Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dukoral (recombinant cholera toxin B subunit...) – Ravimi omaduste kokkuvõte - J07AE01

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusDukoral
ATC koodJ07AE01
Toimeainerecombinant cholera toxin B subunit / vibrio cholerae 01
TootjaValneva Sweden AB

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Dukoral suspensioon ja suukaudse suspensiooni kihisevad graanulid.

Kooleravaktsiin (inaktiveeritud, suukaudne)

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks vaktsiinisuspensiooni annus (3 ml) sisaldab:

 

 

 

Kokku 1,25x1011 bakterit järgmistest tüvedest:

 

31,25x109

 

Vibrio cholerae O1 Inaba, klassikaline biotüüp (kuumusega

bakterit*

inaktiveeritud)

 

31,25x109

 

Vibrio cholerae O1 Inaba, El Tor-biotüüp (formaliin-inaktiveeritud)

bakterit*

Vibrio cholerae O1 Ogawa, klassikaline biotüüp (kuumusega

31,25x109

bakterit*

inaktiveeritud)

 

31,25x109

 

Vibrio cholerae O1 Ogawa, klassikaline biotüüp (formaliin-

bakterit*

inaktiveeritud)

 

 

 

Rekombinantset kooleratoksiini B-alamühikut (rCTB)

1 mg

 

 

(valmistatud V. cholerae O1 Inaba-s, klassikalises biotüübitüves 213.)

* Bakterite arv enne inaktiveerimist.

Teadaolevat toimet omavad abiained:

Naatriumdivesinikfosfaadi dihüdraat 2,0 mg, dinaatriumvesinikfosfaadi dihüdraat 9,4 mg, naatriumkloriid 26 mg, naatriumvesinikkarbonaat 3600 mg, veevaba naatriumkarbonaat 400 mg, sahhariinnaatrium 30 mg, naatriumtsitraat 6 mg.

Üks annus sisaldab ligikaudu 1,1 g naatriumi.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Suspensioon ja suukaudse suspensiooni kihisevad graanulid.

Pudelis turustatav suspensioon on valkjas. Kotikeses turustatavad kihisevad graanulid on valged.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Dukoral on näidustatud endeemseid/epideemseid piirkondi külastavate täiskasvanute ja vähemalt 2- aastaste laste immuniseerimiseks Vibrio cholerae serorühma O1 põhjustatava haiguse vastu.

Dukorali kasutamisel tuleks lähtuda ametlikest soovitustest, võttes arvesse epidemioloogia muutlikkust ja nakkusohtu eri geograafilistes piirkondades ja reisitingimustes.

Dukoral ei tohiks asendada tavapäraseid kaitsemeetmeid. Kõhulahtisuse puhul tuleks hoolitseda organismi vedelikusisalduse taastamise eest.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Esmane vaktsineerimiskuur

Tavapärane esmane koolera-vastane vaktsineerimiskuur Dukoral̉iga koosneb täiskasvanute ja vähemalt 6-aastaste laste puhul 2 annusest. 2- kuni alla 6-aastased lapsed peaksid saama 3 annust. Annuseid manustatakse vähemalt ühenädalaste vahedega. Kui annustevaheline aeg on olnud pikem kui 6

nädalat, tuleks esmase immuniseerimiskuuriga uuesti alustada.

Immuniseerimine peaks olema lõppenud hiljemalt 1 nädal enne võimalikku kokkupuudet V. cholerae O1-ga.

Võimendusannus

Püsiva koolera-vastase kaitse saamiseks on soovitatav kasutada ühekordseid võimendusannuseid, täiskasvanutel ja vähemalt 6-aastastel lastel 2 aasta jooksul, 2...6-aastastel lastel 6 kuu jooksul. Võimendusannuste kasutamise kohta ei ole kliinilise tõhususe andmeid kogutud. Siiski viitavad immunoloogilised ja kaitse kestuse andmed sellele, et kui viimasest vaktsineerimisest on möödunud täiskasvanutel kuni 2 aastat ja 2- kuni 6-aastastel lastel kuni 6 kuud, tuleks patsiendile anda ühekordne võimendusannus. Kui viimasest vaktsineerimisest on möödunud rohkem kui 2 aastat (2- kuni 6-aastastel lastel rohkem kui 6 kuud), tuleks korrata esmast vaktsineerimiskuuri.

Alla 2 aasta vanused lapsed

Ohutus- ja immunogeensusuuringutes on Dukorali antud 1...2-aastastele lastele, kuid kaitsva toime tõhusust ei ole selles vanuserühmas uuritud. Seetõttu Dukorali ei soovitata kasutada alla 2-aastastel lastel.

Eakad

Vaktsiini kaitsva toime efektiivsuse kohta 65-aastastel ja vanematel uuringus osalejatel on väga vähe andmeid.

Manustamisviis

Vaktsiin on ette nähtud suukaudseks kasutamiseks. Enne manustamist tuleb vaktsiini suspensioon segada (naatriumvesinikkarbonaadi) puhverlahusega. Naatriumvesinikkarbonaati turustatakse kihisevate graanulitena, mis tuleks lahustada klaasitäies (ca 150 ml) külmas vees. Võib kasutada klooritatud vett. Saadud puhverlahusesse tuleks seejärel segada vaktsiinisuspensioon ja saadud segu 2 tunni jooksul ära juua. Tund enne ja pärast vaktsineerimist tuleks vältida toidu ja joogi tarbimist. Tund enne ja tund pärast Dukorali manustamist tuleks vältida muude ravimite suukaudset manustamist.

2...6-aastased lapsed: Pool puhverlahusest valatakse ära ja allesjäänud osa (ca 75 ml) segatakse kogu vaktsiinipudeli sisuga.

4.3Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete, lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine või formaldehüüdi suhtes.

Ägeda seedetrakti haiguse või ägeda febriilse haiguse all kannatavatel patsientidel tuleks Dukorali manustamine edasi lükata.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Dukorali kaitsva toime efektiivsuse kohta võimendusannuste manustamise järel kliinilised andmed puuduvad.

Dukoral annab kaitse spetsiifiliselt Vibrio cholerae serorühma O1 suhtes. Immuniseerimine ei anna kaitset V. cholerae serorühma O139 või muude Vibrio liikide suhtes.

Vaktsiini ohutuse ja immunogeensuse kohta HIV nakkusega patsientidel on andmeid piiratud hulgal. Kaitsva toime efektiivsust ei ole neil uuritud. HIV nakkusega patsientidel võib immuniseerimine kaasa tuua mööduva viiruskoormuse kasvu. Kaugelearenenud HIV nakkusega patsientidel ei pruugi Dukoral kaitsvat antikehade hulka esile kutsuda. Efektiivsuse uuring kõrge HIV viiruse esinemissagedusega populatsioonis näitas siiski samasugust kaitset kui teistes populatsioonides.

Endogeense või iatrogeense immunosupressiooniga vaktsineeritutel võib antikehade tekkimine olla ebapiisav.

Tootmisprotsessis kasutatakse formaldehüüdi ja väikeses koguses võib seda leiduda ka lõpptootes. Teadaolevalt formaldehüüdi suhtes ülitundlike patsientide puhul peab olema ettevaatlik.

Dukorali annus sisaldab ligikaudu 1,1 g naatriumi. Sellega tuleb arvestada kontrollitud naatriumisisaldusega dieedil olevate patsientide puhul.

Vaktsiin ei anna täielikku kaitset, koolera vältimiseks on oluline järgida täiendavalt tavapäraseid kaitsemeetmeid.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Vaktsiin on happelabiilne. Toidu ja/või joogi tarbimisega kaasneb happe teke maos ja vaktsiini mõju võib nõrgeneda. Seetõttu tuleks toidu ja joogi tarbimist tund enne ja pärast vaktsineerimist vältida.

Tund enne ja pärast Dukorali manustamist tuleks vältida muude vaktsiinide ja ravimite suukaudset manustamist.

Esialgsed andmed kliinilisest uuringust piiratud hulga vabatahtlikega ei viita koostoimele Dukorali antikehareaktsiooniga, kui tüüfusevastast elusat suukaudset vaktsiini (enterokapsleid) manustatakse samaaegselt Dukoraliga. Immuunreaktsiooni elusale tüüfusevaktsiinile selles uuringus ei uuritud.

Analoogselt anti Dukoraliga samaaegselt kollapalaviku vaktsiini ja ei täheldatud koostoimet immuunreaktsiooniga kollapalaviku vaktsiiniga. Immuunreaktsioone Dukoralile ei uuritud. Muid vaktsiine ega ravimeid, sh suukaudset poliomüeliidi vaktsiini ega malaariaravimeid pole kliinilistes uuringutes Dukoraliga samaaegselt manustatud.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Loomkatsetes saadud andmed kahjuliku toime kohta reproduktiivsusele puuduvad. Hoolika kasu/riski hindamise järel võib vaktsiini raseduse ajal ja imetavatele naistele manustada, ehkki selles küsimuses spetsiifilisi kliinilisi uuringuid läbi viidud ei ole.

Sansibaris läbiviidud massilise vaktsineerimiskampaania käigus said 196 rasedat naist vähemalt ühe Dukorali annuse. Statistiliselt olulisi tõendeid Dukorali raseduse ajal kasutamise kahjuliku toime kohta ei olnud.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Toime kohta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele tõendid puuduvad.

4.8Kõrvaltoimed

Dukorali ohutust hinnati nii täiskasvanute kui ka 2-aastaste ja vanemate lastega endeemsetes ja mitte- endeemsetes maades koolera ja termolabiilset enterotoksiini (LT) tootva enterotoksigeense Escherichia coli-ga (ETEC) läbi viidud kliinilistes uuringutes. Kliinilistes uuringutes manustati üle 94000 annuse Dukorali. Ohutushinnangud olid eri uuringutes erinevad, sõltudes vaatlusrežiimist, sümptomite definitsioonist ja järeluuringute kestusest. Enamikus uuringutest hinnati kõrvalnähte passiivse jälgimise teel. Kõige sagedamini kirjeldatud kõrvaltoimed, nagu seedetraktiga seotud

sümptomid, sh kõhuvalu, kõhulahtisus, iiveldus ja oksendamine esinesid vaktsiini- ja platseeborühmades võrdse sagedusega

Esinemissageduse liigitus: väga sage (≥1/10); sage (≥1/100 kuni <1/10); aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100); harv (≥1/10 000 kuni <1/1000); väga harv (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Ainevahetus- ja toitumishäired

Harv söögiisu kadumine või halvenemine

Väga harv vedelikukaotus

Närvisüsteemi häired

Aeg-ajalt

peavalu

Harv

pearinglus

Väga harv

unisus, unetus, minestamine, nõrgenenud maitsetunnetus

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Harv

respiratoorsed sümptomid (sh nohu ja köha)

Seedetrakti häired

Aeg-ajalt

kõhulahtisus, kõhukrambid, kõhuvalu, korinad maos/kõhus (gaasid), ebamugavustunne

 

kõhus

Harv

oksendamine, iiveldus

Väga harv

kurguvalu, seedehäire

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Väga harv

higistamine, lööve

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

Väga harv

liigesevalu

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Harv

palavik, vaevus

Väga harv

väsimus, värinad

Turustamisjärgsetes uuringutes ilmnenud kõrvaltoimed

Alljärgnevalt on loetletud turustamisjärgsetes uuringutes registreeritud täiendavad kõrvaltoimed.

Infektsioonid ja infestatsioonid: gastroenteriit Vere ja lümfisüsteemi häired: lümfisõlmepõletik Närvisüsteemi häired: paresteesia

Vaskulaarsed häired: kõrgenenud vererõhk

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired: hingeldus, suurenenud rögaeritus Seedetrakti häired: puhitus

Naha ja nahaaluskoe kahjustused: nõgestõbi, angioödeem, kihelus

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid: valu, gripisündroom, lihasnõrkus, külmatunne

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9Üleannustamine

Üleannustamisesse puutuvad andmed on piiratud. Sellega seoses kirjeldatavad kõrvalreaktsioonid on kooskõlas soovitataval annustamismääral ilmnevatega.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: bakterioloogilised vaktsiinid, ATC-kood: J07AE01

Toimemehhanism

Vaktsiin sisaldab surmatud täisrakulisi V. cholerae O1 baktereid ja rekombinantset kooleratoksiini mittetoksilist B-alamühikut (CTB). Vaktsiin sisaldab bakteritüvesid Inaba ja Ogawa serotüüpidest ning El Tor- ja klassikalistest biotüüpidest. Dukorali võetakse suukaudselt bikarbonaatpuhvriga, mis kaitseb antigeene maohappe eest. Vaktsiini toime põhineb antikehade indutseerimisel nii bakteriaalsete komponentide kui CTB vastu. Soolestiku antibakteriaalsed antikehad takistavad bakterite kinnitumist sooleseinale, takistades sellega V. cholerae O1 koloonia moodustumist. Soolestiku toksiinivastased antikehad takistavad kooleratoksiini seondumist soole limaskestale, vältides sellega toksiiniga seotud kõhulahtisussümptomite ilmnemist

Enterotoksigeense E. coli (ETEC ) termolabiilne toksiin (LT) on struktuuriliselt, funktsionaalselt ja immunoloogiliselt sarnane CTB-ga. Toksiinid reageerivad omavahel immunoloogiliselt.

Efektiivsus koolera vastu

Efektiivsust koolera vastu uuriti kolmes randomiseeritud topeltpimedas platseebo-kontrollitud kliinilises uuringus Bangladeshis (endeemne piirkond) ja Peruus (mitte-endeemne piirkond). Järgnevas tabelis on ära toodud osalenud patsientide arv, annustamisrežiimid ja järeluuringuperioodid.

Uuringu

Aasta

Annustamisrežiim

Arv

Järeluuring

koht

 

 

(Vanuserühmad)

 

 

 

Koolera

 

 

Bangladesh

1985-88

3 annust 6-nädalaste vahedega

89,152

6 kuud ...5 aastat

 

 

 

(2-65 aastat)

 

Peruu,

2 annust 7–11-päevase vahega

1,563

5 kuud

sõjavägi

 

 

(18-65 aastat)

 

Peruu,

1993-95

2 annust 2-nädalase vahega ning

21,924

2 aastat

Pampad

 

võimendusannus 1 aasta hiljem

(2-65 aastat)

 

Bangladeshi väliuuringus oli Dukorali kaitsetoime efektiivsus esimese 6 kuu järeluuringu kestel üldpopulatsioonis 85% (95% usaldusvahemik: 56, 95, protokolli analüüsil). Vaktsiini kaitse kestus sõltus vanusest, kestes lastel 6 kuud ja täiskasvanutel 2 aastat (vt allolevat tabelit). Uuriv analüüs viitas sellele, et täiskasvanutel on 2 vaktsiiniannust sama efektiivsed, kui 3.

Tabel: Kaitsetoime koolera vastu Bangladeshi uuringus (protokolli analüüsil)

 

Kaitsetoime efektiivsus, % (95%

 

usaldusvahemik)

 

 

Täiskasvanud ja lapsed

Lapsed 2-6 a

 

>6 a

 

6 kuud

76 (30, 92)

1. aasta

76 (60, 85)

44 (10, 65)

2. aasta

60 (36, 76)

33 (-23, 64)

Teises uuringus, mis viidi läbi Peruus ja milles osalesid sõjaväekohuslased, oli vaktsiini lühiajaline kaitsetoime efektiivsus koolera vastu 85% (95% usaldusvahemik: 36, 97, protokolli analüüsil). Kolmandas, Peruus läbi viidud väliuuringus ei ilmnenud esimesel aastal mingit koolera-vastast kaitsetoimet. 10...12 kuud peale esmast immuniseerimist antud võimendusannuse järel oli kaitsetoime efektiivsus teisel aastal 60.5% (95% usaldusvahemik: 28,79).

Kooleravastase kaitse efektiivsust hinnati kahe massilise vaktsineerimiskampaania käigus, mis viidi läbi Mosambiigis (detsember 2003 – jaanuar 2004) ja Sansibaris (veebruar 2009 – mai 2010).

Mosambiigi massilise vaktsineerimiskampaania ajal toimunud juhtkontrolluuringus oli Dukorali 2 annuse kaitseefektiivsus järelkontrolli esimese 5 kuu jooksul 84% (95% usaldusvahemik: 43, 95, uuringuplaani kohase analüüsi järgi; p = 0,005).

Sansibari massilise vaktsineerimiskampaania ajal läbiviidud pikaajalises kohortuuringus oli Dukorali 2 annuse kaitseefektiivsus 15 kuud kestnud järelkontrolli jooksul 79% (95% usaldusvahemik, 47, 92). Lisaks otsesele kaitsele näidati, et Dukoral omab olulist kaudset (populatsiooni) kaitsvat toimet uuritud tingimustes.

Dukorali kaitsva toime tõhusust korduva võimendusannuse manustamise järel pole uuritud.

Immunogeensus

Kindlaid immunoloogilisi korrelaate koolera-vastase kaitsetoimega suukaudse vaktsineerimise järel pole leitud. Esineb mõningane korrelatsioon seerumi antikehareaktsioonide, sh vibriotsiidse antikehareaktsiooni ja kaitse vahel. Tõenäoliselt vahendavad kaitsvat immuunsust soolestiku paikselt toodetavad sekretoorsed IgA antikehad.

Vaktsiin kutsus soolestiku toksiinivastase IgA reaktsiooni esile 70...100%-l vaktsineeritud patsientidest. Seerumis esines vibriotsiidseid antikehi bakteriaalsete komponentide vastu 35...55%-l vaktsineeritud patsientidest ja toksiinivastaseid antikehi 78...87%-l vaktsineeritud patsientidest. Võimendusannus kutsus esile anamnestilise reaktsiooni, mis viitab immuunmälule. Immuunmälu kestust hinnati täiskasvanutel vähemalt 2 aastale.

5.2Farmakokineetilised omadused

Ei ole kohaldatav.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Vaktsiiniga ei ole tehtud prekliinilisi ohutusuuringuid.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Suspensioon:

Naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat

Dinaatriumvesinikfosfaatdihüdraat

Naatriumkloriid

Süstevesi

Kihisevad graanulid:

Naatriumvesinikkarbonaat

Sidrunhape

Naatriumkarbonaat, veevaba

Sahhariinnaatrium

Naatriumtsitraat

Vaarikaaroom

6.2Sobimatus

Dukorali tuleks segada ainult kaasas olevate, vees lahustatud kihisevate graanulitega. Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada.

6.3Kõlblikkusaeg

3 aastat.

Peale kihisevate graanulite vees lahustamist ja vaktsiinisuspensiooni lisamist tuleks saadud segu 2 tunni jooksul ära juua.

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2 °C...8 °C).

Mitte lasta külmuda.

Avamata pudelis ja kotikeses ravim, mida hoitakse välispakendis, püsib temperatuuril kuni 25 °C stabiilsena 14 päeva. Selle perioodi lõpuks tuleb ravim ära kasutada või ära visata.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Vaktsiinisuspensioon on pakendatud 3 ml kaupa (bromobutüül)kummikorgi ja keeratava korgiga varustatud I tüüpi klaasist pudelitesse.

Kihisevad graanulid on pakendatud 5,6 g kaupa polüestrist/LD-polüetüleenist sisekihi ja alumiiniumist/LD-polüetüleenist väliskestaga kotikestesse.

Iga vaktsiiniannusega on kaasas kotike kihisevate graanulitega.

Pakendi suurused: 1x1 annus, 2x1 annus, 20x1 annus

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Kihisevad graanulid tuleks lahustada ligikaudu 150 ml külmas vees. Seejärel tuleb vaktsiinipudelit ettevaatlikult loksutada ja vaktsiinisuspensioon lisada saadud puhverlahusesse ning hästi segada, kuni saadakse värvitu, kergelt hägune lahus.

2–6-aastased lapsed: Pool puhverlahusest valatakse ära ja allesjäänud osa (ca 75 ml) segatakse kogu vaktsiinipudeli sisuga.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Valneva Sweden AB S-105 21 Stockholm Rootsi

+46 (0)8 735 1000 infodukoral@valneva.com

8.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/03/263/001-003

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 28. aprill 2004

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 25. märts 2009

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

KK/AAAA

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu/.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu