Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dificlir (fidaxomicin) – Pakendi märgistus - A07AA12

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusDificlir
ATC koodA07AA12
Toimeainefidaxomicin
TootjaAstellas Pharma Europe BV

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

DIFICLIR 200 mg, õhukese polümeerikattega tabletid.

Fidaxomicinum

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 200 mg fidaksomitsiini.

3.ABIAINED

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

20 õhukese polümeerikattega tabletti

60 õhukese polümeerikattega tabletti

100 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti.

20 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti.

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/733/001 20 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/11/733/002 60 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/11/733/003 100 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/11/733/004 20 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

dificlir

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

HDPE-PUDEL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

DIFICLIR 200 mg, õhukese polümeerikattega tabletid.

Fidaxomicinum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 200 mg fidaksomitsiini.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

20 õhukese polümeerikattega tabletti

60 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Holland

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/733/001 20 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/11/733/002 60 õhukese polümeerikattega tabletti

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE' KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

DIFICLIR 200 mg, õhukese polümeerikattega tabletid.

Fidaxomicinum

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Astellas

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu