Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Docetaxel Teva (docetaxel) – Pakendi märgistus - L01CD02

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusDocetaxel Teva
ATC koodL01CD02
Toimeainedocetaxel
TootjaTeva B.V.  

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP – 20 mg/0,72 ml

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml infusioonilahuse kontsentraat ja lahusti dotsetakseel

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml kontsentraadi viaal sisaldab 20 mg dotsetakseeli (veevaba). Iga ml kontsentraati sisaldab 27,73 mg dotsetakseeli.

3.ABIAINED

Dotsetakseeli kontsentraadi viaal:

polüsorbaat 80, veevaba etanool (lisainformatsiooni saamiseks lugege pakendi infolehte).

Lahusti viaal: süstevesi.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Infusioonilahuse kontsentraat ja lahusti.

Iga karp sisaldab:

üks 0,72 ml kontsentraadi viaal (20 mg dotsetakseeli),

üks 1,28 ml lahusti viaal (süstevesi).

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Intravenoosne.

HOIATUS: Kontsentraadi lahjendamisel on vajalik ära kasutada kogu lahusti viaali sisu. Enne manustamist tuleb ettevalmistatud lahus lahjendada infusioonilahuses.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Tsütostaatikum. Manustada tsütotoksiliste ainete kasutamises kogenud arsti järelevalve all

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C

Mitte lasta külmuda

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

10.VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI

JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

Ühekordsed viaalid.

Kasutamata viaali sisu hävitada vastavalt kehtivatele nõuetele

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/09/611/001

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks aktsepteeritud.

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

VIAALI SILT – KONTSENTRAAT 20 mg/0,72 ml

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml infusioonilahuse kontsentraat

Dotsetakseel

Intravenoosne.

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4.PARTII NUMBER

Partii nr:

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

0,72 ml (Täituvus: 0,88 ml)

6.MUU

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

VIAALI SILT – LAHUSTI 20 mg/0,72 ml

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml lahusti

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

süstevesi

1,28 ml (Täituvus: 1,71 ml)

6. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP – 80 mg/2,88 ml

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Docetaxel Teva 80 mg/2,88 ml infusioonilahuse kontsentraat ja lahusti dotsetakseel

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga Docetaxel Teva 80 mg/2,88 ml kontsentraadi viaal sisaldab 80 mg dotsetakseeli (veevaba). Iga ml kontsentraati sisaldab 27,73 mg dotsetakseeli.

3. ABIAINED

Dotsetakseeli kontsentraadi viaal:

polüsorbaat 80, veevaba etanool (lisainformatsiooni saamiseks lugege pakendi infolehte).

Lahusti viaal: süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Infusioonilahuse kontsentraat ja lahusti.

Iga karp sisaldab:

üks kontsentraadi (80 mg dotsetakseeli) viaal (2,88 ml),

üks lahusti (süstevesi) viaal (5,12 ml).

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Intravenoosne.

HOIATUS: Kontsentraadi lahjendamisel on vajalik ära kasutada kogu lahusti viaali sisu. Enne manustamist tuleb ettevalmistatud lahus lahjendada infusioonilahuses.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Tsütostaatikum.Manustada tsütotoksiliste ainete kasutamises kogenud arsti järelevalve all

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C

Mitte lasta külmuda

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI

JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

Ühekordsed viaalid.

Kasutamata viaali sisu hävitada vastavalt kehtivatele nõuetele

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/09/611/002

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks aktsepteeritud.

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

VIAALI SILT – KONTSENTRAAT 80 mg/2,88 ml

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Docetaxel Teva 80 mg/2,88 ml infusioonilahuse kontsentraat

Dotsetakseel

Intravenoosne

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

2,88 ml (Täituvus: 3,40 ml)

6. MUU

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

VIAALI SILT – LAHUSTI 80 mg/2,88 ml

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Docetaxel Teva 80 mg/2,88 ml lahusti

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

süstevesi

5,12 ml (Täituvus: 6,29 ml)

6. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu