise pärssiva neurotransmitteri tasemeid ajus. See võib tekkida GABA sünaptosoomide tagasihaarde ja/või GABA transaminaasi pärssimise tagajärjel. On ka tõendatud, et stiripentool parandab GABAA retseptori vahendatud transmissiooni ebaküpse roti hipokampuses ja suurendab barbituraatidega sarnaneva mehhanismiga GABAA retseptori kloriidikanalite keskmist avatud aega (kuid mitte sagedust). Stiripentool võimendab farmakokineetiliste koostoimete tõttu muude krambivastaste ravimite, nt karbamasepiini, naatriumvalproaadi, fenütoiini, fenobarbitaali ja paljude bensodiasepiinide efektiivsust. Stiripentooli teine toime põhineb peamiselt mitme isoensüümi, eelkõige CYP450 3A4 ja 2C19 metabolismi pärssimisel, mis osalevad teiste epilepsiaravimite metabolismis maksas.

Kliiniline tõhusus ja ohutus

Diacomit’i pöördelises kliinilises uuringus osalesid väikelapse raske müokloonilise epilepsiaga lapsed alates 3 aasta vanusest.

Prantsusmaal eriloa kasutamisega läbiviidud programmis osalesid lapsed alates 6 kuu vanusest, sest mõnel patsiendil võib selles vanuses Dravet’ sündroomi juba kindlalt diagnoosida. Kliiniline otsus Diacomit’i kasutamise kohta alla 3 aasta vanustel lastel, kellel on väikelapse raske müoklooniline epilepsia, tuleb teha iga patsiendi kohta individuaalselt, võttes arvesse potentsiaalset kliinilist kasu ja kaasnevaid riske (vt lõik 4.2).

Randomiseeritud, platseeboga kontrollitud lisauuringusse võeti 41 väikelapse raske müokloonilise epilepsiaga last. Pärast ühekuulist eelperioodi lisati 2-kuuliseks topeltpimedaks perioodiks valproaadile ja klobasaamile platseebot (n=20) või stiripentooli (n=21). Seejärel anti patsientidele avatult stiripentooli. Ravivastusena määratleti klooniliste (või toonilis-klooniliste) krampide vähenemine rohkem kui 50% võrra topeltpimeda perioodi teisel kuul, võrreldes eelperioodiga. Stiripentoolile andis ravivastuse 15 patsienti (71%) (neist üheksal kloonilisi ega toonilis-kloonilisi krampe ei esinenud), kuid platseebole ainult üks (5%) (krampideta ei olnud ükski; stiripentoolil 95%- lise usaldusvahemikuga 52,1...90,7 ja platseebol 0...14,6). 95% usaldusvahemik oli 42,2...85,7. Stiripentooliga saavutati algseisundiga võrreldes suurem muutus (-69%) kui platseeboga (+7%), p<0,0001. 21-l stiripentooli kasutanud patsiendil olid mõõdukad kõrvaltoimed (uimasus, isutus), mida esines ka kaheksal platseebot kasutanud patsiendil, kuid 12 juhul 21-st teise samaaegse ravimi annuse vähendamisel kõrvaltoimed kadusid (Chiron et al, Lancet, 2000).

5.2 Farmakokineetilised omadused

Uuringutes täiskasvanud tervete vabatahtlikega ja täiskasvanud patsientidega on stiripentoolil olnud järgmised farmakokineetilised omadused.

Imendumine

Stiripentool imendub kiiresti, maksimaalne kontsentratsioon vereplasmas saavutatakse ligikaudu 1,5 tunniga. Stiripentooli absoluutne biosaadavus ei ole teada, sest intravenoosne ravimvorm ei ole testimiseks kättesaadav. See imendub suu kaudu hästi, sest suurem osa suukaudsest annusest eritub uriiniga.

Kapslite ja kotikese kujul suukaudseks suspensiooniks mõeldud pulbrite suhtelist biosaadavust on uuritud tervetel meesvabatahtlikel 1000 mg ühekordse suukaudse manustamise järel. Kaks formulatsiooni olid bioekvivalentsed AUC põhjal, kuid mitte Cmax põhjal. Kotikese Cmax oli võrreldes kapsli omaga veidi kõrgem (23%) ja ei vastanud bioekvivalentsuse kriteeriumitele. Tmax oli mõlema formulatsiooni puhul sarnane. Stiripentooli kapsli ja kotikese kujul suukaudseks suspensiooniks mõeldud pulbri omavahel vahetamise korral on soovituslik kliiniline järelevalve.

Jaotumine

Stiripentool seondub ulatuslikult plasmavalkudega vereringes (ligikaudu 99%).

Elimineerumine

Süsteemne kokkupuude stiripentooliga suureneb annuse suurenedes tunduvalt rohkem kui proportsionaalselt. Suurtel annustel plasma kliirens tunduvalt väheneb; see langeb tasemelt ligikaudu 40 l/kg/päevas annusega 600 mg/päevas tasemele ligikaudu 8 l/kg/päevas annusega 2400 mg. Pärast stiripentooli korduvat manustamist kliirens väheneb, tõenäoliselt selle metabolismis osalevate tsütokroom P450 isoensüümide pärssimise tõttu. Eliminatsiooni poolväärtusaeg oli vahemikus

4,5 kuni 13 tundi ja annuse suurenedes pikenes.

Biotransformatsioon

Stiripentool metaboliseerub ulatuslikult, uriinis on leitud 13 erinevat metaboliiti. Põhilised metaboolsed protsessid on demetüleerimine ja glükuronisatsioon, kuigi selles osalevaid ensüüme ei ole veel täielikult kindlaks määratud.

In vitro uuringute põhjal peetakse maksa tsütokroomi P450 peamisi isoensüüme, mis katalüüsivad esimese faasi metabolismi, CYP1A2, CYP2C19 ja CYP3A4 ensüümideks.

Eritumine

Suurem osa stiripentoolist eritub neerude kaudu.

Stiripentooli metaboliidid uriinis moodustasid kokku suurema osa (73%) suukaudsest akuutsest annusest ning veel 13...24% ainest eritus roojaga muutumatul kujul.

Pediaatrilise populatsiooni farmakokineetiline uuring

Populatsiooni farmakokineetiline uuring korraldati Dravet’ sündroomi põdeva 35 lapsega, keda raviti stiripentooli ja kahe ravimiga – valproaadi ja klobazamiga, mille kohta ei olnud teada, et need mõjutaks stiripentooli farmakokineetilisi omadusi. Mediaanvanus oli 7,3 aastat (vahemik: 1 kuni 17,6 aastat) ja stiripentooli päevane mediaanannus oli 45,4 mg/kg/päev (vahemik: 27,1 kuni 89,3 mg/kg/päev), mida manustati kahe kuni kolme annusena.

Andmed sobisid kõige paremini eelisjärjekorra absorptsiooni ja elimineerimise protsessi ühe kompartmendi mudeliga. Populatsiooni hinnanguline absorptsioonitaseme konstant Ka oli 2,08 hr -1 (juhusliku mõju standardhälve = 122%). Jaotuse kliirens ja maht olid seotud kehakaaluga allomeetrilise mudeli kaudu, mille eksponendid olid vastavalt 0,433 ja 1: kui kehakaal tõusis 10 kilogrammilt 60 kilogrammile, suurenes ilmne oraalne kliirens 2,60 kuni 5,65 L/h ja jaotuse ilmne maht suurenes 32,0 kuni 191,8 L. Selle tulemusel suurenes eliminatsiooni pooldumisaeg 8,5 h (10 kg) kuni 23,5 h (60 kg).

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Toksilisuse uuringutes loomadega (rott, ahv, hiir) ei ole ilmnenud järjekindlat toksilisuse mudelit, välja arvatud hepatotsellulaarse hüpertroofiaga seostatav maksa suurenemine, mis tekkis suurte stiripentooli annuste manustamisel närilistele ja mittenärilistele. Seda leidu peetakse adaptiivseks reageerimiseks maksa ainevahetuse suurele koormusele.

Stiripentool ei olnud rottide ja küülikutega läbiviidud uuringus teratogeenne; ühes uuringus hiirtega, aga mitte mitmes teises sarnases uuringus, täheldati suulaelõhe tekkimist vähese sagedusega, kasutades emale toksilist annust (800 mg/kg/päevas). Need uuringud hiirte ja küülikutega viidi läbi enne hea laboratoorse tava nõuete kehtestamist. Uuringud rottide viljakuse ja üldise reproduktiivsuse, samuti sünnieelse ja –järgse arengu kohta toimeid ei näidanud, välja arvatud poegade elulemuse mõningane vähenemine, kui neid imetanud emasloomadel oli tekkinud stiripentooli mürgistus annusega 800 mg/kg/päevas (vt lõik 4.6).

Genotoksilisuse uuringutes mutageenset ega klastogeenset aktiivsust ei leitud.

Kantserogeensuse uuringutel rottidega olid negatiivsed tulemused. Hiirtel suurenes vaid veidi maksa adenoomide ja kartsinoomide sagedus, kui loomi raviti annusega 200 või 600 mg/kg/päevas 78 nädalat, kuid mitte annusega 60 mg/kg/päevas. Võttes arvesse stiripentooli genotoksilisuse puudumist ja hiire maksa teadaolevat erilist tundlikkust kasvajate tekkimise suhtes maksa ensüümide indutseerimisel ei leita, et see tulemus näitaks kantserogeensuse riski patsientidele.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

Kapsli tuum

Povidoon K29/32

Naatriumtärklise glükolaat (A-tüüpi) Magneesiumstearaat

Kapsli kest

Želatiin Titaanoksiid (E171)

6.2 Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3 Kõlblikkusaeg

3 aastat

6.4 Säilitamise eritingimused

Hoida originaalpakendis. Hoida valguse eest kaitstult.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

Lastekindla tihendi ja keeratava polüetüleenkorgiga polüpropüleenpudel. 30, 60 ja 90 kapsliga pudelid pappkarbis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6 Hävitamise eritingimused

Erinõuded puuduvad.

7. MÜÜGILOA HOIDJA

Biocodex, 7 Avenue Gallieni 94250 Gentilly, Prantsusmaa.

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/06/367/004-006

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase loa väljastamise kuupäev: 4. jaanuar 2007

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 8. jaanuaril 2014

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu/.

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Diacomit 250 mg suukaudse suspensiooni pulber kotikeses

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks kotike sisaldab 250 mg stiripentooli.

Teadaolevat toimet omav abiaine: Ravimi üks kotike sisaldab 0,11 mg naatriumit

Üks kotike sisaldab 2,5 mg aspartaami järgi, 500 mg vedelat glükoosi (pihustuskuivatatud) ja 2,4 mg sorbitooli.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. RAVIMVORM

Suukaudse suspensiooni pulber

Kahvaturoosa kristalne pulber

4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused

Diacomit on näidustatud kasutamiseks koos klobasaami ja valproaadiga lisaravina refraktoorsete generaliseerunud toonilis-klooniliste krampide raviks patsientidel, kellel on väikelapse raske müoklooniline epilepsia (SMEI, Dravet’ sündroom) ja kelle krambid ravile klobasaami ja valproaadiga piisavalt ei allu.

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Diacomit’i tuleks manustada ainult imikute ja laste epilepsia diagnoosimise ja ravi kogemustega pediaatri või lasteneuroloogi järelevalve all.

Annustamine

Stiripentooli annus arvutatakse milligrammides kehakaalu kilogrammi kohta.

Ööpäevase annuse võib manustada 2 või 3 osaks jagatuna.

Lisaravi alustamisel stiripentooliga tuleb annust suurendada astmeliselt kuni soovitusliku annuseni 50 mg/kg ööpäevas, mis manustatakse koos klobasaami ja valproaadiga.

Stiripentooli annust tuleb suurendada astmeliselt alustades annusega 20 mg/kg ööpäevas ühe nädala jooksul ja seejärel 30 mg/kg ööpäevas ühe nädala jooksul. Edasine annuse suurendamine oleneb vanusest:

-alla 6-aastaste laste annust tuleb suurendada 20 mg/kg võrra ööpäevas kolmandal nädalal kuni soovitusliku annuseni 50 mg/kg ööpäevas kolme nädalaga;

-lastel vanuses 6 kuni 11 aastat tuleb annust suurendada 10 mg/kg võrra ööpäevas iga nädal kuni soovitusliku annuseni 50 mg/kg ööpäevas nelja nädalaga;

-12-aastastel ja vanematel lastel ja noorukitel tuleb annust suurendada 5 mg/kg võrra ööpäevas iga nädal kuni kliinilisel otsusel põhineva optimaalse annuseni.

Soovituslik annus 50 mg/kg ööpäevas põhineb kättesaadavatel kliinilise uuringu tulemustel ning on ainus Diacomit’i annus, mida on hinnatud olulistes uuringutes (vt lõik 5.1).

Stiripentooli kliinilise ohutuse kohta selle manustamisel annustes, mis ületavad 50 mg/kg/päevas, kliiniliste uuringute andmed puuduvad.

Stiripentooli kasutamise kohta monoravina Dravet’ sündroomi korral kliiniliste uuringute andmed puuduvad.

Alla 3 aasta vanused lapsed:

Stiripentooli pöördelises kliinilises uuringus osalesid väikelapse raske müokloonilise epilepsiaga lapsed alates 3 aasta vanusest. Kliiniline otsus Stiripentooli kasutamise kohta alla 3 aasta vanustel lastel, kellel on väikelapse raske müoklooniline epilepsia, tuleb teha iga patsiendi kohta individuaalselt, võttes arvesse potentsiaalset kliinilist kasu ja kaasnevaid riske. Selles nooremas patsiendirühmas tohib lisaravi stiripentooliga alustada alles pärast seda, kui väikelapse raske müokloonilise epilepsia diagnoos on kliiniliselt kinnitust leidnud (vt lõik 5.1). Stiripentooli kasutamise kohta alla 12 kuu vanustel lastel on vähe andmeid. Need lapsed tohivad stiripentooli tarvitada ainult arsti aktiivse järelevalve all.

Patsiendid vanuses ≥ 18 aastat

Toime püsimise kohta selles populatsioonis, ei ole kogutud piisavalt hulgalt täiskasvanutelt pikaajalisi andmeid. Ravi tuleb jätkata senikaua, kuni täheldatakse toimet.

Teiste epilepsiaravimite annuste korrigeerimine nende kasutamisel koos stiripentooliga

Kuigi ravimite võimalike koostoimete kohta põhjalikud farmakoloogilised andmed puuduvad, antakse kliiniliste kogemuste põhjal teiste koos stiripentooliga manustatavate epilepsiaravimite annuste ja annustamisskeemide muutmiseks järgmisi nõuandeid.

- Klobasaam

Peamistes uuringutes oli stiripentooliga ravi alustamisel klobasaami päevaannus 0,5 mg/kg, mida manustati tavaliselt osadeks jagatuna, kaks korda päevas. Kui ilmusid klobasaami negatiivsete kõrvaltoimete või üleannustamise kliinilised nähud (s.t unisus, hüpotoonia ja ärrituvus väikelastel), vähendati seda päevaannust iga nädal 25% võrra. Manustamisel koos stiripentooliga Dravet' sündroomiga lastele on esinenud klobasaami taseme ligikaudu kahe- või kolmekordset tõusu ja norklobasaami taseme viiekordset tõusu vereplasmas.

- Valproaat

Stiripentooli ja valproaadi metaboolse koostoime võimalust loetakse väheseks ja seetõttu ei tohiks osutuda vajalikuks stiripentooli lisamisel valproaadi annust muuta, välja arvatud kliinilisest ohutusest tulenevatel põhjustel. Peamistes uuringutes vähendati valproaadi päevaannust seedetrakti kõrvaltoimete, nt isutuse või kaalulanguse korral iga nädal ligikaudu 30%.

Laboratoorsete analüüside kõrvalekalded

Verepildi või maksafunktsiooni analüüsi ebanormaalse tulemuse korral on vaja teha konkreetse patsiendi kohta kliiniline otsus stiripentooli annuse kasutamise jätkamise või korrigeerimise kohta seoses klobasaami ja valproaadi annuste korrigeerimisega, võttes arvesse võimalikku kliinilist kasu ja riske (vt lõik 4.4).

Ravimvormi mõju

Kotikestesse pakitud koostise Cmax on mõningal määral kõrgem kui kapslites ja seega ei ole need päris samaväärsed. Kui on vajalik ühelt ravimvormilt minna üle teisele ravimvormile, on soovitatav kliiniline kontroll, et vältida organismi vastuvõtlikkuse probleeme (vt 5.2).

Neeru- ja maksakahjustused

Maksa ja/või neerude funktsioonihäiretega patsientidel ei soovitata stiripentooli kasutada (vt lõik 4.4).

Manustamisviis

Pulber tuleb segada klaasi veega ja kohe pärast segamist söögi ajal sisse võtta.

Stiripentooli tuleb alati võtta koos toiduga, sest see laguneb happelises keskkonnas kiiresti (nt tühja kõhuga kokkupuutel maohappega).

Stiripentooli ei tohiks võtta koos piima ega piimatoodetega (jogurt, pehme koorejuust vms), gaseeritud jookidega, puuviljamahlaga ega toiduainete või jookidega, mis sisaldavad kofeiini või teofülliini.

4.3 Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes. Varasemast on teada psühhoosid deliiriumiepisoodide vormis.

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Karbamasepiin, fenütoiin ja fenobarbitaal

Neid aineid ei tohiks koos stiripentooliga Dravet’ sündroomi raviks kasutada. Kõrvaltoimete tekkimisel tuleb klobasaami ja/või valproaadi päevaannust ravi ajal stiripentooliga vähendada (vt lõik 4.2).

Laste kasvukiirus

Ravi ajal stiripentooli ja valproaadiga esinevate seedetraktiga seotud kõrvaltoimete sagedust arvestades (anoreksia, isutus, oksendamine) tuleb selle ravimite kombinatsiooni kasutamisel hoolikalt jälgida laste kasvukiirust.

Verepilt

Stiripentooli, klobasaami ja valproaadi manustamisega võib kaasneda neutropeenia. Enne ravi alustamist stiripentooliga tuleb laboratoorselt hinnata verepilti. Kui verepildi kontrollimine ei ole muul viisil kliiniliselt näidustatud, tuleb seda teha iga 6 kuu järel.

Maksafunktsioon

Enne ravi alustamist stiripentooliga tuleb seda laboratoorselt hinnata. Kui maksa funktsiooni hindamine ei ole muul viisil kliiniliselt näidustatud, tuleb seda teha iga 6 kuu järel.

Maksa- või neerukahjustus

Spetsiifiliste kliiniliste andmete puudumisel maksa või neerude funktsioonihäiretega patsientide kohta ei ole maksa ja/või neerude funktsioonihäiretega patsientidel soovitatav stiripentooli kasutada.

CYP ensüümidele mõjuvad ained

Stiripentool on ensüümide CYP2C19, CYP3A4 ja CYP2D6 inhibiitor ja võib nende ensüümide poolt metaboliseeritavate ainete kontsentratsioone vereplasmas märgatavalt suurendada ning suurendada kõrvaltoimete riski (vt lõik 4.5). In vitro uuringud näitasid, et stiripentooli esimese faasi metabolismi katalüüsivad CYP1A2, CYP2C19 ja CYP3A4 ning võib-olla ka mõned muud ensüümid. Ettevaatlik soovitatakse olla stiripentooli kombineerimisel ainetega, mis pärsivad või indutseerivad ühe või mitme nimetatud ensüümi aktiivsust.

Peamistes kliinilistes uuringutes alla 3 aasta vanuseid lapsi ei osalenud. Seetõttu soovitatakse 6 kuu kuni 3 aasta vanuseid lapsi ravi ajal stiripentooliga hoolikalt jälgida.

Stiripentool suukaudse suspensiooni pulber kotikeses sisaldab aspartaami, mis on fenüülalaniini allikas. Seepärast võib see olla fenüülketonuuriaga isikutele kahjulik. Haruldase glükoosi-galaktoosi imendumishäirega patsiendid ei tohiks seda ravimit võtta, sest see ravimvorm sisaldab glükoosi. Kuna lõhna- ja maitseainekomponent sisaldab vähesel hulgal sorbitooli, ei tohiks päriliku fruktoosi talumatusega patsiendid seda ravimit võtta.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ravimi võimalikud koostoimed, mis mõjutavad stiripentooli

Muude epilepsiaravimite mõju stiripentooli farmakokineetikale ei ole hästi teada.

Makroliidide ja seenevastaste asooli derivaatide kui CYP3A4 inhibiitorite ja sama ensüümi substraatide mõju stiripentooli metabolismile ei ole teada. Samuti ei ole teada stiripentooli mõju nende metabolismile.

In vitro uuringud näitasid, et stiripentooli esimese faasi metabolismi katalüüsivad CYP1A2, CYP2C19 ja CYP3A4 ning võib-olla ka mõned muud ensüümid. Ettevaatlik soovitatakse olla stiripentooli kombineerimisel ainetega, mis pärsivad või indutseerivad ühe või mitme nimetatud ensüümi teket.

Stiripentooli mõju tsütokroom P450 ensüümidele

Paljud neist kõrvaltoimetest on in vitro uuringutes ja kliinilistes uuringutes osaliselt kinnitust leidnud. Püsikontsentratsiooni tõus stiripentooli, valproaadi ja klobasaami samaaegsel kasutamisel toimub täiskasvanutel ja lastel sarnaselt, kuigi esineb märgatavaid individuaalseid erinevusi.

Ravis kasutatavatel kontsentratsioonidel pärsib stiripentool oluliselt mitut CYP450 isoensüümi: näiteks CYP2C19 CYP2D6 ja CYP3A4. Selle tulemusena võib eeldada metaboolseid farmakokineetilisi koostoimeid teiste ravimitega. Nende koostoimete tulemusena võib tõusta nende toimeainete süsteemne tase, mis võib põhjustada nende farmakoloogilise toime tugevnemist ning kõrvalnähtude suurenemist.

Kõrvalmõjude riski suurenemise tõttu (vt käesolevas lõigus allpool epilepsiaravimite kohta) tuleb olla ettevaatlik, kui kliiniliste asjaolude tõttu on vaja kombineerida stiripentooli ravimitega, mida metaboliseerivad CYP2C19 (nt tsitalopraam, omeprasool) või CYP3A4 (nt mitu HIV proteaasi inhibiitorit, antihistamiinikumid, astemisool, kloorfeniramiin, kaltsiumikanali blokaatorid, statiinid, suukaudsed rasestumisvastased vahendid, kodeiin). Soovitatav on jälgida kontsentratsioone vereplasmas või kõrvalnähte. Võib osutuda ka vajalikuks annust vähendada.

Raskete kõrvalnähtude riski olulise suurenemise tõttu tuleks vältida kasutamist koos kitsa terapeutilise indeksiga CYP3A4 substraatidega.

CYP1A2 võimaliku pärssimise kohta on vähe andmeid, mistõttu koostoimeid teofülliini ja kofeiiniga ei saa välistada, kuna teofülliini ja kofeiini metabolismi pärssimine maksas võib põhjustada nende taseme tõusu vereplasmas, mis võib tekitada toksilisust. Kasutamine koos stiripentooliga ei ole soovitatav. See hoiatus ei piirdu ainult ravimitega, vaid puudutab ka üsna paljusid lastele mõeldud toiduaineid, näiteks koolajooke, mis sisaldavad olulises koguses kofeiini, või šokolaadi, mis sisaldab teofülliini jääke.

Kuna stiripentool pärssis in vitro uuringutes CYP2D6-t vereplasma kontsentratsioonides, mis on kliiniliselt saavutatavad, võib selle isoensüümiga metaboliseeritavatel ainetel, nt beetablokaatoritel (propranolool, karvedilool, timolool), antidepressantidel (fluoksetiin, paroksetiin, sertraliin, imipramiin, klomipramiin), antipsühhootikumidel (haloperidool), valuvaigistitel (kodeiin, dekstrometorfaan, tramadool) tekkida stiripentooliga metaboolseid koostoimeid. CYP2D6-ga metaboliseeritavate ja individuaalselt titreeritavate annustega ravimite annuseid võib osutuda vajalikuks kohandada.

Stiripentooli võimalikud kõrvaltoimed teiste ravimitega

Kättesaadavate kliiniliste andmete puudumisel tuleb olla ettevaatlik järgmiste kliiniliselt asjakohaste koostoimete suhtes stiripentooliga:

Ebasoovitavad kombinatsioonid (mida tuleb vältida, kui ei ole tingimata vajalikud) - Rukki tungaltera alkaloidid (ergotamiin, dihüdroergotamiin)

Tungalteramürgistus koos võimaliku jäsemete nekroosiga (rukki tungaltera maksaga elimineerumise pärssimine).

- Tsisapriid, halofantriin, pimosiid, kinidiin, bepridiil

Südame arütmiate, eelkõige Torsades de Pointes riski suurenemine.

-Immuunsupressandid (takroliimus, tsüklosporiin, siroliimus) Immuunsupressantide taseme tõus veres (maksa metabolismi vähenemine).

-Statiinid (atorvastatiin, simvastatiin jt)

Annusest sõltuvate kõrvaltoimete, nt rabdomüolüüsi (kolesterooli alandava aine metabolismi vähenemine maksas) riski suurenemine.

Ettevaatust nõudvad kombinatsioonid - Midasolaam, triasolaam, alprasolaam

Maksa metabolismi vähenemine võib põhjustada bensodiasepiini tõusu vereplasmas, tekitades ülemäärast rahustavat toimet.

- Kloorpromasiin

Stiripentool tugevdab kloorpromasiini toimet tsentraalse depressandina.

- Toime teistele epilepsiaravimitele

CYP450 isoensüümi CYP2C19 ja CYP3A4 pärssimine võib kutsuda esile farmakokineetilisi koostoimeid fenobarbitaali, primidooni, fenütoiini, karbamasepiini, klobasaamiga (vt lõik 4.2), valproaadiga (vt lõik 4.2), diasepaamiga (lihaste suurem lõtvumine), etosuksimiidi ja tiagabiiniga (pärssida nende metabolismi maksas). Selle tagajärjel suureneb nende krambivastaste ainete tase vereplasmas ja võib tekkida üleannustamise oht. Teiste krambivastaste ainete kombineerimisel stiripentooliga on soovitatav kliiniliselt jälgida nende taset vereplasmas ja vajaduse korral annust korrigeerida.

- Topiramaat

Stiripentooli kasutamisel Prantsusmaal eriloa alusel lisati stiripentoolile, klobasaamile ja valproaadile 41%-l 230 juhust ka topiramaat. Selles patsiendirühmas tehtud kliiniliste tähelepanekute põhjal puuduvad tõendid selle kohta, et topiramaadi annust või annustamisskeemi tuleks selle samaaegsel manustamisel stiripentooliga muuta.

Seoses topiramaadiga arvatakse, et CYP2C19 pärssimisel ei tohiks võimalikku konkureerimist tekkida, sest selleks oleks ilmselt vaja 5…15 korda suuremaid plasmakontsentratsioone kui topiramaadi standardsete soovituslike annuste ja annustamisskeemide puhul.

- Levetiratsetaam

Levetiratsetaam maksas oluliselt ei metaboliseeru. Seetõttu ei ole stiripentooli ja levetiratsetaami vahel metaboolseid farmakokineetilisi koostoimeid oodata.

4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Epilepsia ja epilepsiaravimitega seotud üldine risk

On tõendatud, et epilepsiahaigete naiste lastel esineb väärarenguid kaks kuni kolm korda rohkem kui üldises populatsioonis, kus neid esineb ligikaudu 3%. Kuigi seda võivad põhjustada ka muud tegurid, nt epilepsia, näitavad kättesaadavad andmed, et see suurenemine on suures osas põhjustatud ravist.

Ravitud populatsioonis on polüteraapia korral täheldatud väärarengute sagenemist.

Tõhusat epilepsiaravi ei tohiks siiski raseduse ajal katkestada, kuna haiguse süvenemine võib kahjustada nii ema kui ka loodet.

Stiripentooliga seotud risk

Kasutamise kohta raseduse ajal ei ole kliinilisi andmeid. Loomkatsed ei näita emale mittetoksilistes annustes otsest või kaudset kahjulikku toimet rasedusele, loote arengule, sünnitusele või postnataalsele arengule (vt 5.3). Näidustust silmas pidades stiripentooli manustamist raseduse ajal ja fertiilses eas naistele ei eeldata. Kliiniline otsus stiripentooli kasutamise kohta raseduse ajal tuleb teha individuaalselt, võttes arvesse võimalikku kliinilist kasu või riske patsiendile. Ravimi määramisel rasedatele tuleb olla ettevaatlik ja soovitatav on kasutada tõhusaid rasestumisvastaseid vahendeid.

Raseduse ajal

Tõhusat krambivastast ravi stiripentooliga ei tohi raseduse ajal katkestada, sest haiguse süvenemine võib kahjustada nii ema kui ka loodet.

Imetamine

Kuna ravimi eritumise kohta inimese rinnapiima ei ole uuringuid läbi viidud ja kuna kitsedel eritub stiripentool vereplasmast vabalt piima, ei ole ravi ajal soovitatav last imetada. Kui imetamise ajal ravi stiripentooliga jätkatakse, tuleb imetatavat imikut hoolikalt jälgida võimalike kõrvaltoimete suhtes.

Fertiilsus

Loomkatsetes ei täheldatud mõju fertiilsusele (vt lõik 5.3). Kliinilisi andmeid ei ole ja võimalik risk inimesele ei ole teada.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Väikelapse raske müokloonilise epilepsiaga patsiendid oma haiguse ja krambivastaste ravimite pikaajalise kasutamise mõju tõttu eeldatavasti ei juhi autot ega käsitse masinaid.

Stiripentool võib põhjustada pearinglust ja ataksiat, mis võib mõjutada autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet, ning patsiendid ei tohiks ravi ajal stiripentooliga autot juhtida ega masinaid käsitseda.

4.8 Kõrvaltoimed

Ohutusteabe kokkuvõte

Diacomit'i sagedaseimad kõrvaltoimed (esineb enam kui 1 patsiendil 10-st) on anoreksia, kaalukaotus, unetus, unisus, ataksia, hüpotoonia ja düstoonia.

Kõrvaltoimete tabuleeritud loend

Kõige sagedamini esinevad kõrvaltoimed on järgmised: väga sage ( 1/10), sage ( 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt (1/1000 kuni < 1/100), harv (≥ 1/10000 kuni < 1/1000), väga harv (< 1/10000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel). Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Organsüsteemi

Väga sage

Sage

 

Aeg-ajalt

Harv

klass

 

 

 

 

 

 

(MedDRA

 

 

 

 

 

 

terminoloogia)

 

 

 

 

 

 

Vere

ja

 

Neutropeenia

 

 

Trombotsütop

lümfisüsteemi

 

 

Püsiv

raske

 

eenia *

häired

 

 

neutropeenia kaob ravi

 

 

 

 

 

katkestamisel

 

 

 

 

 

 

Diacomit’iga

tavaliselt

 

 

 

 

 

spontaanselt

 

 

 

Ainevahetus- ja

Anoreksia,

isutus,

 

 

 

 

 

 

toitumishäired

kehakaalu

langus

 

 

 

 

 

 

 

 

(eriti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kombinatsioonis

 

 

 

 

 

 

 

 

naatriumvalproaad

 

 

 

 

 

 

 

 

iga)

 

 

 

 

 

 

 

Psühhiaatrilise

Unetus

 

Agressiivsus,

ärrituvus,

 

 

d häired

 

 

 

käitumishäired,

 

 

 

 

 

 

 

vastandav

käitumine,

 

 

 

 

 

 

ülierutuvus, unehäired

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Närvisüsteemi

Unisus,

ataksia,

Hüperkineesiad

 

 

 

häired

 

hüpotoonia,

 

 

 

 

 

 

 

 

düstoonia

 

 

 

 

 

 

 

Silma

 

 

 

 

 

 

 

Diploopia

 

kahjustused

 

 

 

 

 

 

(kasutamisel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kombinatsioonis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

karbamasepiinig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

 

Seedetrakti

 

 

Iiveldus, oksendamine

 

 

häired

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naha

ja

 

 

 

 

 

 

Valgustundlikku

 

nahaaluskoe

 

 

 

 

 

 

s, lööve,

 

kahjustused

 

 

 

 

 

 

nahaallergia,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nõgestõbi

 

Üldised

häired

 

 

 

 

 

 

Väsimus

 

ja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

manustamiskoh

 

 

 

 

 

 

 

 

a reaktsioonid

 

 

 

 

 

 

 

 

Uuringud

 

 

γGT

tõus

(eriti

 

kõrvalekalded

 

 

 

 

kombinatsioonis

 

 

maksafunktsio

 

 

 

 

karbamasepiini

ja

 

oni testides

 

 

 

 

valproaadiga)

 

 

 

 

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

Paljud eelnimetatud kõrvaltoimetest tulenevad sageli teiste krambivastaste ravimite taseme tõusust vereplasmas (vt lõigud 4.4 ja 4.5) ja võivad nende ravimite annuse vähendamisel taanduda.

*Andmed trombotsütopeenia kohta on saadud nii kliiniliste uuringute, kui turuletulekujärgsete kogemuste põhjal.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas,* kaudu.

4.9 Üleannustamine

Andmed kliinilise üleannustamise kohta ei ole kättesaadavad. Ravi on toetav (sümptomaatilised meetmed intensiivravi osakonnas).

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: Epilepsiaravimid, muud epilepsiaravimid, ATC-kood: N03AX17

Toimemehhanism

Loomkatsetes stiripentool antagoniseerib elektrilöögiga, pentetrasooliga ja bikukulliiniga esilekutsutud krampe. Katsetes närilistega näib stiripentool suurendavat gamma-aminovõihappe (GABA) kui imetajate aju põhilise pärssiva neurotransmitteri tasemeid ajus. See võib tekkida GABA sünaptosoomide tagasihaarde ja/või GABA transaminaasi pärssimise tagajärjel. On ka tõendatud, et stiripentool parandab GABAA retseptori vahendatud transmissiooni ebaküpse roti hipokampuses ja suurendab barbituraatidega sarnaneva mehhanismiga GABAA retseptori kloriidikanalite keskmist avatud aega (kuid mitte sagedust). Stiripentool võimendab farmakokineetiliste koostoimete tõttu muude krambivastaste ravimite, nt karbamasepiini, naatriumvalproaadi, fenütoiini, fenobarbitaali ja paljude bensodiasepiinide efektiivsust. Stiripentooli teine toime põhineb peamiselt mitme isoensüümi, eelkõige CYP450 3A4 ja 2C19 metabolismi pärssimisel, mis osalevad teiste epilepsiaravimite metabolismis maksas.

Kliiniline tõhusus ja ohutus

Diacomit’i pöördelises kliinilises uuringus osalesid väikelapse raske müokloonilise epilepsiaga lapsed alates 3 aasta vanusest.

Prantsusmaal eriloa kasutamisega läbiviidud programmis osalesid lapsed alates 6 kuu vanusest, sest mõnel patsiendil võib selles vanuses Dravet’ sündroomi juba kindlalt diagnoosida. Kliiniline otsus Diacomit’i kasutamise kohta alla 3 aasta vanustel lastel, kellel on väikelapse raske müoklooniline epilepsia, tuleb teha iga patsiendi kohta individuaalselt, võttes arvesse potentsiaalset kliinilist kasu ja kaasnevaid riske (vt lõik 4.2).

Randomiseeritud, platseeboga kontrollitud lisauuringusse võeti 41 väikelapse raske müokloonilise epilepsiaga last. Pärast ühekuulist eelperioodi lisati 2-kuuliseks topeltpimedaks perioodiks valproaadile ja klobasaamile platseebot (n=20) või stiripentooli (n=21). Seejärel anti patsientidele avatult stiripentooli. Ravivastusena määratleti klooniliste (või toonilis-klooniliste) krampide vähenemine rohkem kui 50% võrra topeltpimeda perioodi teisel kuul, võrreldes eelperioodiga. Stiripentoolile andis ravivastuse 15 patsienti (71%) (neist üheksal kloonilisi ega toonilis-kloonilisi krampe ei esinenud), kuid platseebole ainult üks (5%) (krampideta ei olnud ükski; stiripentoolil 95%- lise usaldusvahemikuga 52,1...90,7 ja platseebol 0...14,6). 95% usaldusvahemik oli 42,2...85,7. Stiripentooliga saavutati algseisundiga võrreldes suurem muutus (-69%) kui platseeboga (+7%), p<0,0001. 21-l stiripentooli kasutanud patsiendil olid mõõdukad kõrvaltoimed (uimasus, isutus), mida esines ka kaheksal platseebot kasutanud patsiendil, kuid 12 juhul 21-st teise samaaegse ravimi annuse vähendamisel kõrvaltoimed kadusid (Chiron et al, Lancet, 2000).

5.2 Farmakokineetilised omadused

Uuringutes täiskasvanud tervete vabatahtlikega ja täiskasvanud patsientidega on stiripentoolil olnud järgmised farmakokineetilised omadused.

Imendumine

Stiripentool imendub kiiresti, maksimaalne kontsentratsioon vereplasmas saavutatakse ligikaudu 1,5 tunniga. Stiripentooli absoluutne biosaadavus ei ole teada, sest intravenoosne ravimvorm ei ole testimiseks kättesaadav. See imendub suu kaudu hästi, sest suurem osa suukaudsest annusest eritub uriiniga.

Kapslite ja kotikese kujul suukaudseks suspensiooniks mõeldud pulbrite suhtelist biosaadavust on uuritud tervetel meesvabatahtlikel 1000 mg ühekordse suukaudse manustamise järel. Kaks formulatsiooni olid bioekvivalentsed AUC põhjal, kuid mitte Cmax põhjal. Kotikese Cmax oli võrreldes kapsli omaga veidi kõrgem (23%) ja ei vastanud bioekvivalentsuse kriteeriumitele. Tmax oli mõlema formulatsiooni puhul sarnane. Stiripentooli kapsli ja kotikese kujul suukaudseks suspensiooniks mõeldud pulbri omavahel vahetamise korral on soovituslik kliiniline järelevalve.

Jaotumine

Stiripentool seondub ulatuslikult plasmavalkudega vereringes (ligikaudu 99%).

Elimineerumine

Süsteemne kokkupuude stiripentooliga suureneb annuse suurenedes tunduvalt rohkem kui proportsionaalselt. Suurtel annustel plasma kliirens tunduvalt väheneb; see langeb tasemelt ligikaudu 40 l/kg/päevas annusega 600 mg/päevas tasemele ligikaudu 8 l/kg/päevas annusega 2400 mg. Pärast stiripentooli korduvat manustamist kliirens väheneb, tõenäoliselt selle metabolismis osalevate tsütokroom P450 isoensüümide pärssimise tõttu. Eliminatsiooni poolväärtusaeg oli vahemikus 4,5 kuni 13 tundi ja annuse suurenedes pikenes.

Biotransformatsioon

Stiripentool metaboliseerub ulatuslikult, uriinis on leitud 13 erinevat metaboliiti. Põhilised metaboolsed protsessid on demetüleerimine ja glükuronisatsioon, kuigi selles osalevaid ensüüme ei ole veel täielikult kindlaks määratud.

In vitro uuringute põhjal peetakse maksa tsütokroomi P450 peamisi isoensüüme, mis katalüüsivad esimese faasi metabolismi, CYP1A2, CYP2C19 ja CYP3A4 ensüümideks.

Eritumine

Suurem osa stiripentoolist eritub neerude kaudu.

Stiripentooli metaboliidid uriinis moodustasid kokku suurema osa (73%) suukaudsest akuutsest annusest ning veel 13...24% ainest eritus roojaga muutumatul kujul.

Pediaatrilise populatsiooni farmakokineetiline uuring

Populatsiooni farmakokineetiline uuring korraldati Dravet’ sündroomi põdeva 35 lapsega, keda raviti stiripentooli ja kahe ravimiga – valproaadi ja klobazamiga, mille kohta ei olnud teada, et need mõjutaks stiripentooli farmakokineetilisi omadusi. Mediaanvanus oli 7,3 aastat (vahemik: 1 kuni 17,6 aastat) ja stiripentooli päevane mediaanannus oli 45,4 mg/kg/päev (vahemik: 27,1 kuni 89,3 mg/kg/päev), mida manustati kahe kuni kolme annusena.

Andmed sobisid kõige paremini eelisjärjekorra absorptsiooni ja elimineerimise protsessi ühe kompartmendi mudeliga. Populatsiooni hinnanguline absorptsioonitaseme konstant Ka oli 2,08 hr -1 (juhusliku mõju standardhälve = 122%). Jaotuse kliirens ja maht olid seotud kehakaaluga allomeetrilise mudeli kaudu, mille eksponendid olid vastavalt 0,433 ja 1: kui kehakaal tõusis 10 kilogrammilt 60 kilogrammile, suurenes ilmne oraalne kliirens 2,60 kuni 5,65 L/h ja jaotuse ilmne maht suurenes 32,0 kuni 191,8 L. Selle tulemusel suurenes eliminatsiooni pooldumisaeg 8,5 h (10 kg) kuni 23,5 h (60 kg).

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Toksilisuse uuringutes loomadega (rott, ahv, hiir) ei ole ilmnenud järjekindlat toksilisuse mudelit, välja arvatud hepatotsellulaarse hüpertroofiaga seostatav maksa suurenemine, mis tekkis suurte stiripentooli annuste manustamisel närilistele ja mittenärilistele. Seda leidu peetakse adaptiivseks reageerimiseks maksa ainevahetuse suurele koormusele.

Stiripentool ei olnud rottide ja küülikutega läbiviidud uuringus teratogeenne; ühes uuringus hiirtega, aga mitte mitmes teises sarnases uuringus, täheldati suulaelõhe tekkimist vähese sagedusega, kasutades emale toksilist annust (800 mg/kg/päevas). Need uuringud hiirte ja küülikutega viidi läbi enne hea laboratoorse tava nõuete kehtestamist. Uuringud rottide viljakuse ja üldise reproduktiivsuse, samuti sünnieelse ja –järgse arengu kohta toimeid ei näidanud, välja arvatud poegade elulemuse mõningane vähenemine, kui neid imetanud emasloomadel oli tekkinud stiripentooli mürgistus annusega 800 mg/kg/päevas (vt lõik 4.6).

Genotoksilisuse uuringutes mutageenset ega klastogeenset aktiivsust ei leitud.

Kantserogeensuse uuringutel rottidega olid negatiivsed tulemused. Hiirtel suurenes vaid veidi maksa adenoomide ja kartsinoomide sagedus, kui loomi raviti annusega 200 või 600 mg/kg/päevas 78 nädalat, kuid mitte annusega 60 mg/kg/päevas. Võttes arvesse stiripentooli genotoksilisuse puudumist ja hiire maksa teadaolevat erilist tundlikkust kasvajate tekkimise suhtes maksa ensüümide indutseerimisel ei leita, et see tulemus näitaks kantserogeensuse riski patsientidele.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

Povidoon K29/32

Naatriumtärklise glükolaat (A-tüüpi)

Vedel glükoos, pihustuskuivatatud

Erütrosiin (E127)

Titaandioksiid (E171)

Aspartaam (E951)

Tutti frutti lõhna- ja maitseaine (sisaldab sorbitooli)

Karmelloosnaatrium

Hüdroksüetüültselluloos

6.2 Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3 Kõlblikkusaeg

3 aastat

6.4 Säilitamise eritingimused

Hoida originaalpakendis. Hoida valguse eest kaitstult.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

Kotikesed on valmistatud paber/alumiinium/polüetüleenlaminaadist. 30, 60 ja 90 kotikesega pappkarbid.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6 Hävitamise eritingimused

Erinõuded puuduvad.

7. MÜÜGILOA HOIDJA

Biocodex, 7 Avenue Gallieni 94250 Gentilly, Prantsusmaa.

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/06/367/007-009

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase loa väljastamise kuupäev: 4. jaanuar 2007

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 8. jaanuaril 2014

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu.

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Diacomit 500 mg suukaudse suspensiooni pulber kotikeses

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks kotike sisaldab 500 mg stiripentooli.

Teadaolevat toimet omav abiaine: Ravimi üks kotike sisaldab 0,22 mg naatriumit

Üks kotike sisaldab 5 mg aspartaami järgi, 1 000 mg vedelat glükoosi (pihustuskuivatatud) ja 4,8 mg sorbitooli.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. RAVIMVORM

Suukaudse suspensiooni pulber

Kahvaturoosa kristalne pulber

4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused

Diacomit on näidustatud kasutamiseks koos klobasaami ja valproaadiga lisaravina refraktoorsete generaliseerunud toonilis-klooniliste krampide raviks patsientidel, kellel on väikelapse raske müoklooniline epilepsia (SMEI, Dravet’ sündroom) ja kelle krambid ravile klobasaami ja valproaadiga piisavalt ei allu.

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Diacomit’i tuleks manustada ainult imikute ja laste epilepsia diagnoosimise ja ravi kogemustega pediaatri või lasteneuroloogi järelevalve all.

Annustamine

Stiripentooli annus arvutatakse milligrammides kehakaalu kilogrammi kohta.

Ööpäevase annuse võib manustada 2 või 3 osaks jagatuna.

Lisaravi alustamisel stiripentooliga tuleb annust suurendada astmeliselt kuni soovitusliku annuseni 50 mg/kg ööpäevas, mis manustatakse koos klobasaami ja valproaadiga.

Stiripentooli annust tuleb suurendada astmeliselt alustades annusega 20 mg/kg ööpäevas ühe nädala jooksul ja seejärel 30 mg/kg ööpäevas ühe nädala jooksul. Edasine annuse suurendamine oleneb vanusest:

-alla 6-aastaste laste annust tuleb suurendada 20 mg/kg võrra ööpäevas kolmandal nädalal kuni soovitusliku annuseni 50 mg/kg ööpäevas kolme nädalaga;

-lastel vanuses 6 kuni 11 aastat tuleb annust suurendada 10 mg/kg võrra ööpäevas iga nädal kuni soovitusliku annuseni 50 mg/kg ööpäevas nelja nädalaga;

-12-aastastel ja vanematel lastel ja noorukitel tuleb annust suurendada 5 mg/kg võrra ööpäevas iga nädal kuni kliinilisel otsusel põhineva optimaalse annuseni.

Soovituslik annus 50 mg/kg ööpäevas põhineb kättesaadavatel kliinilise uuringu tulemustel ning on ainus Diacomit’i annus, mida on hinnatud olulistes uuringutes (vt lõik 5.1).

Stiripentooli kliinilise ohutuse kohta selle manustamisel annustes, mis ületavad 50 mg/kg/päevas, kliiniliste uuringute andmed puuduvad.

Stiripentooli kasutamise kohta monoravina Dravet’ sündroomi korral kliiniliste uuringute andmed puuduvad.

Alla 3 aasta vanused lapsed:

Stiripentooli pöördelises kliinilises uuringus osalesid väikelapse raske müokloonilise epilepsiaga lapsed alates 3 aasta vanusest. Kliiniline otsus Stiripentooli kasutamise kohta alla 3 aasta vanustel lastel, kellel on väikelapse raske müoklooniline epilepsia, tuleb teha iga patsiendi kohta individuaalselt, võttes arvesse potentsiaalset kliinilist kasu ja kaasnevaid riske. Selles nooremas patsiendirühmas tohib lisaravi stiripentooliga alustada alles pärast seda, kui väikelapse raske müokloonilise epilepsia diagnoos on kliiniliselt kinnitust leidnud (vt lõik 5.1). Stiripentooli kasutamise kohta alla 12 kuu vanustel lastel on vähe andmeid. Need lapsed tohivad stiripentooli tarvitada ainult arsti aktiivse järelevalve all.

Patsiendid vanuses ≥ 18 aastat

Toime püsimise kohta selles populatsioonis, ei ole kogutud piisavalt hulgalt täiskasvanutelt pikaajalisi andmeid. Ravi tuleb jätkata senikaua, kuni täheldatakse toimet.

Teiste epilepsiaravimite annuste korrigeerimine nende kasutamisel koos stiripentooliga

Kuigi ravimite võimalike koostoimete kohta põhjalikud farmakoloogilised andmed puuduvad, antakse kliiniliste kogemuste põhjal teiste koos stiripentooliga manustatavate epilepsiaravimite annuste ja annustamisskeemide muutmiseks järgmisi nõuandeid.

- Klobasaam

Peamistes uuringutes oli stiripentooliga ravi alustamisel klobasaami päevaannus 0,5 mg/kg, mida manustati tavaliselt osadeks jagatuna, kaks korda päevas. Kui ilmusid klobasaami negatiivsete kõrvaltoimete või üleannustamise kliinilised nähud (s.t unisus, hüpotoonia ja ärrituvus väikelastel), vähendati seda päevaannust iga nädal 25% võrra. Manustamisel koos stiripentooliga Dravet' sündroomiga lastele on esinenud klobasaami taseme ligikaudu kahe- või kolmekordset tõusu ja norklobasaami taseme viiekordset tõusu vereplasmas.

- Valproaat

Stiripentooli ja valproaadi metaboolse koostoime võimalust loetakse väheseks ja seetõttu ei tohiks osutuda vajalikuks stiripentooli lisamisel valproaadi annust muuta, välja arvatud kliinilisest ohutusest tulenevatel põhjustel. Peamistes uuringutes vähendati valproaadi päevaannust seedetrakti kõrvaltoimete, nt isutuse või kaalulanguse korral iga nädal ligikaudu 30%.

Laboratoorsete analüüside kõrvalekalded

Verepildi või maksafunktsiooni analüüsi ebanormaalse tulemuse korral on vaja teha konkreetse patsiendi kohta kliiniline otsus stiripentooli annuse kasutamise jätkamise või korrigeerimise kohta seoses klobasaami ja valproaadi annuste korrigeerimisega, võttes arvesse võimalikku kliinilist kasu ja riske (vt lõik 4.4).

Ravimvormi mõju

Kotikestesse pakitud koostise Cmax on mõningal määral kõrgem kui kapslites ja seega ei ole need päris samaväärsed. Kui on vajalik ühelt ravimvormilt minna üle teisele ravimvormile, on soovitatav kliiniline kontroll, et vältida organismi vastuvõtlikkuse probleeme (vt 5.2).

Neeru- ja maksakahjustused

Maksa ja/või neerude funktsioonihäiretega patsientidel ei soovitata stiripentooli kasutada (vt lõik 4.4).

Manustamisviis

Pulber tuleb segada klaasi veega ja kohe pärast segamist söögi ajal sisse võtta.

Stiripentooli tuleb alati võtta koos toiduga, sest see laguneb happelises keskkonnas kiiresti (nt tühja kõhuga kokkupuutel maohappega).

Stiripentooli ei tohiks võtta koos piima ega piimatoodetega (jogurt, pehme koorejuust vms), gaseeritud jookidega, puuviljamahlaga ega toiduainete või jookidega, mis sisaldavad kofeiini või teofülliini.

4.3 Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes. Varasemast on teada psühhoosid deliiriumiepisoodide vormis.

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Karbamasepiin, fenütoiin ja fenobarbitaal

Neid aineid ei tohiks koos stiripentooliga Dravet’ sündroomi raviks kasutada. Kõrvaltoimete tekkimisel tuleb klobasaami ja/või valproaadi päevaannust ravi ajal stiripentooliga vähendada (vt lõik 4.2).

Laste kasvukiirus

Ravi ajal stiripentooli ja valproaadiga esinevate seedetraktiga seotud kõrvaltoimete sagedust arvestades (anoreksia, isutus, oksendamine) tuleb selle ravimite kombinatsiooni kasutamisel hoolikalt jälgida laste kasvukiirust.

Verepilt

Stiripentooli, klobasaami ja valproaadi manustamisega võib kaasneda neutropeenia. Enne ravi alustamist stiripentooliga tuleb laboratoorselt hinnata verepilti. Kui verepildi kontrollimine ei ole muul viisil kliiniliselt näidustatud, tuleb seda teha iga 6 kuu järel.

Maksafunktsioon

Enne ravi alustamist stiripentooliga tuleb seda laboratoorselt hinnata. Kui maksa funktsiooni hindamine ei ole muul viisil kliiniliselt näidustatud, tuleb seda teha iga 6 kuu järel.

Maksa- või neerukahjustus

Spetsiifiliste kliiniliste andmete puudumisel maksa või neerude funktsioonihäiretega patsientide kohta ei ole maksa ja/või neerude funktsioonihäiretega patsientidel soovitatav stiripentooli kasutada.

CYP ensüümidele mõjuvad ained

Stiripentool on ensüümide CYP2C19, CYP3A4 ja CYP2D6 inhibiitor ja võib nende ensüümide poolt metaboliseeritavate ainete kontsentratsioone vereplasmas märgatavalt suurendada ning suurendada kõrvaltoimete riski (vt lõik 4.5). In vitro uuringud näitasid, et stiripentooli esimese faasi metabolismi katalüüsivad CYP1A2, CYP2C19 ja CYP3A4 ning võib-olla ka mõned muud ensüümid. Ettevaatlik soovitatakse olla stiripentooli kombineerimisel ainetega, mis pärsivad või indutseerivad ühe või mitme nimetatud ensüümi aktiivsust.

Peamistes kliinilistes uuringutes alla 3 aasta vanuseid lapsi ei osalenud. Seetõttu soovitatakse 6 kuu kuni 3 aasta vanuseid lapsi ravi ajal Diacomit’iga hoolikalt jälgida.

Diacomit suukaudse suspensiooni pulber kotikeses sisaldab aspartaami, mis on fenüülalaniini allikas. Seepärast võib see olla fenüülketonuuriaga isikutele kahjulik. Haruldase glükoosi-galaktoosi imendumishäirega patsiendid ei tohiks seda ravimit võtta, sest see ravimvorm sisaldab glükoosi. Kuna lõhna- ja maitseainekomponent sisaldab vähesel hulgal sorbitooli, ei tohiks päriliku fruktoosi talumatusega patsiendid seda ravimit võtta.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ravimi võimalikud koostoimed, mis mõjutavad stiripentooli

Muude epilepsiaravimite mõju stiripentooli farmakokineetikale ei ole hästi teada.

Makroliidide ja seenevastaste asooli derivaatide kui CYP3A4 inhibiitorite ja sama ensüümi substraatide mõju stiripentooli metabolismile ei ole teada. Samuti ei ole teada stiripentooli mõju nende metabolismile.

In vitro uuringud näitasid, et stiripentooli esimese faasi metabolismi katalüüsivad CYP1A2, CYP2C19 ja CYP3A4 ning võib-olla ka mõned muud ensüümid. Ettevaatlik soovitatakse olla stiripentooli kombineerimisel ainetega, mis pärsivad või indutseerivad ühte või mitut nimetatud ensüümi.

Stiripentooli mõju tsütokroom P450 ensüümidele

Paljud neist kõrvaltoimetest on in vitro uuringutes ja kliinilistes uuringutes osaliselt kinnitust leidnud. Püsikontsentratsiooni tõus stiripentooli, valproaadi ja klobasaami samaaegsel kasutamisel toimub täiskasvanutel ja lastel sarnaselt, kuigi esineb märgatavaid individuaalseid erinevusi.

Ravis kasutatavatel kontsentratsioonidel pärsib stiripentool oluliselt mitut CYP450 isoensüümi: näiteks CYP2C19 CYP2D6 ja CYP3A4. Selle tulemusena võib eeldada metaboolseid farmakokineetilisi koostoimeid teiste ravimitega. Nende koostoimete tulemusena võib tõusta nende toimeainete süsteemne tase, mis võib põhjustada nende farmakoloogilise toime tugevnemist ning kõrvalnähtude suurenemist.

Kõrvalmõjude riski suurenemise tõttu (vt käesolevas lõigus allpool epilepsiaravimite kohta) tuleb olla ettevaatlik, kui kliiniliste asjaolude tõttu on vaja kombineerida stiripentooli ravimitega, mida metaboliseerivad CYP2C19 (nt tsitalopraam, omeprasool) või CYP3A4 (nt mitu HIV proteaasi inhibiitorit, antihistamiinikumid, astemisool, kloorfeniramiin, kaltsiumikanali blokaatorid, statiinid, suukaudsed rasestumisvastased vahendid, kodeiin). Soovitatav on jälgida kontsentratsioone vereplasmas või kõrvalnähte. Võib osutuda ka vajalikuks annust vähendada.

Raskete kõrvalnähtude riski olulise suurenemise tõttu tuleks vältida kasutamist koos kitsa terapeutilise indeksiga CYP3A4 substraatidega.

CYP1A2 võimaliku pärssimise kohta on vähe andmeid, mistõttu koostoimeid teofülliini ja kofeiiniga ei saa välistada, kuna teofülliini ja kofeiini metabolismi pärssimine maksas võib põhjustada nende taseme tõusu vereplasmas, mis võib tekitada toksilisust. Kasutamine koos stiripentooliga ei ole soovitatav. See hoiatus ei piirdu ainult ravimitega, vaid puudutab ka üsna paljusid lastele mõeldud toiduaineid, näiteks koolajooke, mis sisaldavad olulises koguses kofeiini, või šokolaadi, mis sisaldab teofülliini jääke.

Kuna stiripentool pärssis in vitro uuringutes CYP2D6-t vereplasma kontsentratsioonides, mis on kliiniliselt saavutatavad, võib selle isoensüümiga metaboliseeritavatel ainetel, nt beetablokaatoritel (propranolool, karvedilool, timolool), antidepressantidel (fluoksetiin, paroksetiin, sertraliin, imipramiin, klomipramiin), antipsühhootikumidel (haloperidool), valuvaigistitel (kodeiin, dekstrometorfaan, tramadool) tekkida stiripentooliga metaboolseid koostoimeid. CYP2D6-ga metaboliseeritavate ja individuaalselt titreeritavate annustega ravimite annuseid võib osutuda vajalikuks kohandada.

Stiripentooli võimalikud kõrvaltoimed teiste ravimitega

Kättesaadavate kliiniliste andmete puudumisel tuleb olla ettevaatlik järgmiste kliiniliselt asjakohaste koostoimete suhtes stiripentooliga:

Ebasoovitavad kombinatsioonid (mida tuleb vältida, kui ei ole tingimata vajalikud) - Rukki tungaltera alkaloidid (ergotamiin, dihüdroergotamiin)

Tungalteramürgistus koos võimaliku jäsemete nekroosiga (rukki tungaltera maksaga elimineerumise pärssimine).

- Tsisapriid, halofantriin, pimosiid, kinidiin, bepridiil

Südame arütmiate, eelkõige Torsades de Pointes riski suurenemine.

-Immuunsupressandid (takroliimus, tsüklosporiin, siroliimus) Immuunsupressantide taseme tõus veres (maksa metabolismi vähenemine).

-Statiinid (atorvastatiin, simvastatiin jt)

Annusest sõltuvate kõrvaltoimete, nt rabdomüolüüsi (kolesterooli alandava aine metabolismi vähenemine maksas) riski suurenemine.

Ettevaatust nõudvad kombinatsioonid - Midasolaam, triasolaam, alprasolaam

Maksa metabolismi vähenemine võib põhjustada bensodiasepiini tõusu vereplasmas, tekitades ülemäärast rahustavat toimet.

- Kloorpromasiin

Stiripentool tugevdab kloorpromasiini toimet tsentraalse depressandina.

- Toime teistele epilepsiaravimitele

CYP450 isoensüümi CYP2C19 ja CYP3A4 pärssimine võib kutsuda esile farmakokineetilisi koostoimeid fenobarbitaali, primidooni, fenütoiini, karbamasepiini, klobasaamiga (vt lõik 4.2), valproaadiga (vt lõik 4.2), diasepaamiga (lihaste suurem lõtvumine), etosuksimiidi ja tiagabiiniga (pärssida nende metabolismi maksas). Selle tagajärjel suureneb nende krambivastaste ainete tase vereplasmas ja võib tekkida üleannustamise oht. Teiste krambivastaste ainete kombineerimisel stiripentooliga on soovitatav kliiniliselt jälgida nende taset vereplasmas ja vajaduse korral annust korrigeerida.

- Topiramaat

Stiripentooli kasutamisel Prantsusmaal eriloa alusel lisati stiripentoolile, klobasaamile ja valproaadile 41%-l 230 juhust ka topiramaat. Selles patsiendirühmas tehtud kliiniliste tähelepanekute põhjal puuduvad tõendid selle kohta, et topiramaadi annust või annustamisskeemi tuleks selle samaaegsel manustamisel stiripentooliga muuta.

Seoses topiramaadiga arvatakse, et CYP2C19 pärssimisel ei tohiks võimalikku konkureerimist tekkida, sest selleks oleks ilmselt vaja 5…15 korda suuremaid plasmakontsentratsioone kui topiramaadi standardsete soovituslike annuste ja annustamisskeemide puhul.

- Levetiratsetaam

Levetiratsetaam maksas oluliselt ei metaboliseeru. Seetõttu ei ole stiripentooli ja levetiratsetaami vahel metaboolseid farmakokineetilisi koostoimeid oodata.

4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Epilepsia ja epilepsiaravimitega seotud üldine risk

On tõendatud, et epilepsiahaigete naiste lastel esineb väärarenguid kaks kuni kolm korda rohkem kui üldises populatsioonis, kus neid esineb ligikaudu 3%. Kuigi seda võivad põhjustada ka muud tegurid, nt epilepsia, näitavad kättesaadavad andmed, et see suurenemine on suures osas põhjustatud ravist. Ravitud populatsioonis on polüteraapia korral täheldatud väärarengute sagenemist.

Tõhusat epilepsiaravi ei tohiks siiski raseduse ajal katkestada, kuna haiguse süvenemine võib kahjustada nii ema kui ka loodet.

Stiripentooliga seotud risk

Kasutamise kohta raseduse ajal ei ole kliinilisi andmeid. Loomkatsed ei näita emale mittetoksilistes annustes otsest või kaudset kahjulikku toimet rasedusele, loote arengule, sünnitusele või postnataalsele arengule (vt 5.3). Näidustust silmas pidades stiripentooli manustamist raseduse ajal ja fertiilses eas naistele ei eeldata. Kliiniline otsus stiripentooli kasutamise kohta raseduse ajal tuleb teha individuaalselt, võttes arvesse võimalikku kliinilist kasu või riske patsiendile. Ravimi määramisel rasedatele tuleb olla ettevaatlik ja soovitatav on kasutada tõhusaid rasestumisvastaseid vahendeid.

Raseduse ajal

Tõhusat krambivastast ravi stiripentooliga ei tohi raseduse ajal katkestada, sest haiguse süvenemine võib kahjustada nii ema kui ka loodet.

Imetamine

Kuna ravimi eritumise kohta inimese rinnapiima ei ole uuringuid läbi viidud ja kuna kitsedel eritub stiripentool vereplasmast vabalt piima, ei ole ravi ajal soovitatav last imetada. Kui imetamise ajal ravi stiripentooliga jätkatakse, tuleb imetatavat imikut hoolikalt jälgida võimalike kõrvaltoimete suhtes.

Fertiilsus

Loomkatsetes ei täheldatud mõju fertiilsusele (vt lõik 5.3). Kliinilisi andmeid ei ole ja võimalik risk inimesele ei ole teada.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Väikelapse raske müokloonilise epilepsiaga patsiendid oma haiguse ja krambivastaste ravimite pikaajalise kasutamise mõju tõttu eeldatavasti ei juhi autot ega käsitse masinaid.

Stiripentool võib põhjustada pearinglust ja ataksiat, mis võib mõjutada autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet, ning patsiendid ei tohiks ravi ajal stiripentooliga autot juhtida ega masinaid käsitseda.

4.8 Kõrvaltoimed

Kõrvaltoimete kokkuvõte

Diacomit'i sagedaseimad kõrvaltoimed (esineb enam kui 1 patsiendil 10-st) on anoreksia, kaalukaotus, unetus, unisus, ataksia, hüpotoonia ja düstoonia.

Kõrvaltoimete tabuleeritud loend

Kõige sagedamini esinevad kõrvaltoimed on järgmised: väga sage ( 1/10), sage ( 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt (1/1000 kuni < 1/100), harv (≥ 1/10000 kuni < 1/1000), väga harv (< 1/10000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel). Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Organsüsteemi

Väga sage

 

Sage

 

Aeg-ajalt

Harv

klass

 

 

 

 

 

 

 

(MedDRA

 

 

 

 

 

 

 

terminoloogia)

 

 

 

 

 

 

 

Vere

ja

 

 

Neutropeenia

 

 

Trombotsütop

lümfisüsteemi

 

 

 

Püsiv raske neutropeenia

 

eenia *

häired

 

 

 

kaob ravi katkestamisel

 

 

 

 

 

 

Diacomit’iga

tavaliselt

 

 

 

 

 

 

spontaanselt

 

 

 

Ainevahetus- ja

Anoreksia, isutus,

 

 

 

 

toitumishäired

kehakaalu

langus

 

 

 

 

 

 

(eriti

 

 

 

 

 

 

 

kombinatsioonis

 

 

 

 

 

 

naatriumvalproaa

 

 

 

 

 

 

diga)

 

 

 

 

 

Psühhiaatrilise

Unetus

Agressiivsus,

ärrituvus,

 

 

 

d häired

 

 

käitumishäired,

 

 

 

 

 

 

 

vastandav

käitumine,

 

 

 

 

 

 

ülierutuvus, unehäired

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Närvisüsteemi

Unisus, ataksia,

Hüperkineesiad

 

 

 

 

häired

 

hüpotoonia,

 

 

 

 

 

 

 

 

düstoonia

 

 

 

 

 

 

Silma

 

 

 

 

 

Diploopia

 

 

kahjustused

 

 

 

 

(kasutamisel

 

 

 

 

 

 

 

kombinatsioonis

 

 

 

 

 

 

 

karbamasepiinig

 

 

 

 

 

 

 

a)

 

 

Seedetrakti

 

Iiveldus, oksendamine

 

 

 

häired

 

 

 

 

 

 

 

 

Naha

ja

 

 

 

 

Valgustundlikku

 

nahaaluskoe

 

 

 

 

s,

lööve,

 

kahjustused

 

 

 

 

nahaallergia,

 

 

 

 

 

 

 

nõgestõbi

 

 

Üldised

häired

 

 

 

 

Väsimus

 

 

ja

 

 

 

 

 

 

 

 

manustamiskoh

 

 

 

 

 

 

 

a reaktsioonid

 

 

 

 

 

 

 

Uuringud

 

γGT

tõus

(eriti

 

 

kõrvalekalded

 

 

 

kombinatsioonis

 

 

maksafunktsio

 

 

 

karbamasepiini

ja

 

 

oni testides

 

 

 

valproaadiga)

 

 

 

 

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

Paljud eelnimetatud kõrvaltoimetest tulenevad sageli teiste krambivastaste ravimite taseme tõusust vereplasmas (vt lõigud 4.4 ja 4.5) ja võivad nende ravimite annuse vähendamisel taanduda.

*Andmed trombotsütopeenia kohta on saadud nii kliiniliste uuringute, kui turuletulekujärgsete kogemuste põhjal.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas,* kaudu.

4.9 Üleannustamine

Andmed kliinilise üleannustamise kohta ei ole kättesaadavad. Ravi on toetav (sümptomaatilised meetmed intensiivravi osakonnas).

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: Epilepsiaravimid, muud epilepsiaravimid, ATC-kood: N03AX17

Toimemehhanism

Loomkatsetes stiripentool antagoniseerib elektrilöögiga, pentetrasooliga ja bikukulliiniga esilekutsutud krampe. Katsetes närilistega näib stiripentool suurendavat gamma-aminovõihappe (GABA) kui imetajate aju põhilise pärssiva neurotransmitteri tasemeid ajus. See võib tekkida GABA sünaptosoomide tagasihaarde ja/või GABA transaminaasi pärssimise tagajärjel. On ka tõendatud, et

stiripentool parandab GABAA retseptori vahendatud transmissiooni ebaküpse roti hipokampuses ja suurendab barbituraatidega sarnaneva mehhanismiga GABAA retseptori kloriidikanalite keskmist avatud aega (kuid mitte sagedust). Stiripentool võimendab farmakokineetiliste koostoimete tõttu muude krambivastaste ravimite, nt karbamasepiini, naatriumvalproaadi, fenütoiini, fenobarbitaali ja paljude bensodiasepiinide efektiivsust. Stiripentooli teine toime põhineb peamiselt mitme isoensüümi, eelkõige CYP450 3A4 ja 2C19 metabolismi pärssimisel, mis osalevad teiste epilepsiaravimite metabolismis maksas.

Kliiniline tõhusus ja ohutus

Diacomit’i pöördelises kliinilises uuringus osalesid väikelapse raske müokloonilise epilepsiaga lapsed alates 3 aasta vanusest.

Prantsusmaal eriloa kasutamisega läbiviidud programmis osalesid lapsed alates 6 kuu vanusest, sest mõnel patsiendil võib selles vanuses Dravet’ sündroomi juba kindlalt diagnoosida. Kliiniline otsus Diacomit’i kasutamise kohta alla 3 aasta vanustel lastel, kellel on väikelapse raske müoklooniline epilepsia, tuleb teha iga patsiendi kohta individuaalselt, võttes arvesse potentsiaalset kliinilist kasu ja kaasnevaid riske (vt lõik 4.2).

Randomiseeritud, platseeboga kontrollitud lisauuringusse võeti 41 väikelapse raske müokloonilise epilepsiaga last. Pärast ühekuulist eelperioodi lisati 2-kuuliseks topeltpimedaks perioodiks valproaadile ja klobasaamile platseebot (n=20) või stiripentooli (n=21). Seejärel anti patsientidele avatult stiripentooli. Ravivastusena määratleti klooniliste (või toonilis-klooniliste) krampide vähenemine rohkem kui 50% võrra topeltpimeda perioodi teisel kuul, võrreldes eelperioodiga. Stiripentoolile andis ravivastuse 15 patsienti (71%) (neist üheksal kloonilisi ega toonilis-kloonilisi krampe ei esinenud), kuid platseebole ainult üks (5%) (krampideta ei olnud ükski; stiripentoolil 95%- lise usaldusvahemikuga 52,1...90,7 ja platseebol 0...14,6). 95% usaldusvahemik oli 42,2...85,7. Stiripentooliga saavutati algseisundiga võrreldes suurem muutus (-69%) kui platseeboga (+7%), p<0,0001. 21-l stiripentooli kasutanud patsiendil olid mõõdukad kõrvaltoimed (uimasus, isutus), mida esines ka kaheksal platseebot kasutanud patsiendil, kuid 12 juhul 21-st teise samaaegse ravimi annuse vähendamisel kõrvaltoimed kadusid (Chiron et al, Lancet, 2000).

5.2 Farmakokineetilised omadused

Uuringutes täiskasvanud tervete vabatahtlikega ja täiskasvanud patsientidega on stiripentoolil olnud järgmised farmakokineetilised omadused.

Imendumine

Stiripentool imendub kiiresti, maksimaalne kontsentratsioon vereplasmas saavutatakse ligikaudu 1,5 tunniga. Stiripentooli absoluutne biosaadavus ei ole teada, sest intravenoosne ravimvorm ei ole testimiseks kättesaadav. See imendub suu kaudu hästi, sest suurem osa suukaudsest annusest eritub uriiniga.

Kapslite ja kotikese kujul suukaudseks suspensiooniks mõeldud pulbrite suhtelist biosaadavust on uuritud tervetel meesvabatahtlikel 1000 mg ühekordse suukaudse manustamise järel. Kaks formulatsiooni olid bioekvivalentsed AUC põhjal, kuid mitte Cmax põhjal. Kotikese Cmax oli võrreldes kapsli omaga veidi kõrgem (23%) ja ei vastanud bioekvivalentsuse kriteeriumitele. Tmax oli mõlema formulatsiooni puhul sarnane. Stiripentooli kapsli ja kotikese kujul suukaudseks suspensiooniks mõeldud pulbri omavahel vahetamise korral on soovituslik kliiniline järelevalve.

Jaotumine

Stiripentool seondub ulatuslikult plasmavalkudega vereringes (ligikaudu 99%).

Elimineerumine

Süsteemne kokkupuude stiripentooliga suureneb annuse suurenedes tunduvalt rohkem kui proportsionaalselt. Suurtel annustel plasma kliirens tunduvalt väheneb; see langeb tasemelt ligikaudu 40 l/kg/päevas annusega 600 mg/päevas tasemele ligikaudu 8 l/kg/päevas annusega 2400 mg. Pärast stiripentooli korduvat manustamist kliirens väheneb, tõenäoliselt selle metabolismis osalevate

tsütokroom P450 isoensüümide pärssimise tõttu. Eliminatsiooni poolväärtusaeg oli vahemikus 4,5 kuni 13 tundi ja annuse suurenedes pikenes.

Biotransformatsioon

Stiripentool metaboliseerub ulatuslikult, uriinis on leitud 13 erinevat metaboliiti. Põhilised metaboolsed protsessid on demetüleerimine ja glükuronisatsioon, kuigi selles osalevaid ensüüme ei ole veel täielikult kindlaks määratud.

In vitro uuringute põhjal peetakse maksa tsütokroomi P450 peamisi isoensüüme, mis katalüüsivad esimese faasi metabolismi, CYP1A2, CYP2C19 ja CYP3A4 ensüümideks.

Eritumine

Suurem osa stiripentoolist eritub neerude kaudu.

Stiripentooli metaboliidid uriinis moodustasid kokku suurema osa (73%) suukaudsest akuutsest annusest ning veel 13...24% ainest eritus roojaga muutumatul kujul.

Pediaatrilise populatsiooni farmakokineetiline uuring

Populatsiooni farmakokineetiline uuring korraldati Dravet’ sündroomi põdeva 35 lapsega, keda raviti stiripentooli ja kahe ravimiga – valproaadi ja klobazamiga, mille kohta ei olnud teada, et need mõjutaks stiripentooli farmakokineetilisi omadusi. Mediaanvanus oli 7,3 aastat (vahemik: 1 kuni 17,6 aastat) ja stiripentooli päevane mediaanannus oli 45,4 mg/kg/päev (vahemik: 27,1 kuni 89,3 mg/kg/päev), mida manustati kahe kuni kolme annusena.

Andmed sobisid kõige paremini eelisjärjekorra absorptsiooni ja elimineerimise protsessi ühe kompartmendi mudeliga. Populatsiooni hinnanguline absorptsioonitaseme konstant Ka oli 2,08 hr -1 (juhusliku mõju standardhälve = 122%). Jaotuse kliirens ja maht olid seotud kehakaaluga allomeetrilise mudeli kaudu, mille eksponendid olid vastavalt 0,433 ja 1: kui kehakaal tõusis 10 kilogrammilt 60 kilogrammile, suurenes ilmne oraalne kliirens 2,60 kuni 5,65 L/h ja jaotuse ilmne maht suurenes 32,0 kuni 191,8 L. Selle tulemusel suurenes eliminatsiooni pooldumisaeg 8,5 h (10 kg) kuni 23,5 h (60 kg).

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Toksilisuse uuringutes loomadega (rott, ahv, hiir) ei ole ilmnenud järjekindlat toksilisuse mudelit, välja arvatud hepatotsellulaarse hüpertroofiaga seostatav maksa suurenemine, mis tekkis suurte stiripentooli annuste manustamisel närilistele ja mittenärilistele. Seda leidu peetakse adaptiivseks reageerimiseks maksa ainevahetuse suurele koormusele.

Stiripentool ei olnud rottide ja küülikutega läbiviidud uuringus teratogeenne; ühes uuringus hiirtega, aga mitte mitmes teises sarnases uuringus, täheldati suulaelõhe tekkimist vähese sagedusega, kasutades emale toksilist annust (800 mg/kg/päevas). Need uuringud hiirte ja küülikutega viidi läbi enne hea laboratoorse tava nõuete kehtestamist. Uuringud rottide viljakuse ja üldise reproduktiivsuse, samuti sünnieelse ja –järgse arengu kohta toimeid ei näidanud, välja arvatud poegade elulemuse mõningane vähenemine, kui neid imetanud emasloomadel oli tekkinud stiripentooli mürgistus annusega 800 mg/kg/päevas (vt lõik 4.6).

Genotoksilisuse uuringutes mutageenset ega klastogeenset aktiivsust ei leitud.

Kantserogeensuse uuringutel rottidega olid negatiivsed tulemused. Hiirtel suurenes vaid veidi maksa adenoomide ja kartsinoomide sagedus, kui loomi raviti annusega 200 või 600 mg/kg/päevas 78 nädalat, kuid mitte annusega 60 mg/kg/päevas. Võttes arvesse stiripentooli genotoksilisuse puudumist ja hiire maksa teadaolevat erilist tundlikkust kasvajate tekkimise suhtes maksa ensüümide indutseerimisel ei leita, et see tulemus näitaks kantserogeensuse riski patsientidele.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

Povidoon K29/32

Naatriumtärklise glükolaat (A-tüüpi)

Vedel glükoos, pihustuskuivatatud

Erütrosiin (E127)

Titaandioksiid (E171)

Aspartaam (E951)

Tutti frutti lõhna- ja maitseaine (sisaldab sorbitooli)

Karmelloosnaatrium

Hüdroksüetüültselluloos

6.2 Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3 Kõlblikkusaeg

3 aastat

6.4 Säilitamise eritingimused

Hoida originaalpakendis. Hoida valguse eest kaitstult.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

Kotikesed on valmistatud paber/alumiinium/polüetüleenlaminaadist. 30, 60 ja 90 kotikesega pappkarbid.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6 Hävitamise eritingimused

Erinõuded puuduvad.

7. MÜÜGILOA HOIDJA

Biocodex, 7 Avenue Gallieni 94250 Gentilly, Prantsusmaa.

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/06/367/010-12

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase loa väljastamise kuupäev: 4. jaanuar 2007

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 8. jaanuaril 2014

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu/.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu