Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Duloxetine Boehringer Ingelheim (duloxetine) – Ravimi omaduste kokkuvõte - N06AX21

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusDuloxetine Boehringer Ingelheim
ATC koodN06AX21
Toimeaineduloxetine
TootjaBoehringer Ingelheim International GmbH
Diabeetilise perifeerse neuropaatilise valu
Gastroresistentsed kõvakapslid.
1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS
DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM 30 mg gastroresistentsed kõvakapslid

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Iga kapsel sisaldab 30 mg duloksetiini (vesinikkloriidina).
Abiained: sahharoos 8,6 mg. Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. RAVIMVORM

Läbipaistmatu valge põhiosa, märgistusega `30 mg`, ja läbipaistmatu sinine kate, millel on märgistus `9543`.

lõppenud

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

ravi täiskasvanutel.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Suukaudseks kasutamiseks.

müügiluba

Täiskasvanud

Algannus ja soovitatav säilitusannus on 60 mg üks kord ööpäevas, koos toiduga või ilma. Kliinilistes

jagatuna. Duloksetiini kontsentratsioon plasmas näitab suurt individuaalset varieeruvust (vt lõik 5.2).

uuringutes on ohutuse seisukohalt hinnatud annuseid, mis on suuremad kui 60 mg üks kord ööpäevas. Maksimaalsed uuritud annused olid 120on mg ööpäevas, mida manustati kaheks võrdseks annuseks

Seega võib 60 mg suurusele annusele mitteallunud patsientidele toimida annuse suurendamine. Ravivastust tuleb hinnataRavimil2 kuu järel. Kui esialgne ravivastus on ebapiisav, on pärast seda ravitoime lisandumine ebatõenäoline.

Terapeutilist kasu peaks regulaarselt hindama (vähemalt iga kolme kuu tagant) (vt lõik 5.1).

Eakad:

Diabeetiline perifeerne neuropaatiline valu: Ainult vanuse põhjal ei ole annuse kohandamine vajalik. Siiski tuleb eakate ravimisel olla ettevaatlik.

Lapsed ja noorukid:

Lastel ja noorukitel kasutamise kogemus puudub (vt lõik 4.4)

Maksapuudulikkus:

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM’i ei tohi kasutada patsientidel, kellel esineb maksahaigus, mis võib põhjustada maksapuudulikkust (vt lõigud 4.3 ja 5.2).

Neerupuudulikkus:

Kerge või mõõduka neerufunktsiooni häire korral ( kreatiniini kliirens 30...80 ml/min ) ei ole annust vaja muuta. Raske neerukahjustusega (kreatiniini kliirens < 30 ml/min, vt lõik 4.3) patsientidel ei tohi DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM`i kasutada.

Ravi katkestamine:

Tuleks vältida järsku ärajätmist. DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM-ravi lõpetamisel tuleks annust järk-järgult vähendada ühe kuni kahenädalase perioodi jooksul, et vähendada ärajätunähtude riski (vt lõigud 4.4 ja 4.8). Kui annuse vähendamise ajal või peale ravi lõppu ilmnevad talumatuse sümptomid, siis võib eelnevalt välja kirjutatud annuse võtmist jätkata. Hiljem võib arst jätkata annuse vähendamist kuid see peab toimuma aeglasemas tempos.

4.3 Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM’i samaaegne kasutamine mitteselektiivsete, pöördumatu toimega monoamiini oksüdaasi inhibiitoritega (MAOI-tega) on vastunäidustatud (vt lõik 4.5).

Maksahaigus, mis põhjustab maksapuudulikkust (vt lõik 5.2)

lõppenud

 

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM’i ei tohi kasutada kombinatsioonis fluvoksamiini,

tsiprofloksatsiini ega enoksatsiiniga (st tugevate CYP1A2 inhibiitoritega), sest see kombinatsioon põhjustab duloksetiini kõrgemat kontsentratsiooni plasmas (vt lõik 4.5).

Raske neerukahjustus (kreatiniini kliirens <30 ml/min) (vt lõik 4.4).

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM`i ravi alustamine on vastunäidustatud kontrollimatu

hüpertensiooniga patsientidele, mis võib esile kutsuda potentsiaalse ohu hüpertensiivse kriisi tekkeks

(vt lõigud 4.4 ja 4.8).

 

 

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

 

on

müügiluba

Maania ja krambid

 

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM’i tuleb kasutada ettevaatlikult patsientidel, kellel on esinenud maania võiRavimilbipolaarne häire ja/või krambid.

Müdriaas

Duloksetiini kasutamisel on täheldatud müdriaasi, mistõttu tuleb olla ettevaatlik, kui duloksetiini määrata patsientidele, kellel esineb silmasisese rõhu tõus või kellel on risk ägeda kitsa nurga glaukoomi tekkeks.

Vererõhk ja südame löögisagedus

Mõnede patsientide puhul on vererõhu tõusu ja kliiniliselt olulist hüpertensiooni seostatud duloksetiiniga. Selle põhjuseks võib olla duloksetiini noradrenergiline efekt. Duloksetiini puhul on teatatud hüpertensiivse kriisi juhtudest, eriti nendel patsientidel, kellel on eelnevalt esinenud hüpertensioon. Seetõttu soovitatakse patsientidel, kellel on diagnoositud arteriaalne hüpertensioon ja/või mõni muu kardiovaskulaarne haigus, regulaarselt jälgida vererõhku, eriti esimese ravikuu jooksul. Duloksetiini tuleb ettevaatusega kasutada patsientidel, kelle seisund võib halveneda südame löögisageduse kiirenemise või vererõhu tõusu korral. Ettevaatlik peab olema ka juhul, kui duloksetiini kasutatakse koos ravimitega, mis võivad mõjutada selle metabolismi (vt lõik 4.5). Patsientidel, kellel esineb püsiv vererõhu tõus duloksetiini kasutamise ajal, tuleks kaaluda annuse vähendamist või ravi järk-järgulist lõpetamist (vt lõik 4.8). Kontrollimatu hüpertensiooniga patsientidel ei tohi duloksetiinravi alustada (vt lõik 4.3).

Neerufunktsiooni häire

Hemodialüüsil olevatel raskekujulise neerufunktsiooni häirega (kreatiniini kliirens < 30 ml/min) patsientidel esineb duloksetiini plasmakontsentratsiooni tõusu. Raske neerukahjustusega patsientide kohta vt lõik 4.3. Kerge või mõõduka neerufunktsiooni häirega patsientide kohta vt lõik 4.2.

Kasutamine koos antidepressantidega

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM’i kasutamine koos antidepressantidega (eriti pöörduva toimega MAO inhibiitoritega) ei ole soovitatav.

Naistepuna ürt

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM `i ja naistepuna (Hypericum perforatum) sisaldavate

taimsete preparaatide samaaegsel kasutamisel võib kõrvaltoimeid esineda sagedamini.

Depressioon, suitsidaalsed mõtted ja suitsidaalne käitumine

lõppenud

 

Kuigi DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM ei ole näidustatud depressiooni raviks, kasutatakse sama toimeainet (duloksetiini) ka antidepressiivse ravimina. Depressiooniga kaasneb suitsiidimõtete, enesekahjustuse ja suitsiidi (suitsidaalsete olukordade) suurenenud risk. See risk püsib kuni märgatava remissioonini. Kuna ravi esimeste nädalate jooksul ei pruugi kohe paranemist ilmneda, tuleb patsienti hoolikalt jälgida, kuni tekivad paranemise ilmingud. Kliinilises praktikas on tavaline, et suitsiidioht võib paranemise varajases staadiumis tõusta. Patsiendid, kellel esineb anamneesis suitsidaalseid olukordi või kes avaldavad enne ravi algust märkimisväärselt suitsiidimõtteid, on

seisund. Kui otsustatakse alustada ravi antidepressantidega,müügilubasoovitatakse vähehaaval DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM ravi lõpetada (vt lõik 4.2).

teatavasti enim ohustatud suitsiidimõtteist või suitsidaalsest käitumisest, mistõttu neid tuleb ravi ajal

hoolikalt jälgida. Psühhiaatriliste häirete korral läbi viidud antidepressantide platseebokontrollitud

kliiniliste uuringute meta-analüüs tõestas, et alla 25-aastastel patsientidel esines antidepressantide

puhul suurem suitsidaalse käitumise risk kui platseebo patsientidel.

Duloksetiini ravi ajal või vahetult pärast ravi katkestamist on teatatud suitsidaalsete mõtete ja

suitsidaalse käitumise juhtudest (vt lõik 4.8). Arstid peavad julgustama patsiente teavitama ükskõik

mis ajahetkel tekkinud rõhuva meeleolu mõtetest või tunnetest või depressiivsetest sümptomitest. Kui

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM ravi ajal tekib patsiendil ärevus või depressiivsed

sümptomid, tuleks otsida spetsialiseeritud meditsiinilist abi, kuna depressioon on tõsine meditsiiniline

Kasutamine lastel ja alla 18-aastastel noorukitel

Pediaatrilisel populatsioonil ei ole duloksetiiniga kliinilisi uuringuid läbi viidud. DULOXETINE

BOEHRINGER INGELHEIM `i ei tohi raviks kasutada lastel ja alla 18 aasta vanustel noorukitel.

Ravimil

on

Kliinilistes uuringutes täheldati antidepressantidega ravitud laste ja noorukite seas rohkem suitsidaalset käitumist (enesetapukatsed ja suitsidaalsed mõtted) ja vaenulikkust (domineerivalt agressiivsus, vastandav käitumine ja viha) kui platseeborühmas. Kui kliinilise vajaduse järgi tehakse siiski otsus ravida, peab patsienti suitsidaalsete sümptomite suhtes hoolikalt jälgima. Lisaks ei ole veel esitatud pikaajalisi ohutusandmeid selle kohta, mis puudutavad laste ja noorukite kasvamist, sugulist küpsemist ning kognitiivset ja käitumuslikku arengut.

Verejooks

Selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitorite (SSTI) ja serotoniini/noradrenaliini tagasihaarde inhibiitorite (SNTI) puhul on täheldatud veritsusehäireid nagu ekhümoosid, purpur ja gastrointestinaalne veritsus. Ettevaatlik tuleb olla patsientidega, kes kasutavad antikoagulante ja/või ravimeid, mis mõjutavad trombotsüütide funktsiooni ning patsientidega, kellel esineb oht verejooksule.

Hüponatreemia

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM`i kasutamisel on harva täheldatud hüponatreemiat, peamiselt eakatel. Eriti ettevaatlik peab olema suurenenud hüponatreemia riskiga patsientide puhul, nagu näiteks vanurite, tsirroosiga või dehüdreeritud patsientide või diureetikumidega ravitavate

patsientide puhul. Hüponatreemia võib olla põhjustatud antidiureetilise hormooni (ADH) liignõristuse sündroomist (SIADH).

Ravi katkestamine

Aeg-ajalt võib pärast ravi lõpetamist esineda ärajätunähtusid, eriti ravi järsul lõpetamisel (vt lõik 4.8). Ravi järsul lõpetamisel täheldati kliinilises uuringus kõrvaltoimeid umbes 45 % DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM`iga ravitud patsientidest ja 23 % platseebot saanud patsientidest. SSTI-tega ja SNTI-tega ilmnenud ärajätunähtude esinemise risk võib olla põhjustatud mitmetest faktoritest, sealhulgas ravi kestusest ja annuse suurusest ning annuse vähendamise tempost. Kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimed on toodud lõigus 4.8. Üldiselt on need kõrvaltoimed kerged kuni mõõdukad, kuid siiski mõnedel patsientidel võivad need kujuneda raskeks. Need kõrvaltoimed ilmnevad tavaliselt ravi lõpetamise paaril esimesel päeval, kuid väga harva on teatatud sellistest

(2-3 kuud või rohkem). Seetõttu soovitatakse ravi lõpetamisel duloksetiini annust järk-järgult vähendada mitte vähem kui kahe nädala jooksul, vastavalt patsiendi vajadustele (vt lõik 4.2).

sümptomitest, kui patsient on tahtmatult annuse vahele jätnud. Üldiselt on need sümptomid ise mööduvad ning tavaliselt taanduvad kahe nädala jooksul, kuigi mõnedellõppenudinimestel võivad kesta kauem

Akatiisia/psühhomotoorne rahutus

Duloksetiini kasutamist on seostatud akatiisia tekkega, mida iseloomustab subjektiivselt ebameeldiv või piinav rahutuse tunne ning pidev liikumisvajadus, millega kaasneb võimetus istuda või paigal seista. Seda võib kõige tõenäolisemalt esineda paari esimese ravinädala jooksul. Patsientidele, kellel esineb selliseid sümptomeid, võib annuse suurendamine olla kahjulik.

Duloksetiini sisaldavad ravimpreparaadidmüügiluba.

Duloksetiini kasutatakse erinevate kaubamärkide all mitmete näidustuste puhul (diabeetilise neuropaatilise valu, depressiooni episoodide aga ka stress - kusepidamatuse raviks). Rohkem kui ühe sellise ravimi samaaegset kasutamist tuleks vältida.

Hepatiit/suurenenud maksaensüümide aktiivsus

Duloksetiinravi ajal on täheldatud maksakahjustuste juhte, sealhulgas tõsist maksaensüümide aktiivsuse tõusu (>10 korda üle normi), hepatiiti ja ikterust (vt lõik 4.8). Enamik neist ilmnes esimeste ravikuude jooksul. Maksakahjustuse vorm oli domineerivalt hepatotsellulaarne. Duloksetiini tuleb ettevaatusega kasutada patsientidel, keda ravitakse teiste maksakahjustusega seotud ravimitega.

Sahharoos

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM gastroresistentsed kapslid sisaldavad sahharoosi.

Harvaesineva päriliku fruktoositalumatuse,on

glükoosi-galaktoosi imendumishäire või sahharoos-

isomaltaasi puudulikkusega patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada.

4.5 Koostoimed teisteRavimilravimitega ja muud koostoimed

KNS ravimid: Peale selles peatükis kirjeldatud juhtude ei ole duloksetiini ja teiste KNS-le toimivate ravimite koosmanustamisest tulenevaid ohte süstemaatiliselt hinnatud. Seega soovitatakse olla eriti tähelepanelik DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM`i manustamisel kombinatsioonis teiste tsentraalselt toimivate ravimite ja ainete, sh alkoholiga, ning sedatiivsete preparaatidega (nt bensodiasepiinid, morfinomimeetikumid, antipsühhootikumid, fenobarbitaal, sedatiivse toimega antihistamiinikumid).

Monoamiini oksüdaasi inhibiitorid (MAOI):serotoniinisündroomi ohu tõttu ei tohi DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM’i kasutada kombinatsioonis mitteselektiivsete, pöördumatu toimega monoamiini oksüdaasi inhibiitoritega (MAOI) ja mitte enne 14 päeva möödumist MAOI-ravist.

Lähtuvalt duloksetiini poolväärtusajast, peab pärast DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM ärajätmist mööduma vähemalt 5 päeva, enne kui alustada MAOI-ravi (vt lõik 4.3).

Selektiivsete pöörduva toimega MAOI-te, nt moklobemiidi puhul on serotoniinisündroomi oht väiksem. Sellegipoolest ei soovitata DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM`i kasutada koos selektiivsete pöörduva toimega MAOI-tega (vt lõik 4.4).

Serotoniinisündroom: Harvadel juhtudel on samaaegselt SSTI-sid (nt paroksetiin, fluoksetiin) ja serotoniinergilisi ravimeid kasutavatel patsientidel täheldatud serotoniinisündroomi. DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM`i manustamisel koos serotoniinergiliste antidepressantide, nt SSTI- tega, tritsükliliste antidepressantide, nt klomipramiini või amitriptüliiniga, naistepuna ürdiga (Hypericum perforatum), venlafaksiini või triptaanidega, tramadooli, petidiini ja trüptofaaniga soovitatakse olla eriti tähelepanelik.

Duloksetiini mõju teistele ravimitele.

CYP1A2 abil metaboliseeruvad ravimid: Duloksetiini samaaegne manustamine (60 mg kaks korda ööpäevas) ei mõjutanud oluliselt CYP1A2 substraadi teofülliinilõppenudfarmakokineetikat.

CYP2D6 abil metaboliseeruvad ravimid: Duloksetiin on mõõdukas CYP2D6 inhibiitor. Kui duloksetiini manustati kaks korda päevas 60 mg koos CYP2D6 substraadi desipramiini ühekordse annusega, siis suurenes desipramiini kontsentratsioonikõvera alune pindala kolmekordselt. Duloksetiini manustamine (40 mg kaks korda ööpäevas) samaaegselt tolterodiiniga (2 mg kaks korda ööpäevas) suurendab tolterodiini tasakaalukontsentratsiooni AUC-d 71 % võrra, kuid ei mõjuta tema aktiivset 5-hüdroksüül-metaboliidi farmakokineetikat, mistõttu annuse kohandamine ei ole vajalik. Kõrgendatud tähelepanu on eriti vajalik siis, kui DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM’i kasutatakse samaaegselt kitsa terapeutilise indeksiga (nagu flekainiid, propafenoon ja metoprolool) ja peamiselt CYP2D6 abil metaboliseeruvatemüügilubaravimitega (risperidoon, tritsüklilised antidepressandid [TTA`d] nagu nortriptüliin, amitriptüliin ja imipramiin).

Suukaudsed kontratseptiivid ja muud steroidid: in vitro uuringud on näidanud, et duloksetiin ei indutseeri CYP3A katalüütilist aktiivsust. Spetsiifilisi in vivo ravimkoostoime uuringuid ei ole läbi viidud.

Antikoagulandid ja antitrombolüütilised ained: Võimaliku veritsemise ohu tõttu, tuleb olla ettevaatlik duloksetiini kombineerimisel suukaudsete antikoagulantide või antitrombolüütiliste ainetega. Peale selle on duloksetiini koosmanustamisel varfariiniga teatatud INR tõusudest. Igatahes ei tekitanud duloksetiini ja varfariini koosmanustamineon tasakaalukontsentratsiooni tingimustes (ühe osana farmakoloogilisest uuringust), algväärtusega võrreldes INR kliiniliselt olulist muutust, ega ka muutusi R- või S-varfariini farmakokineetikas.

Teiste ravimite mõjuRavimilduloksetiinile

Antatsiidid ja H2-antagonistid: DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM koosmanustamine alumiiniumit ja magneesiumit sisaldavate antatsiidide või famotidiiniga ei avaldanud olulist mõju duloksetiini 40 mg suukaudse annuse imendumise kiirusele või ulatusele.

CYP1A2 inhibiitorid: kuna CYP1A2 on seotud duloksetiini metabolismiga, põhjustab DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM samaaegne kasutamine tugevate CYP1A2 inhibiitoritega tõenäoliselt duloksetiini kõrgemaid kontsentratsioone. Fluvoksamiin (100 mg üks kord ööpäevas), CYP1A2 tugev inhibiitor, vähendas duloksetiini plasma kliirensit ligikaudu 77 % ja AUC suurenes 6 korda. Seetõttu ei tohi DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM’i manustada koos tugevate CYP1A2 inhibiitoritega nagu fluvoksamiin (vt lõik 4.3).

CYP1A2 indutseerijad: Populatsiooni farmakokineetiliste uuringute analüüsid on näidanud, et võrreldes mitte-suitsetajatega on suitsetajatel ligi 50 % madalamad duloksetiini plasmakonsentratsioonid.

4.6 Rasedus ja imetamine

Rasedus

Duloksetiini kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid. Loomkatsed on näidanud kahjulikku toimet reproduktiivsusele duloksetiini süsteemse ekspositsiooni (AUC) puhul, mis jäävad allapoole maksimaalsest kliinilisest ekspositsioonist (vt lõik 5.3).

Võimalik oht inimesele ei ole teada. Nii nagu teiste serotonergiliste ravimite puhul, võib ka duloksetiin põhjustada vastsündinul ärajätunähte, kui ema on ravimit kasutanud vähe aega enne sünnitust. DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM’i tohib raseduse ajal kasutada ainult sel juhul, kui loodetav kasu emale ületab võimaliku ohu lootele. Naistele tuleb öelda, et nad teavitaksid arsti, kui nad on rasestunud või kavatsevad rasestuda ravi ajal.

Rinnaga toitmine

lõppenud

 

Uuringu põhjal, kus osales 6 lakteerivat patsienti, kes oma lapsi ei imetanud, leiti, et duloksetiin eritub väga väheses koguses rinnapiima. Arvatav päevane imiku annus mg/kg kohta on 0,14 % ema annusest (vt lõik 5.2). Kuna duloksetiini ohutus imikutele ei ole teada, siis ei soovitata DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM`i imetamise ajal kasutada.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM`i kasutamisega võib kaasneda sedatsioon ja uimasus. Patsiente tuleb hoiatada, et kui neil tekib sedatsioon või uimasus, peaksid nad vältima potentsiaalselt ohtlikke tegevusi nagu autojuhtimist või masinate käsitsemist.

4.8 Kõrvaltoimed

Tabel 1 esitab kõrvaltoimed, mida registreeriti spontaansete teadete põhjal ja platseeboga kontrollitud kliinilistes uuringutes (kaasates kokku 6828 patsienti, 4199 duloksetiinravi ja 2629 platseebot saanud patsienti).

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM’iga ravitud diabeetilise neuropaatilise valuga

Esinemissagedused on esitatud järgmiselt: väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt

patsientide kõige sagedasemad kõrvaltoimed olid: iiveldus; peavalu, suukuivus, unisus ja pearinglus.

Tabel 1: Kõrvaltoimed

on

müügiluba

 

 

 

(≥1/1000 kuni <1/100), harv (≥ 1/10000 kuni <1/1000), väga harv (<1/10000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Väga sage

Sage

Aeg-ajalt

 

Harv

Väga harv

Sagedus pole

 

 

 

 

 

 

teada

Uuringud

Ravimil

 

 

 

 

 

 

Kaalulangus

Kaalutõus

 

Vere

 

 

 

 

Kreatiin-

 

kolesterooli

 

 

 

 

fosfokinaasi

 

taseme tõus

 

 

 

 

tõus

 

 

 

 

Südame häired

 

 

 

 

 

 

 

Südame

Tahhükardia

 

 

 

.

 

pekslemine

Supra-

 

 

 

 

 

 

ventrikulaar-

 

 

 

 

 

 

ne arütmia,

 

 

 

 

 

 

peamiselt

 

 

 

 

 

 

kodade

 

 

 

 

 

 

fibrillatsioon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väga sage

Sage

Aeg-ajalt

Harv

 

Väga harv

Sagedus pole

 

 

 

 

 

 

 

teada

Närvisüsteemi

häired

 

 

 

 

 

 

Peavalu

Treemor

 

 

Krambid1

 

 

Serotoniini-

(14,3%)

Paresteesia

Müokloonus

 

 

 

sündroom

Unisus(10,7%)

 

Närvilisus

 

 

 

Ekstrapürami

Uimasus

 

Tähelepanu-

 

 

 

daal-

(10,2 %)

 

häire

 

 

 

 

sümptomid

 

 

Letargia

 

 

 

Akatiisia

 

 

Düsgeuusia

 

 

 

Psühhomotoo

 

 

Düskineesia

 

 

 

rne rahutus

 

 

Rahutute

 

 

 

 

 

 

jalgade

 

 

 

 

 

 

 

sündroom

 

 

 

 

 

 

Halb une

 

 

 

 

 

 

kvaliteet

 

 

 

 

Silma kahjustused

 

 

 

 

 

 

 

 

Hägune

Müdriaas

Glaukoom

 

 

 

 

nägemine

Nägemishäired

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kõrva ja labürindi

kahjustused

 

 

 

 

 

 

 

Tinnitus 1

Peapööritus

 

lõppenud

 

 

 

Kõrvavalu

 

 

Respiratoorsed,

rindkere ja mediastiinumi häired

 

 

 

 

 

Haigutamine

Pitsitus kurgus

 

 

 

 

 

 

Epistaksis

 

 

 

 

Seedetrakti häired

 

 

 

 

 

 

Iiveldus

Kõhukinnisus

Gastroenteriit

Stomatiit

 

 

Gastrointesti

(24,3%)

Kõhulahtisus

Eruktatsioon

Halb suulõhn

 

naalne

Suukuivus

Oksendamine

Gastriit

Hematokeesia

 

verejooks

(12,8%)

Düspepsia

 

 

 

 

 

 

 

Kõhupuhitus

 

 

 

 

 

 

Neeru-ja kuseteede häired

 

müügiluba

 

 

 

 

 

Kusepeetus

Ebanormaal-

 

 

 

 

Düsuuria

ne uriini lõhn

 

 

 

 

Pakitsustunne

 

 

 

 

 

 

on

 

 

 

 

 

 

 

urineerimisel

 

 

 

 

 

 

Nüktuuria

 

 

 

 

 

 

Polüuuria

 

 

 

 

 

 

Uriinijoa

 

 

 

 

 

 

nõrkus

 

 

 

 

 

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

 

 

 

 

 

 

 

Suurenenud

Öine

 

 

 

 

Angioneuroo

 

higistamine

higistamine

 

 

 

tiline ödeem

 

Ravimil

Urtikaaria

 

 

 

Stevensi-

 

Lööve

 

 

 

 

 

Dermatiit

 

 

 

Johnson`i

 

 

Külm higi

 

 

 

sündroom

 

 

Valgustundlik-

 

 

 

 

 

 

kus

 

 

 

 

 

 

 

Suurenenud

 

 

 

 

 

 

kalduvus

 

 

 

 

 

 

verevalumite

 

 

 

 

 

 

tekkele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väga sage

Sage

Aeg-ajalt

Harv

 

Väga harv

Sagedus pole

 

 

 

 

 

 

 

teada

Lihas-skeleti ja

sidekoe kahjustused

 

 

 

 

 

 

 

Lihas-skeleti

Lihaste kramp

Mälumislihas-

 

 

 

valu

 

 

te spasm

 

 

 

 

Lihasjäikus

 

 

 

 

 

 

 

Lihasspasm

 

 

 

 

 

 

Endokriinsüsteemi

haired

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hüpotüreoos

 

 

Ainevahetus- ja

toitumishäired

 

 

 

 

 

 

 

Vähenenud

Hüperglü-

Veetustumine

 

ADH

 

söögiisu

keemia

 

Hüponatree-

 

liignõristuse

 

 

(peamiselt

mia

 

 

sündroom -

 

 

täheldatud

 

 

 

SIADH

 

 

diabeedihaige-

 

 

 

 

 

 

tel patsientidel

 

 

 

 

Infektsioonid ja

infestatsioonid

 

 

 

 

 

 

 

 

Larüngiit

 

 

 

 

Vaskulaased haired

 

 

 

 

 

 

 

Õhetamine

Vererõhu tõus

 

lõppenud

Hüperten-

 

 

Perifeerne

 

sioon

 

 

külmatunne

 

Hüpertensiiv

 

 

Ortostaatiline

 

ne kriis

 

 

hüpotensioon2

 

 

 

 

 

 

Minestus2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üldised haired ja manustamiskoha reaktsioonid

 

 

 

 

 

Väsimus

Ebanormaalne

 

 

 

Valu rinnus

 

Kõhuvalu

enesetunne

 

 

 

 

 

 

Külmatunne

 

 

 

 

 

 

Janu

 

 

 

 

 

 

 

Külmavärinad

 

 

 

 

 

 

Halb

müügiluba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enesetunne

 

 

 

 

 

 

Kuumatunne

 

 

 

 

 

 

Kõnnaku

 

 

 

 

 

 

on

 

 

 

 

 

 

 

häired

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immuunsüsteemi

haired

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ülitundlikkus

 

 

 

 

 

 

Anafülaktili-

 

 

 

 

 

 

ne reaktsioon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksa- ja sapiteede haired

 

 

 

 

 

 

 

Ravimil

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksaensüümi

 

 

 

Kollatõbi

 

 

de (ALAT,

 

 

 

Maksapuudu-

 

 

ASAT,

 

 

 

 

likkus

 

 

alkaliinfosfa-

 

 

 

 

 

 

taas)

 

 

 

 

 

 

 

aktiivsuse tõus

 

 

 

 

 

 

Hepatiit3

 

 

 

 

 

 

Äge

 

 

 

 

 

 

 

maksakahjus-

 

 

 

 

 

 

tus

 

 

 

 

 

Väga sage

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Väga harv

Sagedus pole

 

 

 

 

 

teada

Reproduktiivse

süsteemi ja rinnanäärme häired

 

 

 

 

Erektsiooni

Ejakulatsiooni

Menopausaal-

 

 

 

häire

häired

sed

 

 

 

 

Hilinenud

sümptomid

 

 

 

 

ejakulatsioon

 

 

 

 

 

Seksuaalsed

 

 

 

 

 

haired

 

 

 

 

 

Günekoloogili

 

 

 

 

 

ne verejooks

 

 

 

Psühhiaatrilised

haired

 

 

 

 

 

Unetus

Magamishäire

Maania

 

Suitsiidimõtt

 

Ärritus

d

Hallutsi-

 

ed5

 

Libiido langus

Bruksism

natsioonid

 

Suitsidaalne

 

Ärevus

Orienteerumis-

Vaenulikkus ja

 

käitumine5

 

Ebanormaalne

häired

viha4

 

 

 

orgasm

Apaatia

 

 

 

 

Ebanormaalse

 

 

 

 

 

d unenäod

 

 

 

 

1Pärast ravi lõpetamist on teatatud ka krampide ja tinnituse juhtudest.

2Ortostaatilise hüpotensiooni ja minestuse juhtudest on põhiliselt teatatud ravi alguses.

3Vt lõik 4.4

lõppenud

4Vaenulikkuse ja viha esinemise juhtudestmüügilubaon teatatud kohe ravi alguses või pärast ravi lõpetamist. lõpetamisel järk-järgult duloksetiini annust vähendada (vt lõigud 4.2 ja 4.4).

5 Suitsiidimõtete ja suitsidaalse käitumise juhtudest on teatatud duloksetiinravi ajal või kohe peale duloksetiinravi lõpetamist (vt lõik 4.4)

Duloksetiinravi lõpetamisel (eriti järsul) esineb tavaliselt ärajätunähtusid. Pearinglus, tundehäired

(sealhulgas paresteesia), unehäired (sealhulgas unetus ja ärevad unenäod), erutus või ärevus, iiveldus

ja/või oksendamine, treemor, peavalu, ärrituvus, kõhulahtisus, liighigistus ja peapööritus on kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimed.

Üldiselt SSTI-de ja SNTI-de puhul on need kõrvaltoimed kerged kuni mõõdukad ja ise mööduvad,

kuid siiski mõnedel patsientidel võivad need olla rasked ja/või kesta kauem. Seetõttu soovitatakse ravi

Duloksetiini kolme kliinilise uuringu 12 nädalat kestnud akuutses faasis ilmnesid duloksetiinravi

saavatel, diabeetilise neuropaatilise valugaon

patsientidel väikesed kuid statistiliselt olulised tühja kõhu

puhused veresuhkru kõrgenemised.Ravimil HbA1c näitajad olid nii duloksetiini kui ka platseebot saanud patsientidel stabiilsed. Nende uuringute jätku-faasis, mis kestis kuni 52 nädalat, esines HbA1c taseme tõusu nii duloksetiini kui ka rutiinse raviga gruppides, kuid keskmine tõus oli 0,3 % suurem duloksetiiniga ravitud patsientide grupis. Duloksetiiniga ravitud patsientidel esines ka vähest tühja kõhu puhust veresuhkru kõrgenemist ja üldkolesterooli tõusu, samal ajal kui laboratoorsed testid näitasid vähest langust rutiinset ravi saanud patsientide grupis.

Kuni 13 nädalat kestnud kliiniliste uuringute käigus tehti 528-le duloksetiinravi ja 205 platseebot saanud diabeetilise neuropaatilise valuga patsiendile EKG. Südame löögisageduse järgi korrigeeritud QT - intervallil ei olnud erinevust duloksetiini ja platseebot saanud patsientide võrdluses.QT, PR, QRS või QTcB intervallide osas ei täheldatud mingit kliiniliselt olulist erinevust platseebot ja duloksetiini saanud patsientide vahel.

4.9Üleannustamine

On teatatud üleannustamise juhtudest, kasutamisel kas üksinda või kombinatsioonis teiste ravimitega, kus duloksetiini annus oli 5400 mg. Mõned teated on letaalsetest juhtudest, peamiselt on tegemist olnud teiste ravimitega segatud üleannustega, kuid ka ainult duloksetiiniga ligikaudu 1000 mg annuse

puhul. Üleannustamise tunnused ja sümptomid (kas ainult duloksetiini või koos teiste ravimitega) on unisus, kooma, serotoniinisündroom, krambid, oksendamine ja tahhükardia.

Duloksetiinile ei ole teada spetsiifilist antidooti, kuid kui järgneb serotoniinisündroom, tuleb alustada vastavat ravi (nagu nt küproheptadiini abil ja/või temperatuuri kontrolliga). Tuleb vabastada hingamisteed. Näidustatud on südame ja eluliste näitajate jälgimine koos vajalike sümptomaatiliste ja toetavate meetmetega. Näidustatud on maoloputus, kui seda teha varakult pärast sissevõtmist või sümptomaatilistele patsientidele. Aktiivsöest on kasu imendumise piiramiseks. Duloksetiini jaotusmaht on suur, mistõttu forsseeritud diureesist, hemoperfusioonist ja vahetusperfusioonist ei ole tõenäoliselt abi.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: Teised antidepressandid. ATC kood:lõppenudN06AX21.

Duloksetiin on kombineeritud serotoniini (5-HT) ja noradrenaliini (NA) tagasihaarde inhibiitor. Nõrgalt inhibeerib ta dopamiini tagasihaaret, ilma olulise afiinsuseta histamiinergiliste, dopamiinergiliste, koliinergiliste ja adrenergiliste retseptorite suhtes. Duloksetiin suurendab loomadel annusest sõltuvalt serotoniini ja noradrenaliini ekstratsellulaarset taset erinevates aju piirkondades.

Duloksetiin normaliseeris valuläve mitmetesmüügilubaneuropaatilise ja põletikulise valu prekliinilistes

mudelites ja vähendas reaktsiooni valule püsiva valu mudelis. Duloksetiini valu pärssiv toime tuleneb usutavasti valu pärssivate alanevate juhteteede stimuleerimisest kesknärvisüsteemis.

Duloksetiini efektiivsust diabeetilise neuropaatilise valu ravimina uuriti kahes randomiseeritud, 12- nädalases, topelt-pimedas, platseeboga kontrollitud, fikseeritud annusega kliinilises uuringus , milles osalesid täiskasvanud (vanuses 22- 88 aastat), kes olid kannatanud diabeetilise neuropaatilise valu all vähemalt 6 kuud. Patsiendid, kes vastasid depressiooni diagnostilistele kriteeriumidele, arvati nendest uuringutest välja. Esmane tulemusnäitaja oli 24-tunnine keskmine valu nädalas, mille jaoks andmed koguti patsientide poolt igapäevaselt täidetud päeviku alusel 11-punktilisel Likert’i skaalal.

Mõlemas uuringus, kus manustati duloksetiinion 60 mg üks kord ööpäevas ja 60 mg kaks korda päevas,

vähendas ravim platseeboga võrreldes oluliselt valu. Mõnede patsientide puhul oli toime märgatav

esimesel ravinädalal. Kahe aktiivse ravigrupi vahel ei täheldatud olulist keskmise paranemise erinevust. Vähemalt 30Ravimil% valu vähenemine registreeriti umbes 65 %-l duloksetiini ravi saanud patsientidest võrreldes 40 % platseebot saanud patsientidel. Vastavad arvud vähemalt 50 % valu

vähenemise puhul olid vastavalt 50 % ja 26 %. Kliinilise ravivastuse määra ( 50 %-line või suurem valu leevendamine) analüüsiti selle järgi, kas patsient koges ravi jooksul unisust. Nende patsientide seas, kellel ei ilmnenud unisust, täheldati kliinilist ravivastust 47 %-l duloksetiini saanud patsientidest ja 27 %-l platseebot saanud patsientidest. Kliinilise ravivastuse määrad duloksetiini saanud patsientidel, kel ilmnes unisust, oli 60 % ja platseebot saanud patsientidel oli see 30 %. Patsiendid, kes 60 ravipäeva järel ei täheldanud 30 % suurust valu vähenemist, ei oleks tõenäolislt seda ka edasise ravi jätkumise järel saavutanud.

Avatud pikaajalises uuringus püsis valu vähenemine patsientidel, kes reageerisid esialgsele 8-nädalasele ravile DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM’iga annuses 60 mg üks kord päevas, järgneva 6 kuu jooksul, mida mõõdeti muutuse järgi valuküsimustiku (Brief Pain Inventory, BPI) 24-tunni keskmise valu skaalal.

5.2 Farmakokineetilised omadused

Duloksetiini manustatakse üksik-enantiomeerina. Duloksetiini metaboliseeritakse oksüdatiivse ensüümi poolt (CYP1A2 ja polümorfne CYP2D6), järgneb konjugatsioon. Duloksetiini

farmakokineetikas esinevad märkimisväärsed isikutevahelised erinevused (üldjoones 50...60 %), sõltudes soost, east, suitsetamisharjumusest ja CYP2D6 metaboliseerimistasemest.

Duloksetiin imendub pärast suukaudset manustamist hästi, Cmax saabub 6 tundi pärast annustamist. Duloksetiini absoluutne suukaudne biosaadavus jääb vahemikku 32 %...80 % (keskmiselt 50 %; N=8 isikut). Toit pikendab maksimaalse kontsentratsiooni saabumise aega 6 tunnilt 10-le ja vähendab marginaalselt imendunud kogust (ligikaudu 11 %).

Duloksetiin seostub ligikaudu 96 % ulatuses inimese plasmavalkudega. Duloksetiin seostub nii albumiini kui ka happelise alfa-1-happe glükoproteiiniga. Valgusiduvus ei ole mõjutatav neeru- ega maksafunktsiooni häire poolt.

hüdroksü,6-metoksüduloksetiinsulfaadi teket. Toetudes in vitro uuringutele, on duloksetiini ringlevad metaboliidid farmakoloogiliselt inaktiivsed. Duloksetiini farmakokineetikat aeglastel

Duloksetiini metaboliseeritakse ulatuslikult ning metaboliidid eritatakse eelkõige uriiniga. Mõlemad, CYP2D6 ja CYP1A2, katalüüsivad kahe peamise metaboliidi, 4lõppenud-hüdroksüduloksetiinglükoroniidi ja 5-

metaboliseerijatel arvestades CYP2D6, ei ole eraldi uuritud. Piiratud andmed viitavad duloksetiini kõrgemale plasma tasemele nendel patsientidel.

Duloksetiini eliminatsiooni poolväärtusaeg pärast suukaudset manustamist jääb vahemikku 8...17 tundi (keskmiselt 12 tundi). Pärast intravenoosset annustamist jääb duloksetiini plasmakliirens

Eripopulatsioonid:

vahemikku 22 l/h...46 l/h (keskmiselt 36 l/h). Pärast suukaudset annustamist jääb duloksetiini plasmakliirens vahemikku 33...261 l/h (keskmiseltmüügiluba101 l/h).

Sugu: Meeste ja naiste vahel on tuvastatud farmakokineetilised erinevused (naistel on plasmakliirens

ligikaudu 50 % väikesem). Kuna kliirensi määr meestel ja naistel osaliselt kattub, siis soopõhised farmakokineetilised erinevused ei õigusta annuse vähendamist naistel.

Vanus: nooremate ja eakamate naiste (≥65 aastat) vahel on leitud farmakokineetilisi erinevusi

(eakamatel on AUC kõrgem 25 % ning poolväärtusaeg 25 % pikem), kuid need erinevused ei ole nii

ulatuslikud, et annuseid muuta. Üldine soovitus on eakaid ravida ettevaatusega(vt lõik 4.2 ja 4.4).

Neerufunktsiooni häire: võrreldes tervete isikutega, esinesid dialüüsi saavatel neeruhaiguse

lõppstaadiumis (NHLS) patsientidel kaks korda kõrgemad duloksetiini Cmax ja AUC väärtused.

Duloksetiini ja tema metaboliitide farmakokineetikat ei ole uuritud kerge või mõõduka

Imetavad emad: DuloksetiiniRavimilolemust uuriti 6 imetaval emal, kes olid vähemalt 12 nädalat tagasi

neerupuudulikkuse korral.

on

Maksafunktsiooni häire: mõõdukas maksahaigus (Child Pugh klass B) mõjutas duloksetiini farmakokineetikat. Võrreldes tervete isikutega, oli mõõduka maksahaigusega patsientide duloksetiini plasmakliirens 79 % madalam, lõplik poolväärtusaeg 2,3 korda pikem ja AUC 3,7 korda suurem. Duloksetiini ja tema metaboliitide farmakokineetikat ei ole uuritud kerge või raske maksapuudulikkuse korral.

sünnitanud. Duloksetiin on rinnapiimas avastatav ja püsikontsentratsioon rinnapiimas on umbes üks neljandik võrreldes plasmatasemega. Duloksetiini kogus rinnapiimas on ligikaudu 7 µg/ööpäevas 40 mg kaks korda ööpäevase manustamise puhul. Imetamine ei mõjutanud duloksetiini farmakokineetikat.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Rottidel läbi viidud standardsete testide seerias puudus duloksetiinil genotoksiline toime, samuti ei olnud ta kartsinogeenne. Siiski tuvastati kartsinogeensuse uuringus roti maksas mitme tuumaga rakke, kusjuures muid histopatoloogilisi muutusi ei avastatud. Selle tekkemehhanism ja kliiniline tähendus ei ole teada. Emashiirtel, kes said duloksetiini 2 aasta jooksul, tõusis hepatotsellulaarsete adenoomide ja

Ei ole kohaldatav.

kartsinoomide esinemissagedus, mida täheldati ainult suurte annuste (144 mg/kg/ööpäevas) korral, kuid see tulenes arvatavasti maksa mikrosomaalse ensüümi induktsioonist. Hiirtelt saadud andmete tähendus inimesele ei ole teada. Emasrottidel, kellele manustati duloksetiini (45 mg/kg/ööpäevas) enne paaritumisperioodi ja selle ajal ning tiinuse varajasel perioodil, täheldati toidutarbimise ja kehakaalu vähenemist, östraaltsükli katkemist, elussündide indeksi ja järglaste elulemuse langust ning järglaste kasvupeetust, kusjuures süsteemselt ringleva aine tase ei olnud hinnanguliselt suurem kui maksimaalne kliiniline AUC/maksimaalse terapeutilise annuse korral. Küülikutega läbi viidud embrüotoksilisuse uuringus täheldati maksimaalsest kliinilisest tasemest madalama süsteemselt ringleva aine taseme korral kardiovaskulaarsete ja skeleti väärarendite suurenenud esinemissagedust. Ühes teises uuringus, milles testiti duloksetiini suuremat annust ühe teise soola näol, ei tuvastatud mingeid väärarendeid. Rottidega teostatud prenataalse/postnataalse toksilisuse uuringutes kutsus duloksetiin järglastel esile ebasoodsaid toimeid käitumisele, kusjuures tsirkuleeriva aine tase jäi allapoole maksimaalset kliinilist ekspositsiooni (AUC-d).

sünteetilist kollast raudoksiidi (E172) propüleenglükooli

6.

FARMATSEUTILISED ANDMED

lõppenud

6.1

Abiainete loetelu

 

 

Kapsli sisu:

 

 

Hüpromelloos

 

 

Hüpromelloosi atsetaatsuktsinaat

 

müügiluba

Sahharoos

 

Suhkrusfäärid

 

 

 

Talk

 

 

 

Titaandioksiid (E171)

 

 

Trietüültsitraat.

 

 

Kapsli kate:

 

 

30 mg: želatiin

 

 

Naatriumlaurüülsulfaat

 

 

titaandioksiid (E171)

 

 

indigokarmiin (E132)

 

 

farmatseutiline roheline toiduvärv

 

 

 

 

 

 

Farmatseutiline roheline toiduvärvsisaldab:

 

sünteetilist musta raudoksiidi (E172)

 

 

 

Ravimil

on

 

 

šellakit.

6.2 Sobimatus

6.3 Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4 Säilitamise eritingimused

Niiskuse eest kaitsmiseks hoida originaalpakendis. Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

EU/1/08/471/003-005

8. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

7. MÜÜGILOA HOIDJA

Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Str. 173 D-55216lõppenudIngelheim am Rhein, Saksamaa.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

Polüvinüülkloriidist (PVC), polüetüleenist (PE) ja polüklorotrifluoretüleenist (PCTFE) blisterribad, mis on suletud alumiiniumfooliumist kattega.
DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM 30 mg on saadaval 7, 28 ja 98 kapsli kaupa pakendites. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6 Erihoiatused ravimi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOAmüügiluba UUENDAMISE KUUPÄEV

Ravimil

on

 

Diabeetilise perifeerse neuropaatilise valu
Gastroresistentsed kõvakapslid.
1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS
DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM 60 mg gastroresistentsed kõvakapslid
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Iga kapsel sisaldab 60 mg duloksetiini (vesinikkloriidina).
Abiained: sahharoos 17,2 mg. Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. RAVIMVORM

Läbipaistmatu roheline põhiosa, märgistusega `60 mg`, ja läbipaistmatu sinine kate, millel on märgistus `9542`.

lõppenud

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

ravi täiskasvanutel.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Suukaudseks kasutamiseks.

müügiluba

Täiskasvanud

Algannus ja soovitatav säilitusannus on 60 mg üks kord ööpäevas, koos toiduga või ilma. Kliinilistes

jagatuna. Duloksetiini kontsentratsioon plasmas näitab suurt individuaalset varieeruvust (vt lõik 5.2).

uuringutes on ohutuse seisukohalt hinnatud annuseid, mis on suuremad kui 60 mg üks kord ööpäevas. Maksimaalsed uuritud annused olid 120on mg ööpäevas, mida manustati kaheks võrdseks annuseks

Seega võib 60 mg suurusele annusele mitteallunud patsientidele toimida annuse suurendamine. Ravivastust tuleb hinnataRavimil2 kuu järel. Kui esialgne ravivastus on ebapiisav, on pärast seda ravitoime lisandumine ebatõenäoline.

Terapeutilist kasu peaks regulaarselt hindama (vähemalt iga kolme kuu tagant) (vt lõik 5.1).

Eakad:

Diabeetiline perifeerne neuropaatiline valu: Ainult vanuse põhjal ei ole annuse kohandamine vajalik. Siiski tuleb eakate ravimisel olla ettevaatlik.

Lapsed ja noorukid:

Lastel ja noorukitel kasutamise kogemus puudub (vt lõik 4.4)

Maksapuudulikkus:

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM’i ei tohi kasutada patsientidel, kellel esineb maksahaigus, mis võib põhjustada maksapuudulikkust (vt lõigud 4.3 ja 5.2).

Neerupuudulikkus:

Kerge või mõõduka neerufunktsiooni häire korral ( kreatiniini kliirens 30...80 ml/min ) ei ole annust vaja muuta. Raske neerukahjustusega (kreatiniini kliirens < 30 ml/min, vt lõik 4.3) patsientidel ei tohi DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM`i kasutada.

Ravi katkestamine:

Tuleks vältida järsku ärajätmist. DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM-ravi lõpetamisel tuleks annust järk-järgult vähendada ühe kuni kahenädalase perioodi jooksul, et vähendada ärajätunähtude riski (vt lõigud 4.4 ja 4.8). Kui annuse vähendamise ajal või peale ravi lõppu ilmnevad talumatuse sümptomid, siis võib eelnevalt välja kirjutatud annuse võtmist jätkata. Hiljem võib arst jätkata annuse vähendamist kuid see peab toimuma aeglasemas tempos.

4.3 Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM’i samaaegne kasutamine mitteselektiivsete, pöördumatu toimega monoamiini oksüdaasi inhibiitoritega (MAOI-tega) on vastunäidustatud (vt lõik 4.5).

Maksahaigus, mis põhjustab maksapuudulikkust (vt lõik 5.2)

lõppenud

 

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM’i ei tohi kasutada kombinatsioonis fluvoksamiini,

tsiprofloksatsiini ega enoksatsiiniga (st tugevate CYP1A2 inhibiitoritega), sest see kombinatsioon põhjustab duloksetiini kõrgemat kontsentratsiooni plasmas (vt lõik 4.5).

Raske neerukahjustus (kreatiniini kliirens <30 ml/min) (vt lõik 4.4).

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM`i ravi alustamine on vastunäidustatud kontrollimatu

hüpertensiooniga patsientidele, mis võib esile kutsuda potentsiaalse ohu hüpertensiivse kriisi tekkeks

(vt lõigud 4.4 ja 4.8).

 

 

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

 

on

müügiluba

Maania ja krambid

 

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM’i tuleb kasutada ettevaatlikult patsientidel, kellel on esinenud maania võiRavimilbipolaarne häire ja/või krambid.

Müdriaas

Duloksetiini kasutamisel on täheldatud müdriaasi, mistõttu tuleb olla ettevaatlik, kui duloksetiini määrata patsientidele, kellel esineb silmasisese rõhu tõus või kellel on risk ägeda kitsa nurga glaukoomi tekkeks.

Vererõhk ja südame löögisagedus

Mõnede patsientide puhul on vererõhu tõusu ja kliiniliselt olulist hüpertensiooni seostatud duloksetiiniga. Selle põhjuseks võib olla duloksetiini noradrenergiline efekt. Duloksetiini puhul on teatatud hüpertensiivse kriisi juhtudest, eriti nendel patsientidel, kellel on eelnevalt esinenud hüpertensioon. Seetõttu soovitatakse patsientidel, kellel on diagnoositud arteriaalne hüpertensioon ja/või mõni muu kardiovaskulaarne haigus, regulaarselt jälgida vererõhku, eriti esimese ravikuu jooksul. Duloksetiini tuleb ettevaatusega kasutada patsientidel, kelle seisund võib halveneda südame löögisageduse kiirenemise või vererõhu tõusu korral. Ettevaatlik peab olema ka juhul, kui duloksetiini kasutatakse koos ravimitega, mis võivad mõjutada selle metabolismi (vt lõik 4.5). Patsientidel, kellel esineb püsiv vererõhu tõus duloksetiini kasutamise ajal, tuleks kaaluda annuse vähendamist või ravi järk-järgulist lõpetamist (vt lõik 4.8). Kontrollimatu hüpertensiooniga patsientidel ei tohi duloksetiinravi alustada (vt lõik 4.3).

Neerufunktsiooni häire

Hemodialüüsil olevatel raskekujulise neerufunktsiooni häirega (kreatiniini kliirens < 30 ml/min) patsientidel esineb duloksetiini plasmakontsentratsiooni tõusu. Raske neerukahjustusega patsientide kohta vt lõik 4.3. Kerge või mõõduka neerufunktsiooni häirega patsientide kohta vt lõik 4.2.

Kasutamine koos antidepressantidega

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM’i kasutamine koos antidepressantidega (eriti pöörduva toimega MAO inhibiitoritega) ei ole soovitatav.

Naistepuna ürt

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM `i ja naistepuna (Hypericum perforatum) sisaldavate

taimsete preparaatide samaaegsel kasutamisel võib kõrvaltoimeid esineda sagedamini.

Depressioon, suitsidaalsed mõtted ja suitsidaalne käitumine

lõppenud

 

Kuigi DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM ei ole näidustatud depressiooni raviks, kasutatakse sama toimeainet (duloksetiini) ka antidepressiivse ravimina. Depressiooniga kaasneb suitsiidimõtete, enesekahjustuse ja suitsiidi (suitsidaalsete olukordade) suurenenud risk. See risk püsib kuni märgatava remissioonini. Kuna ravi esimeste nädalate jooksul ei pruugi kohe paranemist ilmneda, tuleb patsienti hoolikalt jälgida, kuni tekivad paranemise ilmingud. Kliinilises praktikas on tavaline, et suitsiidioht võib paranemise varajases staadiumis tõusta. Patsiendid, kellel esineb anamneesis suitsidaalseid olukordi või kes avaldavad enne ravi algust märkimisväärselt suitsiidimõtteid, on

seisund. Kui otsustatakse alustada ravi antidepressantidega,müügilubasoovitatakse vähehaaval DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM ravi lõpetada (vt lõik 4.2).

teatavasti enim ohustatud suitsiidimõtteist või suitsidaalsest käitumisest, mistõttu neid tuleb ravi ajal

hoolikalt jälgida. Psühhiaatriliste häirete korral läbi viidud antidepressantide platseebokontrollitud

kliiniliste uuringute meta-analüüs tõestas, et alla 25-aastastel patsientidel esines antidepressantide

puhul suurem suitsidaalse käitumise risk kui platseebo patsientidel.

Duloksetiini ravi ajal või vahetult pärast ravi katkestamist on teatatud suitsidaalsete mõtete ja

suitsidaalse käitumise juhtudest (vt lõik 4.8). Arstid peavad julgustama patsiente teavitama ükskõik

mis ajahetkel tekkinud rõhuva meeleolu mõtetest või tunnetest või depressiivsetest sümptomitest. Kui

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM ravi ajal tekib patsiendil ärevus või depressiivsed

sümptomid, tuleks otsida spetsialiseeritud meditsiinilist abi, kuna depressioon on tõsine meditsiiniline

Kasutamine lastel ja alla 18-aastastel noorukitel

Pediaatrilisel populatsioonil ei ole duloksetiiniga kliinilisi uuringuid läbi viidud. DULOXETINE

BOEHRINGER INGELHEIM `i ei tohi raviks kasutada lastel ja alla 18 aasta vanustel noorukitel.

Ravimil

on

Kliinilistes uuringutes täheldati antidepressantidega ravitud laste ja noorukite seas rohkem suitsidaalset käitumist (enesetapukatsed ja suitsidaalsed mõtted) ja vaenulikkust (domineerivalt agressiivsus, vastandav käitumine ja viha) kui platseeborühmas. Kui kliinilise vajaduse järgi tehakse siiski otsus ravida, peab patsienti suitsidaalsete sümptomite suhtes hoolikalt jälgima. Lisaks ei ole veel esitatud pikaajalisi ohutusandmeid selle kohta, mis puudutavad laste ja noorukite kasvamist, sugulist küpsemist ning kognitiivset ja käitumuslikku arengut.

Verejooks

Selektiivsete serotoniini tagasihaarde inhibiitorite (SSTI) ja serotoniini/noradrenaliini tagasihaarde inhibiitorite (SNTI) puhul on täheldatud veritsusehäireid nagu ekhümoosid, purpur ja gastrointestinaalne veritsus. Ettevaatlik tuleb olla patsientidega, kes kasutavad antikoagulante ja/või ravimeid, mis mõjutavad trombotsüütide funktsiooni ning patsientidega, kellel esineb oht verejooksule.

Hüponatreemia

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM`i kasutamisel on harva täheldatud hüponatreemiat, peamiselt eakatel. Eriti ettevaatlik peab olema suurenenud hüponatreemia riskiga patsientide puhul, nagu näiteks vanurite, tsirroosiga või dehüdreeritud patsientide või diureetikumidega ravitavate

patsientide puhul. Hüponatreemia võib olla põhjustatud antidiureetilise hormooni (ADH) liignõristuse sündroomist (SIADH).

Ravi katkestamine

Aeg-ajalt võib pärast ravi lõpetamist esineda ärajätunähtusid, eriti ravi järsul lõpetamisel (vt lõik 4.8). Ravi järsul lõpetamisel täheldati kliinilises uuringus kõrvaltoimeid umbes 45% DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM`iga ravitud patsientidest ja 23% platseebot saanud patsientidest. SSTI-tega ja SNTI-tega ilmnenud ärajätunähtude esinemise risk võib olla põhjustatud mitmetest faktoritest, sealhulgas ravi kestusest ja annuse suurusest ning annuse vähendamise tempost. Kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimed on toodud lõigus 4.8. Üldiselt on need kõrvaltoimed kerged kuni mõõdukad, kuid siiski mõnedel patsientidel võivad need kujuneda raskeks. Need kõrvaltoimed ilmnevad tavaliselt ravi lõpetamise paaril esimesel päeval, kuid väga harva on teatatud sellistest

(2-3 kuud või rohkem). Seetõttu soovitatakse ravi lõpetamisel duloksetiini annust järk-järgult vähendada mitte vähem kui kahe nädala jooksul, vastavalt patsiendi vajadustele (vt lõik 4.2).

sümptomitest, kui patsient on tahtmatult annuse vahele jätnud. Üldiselt on need sümptomid ise mööduvad ning tavaliselt taanduvad kahe nädala jooksul, kuigi mõnedellõppenudinimestel võivad kesta kauem

Akatiisia/psühhomotoorne rahutus

Duloksetiini kasutamist on seostatud akatiisia tekkega, mida iseloomustab subjektiivselt ebameeldiv või piinav rahutuse tunne ning pidev liikumisvajadus, millega kaasneb võimetus istuda või paigal seista. Seda võib kõige tõenäolisemalt esineda paari esimese ravinädala jooksul. Patsientidele, kellel esineb selliseid sümptomeid, võib annuse suurendamine olla kahjulik.

Duloksetiini sisaldavad ravimpreparaadidmüügiluba.

Duloksetiini kasutatakse erinevate kaubamärkide all mitmete näidustuste puhul (diabeetilise neuropaatilise valu, depressiooni episoodide aga ka stress - kusepidamatuse raviks). Rohkem kui ühe sellise ravimi samaaegset kasutamist tuleks vältida.

Hepatiit/suurenenud maksaensüümide aktiivsus

Duloksetiinravi ajal on täheldatud maksakahjustuste juhte, sealhulgas tõsist maksaensüümide aktiivsuse tõusu (>10 korda üle normi), hepatiiti ja ikterust (vt lõik 4.8). Enamik neist ilmnes esimeste ravikuude jooksul. Maksakahjustuse vorm oli domineerivalt hepatotsellulaarne. Duloksetiini tuleb ettevaatusega kasutada patsientidel, keda ravitakse teiste maksakahjustusega seotud ravimitega.

Sahharoos

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM gastroresistentsed kapslid sisaldavad sahharoosi.

Harvaesineva päriliku fruktoositalumatuse,on

glükoosi-galaktoosi imendumishäire või sahharoos-

isomaltaasi puudulikkusega patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada.

4.5 Koostoimed teisteRavimilravimitega ja muud koostoimed

KNS ravimid: Peale selles peatükis kirjeldatud juhtude ei ole duloksetiini ja teiste KNS-le toimivate ravimite koosmanustamisest tulenevaid ohte süstemaatiliselt hinnatud. Seega soovitatakse olla eriti tähelepanelik DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM`i manustamisel kombinatsioonis teiste tsentraalselt toimivate ravimite ja ainete, sh alkoholiga, ning sedatiivsete preparaatidega (nt bensodiasepiinid, morfinomimeetikumid, antipsühhootikumid, fenobarbitaal, sedatiivse toimega antihistamiinikumid).

Monoamiini oksüdaasi inhibiitorid (MAOI):serotoniinisündroomi ohu tõttu ei tohi DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM’i kasutada kombinatsioonis mitteselektiivsete, pöördumatu toimega monoamiini oksüdaasi inhibiitoritega (MAOI) ja mitte enne 14 päeva möödumist MAOI-ravist.

Lähtuvalt duloksetiini poolväärtusajast, peab pärast DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM ärajätmist mööduma vähemalt 5 päeva, enne kui alustada MAOI-ravi (vt lõik 4.3).

Selektiivsete pöörduva toimega MAOI-te, nt moklobemiidi puhul on serotoniinisündroomi oht väiksem. Sellegipoolest ei soovitata DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM`i kasutada koos selektiivsete pöörduva toimega MAOI-tega (vt lõik 4.4).

Serotoniinisündroom: Harvadel juhtudel on samaaegselt SSTI-sid (nt paroksetiin, fluoksetiin) ja serotoniinergilisi ravimeid kasutavatel patsientidel täheldatud serotoniinisündroomi. DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM`i manustamisel koos serotoniinergiliste antidepressantide, nt SSTI- tega, tritsükliliste antidepressantide, nt klomipramiini või amitriptüliiniga, naistepuna ürdiga (Hypericum perforatum), venlafaksiini või triptaanidega, tramadooli, petidiini ja trüptofaaniga soovitatakse olla eriti tähelepanelik.

Duloksetiini mõju teistele ravimitele.

CYP1A2 abil metaboliseeruvad ravimid: Duloksetiini samaaegne manustamine (60 mg kaks korda ööpäevas) ei mõjutanud oluliselt CYP1A2 substraadi teofülliinilõppenudfarmakokineetikat.

CYP2D6 abil metaboliseeruvad ravimid: Duloksetiin on mõõdukas CYP2D6 inhibiitor. Kui duloksetiini manustati kaks korda päevas 60 mg koos CYP2D6 substraadi desipramiini ühekordse annusega, siis suurenes desipramiini kontsentratsioonikõvera alune pindala kolmekordselt. Duloksetiini manustamine (40 mg kaks korda ööpäevas) samaaegselt tolterodiiniga (2 mg kaks korda ööpäevas) suurendab tolterodiini tasakaalukontsentratsiooni AUC-d 71 % võrra, kuid ei mõjuta tema aktiivset 5-hüdroksüül-metaboliidi farmakokineetikat, mistõttu annuse kohandamine ei ole vajalik. Kõrgendatud tähelepanu on eriti vajalik siis, kui DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM’i kasutatakse samaaegselt kitsa terapeutilise indeksiga (nagu flekainiid, propafenoon ja metoprolool) ja peamiselt CYP2D6 abil metaboliseeruvatemüügilubaravimitega (risperidoon, tritsüklilised antidepressandid [TTA`d] nagu nortriptüliin, amitriptüliin ja imipramiin).

Suukaudsed kontratseptiivid ja muud steroidid: in vitro uuringud on näidanud, et duloksetiin ei indutseeri CYP3A katalüütilist aktiivsust. Spetsiifilisi in vivo ravimkoostoime uuringuid ei ole läbi viidud.

Antikoagulandid ja antitrombolüütilised ained: Võimaliku veritsemise ohu tõttu, tuleb olla ettevaatlik duloksetiini kombineerimisel suukaudsete antikoagulantide või antitrombolüütiliste ainetega. Peale selle on duloksetiini koosmanustamisel varfariiniga teatatud INR tõusudest. Igatahes ei tekitanud duloksetiini ja varfariini koosmanustamine tasakaalukontsentratsiooni tingimustes (ühe osana farmakoloogilisest uuringust), algväärtusegaon võrreldes INR kliiniliselt olulist muutust, ega ka muutusi R- või S-varfariini farmakokineetikas.

Teiste ravimite mõjuRavimilduloksetiinile

Antatsiidid ja H2-antagonistid: DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM koosmanustamine alumiiniumit ja magneesiumit sisaldavate antatsiidide või famotidiiniga ei avaldanud olulist mõju duloksetiini 40 mg suukaudse annuse imendumise kiirusele või ulatusele.

CYP1A2 inhibiitorid: kuna CYP1A2 on seotud duloksetiini metabolismiga, põhjustab DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM samaaegne kasutamine tugevate CYP1A2 inhibiitoritega tõenäoliselt duloksetiini kõrgemaid kontsentratsioone. Fluvoksamiin (100 mg üks kord ööpäevas), CYP1A2 tugev inhibiitor, vähendas duloksetiini plasma kliirensit ligikaudu 77 % ja AUC suurenes 6 korda. Seetõttu ei tohi DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM’i manustada koos tugevate CYP1A2 inhibiitoritega nagu fluvoksamiin (vt lõik 4.3).

CYP1A2 indutseerijad: Populatsiooni farmakokineetiliste uuringute analüüsid on näidanud, et võrreldes mitte-suitsetajatega on suitsetajatel ligi 50 % madalamad duloksetiini plasmakonsentratsioonid.

4.6 Rasedus ja imetamine

Rasedus

Duloksetiini kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid. Loomkatsed on näidanud kahjulikku toimet reproduktiivsusele duloksetiini süsteemse ekspositsiooni (AUC) puhul, mis jäävad allapoole maksimaalsest kliinilisest ekspositsioonist (vt lõik 5.3).

Võimalik oht inimesele ei ole teada. Nii nagu teiste serotonergiliste ravimite puhul, võib ka duloksetiin põhjustada vastsündinul ärajätunähte, kui ema on ravimit kasutanud vähe aega enne sünnitust. DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM’i tohib raseduse ajal kasutada ainult sel juhul, kui loodetav kasu emale ületab võimaliku ohu lootele. Naistele tuleb öelda, et nad teavitaksid arsti, kui nad on rasestunud või kavatsevad rasestuda ravi ajal.

Rinnaga toitmine

lõppenud

 

Uuringu põhjal, kus osales 6 lakteerivat patsienti, kes oma lapsi ei imetanud, leiti, et duloksetiin eritub väga väheses koguses rinnapiima. Arvatav päevane imiku annus mg/kg kohta on 0,14 % ema annusest (vt lõik 5.2). Kuna duloksetiini ohutus imikutele ei ole teada, siis ei soovitata DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM`i imetamise ajal kasutada.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM`i kasutamisega võib kaasneda sedatsioon ja uimasus. Patsiente tuleb hoiatada, et kui neil tekib sedatsioon või uimasus, peaksid nad vältima potentsiaalselt ohtlikke tegevusi nagu autojuhtimist või masinate käsitsemist.

4.8 Kõrvaltoimed

Tabel 1 esitab kõrvaltoimed, mida registreeriti spontaansete teadete põhjal ja platseeboga kontrollitud kliinilistes uuringutes (kaasates kokku 6828 patsienti, 4199 duloksetiinravi ja 2629 platseebot saanud patsienti).

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM’iga ravitud diabeetilise neuropaatilise valuga

Esinemissagedused on esitatud järgmiselt: väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt

patsientide kõige sagedasemad kõrvaltoimed olid: iiveldus; peavalu, suukuivus, unisus ja pearinglus.

Tabel 1: Kõrvaltoimed

on

müügiluba

 

 

 

(≥1/1000 kuni <1/100), harv (≥ 1/10000 kuni <1/1000), väga harv (<1/10000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Väga sage

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Väga harv

Sagedus pole

 

 

 

 

 

teada

Uuringud

 

 

 

 

 

 

Kaalulangus

Kaalutõus

Vere

 

 

 

Ravimil

Kreatiin-

kolesterooli

 

 

 

 

fosfokinaasi

taseme tõus

 

 

 

 

tõus

 

 

 

Südame häired

 

 

 

 

 

 

Südame

Tahhükardia

 

 

.

 

pekslemine

Supra-

 

 

 

 

 

ventrikulaar-

 

 

 

 

 

ne arütmia,

 

 

 

 

 

peamiselt

 

 

 

 

 

kodade

 

 

 

 

 

fibrillatsioon

 

 

 

Väga sage

Sage

Aeg-ajalt

Harv

 

Väga harv

Sagedus pole

 

 

 

 

 

 

 

teada

Närvisüsteemi

häired

 

 

 

 

 

 

Peavalu

Treemor

 

 

Krambid1

 

 

Serotoniini-

(14,3%)

Paresteesia

Müokloonus

 

 

 

sündroom

Unisus(10,7%)

 

Närvilisus

 

 

 

Ekstrapürami

Uimasus

 

Tähelepanu-

 

 

 

daal-

(10,2 %)

 

häire

 

 

 

 

sümptomid

 

 

Letargia

 

 

 

Akatiisia

 

 

Düsgeuusia

 

 

 

Psühhomotoo

 

 

Düskineesia

 

 

 

rne rahutus

 

 

Rahutute

 

 

 

 

 

 

jalgade

 

 

 

 

 

 

 

sündroom

 

 

 

 

 

 

Halb une

 

 

 

 

 

 

kvaliteet

 

 

 

 

Silma kahjustused

 

 

 

 

 

 

 

 

Hägune

Müdriaas

Glaukoom

 

 

 

 

nägemine

Nägemishäired

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kõrva ja labürindi

kahjustused

 

 

 

 

 

 

 

Tinnitus 1

Peapööritus

 

lõppenud

 

 

 

Kõrvavalu

 

 

Respiratoorsed,

rindkere ja mediastiinumi häired

 

 

 

 

 

Haigutamine

Pitsitus kurgus

 

 

 

 

 

 

Epistaksis

 

 

 

 

Seedetrakti häired

 

 

 

 

 

 

Iiveldus

Kõhukinnisus

Gastroenteriit

Stomatiit

 

 

Gastrointesti

(24,3%)

Kõhulahtisus

Eruktatsioon

Halb suulõhn

 

naalne

Suukuivus

Oksendamine

Gastriit

Hematokeesia

 

verejooks

(12,8%)

Düspepsia

 

 

 

 

 

 

 

Kõhupuhitus

 

 

 

 

 

 

Neeru-ja kuseteede häired

 

müügiluba

 

 

 

 

 

Kusepeetus

Ebanormaal-

 

 

 

 

Düsuuria

ne uriini lõhn

 

 

 

 

Pakitsustunne

 

 

 

 

 

 

on

 

 

 

 

 

 

 

urineerimisel

 

 

 

 

 

 

Nüktuuria

 

 

 

 

 

 

Polüuuria

 

 

 

 

 

 

Uriinijoa

 

 

 

 

 

 

nõrkus

 

 

 

 

 

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

 

 

 

 

 

 

 

Suurenenud

Öine

 

 

 

 

Angioneuroo

 

higistamine

higistamine

 

 

 

tiline ödeem

 

Ravimil

Urtikaaria

 

 

 

Stevensi-

 

Lööve

 

 

 

 

 

Dermatiit

 

 

 

Johnson`i

 

 

Külm higi

 

 

 

sündroom

 

 

Valgustundlik-

 

 

 

 

 

 

kus

 

 

 

 

 

 

 

Suurenenud

 

 

 

 

 

 

kalduvus

 

 

 

 

 

 

verevalumite

 

 

 

 

 

 

tekkele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väga sage

Sage

Aeg-ajalt

Harv

 

Väga harv

Sagedus pole

 

 

 

 

 

 

 

teada

Lihas-skeleti ja

sidekoe kahjustused

 

 

 

 

 

 

 

Lihas-skeleti

Lihaste kramp

Mälumislihas-

 

 

 

valu

 

 

te spasm

 

 

 

 

Lihasjäikus

 

 

 

 

 

 

 

Lihasspasm

 

 

 

 

 

 

Endokriinsüsteemi

haired

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hüpotüreoos

 

 

Ainevahetus- ja

toitumishäired

 

 

 

 

 

 

 

Vähenenud

Hüperglü-

Veetustumine

 

ADH

 

söögiisu

keemia

 

Hüponatree-

 

liignõristuse

 

 

(peamiselt

mia

 

 

sündroom -

 

 

täheldatud

 

 

 

SIADH

 

 

diabeedihaige-

 

 

 

 

 

 

tel patsientidel

 

 

 

 

Infektsioonid ja

infestatsioonid

 

 

 

 

 

 

 

 

Larüngiit

 

 

 

 

Vaskulaased haired

 

 

 

 

 

 

 

Õhetamine

Vererõhu tõus

 

lõppenud

Hüperten-

 

 

Perifeerne

 

sioon

 

 

külmatunne

 

Hüpertensiiv

 

 

Ortostaatiline

 

ne kriis

 

 

hüpotensioon2

 

 

 

 

 

 

Minestus2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üldised haired ja manustamiskoha reaktsioonid

 

 

 

 

 

Väsimus

Ebanormaalne

 

 

 

Valu rinnus

 

Kõhuvalu

enesetunne

 

 

 

 

 

 

Külmatunne

 

 

 

 

 

 

Janu

 

 

 

 

 

 

 

Külmavärinad

 

 

 

 

 

 

Halb

müügiluba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enesetunne

 

 

 

 

 

 

Kuumatunne

 

 

 

 

 

 

Kõnnaku

 

 

 

 

 

 

on

 

 

 

 

 

 

 

häired

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immuunsüsteemi

haired

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ülitundlikkus

 

 

 

 

 

 

Anafülaktili-

 

 

 

 

 

 

ne reaktsioon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksa- ja sapiteede haired

 

 

 

 

 

 

 

Ravimil

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksaensüümi

 

 

 

Kollatõbi

 

 

de (ALAT,

 

 

 

Maksapuudu-

 

 

ASAT,

 

 

 

 

likkus

 

 

alkaliinfosfa-

 

 

 

 

 

 

taas)

 

 

 

 

 

 

 

aktiivsuse tõus

 

 

 

 

 

 

Hepatiit3

 

 

 

 

 

 

Äge

 

 

 

 

 

 

 

maksakahjus-

 

 

 

 

 

 

tus

 

 

 

 

 

Väga sage

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Väga harv

Sagedus pole

 

 

 

 

 

teada

Reproduktiivse

süsteemi ja rinnanäärme häired

 

 

 

 

Erektsiooni

Ejakulatsiooni

Menopausaal-

 

 

 

häire

häired

sed

 

 

 

 

Hilinenud

sümptomid

 

 

 

 

ejakulatsioon

 

 

 

 

 

Seksuaalsed

 

 

 

 

 

haired

 

 

 

 

 

Günekoloogili

 

 

 

 

 

ne verejooks

 

 

 

Psühhiaatrilised

haired

 

 

 

 

 

Unetus

Magamishäire

Maania

 

Suitsiidimõtt

 

Ärritus

d

Hallutsi-

 

ed5

 

Libiido langus

Bruksism

natsioonid

 

Suitsidaalne

 

Ärevus

Orienteerumis-

Vaenulikkus ja

 

käitumine5

 

Ebanormaalne

häired

viha4

 

 

 

orgasm

Apaatia

 

 

 

 

Ebanormaalse

 

 

 

 

 

d unenäod

 

 

 

 

1Pärast ravi lõpetamist on teatatud ka krampide ja tinnituse juhtudest.

2Ortostaatilise hüpotensiooni ja minestuse juhtudest on põhiliselt teatatud ravi alguses.

3Vt lõik 4.4

lõppenud

4Vaenulikkuse ja viha esinemise juhtudestmüügilubaon teatatud kohe ravi alguses või pärast ravi lõpetamist. kuid siiski mõnedel patsientidel võivad need olla rasked ja/või kesta kauem. Seetõttu soovitatakse ravi

5 Suitsiidimõtete ja suitsidaalse käitumise juhtudest on teatatud duloksetiinravi ajal või kohe peale duloksetiinravi lõpetamist (vt lõik 4.4)

Duloksetiinravi lõpetamisel (eriti järsul) esineb tavaliselt ärajätunähtusid. Pearinglus, tundehäired (sealhulgas paresteesia), unehäired (sealhulgas unetus ja ärevad unenäod), erutus või ärevus, iiveldus ja/või oksendamine, treemor, peavalu, ärrituvus, kõhulahtisus, liighigistus ja peapööritus on kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimed.

Üldiselt SSTI-de ja SNTI-de puhul on need kõrvaltoimed kerged kuni mõõdukad ja ise mööduvad, lõpetamisel järk-järgult duloksetiini onannust vähendada (vt lõigud 4.2 ja 4.4).

Duloksetiini kolme kliiniliseRavimiluuringu 12 nädalat kestnud akuutses faasis ilmnesid duloksetiinravi saavatel, diabeetilise neuropaatilise valuga patsientidel väikesed kuid statistiliselt olulised tühja kõhu puhused veresuhkru kõrgenemised. HbA1c näitajad olid nii duloksetiini kui ka platseebot saanud patsientidel stabiilsed. Nende uuringute jätku-faasis, mis kestis kuni 52 nädalat, esines HbA1c taseme tõusu nii duloksetiini kui ka rutiinse raviga gruppides, kuid keskmine tõus oli 0,3 % suurem duloksetiiniga ravitud patsientide grupis. Duloksetiiniga ravitud patsientidel esines ka vähest tühja kõhu puhust veresuhkru kõrgenemist ja üldkolesterooli tõusu, samal ajal kui laboratoorsed testid näitasid vähest langust rutiinset ravi saanud patsientide grupis.

Kuni 13 nädalat kestnud kliiniliste uuringute käigus tehti 528-le duloksetiinravi ja 205 platseebot saanud diabeetilise neuropaatilise valuga patsiendile EKG. Südame löögisageduse järgi korrigeeritud QT - intervallil ei olnud erinevust duloksetiini ja platseebot saanud patsientide võrdluses.QT, PR, QRS või QTcB intervallide osas ei täheldatud mingit kliiniliselt olulist erinevust platseebot ja duloksetiini saanud patsientide vahel.

4.9Üleannustamine

On teatatud üleannustamise juhtudest, kasutamisel kas üksinda või kombinatsioonis teiste ravimitega, kus duloksetiini annus oli 5400 mg. Mõned teated on letaalsetest juhtudest, peamiselt on tegemist olnud teiste ravimitega segatud üleannustega, kuid ka ainult duloksetiiniga ligikaudu 1000 mg annuse

puhul. Üleannustamise tunnused ja sümptomid (kas ainult duloksetiini või koos teiste ravimitega) on unisus, kooma, serotoniinisündroom, krambid, oksendamine ja tahhükardia.

Duloksetiinile ei ole teada spetsiifilist antidooti, kuid kui järgneb serotoniinisündroom, tuleb alustada vastavat ravi (nagu nt küproheptadiini abil ja/või temperatuuri kontrolliga). Tuleb vabastada hingamisteed. Näidustatud on südame ja eluliste näitajate jälgimine koos vajalike sümptomaatiliste ja toetavate meetmetega. Näidustatud on maoloputus, kui seda teha varakult pärast sissevõtmist või sümptomaatilistele patsientidele. Aktiivsöest on kasu imendumise piiramiseks. Duloksetiini jaotusmaht on suur, mistõttu forsseeritud diureesist, hemoperfusioonist ja vahetusperfusioonist ei ole tõenäoliselt abi.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: Teised antidepressandid. ATC kood:lõppenudN06AX21.

Duloksetiin on kombineeritud serotoniini (5-HT) ja noradrenaliini (NA) tagasihaarde inhibiitor. Nõrgalt inhibeerib ta dopamiini tagasihaaret, ilma olulise afiinsuseta histamiinergiliste, dopamiinergiliste, koliinergiliste ja adrenergiliste retseptorite suhtes. Duloksetiin suurendab loomadel annusest sõltuvalt serotoniini ja noradrenaliini ekstratsellulaarset taset erinevates aju piirkondades.

Duloksetiin normaliseeris valuläve mitmetesmüügilubaneuropaatilise ja põletikulise valu prekliinilistes

mudelites ja vähendas reaktsiooni valule püsiva valu mudelis. Duloksetiini valu pärssiv toime tuleneb usutavasti valu pärssivate alanevate juhteteede stimuleerimisest kesknärvisüsteemis.

Duloksetiini efektiivsust diabeetilise neuropaatilise valu ravimina uuriti kahes randomiseeritud, 12- nädalases, topelt-pimedas, platseeboga kontrollitud, fikseeritud annusega kliinilises uuringus , milles osalesid täiskasvanud (vanuses 22- 88 aastat), kes olid kannatanud diabeetilise neuropaatilise valu all vähemalt 6 kuud. Patsiendid, kes vastasid depressiooni diagnostilistele kriteeriumidele, arvati nendest uuringutest välja. Esmane tulemusnäitaja oli 24-tunnine keskmine valu nädalas, mille jaoks andmed koguti patsientide poolt igapäevaselt täidetud päeviku alusel 11-punktilisel Likert’i skaalal.

Mõlemas uuringus, kus manustati duloksetiinion 60 mg üks kord ööpäevas ja 60 mg kaks korda päevas,

vähendas ravim platseeboga võrreldes oluliselt valu. Mõnede patsientide puhul oli toime märgatav

esimesel ravinädalal. Kahe aktiivse ravigrupi vahel ei täheldatud olulist keskmise paranemise erinevust. Vähemalt 30Ravimil% valu vähenemine registreeriti umbes 65 %-l duloksetiini ravi saanud patsientidest võrreldes 40 % platseebot saanud patsientidel. Vastavad arvud vähemalt 50 % valu

vähenemise puhul olid vastavalt 50 % ja 26 %. Kliinilise ravivastuse määra ( 50 %-line või suurem valu leevendamine) analüüsiti selle järgi, kas patsient koges ravi jooksul unisust. Nende patsientide seas, kellel ei ilmnenud unisust, täheldati kliinilist ravivastust 47 %-l duloksetiini saanud patsientidest ja 27 %-l platseebot saanud patsientidest. Kliinilise ravivastuse määrad duloksetiini saanud patsientidel, kel ilmnes unisust, oli 60 % ja platseebot saanud patsientidel oli see 30 %. Patsiendid, kes 60 ravipäeva järel ei täheldanud 30 % suurust valu vähenemist, ei oleks tõenäolislt seda ka edasise ravi jätkumise järel saavutanud.

Avatud pikaajalises uuringus püsis valu vähenemine patsientidel, kes reageerisid esialgsele 8-nädalasele ravile DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM’iga annuses 60 mg üks kord päevas, järgneva 6 kuu jooksul, mida mõõdeti muutuse järgi valuküsimustiku (Brief Pain Inventory, BPI) 24-tunni keskmise valu skaalal.

5.2 Farmakokineetilised omadused

Duloksetiini manustatakse üksik-enantiomeerina. Duloksetiini metaboliseeritakse oksüdatiivse ensüümi poolt (CYP1A2 ja polümorfne CYP2D6), järgneb konjugatsioon. Duloksetiini

farmakokineetikas esinevad märkimisväärsed isikutevahelised erinevused (üldjoones 50...60 %), sõltudes soost, east, suitsetamisharjumusest ja CYP2D6 metaboliseerimistasemest.

Duloksetiin imendub pärast suukaudset manustamist hästi, Cmax saabub 6 tundi pärast annustamist. Duloksetiini absoluutne suukaudne biosaadavus jääb vahemikku 32 %...80 % (keskmiselt 50 %; N=8 isikut). Toit pikendab maksimaalse kontsentratsiooni saabumise aega 6 tunnilt 10-le ja vähendab marginaalselt imendunud kogust (ligikaudu 11 %).

Duloksetiin seostub ligikaudu 96 % ulatuses inimese plasmavalkudega. Duloksetiin seostub nii albumiini kui ka happelise alfa-1-happe glükoproteiiniga. Valgusiduvus ei ole mõjutatav neeru- ega maksafunktsiooni häire poolt.

hüdroksü,6-metoksüduloksetiinsulfaadi teket. Toetudes in vitro uuringutele, on duloksetiini ringlevad metaboliidid farmakoloogiliselt inaktiivsed. Duloksetiini farmakokineetikat aeglastel

Duloksetiini metaboliseeritakse ulatuslikult ning metaboliidid eritatakse eelkõige uriiniga. Mõlemad, CYP2D6 ja CYP1A2, katalüüsivad kahe peamise metaboliidi, 4lõppenud-hüdroksüduloksetiinglükoroniidi ja 5-

metaboliseerijatel arvestades CYP2D6, ei ole eraldi uuritud. Piiratud andmed viitavad duloksetiini kõrgemale plasma tasemele nendel patsientidel.

Duloksetiini eliminatsiooni poolväärtusaeg pärast suukaudset manustamist jääb vahemikku 8...17 tundi (keskmiselt 12 tundi). Pärast intravenoosset annustamist jääb duloksetiini plasmakliirens

Eripopulatsioonid:

vahemikku 22 l/h...46 l/h (keskmiselt 36 l/h). Pärast suukaudset annustamist jääb duloksetiini plasmakliirens vahemikku 33...261 l/h (keskmiseltmüügiluba101 l/h).

Sugu: Meeste ja naiste vahel on tuvastatud farmakokineetilised erinevused (naistel on plasmakliirens

ligikaudu 50 % väikesem). Kuna kliirensi määr meestel ja naistel osaliselt kattub, siis soopõhised farmakokineetilised erinevused ei õigusta annuse vähendamist naistel.

Vanus: nooremate ja eakamate naiste (≥65 aastat) vahel on leitud farmakokineetilisi erinevusi

(eakamatel on AUC kõrgem 25 % ning poolväärtusaeg 25 % pikem), kuid need erinevused ei ole nii

ulatuslikud, et annuseid muuta. Üldine soovitus on eakaid ravida ettevaatusega(vt lõik 4.2 ja 4.4).

Neerufunktsiooni häire: võrreldes tervete isikutega, esinesid dialüüsi saavatel neeruhaiguse

lõppstaadiumis (NHLS) patsientidel kaks korda kõrgemad duloksetiini Cmax ja AUC väärtused.

Duloksetiini ja tema metaboliitide farmakokineetikat ei ole uuritud kerge või mõõduka

Imetavad emad: DuloksetiiniRavimilolemust uuriti 6 imetaval emal, kes olid vähemalt 12 nädalat tagasi

neerupuudulikkuse korral.

on

Maksafunktsiooni häire: mõõdukas maksahaigus (Child Pugh klass B) mõjutas duloksetiini farmakokineetikat. Võrreldes tervete isikutega, oli mõõduka maksahaigusega patsientide duloksetiini plasmakliirens 79 % madalam, lõplik poolväärtusaeg 2,3 korda pikem ja AUC 3,7 korda suurem. Duloksetiini ja tema metaboliitide farmakokineetikat ei ole uuritud kerge või raske maksapuudulikkuse korral.

sünnitanud. Duloksetiin on rinnapiimas avastatav ja püsikontsentratsioon rinnapiimas on umbes üks neljandik võrreldes plasmatasemega. Duloksetiini kogus rinnapiimas on ligikaudu 7 µg/ööpäevas 40 mg kaks korda ööpäevase manustamise puhul. Imetamine ei mõjutanud duloksetiini farmakokineetikat.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Rottidel läbi viidud standardsete testide seerias puudus duloksetiinil genotoksiline toime, samuti ei olnud ta kartsinogeenne. Siiski tuvastati kartsinogeensuse uuringus roti maksas mitme tuumaga rakke, kusjuures muid histopatoloogilisi muutusi ei avastatud. Selle tekkemehhanism ja kliiniline tähendus ei ole teada. Emashiirtel, kes said duloksetiini 2 aasta jooksul, tõusis hepatotsellulaarsete adenoomide ja

kartsinoomide esinemissagedus, mida täheldati ainult suurte annuste (144 mg/kg/ööpäevas) korral, kuid see tulenes arvatavasti maksa mikrosomaalse ensüümi induktsioonist. Hiirtelt saadud andmete tähendus inimesele ei ole teada. Emasrottidel, kellele manustati duloksetiini (45 mg/kg/ööpäevas) enne paaritumisperioodi ja selle ajal ning tiinuse varajasel perioodil, täheldati toidutarbimise ja kehakaalu vähenemist, östraaltsükli katkemist, elussündide indeksi ja järglaste elulemuse langust ning järglaste kasvupeetust, kusjuures süsteemselt ringleva aine tase ei olnud hinnanguliselt suurem kui maksimaalne kliiniline AUC/maksimaalse terapeutilise annuse korral. Küülikutega läbi viidud embrüotoksilisuse uuringus täheldati maksimaalsest kliinilisest tasemest madalama süsteemselt ringleva aine taseme korral kardiovaskulaarsete ja skeleti väärarendite suurenenud esinemissagedust. Ühes teises uuringus, milles testiti duloksetiini suuremat annust ühe teise soola näol, ei tuvastatud mingeid väärarendeid. Rottidega teostatud prenataalse/postnataalse toksilisuse uuringutes kutsus duloksetiin järglastel esile ebasoodsaid toimeid käitumisele, kusjuures tsirkuleeriva aine tase jäi allapoole maksimaalset kliinilist ekspositsiooni (AUC-d).

6.

FARMATSEUTILISED ANDMED

lõppenud

 

6.1

Abiainete loetelu

 

 

 

Kapsli sisu:

 

 

 

Hüpromelloos

 

 

 

Hüpromelloosi atsetaatsuktsinaat

 

müügiluba

 

Sahharoos

 

 

 

 

 

Suhkrusfäärid

 

 

 

Talk

 

 

 

 

Titaandioksiid (E171)

 

 

 

Trietüültsitraat.

 

 

 

Kapsli kate:

 

 

 

60 mg: želatiin

 

 

 

Naatriumlaurüülsulfaat

 

 

 

titaandioksiid (E171)

 

 

 

indigokarmiin (E132)

on

 

 

kollane raudoksiid (E172)

 

 

 

 

 

farmatseutiline valge toiduvärv

 

 

 

 

Ravimil

 

 

 

Farmatseutiline valge toiduvärv sisaldab:

 

 

Titaandioksiid (E171) propüleenglükooli šellakit

povidoon

6.2Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4Säilitamise eritingimused

Niiskuse eest kaitsmiseks hoida originaalpakendis. Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

EU/1/08/471/0111/08/471/001-012
8. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)
7. MÜÜGILOA HOIDJA
Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Str. 173 D-55216lõppenudIngelheim am Rhein, Saksamaa.
6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu
Polüvinüülkloriidist (PVC), polüetüleenist (PE) ja polüklorotrifluoretüleenist (PCTFE) blisterribad, mis on suletud alumiiniumfooliumist kattega.
DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM 60 mg on saadaval 28 ja 98 kapsliga pakendites. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
6.6 Erihoiatused ravimi hävitamiseks
Erinõuded puuduvad.

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOAmüügiluba UUENDAMISE KUUPÄEV

Ravimil

on

 

lõppenud

A.TOOTMISLOA HOIDJA, KES müügilubaVASTUTAB RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST

B. MÜÜGILOA TINGIMUSED

Ravimil

on

 

A TOOTMISLOA HOIDJA, KES VASTUTAB RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST

Ravimipartii vabastamise eest vastutava tootja nimi ja aadress

Lilly S.A.

Avda. de la Industria No 30 28108 Alcobendas Madriid

Hispaania

B MÜÜGILOA TINGIMUSED

MÜÜGILOA HOIDJALE ESITATUD HANKE- JA KASUTUSTINGIMUSED JA - PIIRANGUD

Retseptiravim

TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD, MIS PUUDUTAVAD RAVIMI OHUTUT JA TÕHUSAT KASUTAMIST

Ei ole kohaldatav.

MUUD TINGIMUSED

Ravimiohutuse süsteem

müügiluba

 

Vastavalt kirjeldatule, esitatud müügiloa taotluse Moodulis 1.8.1 väljaandes 5.2, aprill 2009, peab Müügiloa hoidja tagama, et ravimiohutuse süsteem funktsioneerib enne ravimi turustamist ning selle ajal.

Riski juhtimise plaan

Vastavalt kokkuleppele, Riskijuhtimise plaani revisjonis 0, kuupäevaga 24. aprill 2008, mis oli esitatud müügiloa moodulis 1.8.2, teostab müügiloa hoidja uuringud ning muud ravimi ohutusealased

tegevused, mis on välja toodud Ravimiohutuse plaanis, ning kõik järgnevad Riskijuhtimise plaani ja

CHMP kokkulepitud ajakohastused.

on

 

Vastavalt CHMP Riskijuhtimise süsteemi humaanravimite kasutamise juhendile, peab uuendatud

Kui saabub uus informatsioon, mis võib mõjutada kehtivat Ohutusspetsifikatsiooni, Ravimiohutuse plaani või riski vähendamise tegureid.

Kui 60 päeva jooksul ilmneb oluline (ravimiohutus või riski vähendamine) tähis.

EMEA palvel.

Ravimil

(POA).

 

POA-d:

Kui ei ole teisiti kokku lepitud, vastab Duloxetine Boehringer Ingelheim`i POA tsükkel samaaegselt turustatavale tootele Ariclaim`ile.

A.

Ravimil

on

 

lõppenud PAKENDImüügilubaMÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND 30 MG GASTRORESISTENTSED KÕVAKAPSLID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM 30 mg, gastroresistentsed kõvakapslid Duloksetiin

 

 

 

 

 

 

2.

TOIMEAINE(TE) SISALDUS

 

lõppenud

 

 

 

Iga kapsel sisaldab 30 mg duloksetiini (vesinikkloriidina)

 

 

 

 

 

 

 

3.

ABIAINED

 

 

 

Sisaldab sahharoosi

müügiluba

 

 

Lisainformatsiooni saamiseks lugege pakendi infolehte.

 

 

 

 

 

 

4.

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

 

 

7 gastroresistentset kõvakapslit

 

 

 

28 gastroresistentset kõvakapslit

 

 

 

 

98 gastroresistentset kõvakapslit

 

 

 

 

 

 

 

5.

MANUSTAMISVIIS JA -TEE

 

 

 

Suukaudseks kasutamiseks.

 

 

 

Enne ravimi kasutamist lugege pakendion

infolehte.

 

6. ERIHOIATUS,

RavimilET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis. Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Str. 173 D-55216 Ingelheim am Rhein, Saksamaa.

 

 

 

 

 

12.

MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

lõppenud

 

EU/1/08/471/003

 

 

 

EU/1/08/471/004

 

 

 

EU/1/08/471/005

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

PARTII NUMBER

 

 

 

Partii nr:

 

müügiluba

 

 

 

 

 

 

 

14.

RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

 

Retseptiravim.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

KASUTUSJUHEND

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

on

 

 

INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM 30 mg

 

 

Ravimil

 

 

 

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

30 mg gastroresistentsed kõvakapslid

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM 30 mg gastroresistentsed kõvakapslid Duloksetiin

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Boehringer Ingelheim

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

Ravimil

on

 

müügiluba

lõppenud

 

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP 60 MG GASTRORESISTENTSETELE KÕVAKAPSLITELE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM 60 mg, gastroresistentsed kõvakapslid Duloksetiin

 

 

 

 

 

 

 

2.

TOIMEAINE(TE) SISALDUS

 

lõppenud

 

 

 

Iga kapsel sisaldab 60 mg duloksetiini vesinikkloriidina

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ABIAINED

 

 

 

 

Sisaldab sahharoosi

 

 

 

 

Lisainformatsiooni saamiseks lugege pakendi infolehte.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

müügiluba

 

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

 

 

28 gastroresistentset kõvakapslit

 

 

 

 

98 gastroresistentset kõvakapslit

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

MANUSTAMISVIIS JA -TEE

 

 

 

Suukaudseks kasutamiseks.

on

 

 

 

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

 

 

 

 

 

 

 

6.

Ravimil

 

 

 

ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

 

 

KÄTTESAAMATUS KOHAS

 

 

 

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

 

7.

TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

 

 

 

 

 

 

8.

KÕLBLIKKUSAEG

 

 

 

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis. Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Str. 173 D-55216 Ingelheim am Rhein, Saksamaa.

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/08/471/011

 

 

 

EU/1/08/471/012

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

PARTII NUMBER

 

 

lõppenud

 

 

 

Partii nr:

 

 

 

 

 

 

14.

RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

 

Retseptiravim.

 

müügiluba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

KASUTUSJUHEND

 

 

 

 

 

16.

INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM 60 mg

 

 

Ravimil

on

 

 

 

 

 

 

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

60 mg gastroresistentsed kõvakapslid

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM 60 mg gastroresistentsed kõvakapslid Duloksetiin

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Boehringer Ingelheim

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

Ravimil

on

 

müügiluba

lõppenud

 

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu