Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dukoral (recombinant cholera toxin B subunit...) – Pakendi märgistus - J07AE01

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusDukoral
ATC koodJ07AE01
Toimeainerecombinant cholera toxin B subunit / vibrio cholerae 01
TootjaValneva Sweden AB

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

DUKORAL – 1 annusega pakend, 2x1 annusega pakend, 20x1 annusega pakend (välispakend)

Sinise kastiga

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

DUKORAL suspensioon ja suukaudse suspensiooni kihisevad graanulid

Kooleravaktsiin (inaktiveeritud, suukaudne)

2.TOIMEAINETE SISALDUS

Toimeained: 1 annus sisaldab

31,25x109 bakterit* igast järgnevast V. cholerae O1 tüvest: Inaba klassikaline biotüüp (kuumusega inaktiveeritud), Inaba El Tor-biotüüp (formaliin-inaktiveeritud), Ogawa klassikaline biotüüp (kuumusega inaktiveeritud), Ogawa, klassikaline biotüüp (formaliin-inaktiveeritud).

Rekombinantset kooleratoksiini B-alamühikut (rCTB) 1 mg.

*bakterite arv enne inaktiveerimist

3.ABIAINED

Sisaldab naatriumi. Lisateavet lugege pakendi infolehelt.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

3 ml suspensiooni pudelis ja 5,6 g kihisevaid graanuleid kotikeses. 1 annus

2x1 annus

20x1 annus

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne.

Enne kasutamist segada vaktsiin puhverlahusega.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: KK/AAAA

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Valneva Sweden AB

105 21 Stockholm, Rootsi

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/03/263/001 1 annus

EU/1/03/263/002 2x1 annus

EU/1/03/263/003 20x1 annus

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

DUKORAL

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

DUKORAL – 20x1 annusega pakend (sisepakend 20 pudelile)

Ilma sinise kastita

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

DUKORAL suspensioon

Kooleravaktsiin (inaktiveeritud, suukaudne)

2. TOIMEAINETE SISALDUS

Toimeained: 1 annus sisaldab

31,25x109 bakterit* igast järgnevast V. cholerae O1 tüvest: Inaba klassikaline biotüüp (kuumusega inaktiveeritud), Inaba El Tor-biotüüp (formaliin-inaktiveeritud), Ogawa klassikaline biotüüp (kuumusega inaktiveeritud), Ogawa, klassikaline biotüüp (formaliin-inaktiveeritud).

Rekombinantset kooleratoksiini B-alamühikut (rCTB) 1 mg.

*bakterite arv enne inaktiveerimist

3. ABIAINED

Sisaldab naatriumi. Lisateavet lugege pakendi infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

3 ml suspensioon pudelis.

20x1 annus

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Suukaudne.

Enne kasutamist segada vaktsiin puhverlahusega.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: KK/AAAA

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Valneva Sweden AB

105 21 Stockholm, Rootsi

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/03/263/003

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

DUKORAL – 20x1 annusega pakend (sisepakend 20 naatriumvesinikkarbonaadi kotikesele)

Ilma sinise kastita

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Naatriumvesinikkarbonaat

Kihisevad graanulid

2. TOIMEAINETE SISALDUS

3. ABIAINED

Sisaldab naatriumi. Lisateavet lugege pakendi infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

20 x 5,6 g

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Kasutamiseks koos DUKORALiga.

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: KK/AAAA

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Valneva Sweden AB

105 21 Stockholm, Rootsi

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/03/263/003

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

DUKORAL, pudeli silt 1 annusele

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

DUKORAL suspensioon

Suukaudne

2.MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni KK/AAAA

4.PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

1 annus (3 ml)

6.MUU

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Naatriumvesinikkarbonaat 5,6 g, kotike

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Naatriumvesinikkarbonaat, kihisevad graanulid

Suukaudne.

2. MANUSTAMISVIIS

Kasutamiseks koos DUKORALiga.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni KK/AAAA

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

5,6 g

6. MUU

Valneva Sweden AB, Rootsi

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu