Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DuoPlavin (clopidogrel / acetylsalicylic acid) – Pakendi märgistus - B01AC30

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusDuoPlavin
ATC koodB01AC30
Toimeaineclopidogrel / acetylsalicylic acid
TootjaSanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

DuoPlavin 75 mg/75 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Clopidogrelum/Acidum acetylsalicylicum

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab: 75 mg klopidogreeli (vesiniksulfaadina) ja 75 mg atsetüülsalitsüülhapet.

3.ABIAINED

Sisaldab ka hüdrogeenitud riitsinusõli ja laktoosi.

Täiendav informatsioon vt infoleht.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 õhukese polümeerikattega tabletti

28 õhukese polümeerikattega tabletti

30 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

50 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

84 õhukese polümeerikattega tabletti

90 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

100 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Sanofi Clir SNC

54, rue La Boétie - F-75008 Paris Prantsusmaa

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/10/619/001 - 14 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/10/619/002 - 28 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/10/619/003 - 30x1 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/10/619/004 - 50x1 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/10/619/005 - 84 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/10/619/006 - 90x1 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/10/619/007 - 100x1 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/10/619/015 - 30 õhukese polümeerikattega tabletti

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

DuoPlavin 75 mg/75 mg

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI

RIBAPAKENDIL

BLISTER/ 14, 28 ja 84 tabletiga

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

DuoPlavin 75 mg/75 mg tabletid

Clopidogrelum/Acidum acetylsalicylicum

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Sanofi Clir SNC

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

E

T

K

N

R

L

P

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI

RIBAPAKENDIL

BLISTER / 30, 30x1, 50x1, 90x1 ja 100x1 tabletiga

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

DuoPlavin 75 mg/75 mg tabletid

Clopidogrelum/Acidum acetylsalicylicum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Sanofi Clir SNC

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

DuoPlavin 75 mg/100 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Clopidogrelum/Acidum acetylsalicylicum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab: 75 mg klopidogreeli (vesiniksulfaadina) ja 100 mg atsetüülsalitsüülhapet.

3. ABIAINED

Sisaldab ka hüdrogeenitud riitsinusõli ja laktoosi.

Täiendav informatsioon vt infoleht.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 õhukese polümeerikattega tabletti

28 õhukese polümeerikattega tabletti

30 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

50 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

84 õhukese polümeerikattega tabletti

90 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

100 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Sanofi Clir SNC 54, rue La Boétie F-75008 Paris Prantsusmaa

12.MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/10/619/008 - 14 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/10/619/009 - 28 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/10/619/010 - 30x1 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/10/619/011 - 50x1 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/10/619/012 - 84 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/10/619/013 - 90x1 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/10/619/014 - 100x1 õhukese polümeerikattega tabletti

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

DuoPlavin 75 mg/100 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI

RIBAPAKENDIL

BLISTER/ 14, 28 ja 84 tabletiga

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

DuoPlavin 75 mg/100 mg tabletid

Clopidogrelum/Acidum acetylsalicylicum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Sanofi Clir SNC

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

E

T

K

N

R

L

P

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI

RIBAPAKENDIL

BLISTER/ 30 x 1, 50 x 1, 90 x 1 ja 100 x 1 tabletiga

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

DuoPlavin 75 mg/100 mg tabletid

Clopidogrelum/Acidum acetylsalicylicum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Sanofi Clir SNC

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUBER

Lot

5. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu