Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Docetaxel Mylan (docetaxel, anhydrous) - L01CD02

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusDocetaxel Mylan
ATC koodL01CD02
Toimeainedocetaxel, anhydrous
TootjaMylan S.A.S.

Mis on Docetaxel Mylan?

dotsetakseel
Docetaxel Mylan
See on ravimi Docetaxel Mylan Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvlõppenudte. Selles selgitatakse, kuidas inimravimite komitee hindas ravimit ja otsustas toetada müügi oa andmist; samuti esitatakse komitee soovitused, kuidas ravimit kasutada.müügiluba
Docetaxel Mylan on ravim, mis sisaldab toimeainena dotsetakseeli. Seda turustatakse kontsentraadina, millest valmistatakse infusioonilahus (veeni tilgutatav lahus).
Docetaxel Mylan on geneeriline ravim. See tähendab, et Docetaxel Mylan on sarnane võrdlusravimiga Taxotere, millel juba on Euroopa Liidus üügiluba. Lisateave geneeriliste ravimite kohta on teabedokumendis siin. on
EMA/949959/2011
EMEA/H/C/002317
Kokkuvõte üldsusele

rinnavähk.RavimilDocetaxel Mylanit tohib kasutada ainsa ravimina pärast muude raviskeemide ebaõnnestumist. Ravimit tohib kasutada ka koos teiste vähiravimitega (doksorubitsiin, tsüklofosf miid, trastusumaab või kapetsitabiin) patsientidel, kellel ei ole vähki veel ravitud, või

pärast muude raviskeemide ebaõnnestumist, olenevalt ravitava rinnavähi vormist ja staadiumist;

mitteväikerakk-kopsuvähk. Docetaxel Mylanit tohib kasutada ainsa ravimina pärast muude raviskeemide ebaõnnestumist. Seda tohib kasutada ka koos tsisplatiiniga (samuti vähiravim) patsientidel, kes ei ole veel vähiravi saanud;

eesnäärmevähk, mis ei allu hormoonravile. Docetaxel Mylanit kasutatakse koos prednisooni või prednisolooniga (põletikuravimid);

mao adenokartsinoom (maovähi vorm) patsientidel, kes ei ole veel vähiravi saanud. Docetaxel Mylanit kasutatakse koos tsisplatiini või 5-fluorouratsiiliga (samuti vähiravimid);

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

pea- ja kaelapiirkonna kaugelearenenud (levima hakanud) vähk. Docetaxel Mylanit kasutatakse koos tsisplatiini või 5-fluorouratsiiliga.

Üksikasjalik teave on ravimi omaduste kokkuvõttes, mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa.

Docetaxel Mylan on retseptiravim.

Kuidas Docetaxel Mylanit kasutatakse?

Ravi Docetaxel Mylaniga peab toimuma keemiaravile (vähi ravimravile) spetsialiseerunud osakonnas keemiaravipädevusega arsti järelevalve all.

Docetaxel Mylani toimeaine dotsetakseel kuulub vähiravimite taksaanidelõppenudrühma. Dotsetakseel pärsib raku võimet lagundada raku sisetoest, et rakk saaks jaguneda ja p ljuneda. Kui raku sisetoes püsib, ei

Docetaxel Mylanit manustatakse üks tund kestva infusioonina iga kolme nädala tagant. Annus, ravi

kestus ja ravimi kasutamine koos teiste ravimitega oleneb ravitavast vähivormist. Docetaxel Mylanit

kasutatakse ainult sel juhul, kui neutrofiilide (valgeliblede liik) sisaldus veres on ormaal e (vähemalt 1500 rakku/mm3). Enne Docetaxel Mylani infusiooni tuleb samal päeval anda patsi dile ka deksametasooni (põletikuravim). Üksikasjalik teave on ravimi omaduste kokkuvõtt s.

Kuidas Docetaxel Mylan toimib?

saa rakk jaguneda ning lõpuks hävib. Dotsetakseel mõjutab ka muid rakke peale vähirakkude, näiteks vererakke, mis võib põhjustada kõrvaltoimeid.

Kuidas Docetaxel Mylanit uuriti?

Ettevõte esitas dotsetakseeli kohta avaldatud kirjandusest pärinevad andmed. Ettevõte esitas ka andmed, et Docetaxel Mylani infusioonilahuse kvaliteet on võrreldav Taxotere kvaliteediga.

Miks Docet xel Mylan heaks kiideti?

Inimravimite komitee järeldas, et vastavalt Euroopa Liidu nõuetele on tõendatud Docetaxel Mylani võrreldavus ravimiga Taxotere. Seetõttu on inimravimite komitee arvamusel, et nagu ka Taxotere korral, ületab ravimi kasulikkus sellega kaasnevad riskid. Komitee soovitas anda Docetaxel Mylani müügiloa.

Muu teave Docetaxel Mylani kohta

Euroopa Komisjon andis Docetaxel Mylani müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, 31. jaanuaril 2012.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Docetaxel Mylani kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Kui vajate

Docetaxel Mylan

Docetaxel Mylaniga toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa) või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst võrdlusravimi kohta on samuti Euroopa Ravimiameti veebilehel.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 12-2011.

 

 

müügiluba

lõppenud

 

on

 

Ravimil

 

 

 

 

 

Docetaxel Mylan

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu