Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dificlir (fidaxomicin) – Ravimi omaduste kokkuvõte - A07AA12

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusDificlir
ATC koodA07AA12
Toimeainefidaxomicin
TootjaAstellas Pharma Europe BV

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

DIFICLIR 200 mg, õhukese polümeerikattega tabletid.

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 200 mg fidaksomitsiini (Fidaxomicinum).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tablett

Kapslikujulised valged kuni valkjad 14 mm tabletid, mille ühele küljele on pressitud „FDX” ja teisele küljele number „200”.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

DIFICLIR on näidustatud täiskasvanutel Clostridium difficile’i põhjustatud nakkuste (CDI) ehk C. difficile’i põhjustatud kõhulahtisuse (CDAD) raviks (vt lõik 5.1).

Antibakteriaalsete ravimite määramisel ja kasutamisel tuleb järgida kohalikke kehtivaid juhendeid..

4.2Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Täiskasvanud ja eakad (≥65-aastased)

Soovitatav annus on 200 mg (üks tablett) kaks korda ööpäevas (iga 12 tunni järel) 10 päeva vältel.

Eripopulatsioonid

Neerukahjustus

Annuse kohandamist ei peeta vajalikuks. Piiratud kliiniliste andmete tõttu selles rühmas tuleb DIFICLIR’i raske neerukahjustusega patsientidel kasutada ettevaatusega (vt lõigud 4.4 ja 5.2).

Maksafunktsiooni kahjustus

Annuse kohandamist ei peeta vajalikuks. Piiratud kliiniliste andmete tõttu selles rühmas tuleb DIFICLIR’i mõõduka kuni raske maksakahjustusega patsientidel kasutada ettevaatusega (vt lõigud 4.4 ja 5.2).

Lapsed

Fidaksomitsiini ohutus ja efektiivsus lastel vanuses alla 18 aastat ei ole veel tõestatud. Andmed puuduvad.

Manustamisviis

DIFICLIR on ette nähtud suukaudseks kasutamiseks.

DIFICLIR-i võib võtta toiduga või eraldi.

4.3Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine(te) suhtes.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Teatatud on ülitundlikusreaktsioonide, sh raske angioödeemi tekkest (vt lõik 4.8). Kui DIFICLIR-ravi ajal ilmneb raske ülitundlikkusreaktsioon, tuleb ravimi võtmine lõpetada ja kasutusele võtta asjakohased meetmed.

Mõned patsiendid, kellel tekkisid ülitundlikkusreaktsioonid, teatasid varemesinenud allergiast makroliidide suhtes. Fidaksomitsiini tuleb kasutada ettevaatusega patsientidel, kellel on esinenud allergiat makroliidide suhtes.

Piiratud kliiniliste andmete tõttu tuleb fidaksomitsiini kasutada ettevaatusega raske neerukahjustusega või mõõduka kuni raske maksakahjustusega patsientidel (vt lõik 5.2).

Piiratud kliiniliste andmete tõttu tuleb fidaksomitsiini kasutada ettevaatusega pseudomembranoosse koliidiga, raske või eluohtliku CDI-ga patsientidel.

Kaasuva põletikulise soolehaigusega patsientide kohta andmeid ei ole. Fidaksomitsiini tuleb nendel patsientidel kasutada ettevaatusega suurenenud imendumise ohu ja süsteemsete reaktsioonide potentsiaalse ohu tõttu.

Ravimit ei ole soovitatav manustada koos tugevate P-glükoproteiini inhibiitoritega, nagu nt tsüklosporiin, ketokonasool, erütromütsiin, klaritromütsiin, verapamiil, dronedaroon ja amiodaroon (vt lõike 4.5 ja 5.2).

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

P-gp inhibiitorite toime fidaksomitsiinile

Fidaksomitsiin on P-glükovalgu (P-gp) substraat. P-gp inhibiitori tsüklosporiin A ja fidaksomitsiini ühekordsete annuste koosmanustamine põhjustas tervetel vabatahtlikel fidaksomitsiini Cmax-i ja AUC vastavalt 4- ja 2-kordse suurenemise ning peamise aktiivse metaboliidi (OP-1118) Cmax-i ja AUC vastavalt 9,5- ja 4-kordse suurenemise. Kuna ekspositsiooni sellise suurenemise kliiniline tähtsus on selguseta, ei ole ravimit soovitatav manustada koos tugevate P-gp inhibiitoritega, nt tsüklosporiini, ketokonasooli, erütromütsiini, klaritromütsiini, verapamiili, dronedarooni või amiodarooniga (vt lõigud 4.4 ja 5.2).

Fidaksomitsiini toime P-gp substraadile

Fidaksomitsiin võib olla seedetrakti P-gp kerge kuni mõõdukas inhibiitor.

Fidaksomitsiin (200 mg kaks korda päevas) suurendas vähesel, kliiniliselt ebaolulisel määral digoksiini ekspositsiooni. Välistada ei saa aga tugevamat mõju väiksema biosaadavusega ning seedetrakti P-gp inhibeerimise suhtes tundlikematele P-gp substraatidele, näiteks dabigatraaneteksilaadile.

Fidaksomitsiini toime teistele transporteritele

Fidaksomitsiinil ei ole kliiniliselt olulist toimet rosuvastatiini ekspositsioonile, mis on transporterite OATP2B1 ja BCRP substraat. 200 mg fidaksomitsiini koosmanustamisel kaks korda ööpäevas ühekordse annuse 10 mg rosuvastatiiniga tervetele isikutele ei leitud kliiniliselt olulist toimet rosuvastatiini AUCinf-le.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Fidaksomitsiini kasutamise kohta rasedatel andmed puuduvad. Loomkatsed ei näidanud otsest või kaudset kahjulikku toimet reproduktiivsusele. Ettevaatusena on parem vältida DIFICLIR’i kasutamist raseduse ajal.

Imetamine

Ei ole teada, kas fidaksomitsiin ja selle metaboliidid erituvad rinnapiima. Kuna fidaksomitsiini süsteemne toime on nõrk, siis toimet rinnaga toidetavale vastsündinule/imikule ei ole oodata; riski vastsündinutele/imikutele ei saa siiski välistada. Rinnaga toitmise katkestamine või DIFICLIR’iga ravi katkestamine/jätkamine, tuleb otsustada arvestades imetamise kasu lapsele ja ravi kasu naisele.

Fertiilsus

Rottidel hinnatuna ei omanud fidaksomitsiin toimet fertiilsusele (vt lõik 5.3).

4.7Toime reaktsioonikiirusele

DIFICLIR ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele või toime ei ole märkimisväärne.

4.8Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Kõige sagedasemad kõrvaltoimed on oksendamine , iiveldus ja kõhukinnisus.

Kõrvaltoimete koondtabel

Tabel 1. Kõrvaltoimete kokkuvõte MedDRA organsüsteemi klasside järgi on esitatud kõrvaltoimed, mis seostusid fidaksomitsiini kaks korda ööpäevas manustamisega C. difficile’i põhjustatud nakkuse ravis ning mis esinesid vähemalt kahel patsiendil. Kõrvaltoimed on esitatud organsüsteemi klasside järgi.

Kõrvaltoimete esinemissagedus on esitatud järgmise skeemi järgi: väga sage (≥1/10); sage (≥1/100 kuni <1/10); aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100); harv (≥1/10 000 kuni <1/1000); väga harv (<1/10000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel). Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Tabel 1. Kõrvaltoimete kokkuvõte MedDRA organsüsteemi klasside järgi

MedDRA

Sage

Aeg-ajalt

Teadmata

organsüsteemi klass

 

 

 

Immuunsüsteemi

 

Lööve, sügelus

Ülitundlikkusreaktsioonid

häired

 

 

(angioödeem, düspnoe)

Ainevahetus- ja

 

Vähenenud söögiisu

 

toitumishäired

 

 

 

Närvisüsteemi häired

 

Pearinglus, peavalu,

 

 

 

düsgeusia

 

Seedetrakti häired

Oksendamine,

Kõhupuhitus, puhitus,

 

 

iiveldus, kõhukinnisus

suukuivus

 

Maksa ja sapiteede

 

Alaniini

 

häired

 

aminotransferaasi

 

 

 

suurenenud sisaldus

 

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

Turuletulekujärgselt on teatatud ägedatest ülitundlikkusreaktsioonidest nagu angioödeem ja düspnoe (vt lõik 4.3 ja 4.4).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9Üleannustamine

Kliiniliste uuringute käigus või turuletulekujärgselt ei ole teatatud ägedast üleannustamisest põhjustatud kõrvaltoimetest. Kuigi tekkida võivaid kõrvaltoimeid ei saa välistada ja soovitatav on üldine toetav ravi.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: kõhulahtisuse-, soolepõletiku- ja sooleinfektsioonivastased ained, antibiootikumid.

ATC-kood: A07AA12.

Toimemehhanism

Fidaksomitsiin on antibakteriaalsete ravimite makrotsüklilisse klassi kuuluv antibiootikum. Fidaksomitsiin on bakteritsiidne ja inhibeerib RNA sünteesi bakteriaalse RNA polümeraasi kaudu. Ravim mõjutab RNA polümeraasi rifamütsiinidest erinevast asukohast. Klostriidide RNA polümeraasi inhibeerimine toimub 20 korda väiksema kontsentratsiooni juures kui on E. coli ensüümi korral (1 μM vs 20 μM), selgitades osaliselt fidaksomitsiini toime märkimisväärset spetsiifilisust. In vitro ilmnes fidaksomitsiinil C. difficile’i põhjustatud sporulatsiooni inhibeeriv toime.

Farmakokineetika/farmakodünaamika (FK/FD) seos

Fidaksomitsiin on lokaalselt toimiv ravim. Et tegemist on paikse ainega, ei saa kindlaks määrata farmakokineetika/farmakodünaamika seost, kuid in vitro andmed näitavad fidaksomitsiinil siiski ajast sõltuvat bakteritsiidset toimet ja pakuvad, et MIC-i ületava sisalduse aeg võib olla kliinilise efektiivsuse kõige etteennustatavam parameeter.

Piirkontsentratsioonid

Fidaksomitsiin on paikselt toimiv ravim, mida ei saa kasutada süsteemsete nakkuste raviks. Seetõttu ei ole kliiniliste piirkontsentratsioonide kindlaks määramine asjakohane. Fidaksomitsiini ja C. difficile’i epidemioloogiline piirväärtus, mis eristab metsikut tüüpi populatsiooni omandatud resistentsuse tunnustega isolaatidest, on ≥1,0 mg/l.

Antimikroobne spekter

Fidaksomitsiin on kitsa toimeskaalaga mikroobidevastane ravim, millel on bakteritsiidne toime

C. difficile’i vastu. Fidaksomitsiini MIC90 on 0,25 mg/l versus C. difficile’i ja selle põhimetaboliidi (OP-1118) MIC90 on 8 mg/l. Gramnegatiivsed organismid ei ole loomuomaselt fidaksomitsiinile vastuvõtlikud.

Toime soolestiku floorale

Uuringud CDI-diagnoosiga patsientidel on näidanud, et ravi fidaksomitsiiniga ei mõjuta bakteroidide kontsentratsioone ega muid mikrofloora peamisi komponente roojas.

Resistentsuse mehhanismid

Fidaksomitsiini suhtes resistentseid ülekantavaid elemente ei ole teada. Samuti ei ole avastatud ristresistentsust ühegi teise antibiootikumide klassiga, sh β-laktaamide, makroliidide, metronidasooli, kvinoloonide, rifampiini ja vankomütsiiniga. RNA polümeraasi konkreetsed mutatsioonid seostuvad vähenenud vastuvõtlikkusega fidaksomitsiini suhtes.

Kliiniline efektiivsus

Olulistes kliinilistes uuringutes vaadeldi sekundaarse tulemusnäitajana retsidiivi esinemissagedust esimese 30 päeva jooksul pärast ravi. Haiguse kordumise määr oli fidaksomitsiiniga märkimisväärselt väiksem (14,1% versus 26,0%; 95% CI [-16,8%, -6,8%]); uuringud ei olnud aga edasivaatava ülesehitusega uue tüvega nakatumise vältimise tõestamiseks.

Kliinilistes uuringutes osalenud patsiendipopulatsiooni kirjeldus

Kahes kliinilises uuringus CDI-patsientidega olid 47,9% (479/999) patsientidest (protokollijärgse rühma kohta) ≥65-aastased ja 27,5% (275/999) patsientidest raviti uuringuperioodi ajal samaaegselt ka teiste antibiootikumidega. 24% patsientidest vastas uuringute alguses vähemalt ühele haiguse raskusastet väljendavale kriteeriumile: kehatemperatuur >38,5 °C, leukotsüütide arv >15 000 või kreatiniin ≥1,5 mg/dl. Uuringutest jäeti välja raske koliidiga patsiendid ja mitme CDI episoodiga (rohkem kui üks eelnev episood eelmise 3 kuu jooksul) patsiendid.

Lapsed

Euroopa Ravimiamet on peatanud kohustuse esitada fidaksomitsiiniga läbi viidud uuringute tulemused C. difficile’i põhjustatud enterokoliidiga laste ühe või mõne alarühma kohta (teave lastel kasutamise kohta vt lõik 4.2).

5.2Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Biosaadavus inimestel ei ole teada. Pärast 200 mg fidaksomitsiini manustamist on tervetel täiskasvanutel Cmax ligikaudu 9,88 ng/ml, AUC0-t 69,5 ng-h/ml ja Tmax 1,75 tundi. CDI-ga patsientidel oli fidaksomitsiini ja selle põhimetaboliidi (OP-1118) keskmine maksimaalne plasmakontsentratsioon tavaliselt 2…6 korda kõrgem kui tervetel täiskasvanutel. 200 mg fidaksomitsiini manustamisel iga

12 tunni järel 10 päeva vältel akumuleerus fidaksomitsiin või OP-1118 plasmasse väga vähesel määral.

Fidaksomitsiini ja OP-1118 Cmax oli plasmas pärast suure rasvasisaldusega toidukorda, võrrelduna tühja kõhuga manustamisel, 22% ja 33% madalam, kuid ekspositsiooni kestus (AUC0-t) oli samaväärne.

Fidaksomitsiin ja selle metaboliit OP-1118 on P-glükovalgu (P-gp) substraadid.

In vitro uuringud näitasid, et fidaksomitsiin ja selle metaboliit OP-1118 on transporterite BCRP, MRP2 ja OATP2B1 inhibiitorid, kuid mitte substraadid. Kliinilistes tingimustes kasutamisel ei ole fidaksomitsiinil kliiniliselt olulist toimet rosuvastatiini ekspositsioonile, mis on OATP2B1 ja BCRP substraat (vt lõik 4.5). MRP2 inhibeerimise kliiniline tähtsus ei ole veel teada.

Jaotumine

Jaotumisruumala inimestel ei ole teada, sest fidaksomitsiin imendub väga vähesel määral.

Biotransformatsioon

Fidaksomitsiini vähese süsteemse imendumise tõttu ei ole plasmas sisalduvaid metaboliite ulatuslikult analüüsitud. Peamine metaboliit OP-1118 moodustub isobutürüülestri hüdrolüüsi kaudu. In vitro ainevahetuse uuringud näitasid, et OP-1118 moodustumine ei sõltu CYP450 ensüümidest. Sellel metaboliidil on ka antimikroobne toime (vt lõik 5.1).

Fidaksomitsiin ei indutseeri ega inhibeeri in vitro CYP450 ensüüme.

Eritumine

Pärast 200 mg fidaksomitsiini ühekordset manustamist leiti suurem osa manustatud annusest (üle 92%) väljaheites fidaksomitsiini või selle metaboliidi (OP-1118) (66%) kujul. Süsteemselt kasutatava fidaksomitsiini peamisi eritumisteid ei ole kirjeldatud. Eritumine uriini kaudu on ebaoluliselt väike (<1%). Inimese uriinis tuvastati ainult väga väike kogus OP-1118-t ja fidaksomitsiini ei tuvastatud üldse. Fidaksomitsiini poolestusaeg on ligikaudu 8...10 tundi.

Erirühmad

Eakatel inimestel (vanuses ≥65 aastat) on plasmasisaldus suurenenud. Patsientidel vanuses ≥65 aastat olid fidaksomitsiini ja OP-1118 sisaldused ligikaudu kaks korda suuremad kui patsientidel vanuses <65 eluaasta. Seda erinevust ei peeta siiski kliiniliselt oluliseks.

Piiratud andmed kroonilise maksatsirroosi aktiivse haiguslooga patsientide kohta näitasid 3. faasi uuringutes, et fidaksomitsiini ja OP-1118 keskmine plasmasisaldus võib võrreldes tsirroosi mittepõdevate patsientidega olla vastavalt 2 ja 3 korda suurem.

Piiratud andmed viitavad sellele, et fidaksomitsiini ja OP-1118 plasmakontsentratsioon neerupuudulikkusega patsientidel (kreatiniini kliirens <50 ml/min) ei erine normaalse neerufunktsiooniga patsientide omast.

Piiratud andmed viitavad ka sellele, et sugu, kaal ega rassiline kuuluvus ei mõjuta oluliselt fidaksomitsiini ega OP-1118 plasmakontsentratsiooni.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, genotoksilisuse ja reproduktsioonitoksilisuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

Reproduktsiooni ja fertiilsuse parameetrid ei erinenud statistiliselt märkimisväärselt rottidel, keda raviti fidaksomitsiiniga annustes kuni 6,3 mg/kg/päevas (intravenoosselt).

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Tableti südamik

Mikrokristalliline tselluloos

Eelželatiniseeritud tärklis (maisi-)

Hüdroksüpropüültselluloos

Butüülhüdroksütolueen

Naatriumtärklisglükolaat

Magneesiumstearaat

Kate

Polüvinüülalkohol

Titaandioksiid (E171)

Talk

Polüetüleenglükool

Letsitiin (soja-)

6.2Sobimatus

Ei kohaldata

6.3Kõlblikkusaeg

3 aastat

6.4Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Induktsioonkuumutusega pitseeritud 30 ml HDPE-pudelid lapsekindla polüpropüleenkorgiga; ühes pudelis on 20 õhukese polümeerikattega tabletti.

Induktsioonkuumutusega pitseeritud 60 ml HDPE-pudelid lapsekindla polüpropüleenkorgiga; ühes pudelis on 60 õhukese polümeerikattega tabletti.

100 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti alu/alu-materjalist perforeeritud üksikannustega blistrites. 20 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti alu/alu-materjalist perforeeritud üksikannustega blistrites.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Holland

8.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/733/001-004

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 05/12/2011

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev:

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

{KK/AAAA}

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu