Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Diacomit (stiripentol) – Pakendi infoleht - N03AX17

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusDiacomit
ATC koodN03AX17
Toimeainestiripentol
TootjaBiocodex

Pakendi infoleht: Informatsioon kasutajale

Diacomit 250 mg kõvakapslid

Diacomit 500 mg kõvakapslid

Stiripentool

Enne, kui teie laps hakkab ravimit võtma, lugege kogu käesolev infoleht hoolikalt läbi. See võib sisaldada teile olulist teavet.

-Hoidke see infoleht alles. Võimalik, et tekib vajadus seda uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma lapse arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud spetsiaalselt teie lapsele. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on teie lapse sümptomitega sarnased.

-Kui teie lapsel tekivad kõrvalmõjud, rääkige lapse arsti või apteekriga. Muuhulgas võivad tekkida kõrvalmõjud, mida käesoleval infolehel pole kirjas.

Käesoleva infolehe sisu

1.Mis ravim on Diacomit ja milleks seda kasutatakse

2.Mida peate teadma enne, kui annate oma lapsele Diacomit'i

3.Kuidas Diacomit’i võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5 Kuidas Diacomit’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Diacomit ja milleks seda kasutatakse

Stiripentool, Diacomit’i aktiivne koostisosa, kuulub epilepsiaravimite rühma.

Seda kasutatakse koos klobasaami ja valproaadiga teatava epilepsia vormi ravimiseks, mida nimetatakse väikelapse raskeks müoklooniliseks epilepsiaks (Dravet’ sündroom), millesse haigestuvad lapsed. Teie lapse arst on määranud selle ravimi, et aidata teie lapsel epilepsiat ravida. Seda tuleks alati võtta koos teiste määratud epilepsiaravimitega vastavalt arsti juhistele.

2. Mida peate teadma enne, kui annate oma lapsele Diacomit'i

Teie laps EI TOHI Diacomit’i võtta

kui teie laps on allergiline stiripentooli või Diacomit’i mõne koostisosa suhtes (need on loetletud 6. lõigus).

kui teie lapsel on esinenud deliiriumihooge (vaimne seisund, mida iseloomustavad segasus, erutus, rahutus ja hallutsinatsioonid).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Diacomit'i võtmist rääkige oma lapse arsti või apteekriga

kui teie lapsel on neeru- või maksaprobleeme.

Enne Diacomit'i võtmise alustamist ja seejärel iga 6 kuu järel tuleb teie lapse maksa funktsiooni kontrollida.

Enne Diacomit'i võtmise alustamist ja iga 6 järel tuleb kontrollida teie lapse verepilti.

Kuna Diacomit, klobasaam ja valproaat võivad tihti tekitada kõrvalmõjusid seedeelundkonnas, näiteks isukaotust, anoreksiat ja oksendamist, tuleb teie lapse kasvukiirust hoolikalt jälgida.

Diacomit ja teised ravimid

Öelge oma arstile, kui teie laps tarvitab ükskõik millist järgmist ravimit:

ravimeid, mis sisaldavad:

-tsisapriidi (kasutatakse öiste kõrvetiste sümptomite ravimiseks);

-pimosiidi (kasutatakse Tourette'i sündroomi sümptomite ravimiseks, nt ootamatud helid ja kontrollile mittealluvad korduvad kehaliigutused);

-ergotamiini (kasutatakse migreeni ravimiseks);

-dihüdroergotamiini (kasutatakse vananemisest tingitud vaimsete võimete languse nähtude ja sümptomite leevendamiseks);

-halofantriini (malaariaravim);

-kinidiini (kasutatakse südame rütmihäirete ravimiseks);

-bepridiili (kasutatakse valu leevendamiseks rinnus);

-tsüklosporiini, takroliimust, siroliimust (kõiki kolme kasutatakse siiratud maksa, neerude ja südame äratõukereaktsioonide ennetamiseks);

-statiine (simvastatiin ja atorvastatiin, mõlemat kasutatakse vere kolesteroolitaseme alandamiseks).

-epilepsiaravimid, mis sisaldavad:

fenobarbitaali, primidooni, fenütoiini, karbamasepiini, diasepaami.

-ravimid, mis sisaldavad:

midasolaami või triasolaami (ärevuse ja unetuse vähendamiseks kasutatavad ravimid – koos Diacomit’iga võivad need teie lapse väga uniseks teha);

kloorpromasiini (kasutatakse vaimuhaiguse, näiteks psühhoosi puhul).

-Kui teie laps tarvitab ravimeid, mis sisaldavad:

kofeiini (see aine aitab vaimuerksust taastada) või teofülliini (seda ainet kasutatakse astma korral). Nende kasutamist koos Diacomit’iga tuleks vältida, sest see võib nende taset veres tõsta, põhjustades seedehäireid, südamepekslemist ja unetust.

Kui teie laps võtab teatud maksaensüümide poolt metaboliseeritavaid ravimeid:

-tsitalopraam (kasutatakse depressiooni raviks),

-omeprasool (maohaavandite raviks),

-HIV proteaasi inhibiitorid (kasutatakse HIV raviks),

-astemisool, kloorfeniramiin (antihistamiinid),

-kaltsiumikanali blokaatorid (kasutatakse stenokardilise valu ja südame rütmihäirete raviks),

-suukaudsed rasestumisvastased vahendid,

-propanolool, karvedilool, timolool (kasutatakse kõrge vererõhu raviks),

-fluoksetiin, paroksetiin, sertraliin, imipramiin, klomipramiin (antidepressandid),

-haloperidool (antipsühhootikumid),

-kodeiin, dekstrometorfaan, tramadool (kasutatakse valu raviks)

Palun informeerige oma lapse arsti või apteekrit, kui teie laps kasutab või on hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid, toidulisandeid või ravimtaimi / ravimtaimepreparaate.

Diacomit’i võtmine koos toidu ja joogiga

ÄRGE võtke Diacomit’i koos piima või piimatoodetega (jogurt, pehmed koorejuustud vms), puuviljamahl, gaseeritud joogid või toiduained ja joogid, mis sisaldavad kofeiini ja teofülliini (nt koola, šokolaad, kohv, tee ja energiajoogid).

Rasedus

Raseduse ajal EI tohi efektiivset epilepsiaravi katkestada. Kui teie laps võib rasestuda või on rase, küsige nõu oma lapse arstilt.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma lapse arsti või apteekriga.

Imetamine

Selle ravimi kasutamise ajal ei ole imetamine soovitatav.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma lapse arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

See ravim võib teie lapse uniseks teha.

Teie laps ei tohiks sellise mõju all kasutada tööriistu või masinaid ega juhtida sõidukeid. Küsige nõu oma lapse arstilt.

250 mg kapsel sisaldab 0,16 mg naatriumi ning 500 mg kapsel 0,32 mg naatriumi. Seda peavad arvestama piiratud soolasisaldusega dieedil olevad patsiendid.

3.Kuidas Diacomit’i võtta

Teie laps peaks võtma neid kapsleid alati täpselt nii, nagu teie lapse arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma lapse arsti või apteekriga.

Annustamine

Arst määrab annuse sõltuvalt lapse vanusest, kehakaalust ja tervislikust seisundist. Tavaliselt on annus 50 mg kilogrammi kohta ööpäevas.

Millal Diacomit’i võtta

Teie laps peaks võtma seda ravimit kaks või kolm korda päevas regulaarsete intervallidega, nagu teie lapse arst on määranud: soovitatav on võtta ravimit korrapäraselt 2 kuni 3 korda päevas, näiteks hommikul – lõuna ajal – enne magamaminekut, et terve ööpäevane periood oleks kaetud.

Annuse kohandamine

Annust tuleb suurendada astmeliselt mõne nädala jooksul, kui teiste epilepsiaravimite annuseid samal ajal vähendatakse. Lapse arst ütleb teile teiste epilepsiaravimite uued annused.

Kui teil on tunne, et selle ravimi toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma lapse arsti või apteekriga. Arst kohandab annust vastavalt teie lapse seisundile.

Kõrvaltoimete korral pidage nõu oma lapse arstiga, sest arst võib pidada vajalikuks selle ravimi ja teis(t)e epilepsiaravimi(te) annust kohandada.

Diacomit-kapslite ja suukaudselt manustatavate pulbrite vahel esineb väike erinevus. Pöörduge arsti poole, kui lapsel esineb ükskõik milliseid probleeme, kui kapslitelt lähete üle suukaudselt manustatava pulbri võtmisele ja vastupidi. Kui tekib vajadus minna üle kapslitelt pulberformulatsioonile või vastupidi, tohib seda teha ainult arsti aktiivse järelevalve all.

Kui paari minuti jooksul pärast ravimi võtmist laps oksendab, siis tuleb eeldada, et ravim ei jõudnud imenduda, ning lapsel tuleb võtta uus doos.

Kui aga oksendamine toimub rohkem kui tund pärast ravimi võtmist, siis ei ole see stiripendooli kiire imendumise tõttu vajalik.

Sel juhul tuleb eeldada, et oluline osa manustatud doosist on seedekulglast organismi imendunud. Seega ei ole vaja doosi uuesti võtta ega järgmist doosi suurendada.

Kuidas Diacomit’i kapsleid võtta

Kapslid tuleb koos veega söögi ajal tervelt alla neelata. Kapsleid ei tohi katki närida. Teie laps peaks võtma Diacomit’i koos toiduga, seda EI tohi võtta tühja kõhuga. Toiduainete ja jookide kohta, mida tuleb vältida, vaadake eespool olevat lõiku “Diacomit’i võtmine koos toidu ja joogiga”.

Kui teie laps võtab Diacomit’i rohkem kui ette nähtud

Kui teate või arvate, et teie laps võttis ravimit rohkem kui ette nähtud, pöörduge oma lapse arsti poole.

Kui teie laps unustab Diacomit’i võtta

Tähtis on, et teie laps võtaks seda ravimit regulaarselt iga päev samal ajal. Kui teie laps unustab annuse võtta, peaks ta selle võtma, niipea kui teile meelde tuleb, välja arvatud, kui on juba aeg

järgmist annust võtta. Sellisel juhul jätkake järgmise annusega nagu tavaliselt. Teie laps ei tohi võtta kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teie laps lõpetab Diacomit’i võtmise

Teie laps ei tohi lõpetada selle ravimi võtmist enne, kui arst on sellekohase juhise andnud. Ravi järsul lõpetamisel võivad tekkida krambihood.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma lapse arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga sagedased kõrvaltoimed (võivad esineda rohkem kui ühel 10 inimesest):

isutus, kehakaalu langus (eriti kasutamisel koos epilepsiaravimi naatriumvalproaadiga);

unetus, uimasus;

ataksia (võimetus lihaste liigutusi koordineerida), hüpotoonia (lihasnõrkus), düstoonia (kontrollimatud lihaste tõmblused).

Sagedased kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel 10 inimesest):

maksaensüümide taseme tõus, eriti kasutamisel koos epilepsiaravimite karbamasepiini võinaatriumvalproaadiga;

agressiivsus, ärrituvus, rahutus, ülierutuvus;

unehäired;

hüperkineesia (ülemäärased liigutused);

iiveldus, oksendamine.

teatavat liiki valgete vereliblede vähesus;

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 100 inimesest):

kahelinägemine kasutamisel koos epilepsiaravimi karbamasepiiniga;

valgustundlikkus;

lööve, nahaallergia, nõgestõbi (roosakad kihelevad tursed nahal);

väsimus.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 1000 inimesest):

Trombotsüütide taseme vähenemine veres

Nende kõrvaltoimete vältimiseks võib teie lapse arst muuta Diacomit’i annust või teiste teie lapse poolt võetavate ravimite annuseid.

Kui teie lapsel tekivad kõrvalmõjud, rääkige lapse arsti või apteekriga. Muuhulgas võivad tekkida kõrvalmõjud, mida käesoleval infolehel pole kirjas.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, või apteekri. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Diacomit’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Teie laps ei tohi kasutada Diacomit’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Hoida originaalpakendis. Hoida valguse eest kaitstult.

Ravimeid ei tohi kanalisatsiooni (WC, kraanikauss) visata. Küsige oma apteekrilt, kuidas vabaneda tarbetutest ravimitest. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Diacomit 250 mg sisaldab

Toimeaine on stiripentool. Üks kõvakapsel sisaldab 250 mg stiripentooli.

Ravimi abiained on povidoon K29/32, naatriumtärklise glükolaat (A-tüüpi) ja magneesiumstearaat.

Kapsli kest on valmistatud želatiinist, titaandioksiidist (E171), erütrosiinist (E127) ja indigotiinist (E132).

Mida Diacomit 500 mg sisaldab

Toimeaine on stiripentool. Üks kõvakapsel sisaldab 500 mg stiripentooli.

Ravimi abiained on povidoon K29/32, naatriumtärklise glükolaat (A-tüüpi) ja magneesiumstearaat.

Kapsli kest on valmistatud želatiinist ja titaandioksiidist (E171).

Kuidas Diacomit 250 mg välja näeb ja pakendi sisu

Diacomit'i 250 mg kõvakapsel on roosa.

Kõvakapslid on saadaval plastpudelites, mis sisaldavad 30, 60 või 90 kapslit ja on pappkarbis. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Kuidas Diacomit 500 mg välja näeb ja pakendi sisu

Diacomit'i 500 mg kõvakapslid on valged.

Kõvakapslid on saadaval plastpudelites, mis sisaldavad 30, 60 või 90 kapslit ja on pappkarbis. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Diacomit on saadaval ka kotikestes, mis sisaldavad 250 mg või 500 mg pulbrit suukaudseks suspensiooniks.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: Biocodex

7 avenue Gallieni – F-94250 Gentilly Prantsusmaa Tel: + 33 1 41 24 30 00 - E-post: webar@biocodex.fr

Tootja

Biocodex

1 avenue Blaise Pascal - F-60000 Beauvais Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

AT/BE/BG/CY/EE/EL/ES/FR/HU/IE/IS/IT/LT/LU/LV/MT/NL/PL/PT/SI/UK

Biocodex

7 avenue Gallieni - F-94250 Gentilly

Франция/ Francie/ Frankrig/ Frankreich/ Γαλλία/ France/ Francia/ Prantsusmaa/ Ranska/ Franciaország/ Frakkland/France/ Prancūzija/ Francija/ Franza/ Frankrijk/ Frankrike/ Francja/ Franţa/

Francúzsko

Tél/Tel/Teл/Τηλ/Sími: + 33 (0)1 41 24 30 00 e-mail: webar@biocodex.fr

DE

Desitin Arzneimittel GmbH Weg beim Jäger 214 D-22335 Hamburg

Tel: +49 (0)40 59101 525 e-mail: epi.info@desitin.de

DK

Desitin Pharma AS Havnegade 55, st. tv. 1058 Kopenhagen K Denmark

Tel: +45 -33 -73 00 73 e-mail: desitin@desitin.dk

NO

Desitin Pharma AS Niels Leuchs vei 99 1359 Eiksmarka Norway

Tel: 0047 67 15 92 30 e-mail: firmapost@desitin.no

FI/SE

Desitin Pharma AB Havnegade 55, st. tv. 1058 Kopenhagen K, Denmark

Tel.: +45 33 73 00 73 e-mail: info@desitin.se

RO

Desitin Pharma s.r.l Sevastopol street, no 13-17

Diplomat Business Centre, office 102 Sector 1, 010991 Bucharest Romania

Tel: 004021-252-3481 e-mail: office@desitin.ro

SK

Desitin Pharma s.r.o. Trojicné námestie 13 82106 Bratislava Slovakia

Tel: 00421-2-5556 38 10 e-mail: desitin@desitin.sk

CZ

Desitin Pharma spol. s r.o Opletalova 25

11121 Prague 1

Czech Republic

Tel: 00420-2-222 45 375 e-mail: desitin@desitin.cz

Infolehte on viimati ajakohastatud

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu. Samuti on seal viited teistele kodulehtedele harvaesinevate haiguste ja ravi kohta.

Pakendi infoleht: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Diacomit 250 mg suukaudse suspensiooni pulber kotikeses

Diacomit 500 mg suukaudse suspensiooni pulber kotikeses

Stiripentool

Enne, kui teie laps hakkab ravimit võtma, lugege kogu käesolev infoleht hoolikalt läbi. See võib sisaldada teile olulist teavet.

-Hoidke see infoleht alles. Võimalik, et tekib vajadus seda uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma lapse arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud spetsiaalselt teie lapsele. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on teie lapse sümptomitega sarnased.

-Kui teie lapsel tekivad kõrvalmõjud, rääkige lapse arsti või apteekriga. Muuhulgas võivad tekkida kõrvalmõjud, mida käesoleval infolehel pole kirjas.

Käesoleva infolehe sisu

1.Mis ravim on Diacomit ja milleks seda kasutatakse

2.Mida peate teadma enne, kui annate oma lapsele Diacomit'i

3.Kuidas Diacomit’i võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5 Kuidas Diacomit’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Diacomit ja milleks seda kasutatakse

Stiripentool, Diacomit’i aktiivne koostisosa, kuulub epilepsiaravimite rühma.

Seda kasutatakse koos klobasaami ja valproaadiga teatava epilepsia vormi ravimiseks, mida nimetatakse väikelapse raskeks müoklooniliseks epilepsiaks (Dravet’ sündroom), millesse haigestuvad lapsed. Teie lapse arst on määranud selle ravimi, et aidata teie lapsel epilepsiat ravida. Seda tuleks alati võtta koos teiste määratud epilepsiaravimitega vastavalt arsti juhistele.

2. Mida peate teadma enne, kui annate oma lapsele Diacomit'i

Teie laps EI TOHI Diacomit’i võtta

kui teie laps on allergiline stiripentooli või Diacomit’i mõne muu koostisosa suhtes.

kui teie lapsel on esinenud deliiriumihooge (vaimne seisund, mida iseloomustavad segasus, erutus, rahutus ja hallutsinatsioonid).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Diacomit'i võtmist rääkige oma lapse arsti või apteekriga,

kui teie lapsel on neeru- või maksaprobleeme.

Enne Diacomit'i võtmise alustamist ja seejärel iga 6 kuu järel tuleb teie lapse maksa funktsiooni kontrollida.

Enne Diacomit'i võtmise alustamist ja iga 6 kuu järel tuleb kontrollida teie lapse verepilti.

Kuna Diacomit, klobasaam ja valproaat võivad tihti tekitada kõrvalmõjusid seedeelundkonnas, näiteks isukaotust, anoreksiat ja oksendamist, tuleb teie lapse kasvukiirust hoolikalt jälgida.

Kui teie lapsele tekitavad probleeme teatavad Diacomit’i koostisained (nt aspartaam, glükoos või sorbitool). Sel juhul vt allpool: “Oluline teave Diacomit’i mõningate koostisainete suhtes”.

Diacomit ja teised ravimid

Öelge oma arstile, kui teie arst tarvitab järgmisi ravimeid:

ravimeid, mis sisaldavad:

-tsisapriidi (kasutatakse öiste kõrvetiste sümptomite ravimiseks);

-pimosiidi (kasutatakse Tourette'i sündroomi sümptomite ravimiseks, nt ootamatud helid ja kontrollile mittealluvad korduvad kehaliigutused);

-ergotamiini (kasutatakse migreeni ravimiseks);

-dihüdroergotamiini (kasutatakse vananemisest tingitud vaimsete võimete languse nähtude ja sümptomite leevendamiseks);

-halofantriini (malaariaravim);

-kinidiini (kasutatakse südame rütmihäirete ravimiseks);

-bepridiili (kasutatakse valu leevendamiseks rinnus);

-tsüklosporiini, takroliimust, siroliimust (kõiki kolme kasutatakse siiratud maksa, neerude ja südame äratõukereaktsioonide ennetamiseks);

-statiine (simvastatiin ja atorvastatiin, mõlemat kasutatakse vere kolesteroolitaseme alandamiseks).

-epilepsiaravimid, mis sisaldavad:

fenobarbitaali, primidooni, fenütoiini, karbamasepiini, diasepaami.

-ravimid, mis sisaldavad:

midasolaami või triasolaami (ärevuse ja unetuse vähendamiseks kasutatavad ravimid – koos Diacomit’iga võivad need teie lapse väga uniseks teha);

kloorpromasiini (kasutatakse vaimuhaiguse, näiteks psühhoosi puhul).

-Kui teie laps tarvitab ravimeid, mis sisaldavad:

Kofeiini (see aine aitab vaimuerksust taastada) või teofülliini (seda ainet kasutatakse astma korral). Nende kasutamist koos Diacomit’iga tuleks vältida, sest see võib nende taset veres tõsta, põhjustades seedehäireid, südamepekslemist ja unetust.

Kui teie laps võtab teatud maksaensüümide poolt metaboliseeritavaid ravimeid:

-tsitalopraam (kasutatakse depressiooni raviks);

-omeprasool (kasutatakse maohaavandite raviks);

-HIV proteaasi inhibiitorid (kasutatakse HIV raviks);

-astemisool, kloorfeniramiin (antihistamiinid);

-kaltsiumikanali blokaatorid (kasutatakse stenokardilise valu ja südame rütmihäirete raviks);

-suukaudsed rasestumisvastased vahendid;

-propanolool, karvedilool, timolool (kasutatakse kõrge vererõhu raviks);

-fluoksetiin, paroksetiin, sertraliin, imipramiin, klomipramiin (antidepressandid);

-haloperidool (antipsühhootikumid);

-kodeiin, dekstrometorfaan, tramadool (kasutatakse valu raviks).

Palun informeerige oma lapse arsti või apteekrit, kui teie laps kasutab või on hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid, toidulisandeid või ravimtaimi / ravimtaimepreparaate.

Diacomit’i võtmine koos toidu ja joogiga

ÄRGE võtke Diacomit’i koos piima või piimatoodetega (jogurt, pehmed koorejuustud vms), puuviljamahl, gaseeritud joogid või toiduained ja joogid, mis sisaldavad kofeiini ja teofülliini (nt koola, šokolaad, kohv, tee ja energiajoogid).

Rasedus

Raseduse ajal EI tohi efektiivset epilepsiaravi katkestada. Kui teie laps võib rasestuda või on rase, küsige nõu oma lapse arstilt.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma lapse arsti või apteekriga.

Imetamine

Selle ravimi kasutamise ajal ei ole imetamine soovitatav.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma lapse arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

See ravim võib teie lapse uniseks teha.

Teie laps ei tohiks sellise mõju all kasutada tööriistu või masinaid ega juhtida sõidukeid. Küsige nõu oma lapse arstilt.

Oluline teave mõningate Diacomit’i koostisainete suhtes

Sisaldab fenüülalaniini allikat. Seepärast võib see olla kahjulik fenüülketonuuriaga isikutele.

Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatavaid suhkruid, pidage enne selle ravimi võtmist arstiga nõu.

250 mg kotike sisaldab 0,11 mg naatriumi ning 500 mg kotike sisaldab 0,22 mg naatriumi. Seda peavad arvestama piiratud soolasisaldusega dieedil olevad patsiendid.

3. Kuidas Diacomit’i võtta

Teie laps peaks võtma iga kotikese sisu alati täpselt nii, nagu teie lapse arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma lapse arsti või apteekriga.

Annustamine

Arst määrab annuse sõltuvalt lapse vanusest, kehakaalust ja tervislikust seisundist. Tavaliselt on annus 50 mg kilogrammi kohta ööpäevas.

Millal Diacomit’i võtta

Teie laps peaks võtma seda ravimit kaks või kolm korda päevas regulaarsete intervallidega, nagu teie lapse arst on määranud: soovitatav on võtta ravimit korrapäraselt 2 kuni 3 korda päevas, näiteks hommikul – lõuna ajal – enne magamaminekut, et terve ööpäevane periood oleks kaetud.

Annuse kohandamine

Annust tuleb suurendada astmeliselt mõne nädala jooksul, kui teiste epilepsiaravimite annuseid samal ajal vähendatakse. Lapse arst ütleb teile teiste epilepsiaravimite uued annused.

Kui teil on tunne, et selle ravimi toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma lapse arsti või apteekriga. Arst kohandab annust vastavalt teie lapse seisundile.

Kõrvaltoimete korral pidage nõu oma lapse arstiga, sest arst võib pidada vajalikuks selle ravimi ja teis(t)e epilepsiaravimi(te) annust kohandada.

Diacomit-kapslite ja suukaudselt manustatavate pulbrite vahel esineb väike erinevus. Pöörduge arsti poole, kui lapsel esineb ükskõik milliseid probleeme, kui kapslitelt lähete üle suukaudselt manustatava pulbri võtmisele ja vastupidi. Kui tekib vajadus minna üle kapslitelt pulberformulatsioonile või vastupidi, tohib seda teha ainult arsti aktiivse järelevalve all.

Kui paari minuti jooksul pärast ravimi võtmist laps oksendab, siis tuleb eeldada, et ravim ei jõudnud imenduda, ning lapsel tuleb võtta uus doos.

Kui aga oksendamine toimub rohkem kui tund pärast ravimi võtmist, siis ei ole see stiripendooli kiire imendumise tõttu vajalik. Sel juhul tuleb eeldada, et oluline osa manustatud doosist on seedekulglast organismi imendunud. Seega ei ole vaja doosi uuesti võtta ega järgmist doosi suurendada.

Kuidas Diacomit’i suukaudse suspensiooni pulbrit võtta

Pulber tuleb segada klaasi veega ja kohe pärast segamist söögi ajal sisse võtta. Teie laps peaks võtma Diacomit’i koos toiduga, seda EI tohi võtta tühja kõhuga.

Toiduainete ja jookide kohta, mida tuleb vältida, vaadake eespool olevat lõiku “Diacomit’i võtmine koos toidu ja joogiga”.

Kui teie laps võtab Diacomit’i rohkem kui ette nähtud

Kui teate või arvate, et teie laps võttis ravimit rohkem kui ette nähtud, pöörduge oma lapse arsti poole.

Kui teie laps unustab Diacomit’i võtta

Tähtis on, et teie laps võtaks seda ravimit regulaarselt iga päev samal ajal. Kui teie laps unustab annuse võtta, peaks ta selle võtma, niipea kui teile meelde tuleb, välja arvatud, kui on juba aeg järgmist annust võtta. Sellisel juhul jätkake järgmise annusega nagu tavaliselt. Teie laps ei tohi võtta kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teie laps lõpetab Diacomit’i võtmise

Teie laps ei tohi lõpetada selle ravimi võtmist enne, kui arst on sellekohase juhise andnud. Ravi järsul lõpetamisel võivad tekkida krambihood.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma lapse arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga sagedased kõrvaltoimed (võivad esineda rohkem kui ühel 10 inimesest):

isutus, kehakaalu langus (eriti kasutamisel koos epilepsiaravimi naatriumvalproaadiga);

unetus, uimasus;

ataksia (võimetus lihaste liigutusi koordineerida), hüpotoonia (lihasnõrkus), düstoonia (kontrollimatud lihaste tõmblused).

Sagedased kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel 10 inimesest):

maksaensüümide taseme tõus, eriti kasutamisel koos epilepsiaravimite karbamasepiini võinaatriumvalproaadiga;

agressiivsus, ärrituvus, rahutus, ülierutuvus;

unehäired;

hüperkineesia (ülemäärased liigutused);

iiveldus, oksendamine.

teatavat liiki valgete vereliblede vähesus;

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 100 inimesest):

kahelinägemine kasutamisel koos epilepsiaravimi karbamasepiiniga;

valgustundlikkus;

lööve, nahaallergia, nõgestõbi (roosakad kihelevad tursed nahal);

väsimus.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 1000 inimesest):

Trombotsüütide taseme vähenemine veres

Nende kõrvaltoimete vältimiseks võib teie lapse arst muuta Diacomit’i annust või teiste teie lapse poolt võetavate ravimite annuseid.

Kui teie lapsel tekivad kõrvalmõjud, rääkige lapse arsti või apteekriga. Muuhulgas võivad tekkida kõrvalmõjud, mida käesoleval infolehel kirjas ei ole.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, või apteekri. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Diacomit’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Teie laps ei tohi kasutada Diacomit’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Hoida originaalpakendis. Hoida valguse eest kaitstult.

Ravimeid ei tohi kanalisatsiooni (WC, kraanikauss) visata. Küsige oma apteekrilt, kuidas vabaneda tarbetutest ravimitest. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Diacomit 250 mg sisaldab

Toimeaine on stiripentool. Üks kotike sisaldab 250 mg stiripentooli.

Ravimi abiained on povidoon K29/32, naatriumtärklise glükolaat (A-tüüpi), vedel glükoos, (pihustuskuivatatud), erütrosiin (E127), titaandioksiid (E171), aspartaam (E951), tutti frutti lõhna- ja maitseaine (sisaldab sorbitooli), karmelloosnaatrium ja hüdroksüetüültselluloos.

Mida Diacomit 500 mg sisaldab

Toimeaine on stiripentool. Üks kotike sisaldab 500 mg stiripentooli.

Ravimi abiained on povidoon K29/32, naatriumtärklise glükolaat (A-tüüpi), vedel glükoos, (pihustuskuivatatud), erütrosiin (E127), titaandioksiid (E171), aspartaam (E951), tutti frutti lõhna- ja maitseaine (sisaldab sorbitooli), karmelloosnaatrium ja hüdroksüetüültselluloos.

Kuidas Diacomit 250 mg välja näeb ja pakendi sisu

Ravim on kahvaturoosa pulber, mis on saadaval kotikestes.

Pappkarbis on 30, 60 või 90 kotikest. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Kuidas Diacomit 500 mg välja näeb ja pakendi sisu

Ravim on kahvaturoosa pulber, mis on saadaval kotikestes.

Pappkarbis on 30, 60 või 90 kotikest. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. Diacomit on saadaval ka 250 mg ja 500 mg suukaudsete kapslitena.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: Biocodex

7 avenue Gallieni – F-94250 Gentilly Prantsusmaa Tel: + 33 1 41 24 30 00 - E-post: webar@biocodex.fr

Tootja

Biocodex

1 avenue Blaise Pascal - F-60000 Beauvais Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

AT/BE/BG/CY/EE/EL/ES/FR/HU/IE/IS/IT/LT/LU/LV/MT/NL/PL/PT/SI/UK

Biocodex

7 avenue Gallieni - F-94250 Gentilly

Франция/ Francie/ Frankrig/ Frankreich/ Γαλλία/ France/ Francia/ Prantsusmaa/ Ranska/ Franciaország/ Frakklandi/France/ Prancūzija/ Francija/ Franza/ Frankrijk/ Frankrike/ Francja/ Franţa/

FrancúzskoTél/Tel/Teл/Τηλ/Sími: + 33 (0)1 41 24 30 00 e-mail: webar@biocodex.fr

DE

Desitin Arzneimittel GmbH Weg beim Jäger 214 D-22335 Hamburg

Tel: +49 (0)40 59101 525 e-mail: epi.info@desitin.de

DK

Desitin Pharma AS Havnegade 55, st. tv. 1058 Kopenhagen K Denmark

Tel: +45-33 -73 00 73 e-mail: desitin@desitin.dk

NO

Desitin Pharma AS Niels Leuchs vei 99 1359 Eiksmarka Norway

Tel: 0047 67 15 92 30 e-mail: firmapost@desitin.no

FI/SE

Desitin Pharma AB Havnegade 55, st. tv. 1058 Kopenhagen K, Denmark

Tel.: +45 33 73 00 73 e-mail: info@desitin.se

RO

Desitin Pharma s.r.l Sevastopol street, no 13-17

Diplomat Business Centre, office 102 Sector 1, 010991 Bucharest Romania

Tel: 004021-252-3481 e-mail: office@desitin.ro

SK

Desitin Pharma s.r.o. Trojicné námestie 13 82106 Bratislava Slovakia

Tel: 00421-2-5556 38 10 e-mail: desitin@desitin.sk

CZ

Desitin Pharma spol. s r.o Opletalova 25

11121 Prague 1

Czech Republic

Tel: 00420-2-222 45 375 e-mail: desitin@desitin.cz

Infolehte on viimati ajakohastatud

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu. Samuti on seal viited teistele kodulehtedele harvaesinevate haiguste ja ravi kohta.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu