Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Docetaxel Winthrop (docetaxel) - L01CD02

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusDocetaxel Winthrop
ATC koodL01CD02
Toimeainedocetaxel
TootjaAventis Pharma S.A.

Docetaxel Winthrop

dotsetakseel

See on ravimi Docetaxel Winthrop Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas inimravimite komitee hindas ravimit ja otsustas toetada müügiloa andmist; samuti esitatakse komitee soovitused, kuidas ravimit kasutada.

Mis on Docetaxel Winthrop?

Docetaxel Winthrop on ravim, mis sisaldab toimeainena dotsetakseeli. Seda turustatakse kahel kujul:

kahe viaalina (üks sisaldab kontsentreeritud lahust ja teine lahustit), mille sisu segatakse kokku infusioonilahuseks (veeni tilgutatav lahus);

ühe viaalina, mis sisaldab infusioonilahuse kontsentraati.

Milleks Docetaxel Winthropi kasutatakse?

Docetaxel Winthropi kasutatakse järgmiste vähivormide ravimiseks:

rinnavähk. Docetaxel Winthropi võib kasutada ainsa ravimina pärast muude raviskeemide ebaõnnestumist. Ravimit võib kasutada ka koos teiste vähiravimitega (doksorubitsiin, tsüklofosfamiid, trastusumaab või kapetsitabiin) patsientidel, kes ei ole veel vähiravi saanud, või pärast muude raviskeemide ebaõnnestumist, olenevalt ravitava rinnavähi vormist ja staadiumist;

mitteväikerakk-kopsuvähk. Docetaxel Winthropi võib kasutada ainsa ravimina pärast muude raviskeemide ebaõnnestumist. Seda võib kasutada ka koos tsisplatiiniga (samuti vähiravim) patsientidel, kes ei ole veel vähiravi saanud;

eesnäärmevähk, mis ei allu hormoonravile. Docetaxel Winthropi kasutatakse koos prednisooni või prednisolooniga (põletikuravimid);

mao adenokartsinoom (maovähi vorm) patsientidel, kes ei ole veel vähiravi saanud. Docetaxel Winthropi kasutatakse koos tsisplatiini või 5-fluorouratsiiliga (samuti vähiravimid);

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

pea- ja kaelapiirkonna lokaalselt kaugelearenenud (metastaasideta) vähk. Docetaxel Winthropi kasutatakse koos tsisplatiini või 5-fluorouratsiiliga.

Üksikasjalik teave on ravimi omaduste kokkuvõttes (samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa).

Docetaxel Winthrop on retseptiravim.

Kuidas Docetaxel Winthropi kasutatakse?

Ravi Docetaxel Winthropiga peab toimuma keemiaravile (vähi ravimravi) spetsialiseerunud osakonnas keemiaravipädevusega arsti järelevalve all.

Docetaxel Winthropi manustatakse üks tund kestva infusioonina iga kolme nädala tagant. Annus, ravi kestus ja ravimi kasutamine koos teiste ravimitega oleneb ravitava vähi vormist. Docetaxel Winthropi kasutatakse ainult juhul, kui neutrofiilide (valgeliblede liik) sisaldus veres on tavapärane (vähemalt 1500 rakku/mm3). Alates infusioonile eelnevast päevast tuleb anda patsiendile ka deksametasooni

(põletikuravim). Üksikasjalik teave on ravimi omaduste kokkuvõttes.

Kuidas Docetaxel Winthrop toimib?

Docetaxel Winthropi toimeaine dotsetakseel kuulub vähiravimite taksaanide rühma. Dotsetakseel pärsib raku võimet lagundada raku sisetoest, et rakk saaks jaguneda ja paljuneda. Kui raku sisetoes püsib, ei saa rakk jaguneda ning lõpuks hävib. Dotsetakseel mõjub peale vähirakkude ka muudele rakkudele, näiteks vererakkudele, ja see võib põhjustada kõrvalnähte.

Kuidas Docetaxel Winthropi uuriti?

Docetaxel Winthropi uuriti enam kui 4000 rinnavähiga patsiendil, ligikaudu 2000 mitteväikerakk- kopsuvähiga patsiendil, 1006 eesnäärmevähiga patsiendil, 457 mao adenokartsinoomiga patsiendil ning 897 pea- ja kaelapiirkonna vähiga patsiendil. Enamikus neist uuringutest kasutati Docetaxel Winthropi koos teiste vähiravimitega ning seda võrreldi kas eri ravimite kombinatsioonidega või raviga ilma Docetaxel Winthropita. Efektiivsuse põhinäitajad olid nende patsientide arv, kelle vähk allus ravile, haiguse progresseerumiseni kulunud aeg ja patsientide elulemus.

Milles seisneb uuringute põhjal Docetaxel Winthropi kasulikkus?

Docetaxel Winthropi lisamisel teistele vähiravimitele suurenes nende patsientide arv, kelle vähk allus ravile, haiguse progresseerumiseni kulunud aeg ja patsientide elulemus kõigi viie vähivormi korral. Kui Docetaxel Winthropi kasutati ainsa ravimina, oli ravim rinnavähi korral sama efektiivne ja vahel efektiivsem kui võrdlusravimid ja kopsuvähi korral efektiivsem kui parim toetav ravi (patsienti aitavad mis tahes muud ravimid ja raviviisid peale vähiravimite).

Mis riskid Docetaxel Winthropiga kaasnevad?

Docetaxel Winthropi kõige sagedamad kõrvalnähud (esinenud enam kui 1 patsiendil 10st) on neutropeenia (neutrofiilide vähesus), aneemia (vere punaliblede vähesus), trombotsütopeenia (trombotsüütide ehk vereliistakute vähesus), palavikuga neutropeenia, perifeerne sensoorne neutropaatia (jala- ja käelabade närvikahjustus), perifeerne motoorne neuropaatia (närvikahjustused, mis põhjustavad liigutuste koordinatsioonihäireid), düsgeusia (maitsehäired), düspnoe (õhupuudustunne), stomatiit (suupõletik), kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine, alopeetsia (juuste väljalangemine), nahareaktsioonid, küünekahjustused, lihasevalu, isutus, nakkused, turse, nõrkus, valu ja ülitundlikkus (allergiareaktsioonid). Docetaxel Winthropi kasutamisel koos teiste vähiravimitega

võivad need kõrvalnähud olla raskemad. Docetaxel Winthropi kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel.

Docetaxel Winthropi ei tohi kasutada patsiendid, kes võivad olla dotsetakseeli või selle ravimi mis tahes muu koostisaine suhtes ülitundlikud (allergilised). Docetaxel Winthropi ei tohi kasutada patsiendid, kelle neutrofiilide sisaldus veres on alla 1500 raku/mm3, ega raske maksahaigusega patsiendid.

Miks Docetaxel Winthrop heaks kiideti?

Inimravimite komitee otsustas, et Docetaxel Winthropi kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja soovitas anda ravimi müügiloa.

Muu teave Docetaxel Winthropi kohta

Euroopa Komisjon andis Docetaxel Winthropi müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, 27. novembril 1995. Müügiluba on tähtajatu.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Docetaxel Winthropi kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Kui vajate Docetaxel Winthropiga toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa) või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 03-2012.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu