Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Doribax (doripenem) – Pakendi infoleht - J01DH04

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusDoribax
ATC koodJ01DH04
Toimeainedoripenem
TootjaJanssen-Cilag International NV

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Doribax 250 mg infusioonilahuse pulber doripeneem

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Infolehe sisukord

1 Mis ravim on Doribax ja milleks seda kasutatakse

2. Mida on vaja teada enne Doribax’i kasutamist

3. Kuidas Doribax’i kasutada

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5. Kuidas Doribax’i säilitada

6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Doribax ja milleks seda kasutatakse

Doribax sisaldab toimeainet doripeneemi. See ravim on antibiootikum, mis hävitab eri tüüpi baktereid

(tüvesid), mis põhjustavad infektsioone erinevates kehapiirkond des.

lõppenud

 

Ravimit Doribax kasutatakse täiskasvanute raviks järgmiste infektsioonide korral:

-

kopsupõletik e. pneumoonia (raske rindkeres sene või kopsude infektsioon), mille olete saanud

 

haiglas või muus sarnases keskkonnas; siia alla kuulub ka kopsupõletik, mille olete saanud

 

seoses kunstliku hingamise aparaadiga.

 

-

kõhuõõne tüsistunud nakkused (abdominaalsed infektsioonid).

 

-

kuseteede tüsistunud nakkused, muuhulgas neeruinfektsioonid ning bakterite levik vereringesse.

2.

Mida on vaja teada e e Doribax’i kasutamist

 

 

 

müügiluba

 

Ärge kasutage Doribax’i:

 

-

kui te olete allerg

neondoripeneemi suhtes.

 

-

kui olete allerg ne teiste antibiootikumide suhtes, nagu penitsilliinid, tsefalosporiinid või

 

karbapenee id (

ida kasutatakse erinevate infektsioonide ravis), sest sel juhul võite olla

 

allergil ne ka ravi

Doribax suhtes.

 

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

ÄrgeRavimilk sut ge seda ravimit, kui ülaltoodu kehtib teie kohta. Kui te pole kindel, rääkige oma arsti, apteekri või meditsiiniõega, enne kui teile manustatakse ravimit Doribax.

Enne Doribax’i kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega, kui teil on:

-neeruprobleemid: arst võib pidada vajalikuks ravimi Doribax annust vähendada.

-kõhulahtisus: kui teil on verine kõhulahtisus nii enne Doribax-ravi, selle ajal kui ka järel, öelge seda kindlasti arstile. Teil võib olla haigus, mida nimetatakse koliidiks (soolepõletik). Ärge võtke ühtegi kõhulahtisuse ravimit, enne kui olete käinud arsti juures kontrollis.

-kesknärvisüsteemi häired nagu varasem insult või krambid. Doribax’i ja samalaadse toimega antibiootikumide kasutamisel on teatatud krampidest. Antibiootikumid, sh Doribax hävitavad teatud tüüpi baktereid ning samal ajal võivad hakata tavalisest enam vohama teised bakterid ja seened. Seda nimetatakse mikroorganismide ülekasvuks. Arst jälgib teid selle suhtes ning vajadusel ravib.

Ravimit Doribax ei tohi kasutada inhaleerimiseks (sissehingamiseks), kuna see võib põhjustada kopsupõletikku (pneumooniat).

Lapsed ja noorukid

Ravimit Doribax ei tohi kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel, kuna ei ole piisavalt informatsiooni olemaks kindel, et ravimi Doribax kasutamine lastel ja noorukitel on ohutu.

Muud ravimid ja Doribax

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. Öelge oma arstile, kui võtate:

-valproehapet või naatriumvalproaati (kasutatakse epilepsia, bipolaarsete häirete, migreeni või skisofreenia raviks)

-probenetsiidi (kasutatakse podagra või vere kõrge kusihappe sisalduse raviks).

Teie arst otsustab, kas te peate võtma ravimit Doribax kombinatsioonis teiste ravimitega.

Rasedus ja imetamine

Teavitage oma arsti või apteekrit enne ravimi Doribax kasutamist alltoodud seisundit st.

-Olete rase või kahtlustate endal rasedust. Arst otsustab, kas tohite ravimit Doribax võtta.

-Toidate last rinnaga või plaanite seda teha. Väike kogus ravimit võib imenduda rinnapiima ja mõjutada seeläbi imikut. Arst otsustab, kas tohite rinnaga toitmise ajal ravimit Doribax võtta.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

lõppenud

Kui palju Doribax’i manustataksemüügiluba

 

Tõenäoliselt Doribax ei mõjuta teie autojuhtimise ja masinatega tööt mise võimet.

3.

Kuidas Doribax’i kasutada

 

-Arst otsustab, kui palju ja kui kaua tuleb ravimit Doribax manustada.

Täiskasvanud (sh üle 65-aastased patsiendid)

-Tavaline annus on 500 mg manustatuna ühe või nelja tunni jooksul iga kaheksa tunni järel.

-Üks ravikuur kestab tavaliselt 5–14 päeva.

-Kui teil on neeruprobleemid, võib arst vähendada ravimi Doribax annust 250 mg-ni,

KuidasRavimilDoribax’i manustatakse

manustatuna ühe või neljaontu i jooksul.

- Ravimi Doribax va mistab ette ja manustab teile intravenoosse infusioonina (nimetatakse ka tilguti teel) veeni ühe või nelja tunni jooksul arst või meditsiiniõde.

Kui teile manustat Doribax’i rohkem kui ette nähtud

Üleannust mise sümptomite hulka kuulub ka nahalööve. Kui te arvate, et teile on manustatud liiga palju r vimit Doribax, rääkige sellest kohe oma arstile, apteekrile või meditsiiniõele.

Kui te unustate Doribax’i kasutada

Kui te arvate, et ravimi Doribax üks annus on jäänud vahele, rääkige sellest kohe oma arstile, apteekrile või meditsiiniõele. Oluline on, et saate ravimit Doribax nii kaua, kui teie arsti arvates on vajalik.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Tõsised kõrvaltoimed

Rääkige otsekohe oma arstile, kui teil tekib ükskõik milline järgmistest kõrvaltoimetest, sest te võite vajada kiiret arstiabi:

-Järsku tekkiv huulte, näo, kurgu või keele turse, lööve, neelamis- või hingamisprobleemid. Need nähud võivad viidata raskele allergilisele reaktsioonile (anafülaksiale) ning olla eluohtlikud.

-Tõsised nahareaktsioonid, millega kaasneb ulatuslik lööve kooruva naha ja villidega suus, silmades ja suguelunditel (toksiline epidermise nekrolüüs või Stevensi-Johnsoni sündroom).

-Kui teil tekib verine kõhulahtisus enne ravi, ravi ajal või pärast ravi Doribaxiga (Clostridium difficele koliit).

Muud kõrvaltoimed

Väga sagedased kõrvaltoimed (võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10st):

-Peavalu.

 

 

lõppenud

Sagedased kõrvaltoimed (võivad esineda vähem kui 1 inimesel 10st):

-

Nahalööve, sügelemine, nõgeslööve

 

-

Kõhulahtisus

 

-

Iiveldus

 

-

Veenipõletik (flebiit) kohas, kus intravenoosse infusiooni (ehk ti guti) teel ravimit veeni

 

manustatakse.

 

-

Suuõõne või tupe seennakkus (soor)

 

-

Mõnede maksaensüümide aktiivsuse tõus veres.

 

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100st):

-Vereliistakute arvu langus, mis võib suurendada r ski verevalumite ja verejooksude tekkeks.

-Valgete vereliblede arvu langus, mis võib suurendada infektsiooniriski

-Krambid.

 

 

müügiluba

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla

ka selline, mida selles infolehes ei ole ni etatud.

5.

on

 

Kuidas Doribax’i säilitada

 

HoidkeRavimilsed ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravi it pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja viaalil. Kaks esimest numbrit tähistavad kuud ja neli viimast numbrit tähistavad aastat. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päe ale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Doribax sisaldab

-Toimeaine on doripeneem. Iga viaal sisaldab doripeneemmonohüdraati koguses, mis vastab 250 mg doripeneemile.

Kuidas Doribax välja näeb ja pakendi sisu

Doribax on valge kuni helekollakas kristalne pulber klaasviaalis. Doribax on saadaval 10 viaali sisaldavate pakenditena.

Müügiloa hoidja

Tootja

Janssen Cilag International NV

Janssen Pharmaceutica NV

Turnhoutseweg 30

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

B-2340 Beerse

Belgia

Belgia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

 

 

Luxembourg/Luxemburg

JANSSEN-CILAG NV/SA

 

 

lõppenud

 

JANSSEN-CILAG NV/SA

Tél/Tel: + 32 14 64 94 11

 

 

Belgique/Belgien

 

 

 

Tél/Tel: +32 14 64 94 11

България

 

 

Magyarország

 

Johnson & Johnson D. O. O.

 

JANSSEN-CILAG Kft.

Teл.: +359 2 489 94 00

 

 

Tel.: +36 23 513 858

Česká republika

 

 

Malta

 

JANSSEN-CILAG s.r.o.

 

müügiluba

 

 

 

AM MANGION LTD

Tel: +420 227 012 222

 

 

Tel: +356 2397 6000

Danmark

 

 

Neder and

 

JANSSEN-CILAG A/S

 

 

JANSSEN-CILAG B.V.

Tlf: +45 45 94 82 82

 

 

Tel: +31 13 583 73 73

Deutschland

 

 

Norge

 

JANSSEN-CILAG GmbH

 

 

JANSSEN-CILAG AS

Tel: +49 2137 955 955

on

 

Tlf: + 47 24 12 65 00

Eesti

 

Österreich

 

 

 

 

Janssen-Cilag Polska Sp. z .o. Eesti filiaal

JANSSEN-CILAG Pharma GmbH

Tel: + 372 617 7410

 

 

Tel: +43 1 610 300

Ravimil

 

 

Polska

 

Ελλάδα

 

 

 

JANSSEN-CILAG Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.

JANSSEN–CILAG Polska Sp. z o.o.

Tηλ: +30 210 809 0000

 

 

Tel.: + 48 22 237 60 00

Esp ña

 

 

Portugal

 

JANSSEN-CILAG, S.A.

 

 

JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA, LDA

Tel: +34 91 722 81 00

 

 

Tel: +351 21 4368835

France

 

 

România

 

JANSSEN-CILAG

 

 

Johnson&Johnson România SRL

Tél: 0800 25 50 75/+ 33 1 55 00 44 44

Tel: +40 21 2071800

Ireland

 

 

Slovenija

 

JANSSEN-CILAG Ltd.

 

 

Johnson & Johnson d.o.o.

Tel: +44 1494 567 444

 

 

Tel: + 386 1 401 18 30

Ísland

Slovenská republika

JANSSEN-CILAG, c/o Vistor Hf

Janssen, Johnson & Johnson, s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 232 408 400

Italia

Suomi/Finland

JANSSEN-CILAG SpA

JANSSEN-CILAG OY

Tel: +39 02 2510 1

Puh/Tel: +358 207 531 300

Κύπρος

Sverige

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ

JANSSEN-CILAG AB

Tηλ: +357 22 755 214

Tel: +46 8 626 50 00

Latvija

United Kingdom

Infoleht on viimati uuendatud {KK/AAAA}.

lõppenud

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. filiāle Latvijā

JANSSEN-CILAG Ltd.

Tel: +371 678 93561

Tel: +44 1494 567 444

Lietuva

 

UAB „Johnson & Johnson“

 

Tel: +370 5 278 68 88

 

1.Lisage 10 ml steriilset süstevettmüügilubavõi 9 g/ml (0,9%) naatriumkloriidi süstelahust 250 mg viaali ja loksutage, et tekiksoonsuspe sioon.

2.Kontrollige suspensioo i visuaalselt võõrosakeste suhtes. Märkus: suspensioon ei ole mõeldud otse infusiooni teel manustamiseks.

3.RavimilTõmmake suspens süstla ja nõela abil välja ning kandke üle 50 ml või 100 ml

Pärast lahustamist steriilse süstevee või naatriumkloriidi 9 mg/ml (0,9%) süstelahusega võib Doribax- suspensiooniga viaali hoida kuni 1 tund temperatuuril alla 30 C enne infusioonikotti ülekandmist ja lahjendamist.

Pärast infusioonikotis lahjendamist säilitatakse ravimi Doribax infusioone toatemperatuuril või külmkapis vastavalt allolevas tabelis toodud aegadele:

Ajavahemik, mille vältel Doribax’i infusioonilahuste manustamiskõlblikuks muutmine, lahjendamine ja infusioon peab olema tehtud

Infusioonilahus

Toatemperatuuril hoitav

Külmkapis

 

lahus

(2 C…8 C)

 

 

hoitav lahus

9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidi süstelahus

12 tundi

72 tundi*

+50 mg/ml (5%) dekstroosi süstelahus

4 tundi

24 tundi*

*Pärast külmkapist väljavõtmist tuleb infusioon toatemperatuurini soojendada toatemperatuuri stabiilsusaja jooksul, eeldusel et kogu külmkapis hoitud aeg, toatemperatuurini soojendamise aeg ning infusiooni manustamise aeg ei ületa külmkapis hoidmise stabiilsusaega.

+Dekstroosi 50 mg/ml (5%) süstelahus tuleb tarvitada 1 tunni jooksul.

Keemiline ja füüsikaline stabiilsus on ülalolevas tabelis toodud aegade ja lahuste suhtes kontrollitud.

Mikrobioloogilise ohutuse tagamiseks tuleb toode manustada kohe. Vastasel korral vast tab kasutamiseelse säilimisaja ja -tingimuste eest kasutaja ning see ei tohiks temperatuuril 2 C…8 C

ületada 24 tundi, v.a. juhul, kui lahuse manustamiskõlblikuks muutmine/lahjendami on toimunud

kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes.

 

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

 

 

müügiluba

lõppenud

 

on

 

Ravimil

 

 

 

 

 

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Doribax 500 mg infusioonilahuse pulber doripeneem

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Infolehe sisukord

1 Mis ravim on Doribax ja milleks seda kasutatakse

2. Mida on vaja teada enne Doribax’i kasutamist

3. Kuidas Doribax’i kasutada

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5. Kuidas Doribax’i säilitada

6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Doribax ja milleks seda kasutatakse

Doribax sisaldab toimeainet doripeneemi. See ravim on antibiootikum, mis hävitab eri tüüpi baktereid

(tüvesid), mis põhjustavad infektsioone erinevates kehapiirkond des.

lõppenud

 

Ravimit Doribax kasutatakse täiskasvanute raviks järgmiste infektsioonide korral:

-

kopsupõletik e. pneumoonia (raske rindkeres sene või kopsude infektsioon), mille olete saanud

 

haiglas või muus sarnases keskkonnas; siia alla kuulub ka kopsupõletik, mille olete saanud

 

seoses kunstliku hingamise aparaadiga.

 

-

kõhuõõne tüsistunud nakkused (abdominaalsed infektsioonid).

 

-

kuseteede tüsistunud nakkused, muuhulgas neeruinfektsioonid ning bakterite levik vereringesse.

2.

Mida on vaja teada e e Doribax’i kasutamist

 

 

 

müügiluba

 

Ärge kasutage Doribax’i:

 

-

kui te olete allerg

neondoripeneemi suhtes.

 

-

kui olete allerg ne teiste antibiootikumide suhtes, nagu penitsilliinid, tsefalosporiinid või

 

karbapenee id (

ida kasutatakse erinevate infektsioonide ravis), sest sel juhul võite olla

 

allergil ne ka ravi

Doribax suhtes.

 

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

ÄrgeRavimilk sut ge seda ravimit, kui ülaltoodu kehtib teie kohta. Kui te pole kindel, rääkige oma arsti, apteekri või meditsiiniõega, enne kui teile manustatakse ravimit Doribax.

Enne Doribax’i kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega, kui teil on:

-neeruprobleemid: arst võib pidada vajalikuks ravimi Doribax annust vähendada.

-kõhulahtisus: kui teil on verine kõhulahtisus nii enne Doribax-ravi, selle ajal kui ka järel, öelge seda kindlasti arstile. Teil võib olla haigus, mida nimetatakse koliidiks (soolepõletik). Ärge võtke ühtegi kõhulahtisuse ravimit, enne kui olete käinud arsti juures kontrollis.

-kesknärvisüsteemi häired nagu varasem insult või krambid. Doribax’i ja samalaadse toimega antibiootikumide kasutamisel on teatatud krampidest. Antibiootikumid, sh Doribax hävitavad teatud tüüpi baktereid ning samal ajal võivad hakata tavalisest enam vohama teised bakterid ja seened. Seda nimetatakse mikroorganismide ülekasvuks. Arst jälgib teid selle suhtes ning vajadusel ravib.

Ravimit Doribax ei tohi kasutada inhaleerimiseks (sissehingamiseks), kuna see võib põhjustada kopsupõletikku (pneumooniat).

Lapsed ja noorukid

Ravimit Doribax ei tohi kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel, kuna ei ole piisavalt informatsiooni olemaks kindel, et ravimi Doribax kasutamine lastel ja noorukitel on ohutu.

Muud ravimid ja Doribax

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. Öelge oma arstile, kui võtate:

-valproehapet või naatriumvalproaati (kasutatakse epilepsia, bipolaarsete häirete, migreeni või skisofreenia raviks)

-probenetsiidi (kasutatakse podagra või vere kõrge kusihappe sisalduse raviks).

Teie arst otsustab, kas te peate võtma ravimit Doribax kombinatsioonis teiste ravimitega.

Rasedus ja imetamine

Teavitage oma arsti või apteekrit enne ravimi Doribax kasutamist alltoodud seisundit st.

-Olete rase või kahtlustate endal rasedust. Arst otsustab, kas tohite ravimit Doribax võtta.

-Toidate last rinnaga või plaanite seda teha. Väike kogus ravimit võib imenduda rinnapiima ja mõjutada seeläbi imikut. Arst otsustab, kas tohite rinnaga toitmise ajal ravimit Doribax võtta.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

lõppenud

Kui palju Doribax’i manustataksemüügiluba

 

Tõenäoliselt Doribax ei mõjuta teie autojuhtimise ja masinatega tööt mise võimet.

3.

Kuidas Doribax’i kasutada

 

-Arst otsustab, kui palju ja kui kaua tuleb ravimit Doribax manustada.

Täiskasvanud (sh üle 65-aastased patsiendid)

-Tavaline annus on 500 mg manustatuna ühe või nelja tunni jooksul iga kaheksa tunni järel.

-Üks ravikuur kestab tavaliselt 5–14 päeva.

-Kui teil on neeruprobleemid, võib arst vähendada ravimi Doribax annust 250 mg-ni,

KuidasRavimilDoribax’i manustatakse

manustatuna ühe või neljaontu i jooksul.

- Ravimi Doribax va mistab ette ja manustab teile intravenoosse infusioonina (nimetatakse ka tilguti teel) veeni ühe või nelja tunni jooksul arst või meditsiiniõde.

Kui teile manustat Doribax’i rohkem kui ette nähtud

Üleannust mise sümptomite hulka kuulub ka nahalööve. Kui te arvate, et teile on manustatud liiga palju r vimit Doribax, rääkige sellest kohe oma arstile, apteekrile või meditsiiniõele.

Kui te unustate Doribax’i kasutada

Kui te arvate, et ravimi Doribax üks annus on jäänud vahele, rääkige sellest kohe oma arstile, apteekrile või meditsiiniõele. Oluline on, et saate ravimit Doribax nii kaua, kui teie arsti arvates on vajalik.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Tõsised kõrvaltoimed

Rääkige otsekohe oma arstile, kui teil tekib ükskõik milline järgmistest kõrvaltoimetest, sest te võite vajada kiiret arstiabi:

-Järsku tekkiv huulte, näo, kurgu või keele turse, lööve, neelamis- või hingamisprobleemid. Need nähud võivad viidata raskele allergilisele reaktsioonile (anafülaksiale) ning olla eluohtlikud.

-Tõsised nahareaktsioonid, millega kaasneb ulatuslik lööve kooruva naha ja villidega suus, silmades ja suguelunditel (toksiline epidermise nekrolüüs või Stevensi-Johnsoni sündroom).

-Kui teil tekib verine kõhulahtisus enne ravi, ravi ajal või pärast ravi Doribaxiga (Clostridium difficele koliit).

Muud kõrvaltoimed

Väga sagedased kõrvaltoimed (võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10st):

-Peavalu.

 

 

lõppenud

Sagedased kõrvaltoimed (võivad esineda vähem kui 1 inimesel 10st):

-

Nahalööve, sügelemine, nõgeslööve

 

-

Kõhulahtisus

 

-

Iiveldus

 

-

Veenipõletik (flebiit) kohas, kus intravenoosse infusiooni (ehk ti guti) teel ravimit veeni

 

manustatakse.

 

-

Suuõõne või tupe seennakkus (soor)

 

-

Mõnede maksaensüümide aktiivsuse tõus veres.

 

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100st):

-Vereliistakute arvu langus, mis võib suurendada r ski verevalumite ja verejooksude tekkeks.

-Valgete vereliblede arvu langus, mis võib suurendada infektsiooniriski

-Krambid.

 

 

müügiluba

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla

ka selline, mida selles infolehes ei ole ni etatud.

5.

on

 

Kuidas Doribax’i säilitada

 

HoidkeRavimilsed ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravi it pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja viaalil. Kaks esimest numbrit tähistavad kuud ja neli viimast numbrit tähistavad aastat. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päe ale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Doribax sisaldab

-Toimeaine on doripeneem. Iga viaal sisaldab doripeneemmonohüdraati koguses, mis vastab 500 mg doripeneemile.

Kuidas Doribax välja näeb ja pakendi sisu

Doribax on valge kuni helekollakas kristalne pulber klaasviaalis. Doribax on saadaval 10 viaali sisaldavate pakenditena.

Müügiloa hoidja

Tootja

Janssen Cilag International NV

Janssen Pharmaceutica NV

Turnhoutseweg 30

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

B-2340 Beerse

Belgia

Belgia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

 

 

Luxembourg/Luxemburg

JANSSEN-CILAG NV/SA

 

 

lõppenud

 

JANSSEN-CILAG NV/SA

Tél/Tel: + 32 14 64 94 11

 

 

Belgique/Belgien

 

 

 

Tél/Tel: +32 14 64 94 11

България

 

 

Magyarország

 

Johnson & Johnson D. O. O.

 

JANSSEN-CILAG Kft.

Teл.: +359 2 489 94 00

 

 

Tel.: +36 23 513 858

Česká republika

 

 

Malta

 

JANSSEN-CILAG s.r.o.

 

müügiluba

 

 

 

AM MANGION LTD

Tel: +420 227 012 222

 

 

Tel: +356 2397 6000

Danmark

 

 

Neder and

 

JANSSEN-CILAG A/S

 

 

JANSSEN-CILAG B.V.

Tlf: +45 45 94 82 82

 

 

Tel: +31 13 583 73 73

Deutschland

 

 

Norge

 

JANSSEN-CILAG GmbH

 

 

JANSSEN-CILAG AS

Tel: +49 2137 955 955

on

 

Tlf: + 47 24 12 65 00

Eesti

 

Österreich

 

 

 

 

Janssen-Cilag Polska Sp. z .o. Eesti filiaal

JANSSEN-CILAG Pharma GmbH

Tel: + 372 617 7410

 

 

Tel: +43 1 610 300

Ravimil

 

 

Polska

 

Ελλάδα

 

 

 

JANSSEN-CILAG Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.

JANSSEN–CILAG Polska Sp. z o.o.

Tηλ: +30 210 809 0000

 

 

Tel.: + 48 22 237 60 00

Esp ña

 

 

Portugal

 

JANSSEN-CILAG, S.A.

 

 

JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA, LDA

Tel: +34 91 722 81 00

 

 

Tel: +351 21 4368835

France

 

 

România

 

JANSSEN-CILAG

 

 

Johnson&Johnson România SRL

Tél: 0800 25 50 75/+ 33 1 55 00 44 44

Tel: +40 21 2071800

Ireland

 

 

Slovenija

 

JANSSEN-CILAG Ltd.

 

 

Johnson & Johnson d.o.o.

Tel: +44 1494 567 444

 

 

Tel: + 386 1 401 18 30

Ísland

 

 

 

Slovenská republika

JANSSEN-CILAG, c/o Vistor Hf

 

Janssen, Johnson & Johnson, s.r.o.

Sími: +354 535 7000

 

 

 

Tel: +421 232 408 400

Italia

 

 

 

Suomi/Finland

JANSSEN-CILAG SpA

 

 

 

JANSSEN-CILAG OY

Tel: +39 02 2510 1

 

 

 

Puh/Tel: +358 207 531 300

Κύπρος

 

 

 

Sverige

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ

 

JANSSEN-CILAG AB

Tηλ: +357 22 755 214

 

 

 

Tel: +46 8 626 50 00

Latvija

 

 

 

United Kingdom

Infoleht on viimati uuendatud {KK/AAAA}.

 

lõppenud

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. filiāle Latvijā

JANSSEN-CILAG Ltd.

Tel: +371 678 93561

 

 

 

Tel: +44 1494 567 444

Lietuva

 

 

 

 

 

 

UAB „Johnson & Johnson“

 

 

 

 

 

Tel: +370 5 278 68 88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Lisage 10 ml steriilset süstevett või 9 g/ml (0,9%) naatriumkloriidi süstelahust 500 mg viaali

 

ja loksutage, et tekiks suspe sioon.

 

 

 

2.

Kontrollige suspensioo

 

müügiluba

i visuaalselt võõrosakeste suhtes. Märkus: suspensioon ei ole mõeldud

 

otse infusiooni teel manustamiseks.

 

 

 

3.

Tõmmake suspens

 

süstla ja nõela abil välja ning kandke üle 100 ml naatriumkloriidi

 

 

oon

 

 

 

 

1.

Lis ge 10 ml steriilset süstevett või 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidi süstelahus 500 mg viaali

 

ja loksutage, et tekiks suspensioon.

 

 

 

2.

RavimilKontrollige suspensiooni visuaalselt võõrosakeste suhtes. Märkus: suspensioon ei ole mõeldud

 

otse infusiooni teel manustamiseks.

 

 

 

3.

Tõmmake suspensioon süstla ja nõela abil välja ning kandke üle 100 ml naatriumkloriidi

 

9 mg/ml (0,9%) süstelahust või dekstroosi 50 mg/ml (5%) süstelahust sisaldavasse

 

infusioonikotti ning segage, et ravim täielikult lahustuks.

4.

Võtke infusioonikotist välja 55 ml lahust ja visake ära. Manustage kogu ülejäänud

 

infusioonilahus, et saada 250 mg doripeneemi annus.

Doribax infusioonilahuse värvus võib olla selge värvitu lahus kuni selge helekollakas lahus. Sellesse vahemikku jäävad värvuse erinevused ei mõjuta ravimi toimet.

Manustamiskõlblikuks muudetud lahuse säilitamine

Pärast lahustamist steriilse süstevee või naatriumkloriidi 9 mg/ml (0,9%) süstelahusega võib Doribax- suspensiooniga viaali hoida kuni 1 tund temperatuuril alla 30 C enne infusioonikotti ülekandmist ja lahjendamist.

Pärast infusioonikotis lahjendamist säilitatakse ravimi Doribax infusioone toatemperatuuril või külmkapis vastavalt allolevas tabelis toodud aegadele:

Ajavahemik, mille vältel Doribax’i infusioonilahuste manustamiskõlblikuks muutmine, lahjendamine ja infusioon peab olema tehtud

Infusioonilahus

Toatemperatuuril hoitav

Külmkapis

 

 

 

lahus

 

(2 C…8 C)

 

 

 

 

 

hoitav lahus

 

9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidi süstelahus

12 tundi

 

72 tundi*

 

+50 mg/ml (5%) dekstroosi süstelahus

4 tundi

 

24 tundi*

 

* Pärast külmkapist väljavõtmist tuleb infusioon toatemperatuurini soojendada toatemperatuuri stabiilsusaja

 

 

jooksul, eeldusel et kogu külmkapis hoitud aeg, toatemperatuurini soojendamise aeg ning infusioo i

 

+

manustamise aeg ei ületa külmkapis hoidmise stabiilsusaega.

lõppenud

 

Dekstroosi 50 mg/ml (5%) süstelahus tuleb tarvitada 1 tunni jooksul.

 

 

 

 

 

 

 

Keemiline ja füüsikaline stabiilsus on ülalolevas tabelis toodud aegade ja lahuste suhtes kontrollitud.

Mikrobioloogilise ohutuse tagamiseks tuleb toode manustada kohe. Vastasel korral vastutab kasutamiseelse säilimisaja ja -tingimuste eest kasutaja ning see ei tohiks temperatuuril 2 C…8 C

ületada 24 tundi, v.a. juhul, kui lahuse manustamiskõlblikuks muutmine/lahjendamine on toimunud

kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb häv tada vastavalt kohalikele nõuetele.

 

on

müügiluba

Ravimil

 

 

 

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu