Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Diacomit (stiripentol) – Pakendi märgistus - N03AX17

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusDiacomit
ATC koodN03AX17
Toimeainestiripentol
TootjaBiocodex

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PAPPKARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Diacomit 250 mg kõvakapslid

Stiripentool

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 kapsel sisaldab 250 mg stiripentooli.

3.ABIAINED

Sisaldab naatriumit.

Lisateavet vt pakendi infolehelt.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 kõvakapslit

60 kõvakapslit

90 kõvakapslit

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Suukaudne.

Kapslid tuleb koos veega tervelt alla neelata. Kapsleid ei tohi närida.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis. Hoida valguse eest kaitstult.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

BIOCODEX

7 avenue Gallieni

94250 Gentilly

Prantsusmaa

Tel: + 33 1 41 24 30 00 e-mail: webar@biocodex.fr

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/06/367/001 30 kõvakapslit

EU/1/06/367/002 60 kõvakapslit

EU/1/06/367/003 90 kõvakapslit

13.PARTII NUMBER

Partii nr

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.INFORMATSIOON BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Diacomit 250 mg kõvakapslid

KONTAKTPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PUDELI SILDI TEKST

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Diacomit 250 mg kõvakapslid

Stiripentool

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 kapsel sisaldab 250 mg stiripentooli.

3. ABIAINED

Sisaldab naatriumit.

Lisateavet vt pakendi infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 kõvakapslit

60 kõvakapslit

90 kõvakapslit

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Suukaudne.

Kapslid tuleb koos veega söögi ajal tervelt alla neelata. Kapsleid ei tohi katki närida.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis. Hoida valguse eest kaitstult.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

BIOCODEX

7 avenue Gallieni

94250 Gentilly

Prantsusmaa

Tel: + 33 1 41 24 30 00 e-mail: webar@biocodex.fr

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/06/367/001 30 kõvakapslit

EU/1/06/367/002 60 kõvakapslit

EU/1/06/367/003 90 kõvakapslit

13. PARTII NUMBER

Partii nr

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PAPPKARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Diacomit 500 mg kõvakapslid

Stiripentool

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 kapsel sisaldab 500 mg stiripentooli.

3. ABIAINED

Sisaldab naatriumit.

Lisateavet vt pakendi infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 kõvakapslit

60 kõvakapslit

90 kõvakapslit

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Suukaudne.

Kapslid tuleb koos veega tervelt alla neelata. Kapsleid ei tohi närida.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis. Hoida valguse eest kaitstult.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

BIOCODEX

7 avenue Gallieni

94250 Gentilly

Prantsusmaa

Tel: + 33 1 41 24 30 00 e-mail: webar@biocodex.fr

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/06/367/004 30 kõvakapslit

EU/1/06/367/005 60 kõvakapslit

EU/1/06/367/006 90 kõvakapslit

13. PARTII NUMBER

Partii nr

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Diacomit 500 mg kõvakapslid

KONTAKTPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PUDELI SILDI TEKST

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Diacomit 500 mg kõvakapslid

Stiripentool

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 kapsel sisaldab 500 mg stiripentooli.

3. ABIAINED

Sisaldab naatriumit.

Lisateavet vt pakendi infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 kõvakapslit

60 kõvakapslit

90 kõvakapslit

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Suukaudne.

Kapslid tuleb koos veega tervelt alla neelata. Kapsleid ei tohi närida.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis. Hoida valguse eest kaitstult.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

BIOCODEX

7 avenue Gallieni

94250 Gentilly

Prantsusmaa

Tel: + 33 1 41 24 30 00 e-mail: webar@biocodex.fr

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/06/367/004 30 kõvakapslit

EU/1/06/367/005 60 kõvakapslit

EU/1/06/367/006 90 kõvakapslit

13. PARTII NUMBER

Partii nr

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PAPPKARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Diacomit 250 mg suukaudse suspensiooni pulber kotikeses

Stiripentool

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 kotike sisaldab 250 mg stiripentooli.

3. ABIAINED

Aspartaam (E951)

Sorbitool

Vedel glükoos (pihustuskuivatatud)

Naatrium

Lisateavet vt pakendi infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 kotikest, suukaudse suspensiooni pulber kotikeses

60 kotikest, suukaudse suspensiooni pulber kotikeses

90 kotikest, suukaudse suspensiooni pulber kotikeses

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Suukaudne.

Pulber tuleb segada klaasi veega ja kohe pärast segamist söögi ajal sisse võtta.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis. Hoida valguse eest kaitstult.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

BIOCODEX

7 avenue Gallieni

94250 Gentilly

Prantsusmaa

Tel: + 33 1 41 24 30 00 e-mail: webar@biocodex.fr

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/06/367/007 30 kotikest

EU/1/06/367/008 60 kotikest

EU/1/06/367/009 90 kotikest

13. PARTII NUMBER

Partii nr

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Diacomit 250 mg suukaudse suspensiooni pulber

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PAPPKARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Diacomit 250 mg suukaudse suspensiooni pulber kotikeses Stiripentool

Suukaudne.

2.MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

4.PARTII NUMBER

Partii nr

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

250 mg

6.MUU

Hoida originaalpakendis. Hoida valguse eest kaitstult.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PAPPKARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Diacomit 500 mg suukaudse suspensiooni pulber kotikeses stiripentool

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 kotike sisaldab 500 mg stiripentooli.

3. ABIAINED

Aspartaam (E951)

Sorbitool

Vedel glükoos (pihustuskuivatatud)

Naatrium

Lisateavet vt pakendi infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 kotikest, suukaudse suspensiooni pulber kotikeses

60 kotikest, suukaudse suspensiooni pulber kotikeses

90 kotikest, suukaudse suspensiooni pulber kotikeses

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Suukaudne.

Pulber tuleb segada klaasi veega ja kohe pärast segamist söögi ajal sisse võtta.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis. Hoida valguse eest kaitstult.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

BIOCODEX

7 avenue Gallieni

94250 Gentilly

Prantsusmaa

Tel: + 33 1 41 24 30 00 e-mail: webar@biocodex.fr

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/06/367/010 30 kotikest

EU/1/06/367/011 60 kotikest

EU/1/06/367/012 90 kotikest

13. PARTII NUMBER

Partii nr

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Diacomit 500 mg suukaudse suspensiooni pulber

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PAPPKARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Diacomit 500 mg suukaudse suspensiooni pulber kotikeses Stiripentool

Suukaudne.

2. MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

4. PARTII NUMBER

Partii nr

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

500 mg

6. MUU

Hoida originaalpakendis. Hoida valguse eest kaitstult.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu