Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DuoResp Spiromax (budesonide / formoterol fumarate dihydrate) – Pakendi märgistus - R03AK07

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusDuoResp Spiromax
ATC koodR03AK07
Toimeainebudesonide / formoterol fumarate dihydrate
TootjaTeva Pharma B.V.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

DuoResp Spiromax 160 mikrogrammi / 4,5 mikrogrammi inhalatsioonipulber

Budesonidum/formoteroli fumaras dihydricus

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Küljepaneel: Üks manustatav annus sisaldab 160 mikrogrammi budesoniidi ja 4,5 mikrogrammi formoteroolfumaraatdihüdraati.

See vastab 200 mikrogrammi budesoniidi ja 6 mikrogrammi formoteroolfumaraatdihüdraadi mõõdetud annusele.

Esipaneel: Manustatav annus vastab 200 mikrogrammi budenosiidi ja 6 mikrogrammi formoteroolfumaraatdihüdraadi mõõdetud annusele.

3.ABIAINED

Sisaldab laktoosi. Lisateavet lugege pakendi infolehelt.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Inhalatsioonipulber

1 inhalaator, mis sisaldab 120 annust.

2 inhalaatorit, igas inhalaatoris 120 annust

3 inhalaatorit, igas inhalaatoris 120 annust

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Inhalatsioon.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Esipaneel: Mitte kasutada lastel ja noorukitel.

Küljepaneel: Kasutamiseks ainult 18-aastastel ja vanematel täiskasvanutel. Mitte kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Ravimit tohib kasutada 6 kuu jooksul peale fooliumpakendi avamist.

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Pärast fooliumpakendi eemaldamist hoida huulik tihedalt suletuna.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Teva Pharma B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/14/920/001

EU/1/14/920/002

EU/1/14/920/003

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

DuoResp Spiromax 160 mcg/4,5 mcg

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

<Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.>

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

FOOLIUMPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

DuoResp Spiromax 160 mikrogrammi / 4,5 mikrogrammi inhalatsioonipulber

Budesonidum/formoteroli fumaras dihydricus

Inhalatsioon.

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

Sisaldab 1 inhalaatorit

6.MUU

Hoida huulik tihedalt suletuna ja kasutada toodet 6 kuu jooksul pärast fooliumpakendi avamist.

Teva Pharma B.V.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

INHALAATOR

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

DuoResp Spiromax 160 µg/4,5 µg inhalatsioonipulber

Budesonidum/formoteroli fumaras dihydricus

Inhalatsioon.

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

120 annust

6. MUU

Algus

Teva Pharma B.V.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

DuoResp Spiromax 320 mikrogrammi / 9 mikrogrammi inhalatsioonipulber

Budesonidum/formoteroli fumaras dihydricus

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Küljepaneel: Üks manustatav annus sisaldab 320 mikrogrammi budesoniidi ja 9 mikrogrammi formoteroolfumaraatdihüdraati.

See vastab 400 mikrogrammi budesoniidi ja 12 mikrogrammi formoteroolfumaraatdihüdraadi mõõdetud annusele.

Esipaneel: Manustatav annus vastab 400 mikrogrammi budesoniidi ja 12 mikrogrammi formoteroolfumaraatdihüdraadi mõõdetud annusele.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi. Lisateavet lugege pakendi infolehelt

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Inhalatsioonipulber

Üks 60 annust sisaldav inhalaator.

2 inhalaatorit, igas inhalaatoris 60 annust

3 inhalaatorit, igas inhalaatoris 60 annust

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Inhalatsioon.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Esipaneel: Mitte kasutada lastel ja noorukitel.

Küljepaneel: Kasutamiseks ainult 18-aastastel ja vanematel täiskasvanutel. Mitte kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Ravimit tohib kasutada 6 kuu jooksul peale fooliumpakendi avamist.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Pärast fooliumpakendi eemaldamist hoida huulik tihedalt suletuna.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Teva Pharma B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Holland

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/14/920/004

EU/1/14/920/005

EU/1/14/920/006

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

DuoResp Spiromax 320 mcg/9 mcg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

<Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.>

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

FOOLIUMPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

DuoResp Spiromax 320 mikrogrammi / 9 mikrogrammi inhalatsioonipulber

Budesonidum/formoteroli fumaras dihydricus

Inhalatsioon.

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

Sisaldab 1 inhalaatorit

6. MUU

Hoida huulik tihedalt suletuna ja kasutada toodet 6 kuu jooksul pärast fooliumpakendi avamist.

Teva Pharma B.V.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

INHALAATOR

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

DuoResp Spiromax 320 µg/9 µg inhalatsioonipulber

Budesonidum/formoteroli fumaras dihydricus

Inhalatsioon.

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

60 annust

6. MUU

Algus

Teva Pharma B.V.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu