Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Duloxetine Zentiva (duloxetine) – Pakendi infoleht - N06AX21

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusDuloxetine Zentiva
ATC koodN06AX21
Toimeaineduloxetine
TootjaZentiva, k.s.

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Duloxetine Zentiva 30 mg gastroresistentsed kõvakapslid

Duloxetine Zentiva 60 mg gastroresistentsed kõvakapslid

Duloksetiin (Duloxetinum)

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Duloxetine Zentiva ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Duloxetine Zentiva võtmist

3.Kuidas Duloxetine Zentiva’t võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5 Kuidas Duloxetine Zentiva’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Duloxetine Zentiva ja milleks seda kasutatakse

Duloxetine Zentiva sisaldab toimeainena duloksetiini. Duloxetine Zentiva tõstab serotoniini ja noradrenaliini tasemeid närvissüsteemis.

Duloxetine Zentiva’ga ravitakse täiskasvanutel:

depressiooni;

generaliseerunud ärevushäiret (krooniline ärevuse või närvilisuse tunne);

diabeetiliseks neuropaatiliseks valuks nimetatavat seisundit (kirjeldatakse tihti põletavana, torkavana, nõelavana, valulikuna või elektrišoki sarnasena). Kahjustatud piirkonnas võib esineda tundlikkuse häireid. Puudutus, soojus, jahe või surve võivad põhjustada valu.

Duloxetine Zentiva toime hakkab enamusel depressiooni ja ärevusega inimestel avalduma 2 nädala jooksul pärast ravi alustamist, kuid võib kuluda 2...4 nädalat, enne kui te hakkate end paremini tundma. Teavitage arsti, kui te selle aja möödudes ei tunne end paremini. Teie arst võib depressiooni või ärevuse tagasituleku vältimiseks jätkata teie ravi Duloxetine Zentiva’ga, kui te ennast juba paremini tunnete.

Diabeetilise neuropaatiaga patsientidel võib kuluda mitu nädalat, enne kui nad hakkavad end paremini tundma. Kui te pärast 2 kuud ei tunne end paremini, pidage palun nõu oma arstiga.

2. Mida on vaja teada enne Duloxetine Zentiva võtmist

Ärge võtke Duloxetine Zentiva’t:

-kui olete duloksetiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

-kui te põete maksahaigust;

-kui te põete rasket neeruhaigust;

-kui te kasutate või olete viimase 14 päeva jooksul kasutanud teist depressioonivastast ravimit – monoamiini oksüdaasi inhibiitorit (MAOI; vt „Muud ravimid ja Duloxetine Zentiva”).

-kui te kasutate fluvoksamiini, mida tavaliselt kasutatakse depressiooni raviks, tsiprofloksatsiini või enoksatsiini, mida kasutatakse teatud põletike raviks.

Kui teil on kõrge vererõhk või südamehaigus, rääkige sellest oma arstiga. Teie arst ütleb teile, kas tohite Duloxetine Zentiva’t võtta või mitte.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Järgnevalt on toodud põhjused, miks Duloxetine Zentiva teile ei sobi. Rääkige enne Duloxetine Zentiva võtmist oma arstiga, kui:

te võtate ravimeid depressiooni raviks (vt lõik „Muud ravimid ja Duloxetine Zentiva“);

te võtate taimset ravimit naistepuna ürti (Hypericum perforatum);

teil on neeruhaigus;

teil on varem olnud krambihooge;

teil on varem olnud maniat;

teil on bipolaarne häire;

teil on silmahaigus, näiteks teatud tüüpi glaukoom (silmasisese rõhu tõus);

teil on varem olnud veritsushäireid (soodumus nahaaluste verevalumite tekkeks);

on oht, et teie vere naatriumisisaldus on madal (nt kui te võtate diureetikume, eriti, kui te olete eakas);

teid ravitakse hetkel mingi muu ravimiga, mis võib tekitada maksakahjustusi;

te kasutate teisi duloksetiini sisaldavaid ravimeid (vt „Muud ravimid ja Duloxetine Zentiva“).

Duloxetine Zentiva võib põhjustada rahutust või võimatust istuda või paigal seista. Kui teiega nii juhtub, peaksite sellest arstile rääkima.

Enesetapumõtted ja depressiooni süvenemine või ärevushäire

Kui te olete depressioonis ja/või teil on ärevushäire, võib teil mõnikord olla enesekahjustamise- ja enesetapumõtteid. See võib olla põhjustatud ravi alustamisest antidepressantidega, sest nende ravimite toime saabub aeglaselt, tavaliselt 2 nädalaga, mõnikord ka hiljem.

Selliste mõtete teke on tõenäolisem järgmistel juhtudel:

Teil on hiljuti olnud enesekahjustamise- või enesetapumõtteid

Te olete noor täiskasvanu. Kliinilistest uuringutest on teada, et antidepressantidega ravitavatel alla 25-aastastel psühhiaatrilise seisundiga täiskasvanutel esineb suurenenud enesekahjustusliku käitumise oht.

Kui teil on mingil ajahetkel enesekahjustamise- ja enesetapumõtteid, võtke ühendust oma arstiga või minge kohe haiglasse.

Te võite saada ka abi sellest, kui räägite oma depressioonist või ärevushäirest lähedasele sugulasele või sõbrale ning palute tal lugeda käesolevat infolehte. Te võite küsida temalt ka arvamust selle kohta, kas tema arvates on teie depressioon või ärevushäire halvenenud, või kas see isik tunneb muret teie käitumises toimunud muutuste üle.

Lapsed ja noorukid vanuses kuni 18 aastat

Duloxetine Zentiva’t ei tohi kasutada laste ja alla 18 aasta vanuste noorkukite raviks. Te peate teadma, et patsient vanuses kui 18 aastat kasutab selle rühma ravimeid, siis on suurem risk kõrvaltoimete tekkeks, nt enesetapukatse, suitsidaalsed mõtted ja vaenulikkus (domineerivalt agressioon, vastupidine käitumine ja viha). Sellele vaatamata võib arst määrata Duloxetine Zentiva’t patsientidele vanuses kuni 18 aastat, kui ta arvab, et see on patsiendi huvides. Kui teie arst on määranud Duloxetine Zentiva’t patsiendile vanuses kuni 18 aastat ning te soovite selle üle arutleda, siis pöörduge uuesti oma arsti vastuvõtule. Te peate teavitama arsti koheselt, kui Duloxetine Zentiva’t kasutaval alla patsiendil vanuses kuni 18 aastat tekivad või süvenevad kõrvaltoimed, mida eespool on kirjeldatud. Puudub ohutusteave pikaajalise mõju kohta laste ja noorukite kasvule, küpsemisele ning tunnetuslikule ja käitumuslikule arengule.

Muud ravimid ja Duloxetine Zentiva

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Duloxetine Zentiva põhilist toimeainet, duloksetiini, kasutatakse ka teistes ravimpreparaatides mitmete seisundite raviks: diabeetiline neuropaatiline valu, depressiooniepisoodid, ärevus ja stress-kusepidamatus. Rohkem kui ühe sellise ravimi samaaegset kasutamist peab vältima. Küsige oma arstilt, kas te võtate juba teisi ravimeid, mis sisaldavad duloksetiini.

Teie arst otsustab, kas te tohite Duloxetine Zentiva’t võtta koos teiste ravimitega. Ärge alustage ega lõpetage ühegi ravimi, ka ilma retseptita müüdavate ravimite ning taimsete preparaatide kasutamist ilma eelnevalt arstiga nõu pidamata.

Te peate informeerima oma arsti, kui kasutate mõnda järgnevalt loetletud ravimit:

Monoamiini oksüdaasi inhibiitorid (MAOI-d). Te ei tohi võtta Duloxetine Zentiva’t, kui te võtate, või olete äsja võtnud (viimase 14 päeva vältel) teist depressioonivastast ravimit, mis on monoamiini oksüdaasi inhibiitor (MAOI). MAOI-d on näiteks moklobemiid (antidepressant) ja linesoliid (antibiootikum). MAOI kooskasutamine paljude teiste retseptiravimitega, kaasaarvatud Duloxetine Zentiva’ga, võib põhjustada tõsiseid või isegi eluohtlikke kõrvalnähte. Pärast MAOI ärajätmist ja enne Duloxetine Zentiva kasutamist peate te ootama vähemalt 14 päeva. Samuti peate pärast Duloxetine Zentiva ärajätmist ootama 5 päeva, enne kui võite võtta MAOI-d.

Unisust põhjustavad ravimid. Nende hulka kuuluvad sellised arsti poolt määratud retseptiravimid nagu bensodiasepiinid, tugevad valuvaigistid, psühhoosivastased ravimid, fenobarbitaal ja antihistamiinsed ravimid.

Ravimid, mis tõstavad serotoniini taset: triptaanid, tramadool, trüptofaan, selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid SSRI-d (näiteks paroksetiin ja fluoksetiin), serotoniini- noradrenaliini tagasihaarde inhibiitorid SNRI-d (nt venlafaksiin), tritsüklilised antidepressandid (näiteks klomipramiin, amitriptüliin), petidiin, naistepuna ürt ja MAOI-d (nt moklobemiid ja linesoliid). Need ravimid suurendavad kõrvaltoimete ohtu; kui teil tekib nende ravimite kooskasutamisel Duloxetine Zentiva’ga ebatavalisi sümptomeid, pöörduge oma arsti poole.

Suukaudsed antikoagulandid või trombotsüütide kokkukleepumist takistavad ravimid

(ravimid, mis vedeldavad verd või hoiavad ära verehüübimise). Need ravimid võivad suurendada veritsusohtu.

Duloxetine Zentiva koos toidu ja joogi ja alkoholiga

Duloxetine Zentiva’t võib võtta koos toiduga või ilma. Teil tuleb Duloxetine Zentiva ravi ajal olla ettevaatlik alkoholi tarbimisega.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Öelge oma arstile, kui te olete Duloxetine Zentiva ravi ajal rasestunud või soovite rasestuda. Enne Duloxetine Zentiva kasutamist rääkige oma arstiga võimalikust kasust ja riskidest lootele.

Veenduge, et teie ämmaemand ja/või arst teavad, et kasutate Duloxetine Zentiva’t. Raseduse ajal võttes võivad sellised ravimid (SSRI-d) suurendada tõsise seisundi tekke võimalust beebil, mida nimetatakse vastsündinu püsivaks pulmonaarseks hüpertensiooniks, mistõttu teie beebi hingab kiiresti ja muutub sinakaks. Need sümptomid tekivad tavaliselt esimese 24 tunni jooksul pärast lapse sündi. Kui see peaks juhtuma, peate te otsekohe võtma oma ämmaemanda ja/või arstiga ühendust.

Kui te võtate Duloxetine Zentiva’t üsna raseduse lõpus, võivad teie lapsel sündides olla mõned sümptomid. Need algavad tavaliselt sündides või mõne päeva jooksul pärast lapse sündi. Nende sümptomite hulka võib kuuluda lõdvad lihased, värisemine, närvilisus, võimetus korralikult toitu imeda, hingamisraskused ja tõmblused. Kui teie lapsel on pärast sündimist mõni nendest

sümptomitest või kui te olete lapse tervisliku seisundi pärast mures, pöörduge oma ämmaemanda ja/või arsti poole, kes oskavad teile nõu anda.

Öelge oma arstile, kui te toidate last rinnapiimaga. Imetamise ajal ei ole Duloxetine Zentiva kasutamine soovitatav. Te peate konsulteerima arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Duloxetine Zentiva võib tekitada unisust või uimasust. Ärge juhtige autot ega käsitsege masinaid või mehhanisme enne, kui te ei tea, kuidas Duloxetine Zentiva teile mõjub.

Duloxetine Zentiva sisaldab sahharoosi.

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, pidage enne selle ravimi võtmist nõu oma arstiga.

3.Kuidas Duloxetine Zentiva’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Duloxetine Zentiva on suu kaudu võetav ravim. Kapsel tuleb tervelt alla neelata ja juua peale vett.

Depressioon ja diabeetiline neuropaatiline valu

Duloxetine Zentiva tavaline annus on 60 mg üks kord ööpäevas, kuid arst määrab teile teie jaoks sobiva annuse.

Generaliseerunud ärevushäire

Duloxetine Zentiva tavaline algannus on 30 mg ööpäevas, pärast mida enamikul patsientidel tõstetakse annus 60 mg-ni ööpäevas. Teie arst määrab teile siiski teie jaoks sobiva annuse. Olenevalt teie ravivastusest Duloxetine Zentiva’le, võidakse annust kohandada kuni 120 mg-ni ööpäevas.

Duloxetine Zentiva manustamist on kergem meeles pidada siis, kui võtate seda iga päev samal ajal.

Arutage arstiga, kui kaua te peate Duloxetine Zentiva’t kasutama. Ärge lõpetage Duloxetine Zentiva kasutamist ega muutke oma ravimi annust ilma arsti loata. On oluline teie haiguse sihipärane ravi, et aidata teil paraneda. Kui seda mitte ravida, võite haigusest mitte paraneda ja teie seisund võib muutuda palju tõsisemaks ning raskemini ravitavaks.

Kui te võtate Duloxetine Zentiva’t rohkem kui ette nähtud

Informeerige kohe oma arsti või apteekrit, kui olete Duloxetine Zentiva’t võtnud rohkem kui arsti poolt määratud. Üleannustamise sümptomid on unisus, kooma, serotoniinisündroom (harvaesinev seisund, mis võib põhjustada suurt õnnetunnet, uimasust, kohmakust, rahutust, joobnud oleku tunnet, palavikku, higistamist või lihasjäikust), tõmblused, oksendamine ja kiire pulss.

Kui te unustate Duloxetine Zentiva’t võtta

Kui te unustate annuse võtmata, võtke see niipea, kui meenub. Siiski, kui on aeg võtta juba järgmine annus, siis jätke unustatud annus vahele ning võtke ainult üks annus nagu tavaliselt. Ärge võtke kahekordset annust, et unustatud annust tasa teha. Ärge võtke Duloxetine Zentiva’t korraga rohkem, kui on ettekirjutatud.

Kui te lõpetate Duloxetine Zentiva võtmise

ÄRGE LÕPETAGE kapslite võtmist ilma arsti soovituseta isegi siis, kui tunnete ennast paremini. Kui teie arst arvab, et te ei vaja enam Duloxetine Zentiva’t, siis palub ta teil annust vähendada 2 nädala vältel.

Mõnedel patsientidel, kes on järsku lõpetanud Duloxetine Zentiva võtmise, on esinenud järgmisi sümptomeid:

pearinglus, nõelatorgete taoline kihelus või elektrošoki-taoline tunne (eriti peas), magamishäired (ärevad unenäod, õudusunenäod, võimetus uinuda), väsimus, unisus, rahutu või erutatud olek, ärevustunne, halb enesetunne (iiveldus) või oksendamine, värinad (treemor), peavalud,

lihasvalu, ärritunud olek, kõhulahtisus, liigne higistamine ja peapööritus.

Need sümptomid ei ole tavaliselt tõsised ning kaovad mõne päevaga, kuid kui teil esinevad häirivad sümptomid, küsige nõu oma arstilt.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Need on tavaliselt kerged kuni mõõdukad ning kaovad paari nädala pärast.

Väga sagedased kõrvaltoimed (võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st):

peavalu, unisus

halb enesetunne (iiveldus), suukuivus

Sagedased kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st):

isutus;

uinumisraskused, ärritatud olek, vähene seksuaalsoov, ärevus, raskendatud või ebaõnnestunud orgasmi saavutamine, ebatavalised unenäod;

pööritustunne, loidus, värinad, tuimus, sh naha tuimus või kipitus või torkimistunne;

ähmane nägemine;

tinnitus (helinad kõrvades, kui tegelikult mingit heli ei ole ümbruses);

südamepekslemise tunne;

vererõhu tõus, õhetus;

sagenenud haigutamine;

kõhukinnisus, kõhulahtisus, kõhuvalu, halb enesetunne (oksendamine), kõrvetised või seedehäired, kõhugaasid;

suurenenud higistamine, (sügelev) nahalööve;

lihasvalu, lihaskrambid;

valulik urineerimine, sage urineerimine;

raskused erektsiooni saamisega, ejakulatsiooni muutused;

kukkumised (peamiselt eakatel inimestel), väsimus;

kehakaalu langus.

Selle ravimiga ravitavatel depressiooniga lastel ja noorukitel vanuses kuni 18 aastat on olnud mõningast kehakaalu langust kui nad hakkavad seda ravimit võtma. Kehakaalu tõuseb vastavaks teise laste ja noorukitega soo ja vanuse järgi pärast 6 kuud kestnud ravi.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st):

kõripõletik, mis põhjustab hääle kähedust;

enesetapumõtted, unehäired, hammaste kokkusurumine või krigistamine, desorientatsioon, tegutsemistahte puudus;

lihaste äkilised või tahtmatud tõmblused, rahutuse tunne või võimetus rahulikult paigal seista või istuda, närviline olek, keskendumisraskused, maitsetundlikkuse muutused, võimetus kontrollida oma liigutusi, nt lihaste koordineerimatud või tahtmatud liigutused, rahutute jalgade sündroom, halb une kvaliteet;

laiad pupillid (tume silma keskosa on laienenud), nägemishäired;

pearinglus või “keerlemisetunne” (vertiigo), kõrvavalu;

kiired ja/või ebaregulaarsed südamelöögid;

minestamine, pööritustunne, tasakaalutusetunne või minestamine püstitõusmisel, külmad sõrmed ja/või varbad;

pingetunne kõris, nina verejooks;

veriokse või must tõrvataoline väljaheide, gastroenteriit, röhitsemine, neelamisraskused;

maksapõletik, mis põhjustab kõhuvalu ja naha või silmavalgete kollasust;

öine higistamine, nõgestõbi, külm higi, ülitundlikkus päikesevalgusele, suurenenud kalduvus verevalumite tekkeks;

lihasjäikus, lihastõmblused;

raskused või võimetus urineerida, raskused urineerimise alustamisel, vajadus öösel urineerida, vajadus urineerida sagedamini kui muidu, uriinijoa nõrkus;

ebatavalised tupekaudsed verejooksud, ebakorrapärased menstruatsioonid, sh vererohked, valulikud, ebaregulaarsed või pikad menstruatsioonid, ebatavaliselt vähese vereeritusega või puuduvad menstruatsioonid, valu munandites või munandikotis;

valu rinnus, külmatunne, janu, värisemine, kuumatunne, ebatavaline kõnnak;

kehakaalu tõus;

Duloxetine Zentiva võib tekitada ka selliseid toimed, millest te ise teadlik ei ole, nt maksaensüümide aktiivsuse tõus või kaaliumi, kreatiinfosfokinaasi, suhkru või kolesteroolitaseme tõus veres.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st):

tõsised allergilised reaktsioonid, mis võivad põhjustada hingamisraskusi või pearinglust koos turses keele või huultega, allergilised reaktsioonid;

kilpnäärme aktiivsuse langus, mis põhjustab väsimust või kehakaalu tõusu;

organismi vedeliku kaotus, madal naatriumitase veres (enamasti eakatel inimestel; selle sümptomid võivad olla pearinglus, nõrkus, segasus, unine või väga väsinud olek, või tunne, et väga halb on olla, tõsisemad sümptomid on minestamine, tõmblused või kukkumine), antidiureetilise hormooni liignõristuse sündroom (SIADH);

enesetapu käitumine, maania (üliaktiivsus, peas ringi kihutavad mõtted ja vähenenud unevajadus), hallutsinatsioonid, agressiivsus ja viha;

“Serotoniinisündroom” (harvaesinev reaktsioon, mis võib põhjustada ülimat õnnetunnet, uimasust, kohmakust, rahutust, joobnud olekut, palavikku, higistamist või lihasjäikust), tõmblused;

silmasisese rõhu tõus (glaukoom);

suupõletik, helepunase vere tekkimine väljaheitesse, halb hingeõhk, jämesoole põletik (põhjustab kõhulahtisust);

maksapuudulikkus, naha ja silmavalgete kollasus (kollatõbi);

Stevensi-Johnsoni sündroom (raske haigus, mis kulgeb villidega nahal, suus, silmadel ja suguelunditel), tõsised allergilised reaktsioonid, mis põhjustavad näo ja kõriturset (angioödeem)

lõualuude kokkutõmbed;

uriini ebaharilik lõhn;

menopausi sümptomid, ebaharilik piima produktsioon rindadest nii meestel kui naistel.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Duloxetine Zentiva’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil/blistril pärast „Kõlblik kuni“ või EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi. Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida Duloxetine Zentiva sisaldab

Toimeaine on duloksetiin. Iga kapsel sisaldab 30 või 60 mg duloksetiini.

Teised koostisained on:

Kapsli sisu: sahharoos, maisitärklis, hüpromelloos, talk, hüpromelloosatsetaatsuktsinaat, trietüültsitraat.

Kapsli kest:

Duloxetine Zentiva 30 mg:

Kapsli kaas: indigokarmiin (E132), titaandioksiid (E171), želatiin. Kapsli keha: titaandioksiid(E171), želatiin.

Duloxetine Zentiva 60 mg:

Kapsli kaas: indigokarmiin (E132), titaandioksiid (E171), želatiin. Kapsli keha: kollane raudoksiid (E172), titaandioksiid(E171), želatiin.

Kuidas Duloxetine Zentiva välja näeb ja pakendi sisu

Duloxetine Zentiva on gastroresistentne kõvakapsel. Iga Duloxetine Zentiva kapsel sisaldab duloksetiinvesinikkloriidi pelleteid, mis on kaetud maohappe eest kaitsva kattega.

Duloxetine Zentiva on saadaval kahe tugevusena: 30 mg ja 60 mg.

30 mg kapslid on läbipaistmatu valge keha ja läbipaistmatu helesinise kaanega želatiinist kõvakapslid, mille pikkus on ligikaudu 15,9 mm, ning sisaldavad valkjaid kuni helepruunikas-kollaseid pelleteid.

60 mg kapslid on läbipaistmatu elevandiluuvärvi keha ja läbipaistmatu helesinise kaanega želatiinist kõvakapslid, mille pikkus on ligikaudu 19,4 mm, ning sisaldavad valkjaid kuni helepruunikas- kollaseid pelleteid.

Duloxetine Zentiva 30 mg pakendis 7, 28 ja 98 kapslit.

Duloxetine Zentiva 60 mg on pakendis 28, 56, 84 ja 98 kapslit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Zentiva, k.s.

U Kabelovny 130 102 37 Praha 10 Tšehhi Vabariik

Tootja

S.C. Zentiva S.A

Theodor Pallady Nr 50

032266 Bucharest

Rumeenia

Infoleht on viimati uuendatud

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu