Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Doribax (doripenem) - J01DH04

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusDoribax
ATC koodJ01DH04
Toimeainedoripenem
TootjaJanssen-Cilag International NV

Mis on Doribax?

Doribax

lõppenud

 

doripeneem

 

See on ravimi Doribax Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Se es selgitatakse, kuidas

Doribax on ravim, mis sisaldab toimeainena doripeneemi. Seda turustatakse pulbrina, millest valmistatakse infusioonilahus (veeni tilgutatav lahus).

Kõhuõõne tüsistunud infektsioonid. Tüsistunud tähendab, et infektsiooni on raske ravida.

KuidasRavimilDoribaxi kasutatakse?suuniseid.

Kuseteede tüs stunud infektsioonid.

Doribaxi tavaannus on 500 mg iga 8 tunni järel. Iga infusioon kestab 1 tunni, kuigi mõni nosokomiaalse pneumooniaga patsient võib vajada 4 tundi kestvat infusiooni. Ravi kestus on olenevalt infektsiooni tüübist ja raskusest ning patsiendi ravivastusest 5–14 päeva (nosokomiaalse pneumoonia korral tavaliselt 10–14 päeva). Et ravim eritub organismist neerude kaudu, tuleb keskmise või raske neerupuudulikkusega patsientidel Doribaxi annust vähendada. Nosokomiaalse pneumoonia teatud

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

patsientidel (neerude liigtalitluse korral (ravim eritub organismist liiga kiiresti) või kui infektsiooni on põhjustanud teatud bakterid) tohib kasutada 1 g annust iga 8 tunni järel üle 4-tunnise infusioonina.

Kuidas Doribax toimib?

Doribaxi toimeaine doripeneem on karbapeneemide rühma kuuluv antibiootikum. Toimeaine seondub teatud liiki valkudega bakterite pinnal. See takistab bakteriraku membraani moodustamist, hävitades bakterid. Doribaxi suhtes tundlike bakterite loetelu on ravimi omaduste kokkuvõttes (samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa).

Kuidas Doribaxi uuriti?

kahes võrreldi Doribaxi meropeneemiga kokku 962 kõhuõõne komplitseeritudlõppenudinfektsiooniga patsiendil;

ühes võrreldi Doribaxi levofloksatsiiniga 753 kuseteede komplitseeritud infektsiooniga patsiendil. Kõigis uuringutes oli efektiivsuse põhinäitajamüügilubapatsientide arv, kelle infektsioon oli ravi järel paranenud.84% (260 patsienti 309st);

kuseteede tüsistunud infektsionni uuringus oli paranenud patsientide osakaal Doribaxi saanud patsientidestRavimil82% (230 patsienti 280st) ja levofloksatiini saanud patsientidest 83% (221 patsienti 265st).

Mis riskid Dor baxiga kaasnevad?

Doribaxi kõige sagedam kõrvalnäht (esinenud enam kui 1 patsiendil 10st) on peavalu. Doribaxi kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel.

Dorbaxi ei tohi kasutada patsiendid, kes on doripeneemi või muude karbapeneemide suhtes ülitundlikud (allergilised). Dorbaxi ei tohi kasutada patsientidel, kellel on tugev allergia muude beetalaktaamantibiootikumide, näiteks penitsilliinide või tsefalosporiinide suhtes.

Miks Doribax heaks kiideti?

Inimravimite komitee otsustas, et Doribaxi kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja soovitas anda ravimi müügiloa.

Muu teave Doribaxi kohta

Euroopa Komisjon andis Doribaxi müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, 25. Juulil 2008.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Doribaxi kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Kui vajate Doribaxiga toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa) või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu