Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DuoTrav (travoprost / timolol) – Ravimi omaduste kokkuvõte - S01ED51

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusDuoTrav
ATC koodS01ED51
Toimeainetravoprost / timolol
TootjaNovartis Europharm Limited

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

DuoTrav 40 mikrogrammi/ml + 5 mg/ml silmatilgad, lahus.

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Iga ml lahust sisaldab 40 mikrogrammi travoprosti ja 5 mg timolooli (timoloolmaleaadina).

Teadaolevat toimet omavad abiaine(d):

Üks ml lahust sisaldab 10 mikrogrammi polükvaternium-1 (POLYQUAD), 5 mg propüleenglükooli, 1 mg polüoksüetüleeniga hüdrogeenitud riitsinusõli 40 (vt lõik 4.4).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Silmatilgad, lahus (silmatilgad).

Selge värvitu lahus.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

DuoTrav on näidustatud täiskasvanud patsientidele kõrgenenud silmasisese rõhu langetamiseks avatud nurgaga glaukoomi või okulaarse hüpertensiooni korral, kui haigus ei allu piisavalt ravile lokaalse beeta-adrenoblokaatori või prostaglandiini analoogiga (vt lõik 5.1).

4.2Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Kasutamine täiskasvanutel sh eakatel patsientidel

Annus on üks tilk DuoTrav’i haige(te) silma(de) konjunktiivikotti üks kord ööpäevas, kas hommikul või õhtul. DuoTrav’i peab iga päev manustama samal ajal.

Kui üks annus jääb vahele, tuleb ravi alates järgmisest annusest jätkata plaanipäraselt. Annus ei tohi olla suurem kui üks tilk ravimit haige(te)sse silma(desse) ööpäevas.

Spetsiifilised rühmad

Maksa- ja neerukahjustused

Maksa- ja neerukahjustustega patsientidel ei ole läbi viidud ühtegi DuoTrav’i või timolooli 5 mg/ml silmatilkade kasutamise uuringut.

Travoprosti toimet on uuritud kerge kuni raske maksakahjustusega ja kerge kuni raske neerukahjustusega patsientidel (kreatiniinikliirens <14 ml/min). Annuse muutmine nendel patsientidel ei ole vajalik.

Maksa- ja neerukahjustustega patsientidel ei ole tõenäoliselt vaja DuoTrav’i annuse muutmist (vt lõik 5.2).

Lapsed ja noorukid

DuoTrav’i kasutamise ohutus ja efektiivsus ei ole alla 18-aastastel lastel ja noorukitel tõestatud. Andmed puuduvad.

Manustamisviis

Okulaarne.

Patsient peab eemaldama kaitsekile pudelilt vahetult enne esmakordset kasutamist. Et vältida tilguti otsa ja lahuse saastumist, tuleb hoolikalt jälgida, et tilguti ots ei puudutaks silmalauge, sellega piirnevaid alasid või teisi pindu.

Süsteemne imendumine väheneb, kui sulgeda nina-pisarakanal või kui sulgeda silmalaud 2 minutiks. Selle tulemusel võivad väheneda süsteemsed kõrvaltoimed ja paraneda lokaalne toime (vt lõik 4.4).

Kui kasutatakse rohkem kui ühte silma tilgutatavat ravimit, peab kahe ravimi manustamise vahe olema vähemalt 5 minutit (vt lõik 4.5).

Kui mõni teine glaukoomivastane ravim asendatakse DuoTrav’iga, tuleb teise ravimi kasutamine lõpetada eelmisel päeval ja alustada ravi DuoTrav’iga järgmisest päevast.

Patsientidele peab ütlema, et DuoTrav’i tilgutamise ajaks tuleb kontaktläätsed silmast ära võtta ja need võib uuesti paigaldada 15 minuti pärast (vt lõik 4.4).

4.3Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes. Ülitundlikkus teiste beetablokaatorite suhtes.

Reaktiivne hingamisteede haigus, sh bronhiaalastma või bronhiaalastma anamneesis, raske krooniline obstruktiivne kopsuhaigus.

Siinusbradükardia, siinussõlme nõrkuse sündroom, sh sinuatriaalne blokaad, teise või kolmanda astme atrioventrikulaarne blokaad ilma südamestimulaatorita. Väljendunud südamepuudulikkus, kardiogeenne šokk.

Raske allergiline riniit ja sarvkesta düstroofiad.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Süsteemsed toimed

Sarnaselt teiste paikselt manustatavate oftalmoloogiliste ravimitega, imenduvad ka travoprost ja timolool süsteemselt. Beetaadrenergilise komponendi timolooli tõttu võivad tekkida südameveresoonkonnaga, kopsudega seotud ja muud kõrvaltoimed, mis on sarnased süsteemselt kasutatavate beetaadrenergilist blokaadi põhjustavate ravimite korral esinevatega. Süsteemsete kõrvaltoimete esinemissagedus on pärast lokaalset manustamist silma madalam kui süsteemse manustamise korral. Süsteemse imendumise vähendamiseks vt lõiku 4.2.

Südame häired

Südame-veresoonkonna haigustega (nt südame isheemiatõbi, Prinzmetali stenokardia ja südamepuudulikkus) ja hüpotensiooniga patsiente, kes saavad ravi beeta-blokaatoritega, tuleb hoolikalt jälgida ning kaaluda tuleb ravimi muutmise vajadust. Südame-veresoonkonna haigusi põdevaid patsiente tuleb jälgida haiguse süvenemise ja kõrvaltoimete suhtes.

Esimese astme AV-blokaadiga patsientidele tohib beetablokaatoreid manustada vaid ettevaatusega, kuna need avaldavad negatiivset mõju ülejuhte ajale.

Vaskulaarsed häired

Raskete perifeersete vereringehaigustega/häiretega (st Raynaud’ tõve rasked vormid või Raynaud’ sündroom) patsiente tuleb ravida ettevaatusega.

Respiratoorsed häired

Respiratoorseid reaktsioone, sh bronhospasmist tingitud surma on esinenud astmat põdevatel patsientidel pärast mõne oftalmoloogilise beetablokaatori manustamist.

DuoTrav’i tuleb kasutada ettevaatusega patsientidel, kellel on kerge/mõõdukas krooniline obstruktiivne kopsuhaigus (KOK), ja vaid juhul, kui ravist saadav võimalik kasu ületab võimalikud riskid.

Hüpoglükeemia/diabeet

Beetablokaatoreid tuleb ettevaatusega manustada patsientidele, kellel on kalduvus spontaansele hüpoglükeemiale, või labiilse diabeediga patsientidele, sest beetablokaatorid võivad maskeerida ägeda hüpoglükeemia sümptomeid.

Lihasnõrkus

Beeta-adrenoblokaatorite kasutamisel on teatatud lihasnõrkuse süvenemisest koos teatud müasteeniliste sümptomitega (nt diploopia, ptoos ja üldine nõrkus).

Sarvkesta patoloogiad

Oftalmoloogilised beetablokaatorid võivad tekitada silmade kuivust. Sarvkesta haigust põdevatele patsientidele tuleb ravimit manustada ettevaatusega.

Soonkesta irdumine

Soonkesta irdumisest on teatatud seoses vesivedeliku supressioonraviga (nt timolool, atseetasoolamiid) pärast filtreerivaid protseduure.

Muud beetablokaatorid

Kui timolooli manustatakse patsiendile, kes juba saab süsteemset ravi beetablokaatoriga, võib mõju silmasisesele rõhule või süsteemse beetablokaatori toime olla tugevam. Nende patsientide ravivastet tuleb hoolikalt jälgida. Kahe lokaalse beetablokeeriva aine kasutamine korraga pole soovitatav (vt lõik 4.5).

Anesteesia

Beetablokeerivad oftalmoloogilised preparaadid võivad blokeerida süsteemsete beetaagonistide, nt adrenaliini toimet. Kui patsient saab timolooli, tuleb anestesioloogi sellest teavitada.

Hüpertüreoidism

Beetablokaatorid võivad peita hüpertüreoidismi sümptomeid.

Kokkupuude nahaga

Prostaglandiinid ja prostaglandiini analoogid on bioloogiliselt aktiivsed ained, mis imenduvad läbi naha. Rasedad või rasedaks jääda soovivad naised peavad rakendama vajalikke ettevaatusabinõusid, et vältida pudeli sisuga kokkupuutumist. Juhul, kui pudeli sisu puutub kokku nahaga (mis on küll ebatõenäoline), puhastage kokkupuutunud nahk kohe ja hoolikalt.

Anafülaktilised reaktsioonid

Beetablokaatorite manustamisel võivad patsiendid, kelle anamneesis on atoopia või raske anafülaktiline reaktsioon erinevatele allergeenidele, reageerida korduvale kokkupuutele allergeenidega tugevamini ja mitte reageerida anafülaksia puhul kasutatavale adrenaliini tavapärasele annusele.

Koostoimed

Timolool võib teiste ravimitega koos kasutades põhjustada koostoimeid (vt lõik 4.5).

Samal ajal ei soovitata kasutada kahte paikselt kasutatavat prostaglandiini.

Silma kõrvaltoimed

Travoprost võib pikkamööda muuta silma värvi suurendades melanosoomide (pigmendi graanulite) arvu melanotsüütides. Enne ravi määramist peab patsiente teavitama võimalikust silmavärvi püsivast

muutusest. Ühepoolne ravi võib põhjustada püsivat heterokroomiat. Pikaajaline mõju melanotsüütidele ja sellest lähtuvad tagajärjed ei ole praegu teada. Iirise värvuse muutus tekib aeglaselt ja ei pruugi olla märgatav kuude kuni aastate jooksul. Silma värvi muutust on eelkõige täheldatud segavärviliste, näiteks sinakaspruunide, hallikaspruunide, kollakaspruunide ja rohekaspruunide iiristega patsientidel, kuid ka pruunide silmadega patsientidel. Tavaliselt levib kahjustatud silma pupilli ümber olev pruun pigmentatsioon kontsentriliselt perifeeria suunas, kuid pruunikaks võib muutuda ka kogu iiris või osa sellest. Täiendavat iirise pruuni pigmendi hulga suurenemist ei ole pärast ravi katkestamist täheldatud.

Kontrollitud kliinilistes uuringutes on travoprosti kasutamisega seoses kirjeldatud silmaümbruse ja/või laugude naha tumenemist.

Prostaglandiini analoogide kasutamisel on täheldatud periorbitaalseid ja silmalau muutusi, sh silmalau vao süvenemist.

Travoprost võib ravitud silmas(des) esile kutsuda muutusi ripsmetes; neid muutusi leiti umbes pooltel kliinilistes uuringutes osalenud patsientidel ja nende hulka kuuluvad: ripsmete pikenemine, paksenemine, tumenemine ja/või tihenemine. Ripsmetega toimuvate muutuste mehhanism ja sellega kaasnevad võimalikud tagajärjed ei ole teada.

Ahvidel läbi viidud uuringutes on travoprost põhjustanud silmaava kerget suurenemist. Seda toimet kliinilistes uuringutes ei esinenud ja seda käsitletakse liigispetsiifilisena.

DuoTrav’i kasutamise kogemus puudub silma põletikuliste seisundite, neovaskulaarsete seisundite, suletud nurga, kitsa nurga või kaasasündinud glaukoomi korral. Piiratud on ravimi kasutamise kogemus türeoidse oftalmopaatia puhul, pseudofaakilise avatud nurga glaukoomi ja pigment- või pseudoeksfoliatiivse glaukoomi puhul.

Prostaglandiin F2 analoogide kasutamisel on teatatud maakula tursest. DuoTrav’i kasutamisega soovitatakse olla ettevaatlik afaakilistel patsientidel, pseodofaakilistel patsientidel, kellel on läätse tagakapsli rebend või patsientidel kõrgenenud riskiga kollatähni tursele.

Patsientidel, kellel teadaolevalt esineb risk iriidile/uveiidile, samuti aktiivse intraokulaarse põletikuga patsientidel võib DuoTrav’i kasutada ettevaatusega.

Abiained

DuoTrav sisaldab propüleenglükooli, mis võib põhjustada nahaärritust.

DuoTrav sisaldab polüoksüetüleeniga hüdrogeenitud riitsinusõli 40, mis võib põhjustada nahaärritust.

Patsientidele peab ütlema, et DuoTrav’i tilgutamise ajaks tuleb kontaktläätsed silmast ära võtta ja need võib uuesti paigaldada 15 minuti pärast (vt lõik 4.2).

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Spetsiifilisi koostoime uuringuid ei ole travoprosti ega timolooliga tehtud.

Kui oftalmilisi beetablokaatorite lahuseid kasutatakse koos suukaudsete kaltsiumkanali blokaatoritega beeta-adrenoblokeerivate ainetega , antiarütmikumidega (sh amiodaroon), digitaalise glükosiididega, parasümpatomimeetikumidega, guanetidiiniga, on võimalus aditiivseks kõrvaltoimeks, mis seisneb vererõhu languses ja/või väljendunud bradükardias.

Klonidiini kiirest ärajätmisest tingitud vererõhu tõus võib beetablokaatorite kasutamisel võimenduda.

Potentseeritud süsteemset beetablokeerivat toimet (nt südame löögisageduse aeglustumine, pärssimine) on täheldatud kombineeritud ravi korral timolooli ja CYP2D6 inhibiitoritega (nt kinidiin, fluoksetiin, paroksetiin).

Aeg-ajalt on täheldatud müdriaasi esinemist adrenaliini (epinefriini) ja oftalmiliste beetablokaatorite kooskasutamisel

Beetablokaatorid võivad suurendada antidiabeetiliste ravimite hüpoglükeemilist toimet. Beetablokaatorite kasutamine võib maskeerida hüpoglükeemia nähte ja sümptomeid (vt lõik 4.4).

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasestuda võivad naised / kontratseptsioon

DuoTrav’i ei tohi kasutada rasestuda võivatel naistel, v.a juhul, kui kasutatakse kontratseptiivseid vahendeid (vt lõik 5.3).

Rasedus

Travoprostil on kahjulik farmakoloogiline toime rasedusele ja/või lootele/vastsündinule.

DuoTrav’i või selle üksikkomponentide kasutamise kohta rasedatel on andmeid vähe või üldse mitte. Timolooli tohib raseduse ajal kasutada vaid juhul, kui see on hädavajalik.

Epidemioloogilistes uuringutes ei ole beetablokaatorite suukaudsel manustamisel täheldatud loote väärarengute esinemist, kuid esineb üsasisese kasvu peetuse risk. Lisaks on vastsündinutel täheldatud beetablokaadi (nt bradükardia, hüpotensioon, respiratoorne distress ja hüpoglükeemia), kui emale on manustatud beetablokaatoreid kuni sünnitamiseni. Kui DuoTrav’i manustatakse kuni sünnituseni, tuleb vastsündinut esimestel elupäevadel hoolikalt jälgida.

DuoTrav’i ei tohi raseduse ajal kasutada, välja arvatud juhtudel, kui see on hädavajalik. Süsteemse imendumise vähendamiseks vt lõiku 4.2.

Imetamine

Ei ole teada, kas travoprost eritub silmatilkadest inimese rinnapiima. Loomkatsed on näidanud travoprosti ja tema metaboliitide eritumist rinnapiima. Timolool eritub rinnapiima ning võib põhjustada tõsiseid kõrvaltoimeid rinnaga toidetaval imikul. Siiski ei ole tõenäoline, et silmatilkades sisalduva timolooli kogus oleks piisav, et rinnapiima sattununa põhjustaks imikul beetablokaadi kliinilisi sümptomeid. Süsteemse imendumise vähendamiseks vt lõik 4.2.

DuoTrav’i kasutamine rinnaga toitval emal ei ole soovitatav.

Fertiilsus

Andmed DuoTrav’i mõju kohta inimese viljakusele puuduvad. Loomkatsed ei ole näidanud travoprosti ega timolooli mõju viljakusele enam kui 250-kordsetest inimese silma annustest suuremates annustes.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

DuoTrav’il ei ole või on ebaoluline toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Nagu teistegi silma manustatavate ravimitega, võib pärast tilgutamist esineda ajutist nägemise ähmastumist või teisi häireid. Kui nägemishäired ilmnevad pärast ravimi manustamist, peab patsient ootama selge nägemise taastumiseni, enne kui alustab liiklusvahendi juhtimist või töötamist masinatega.

4.8Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Kliinilistes uuringutes 2170 patsiendil, kes said raviks DuoTrav’i, oli kõige sagedasemaks raviga seotud kõrvaltoimeks silma hüpereemia (12,0%).

Kõrvaltoimete kokkuvõte tabelis

Allpool toodud tabelis esitatud kõrvaltoimeid täheldati kliinilistes uuringutes või turustamisjärgsete kogemuste käigus. Need on jaotatud organsüsteemide kaupa ning klassifitseeritakse järgnevalt: väga

sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni ≤1/100), harv

(≥1/10 000 kuni ≤1/1000), väga harv (≤1/10 000) või teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel). Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed esitatud nende raskusastme kahanevas järjestuses.

Organsüsteem

Esinemissagedus

Kõrvaltoimed

 

 

 

Immuunsüsteemi häired

Aeg-ajalt

ülitundlikkus

 

 

 

Psühhiaatrilised häired

Harv

närvilisus

 

 

 

 

Teadmata

depressioon

 

 

 

Närvisüsteemi häired

Aeg-ajalt

pearinglus, peavalu

 

 

 

 

Teadmata

insult, sünkoop, paresteesiad

 

 

 

Silma kahjustused

Väga sage

silma hüpereemia

 

 

 

 

Sage

punktkeratiit, valu silmas, nägemishäired,

 

 

nägemise hägustumine, kuiv silm, silmade

 

 

sügelus, ebamugavustunne silmas, silmaärritus

 

Aeg-ajalt

keratiit, iriit, konjunktiviit, eeskambripõletik,

 

 

blefariit, fotofoobia, nägemisteravuse

 

 

vähenemine, astenoopia, silmaturse, suurenenud

 

 

pisaravool, silmalau punetus, ripsmete kasvamine,

 

 

silmaallergia, konjunktiivi ödeem, silmalaugude

 

 

ödeem

 

Harv

sarvkesta erosioon, meibomianiit, konjunktiivi

 

 

hemorraagia, silmalau nurkade haavandumine,

 

 

trihhiaas, distikiaas

 

Teadmata

maakula ödeem, silmalau allavaje, sarvkesta

 

 

häired

Südame häired

Aeg-ajalt

bradükardia

 

 

 

 

Harv

arütmia, ebaregulaarne südamerütm

 

 

 

 

Teadmata

südamepuudulikkus, tahhükardia, valu rinnus,

 

 

palpitatsioonid

Vaskulaarsed häired

Aeg-ajalt

hüpertensioon, hüpotensioon

 

 

 

 

Teadmata

perifeersed tursed

 

 

 

Respiratoorsed, rindkere ja

Aeg-ajalt

düspnoe, eritis nina-neelus

mediastiinumi häired

 

 

Harv

düsfoonia, bronhospasm, köha, kurguärritus,

 

 

orofarüngeaalne valu, ebamugavustunne ninas

 

Teadmata

astma

 

 

 

Seedetrakti häired

Teadmata

düsgeusia

 

 

 

Maksa ja sapiteede häired

Harv

alaniiniaminotransferaasi aktiivsuse tõus,

 

 

aspartaataminotransferaasi aktiivsuse tõus

Naha ja nahaaluskoe

Aeg-ajalt

kontaktdermatiit, hüpertrihhoos

kahjustused

Harv

urtikaaria, naha värvuse muutus, alopeetsia, naha

 

 

hüperpigmentatsioon (periokulaarne)

 

Teadmata

lööve

 

 

 

Lihas-skeleti ja sidekoe

Harv

valu jäsemetes

kahjustused

 

 

Neerude ja kuseteede häired

Harv

kromatuuria

 

 

 

Üldised häired ja

Harv

janu, väsimus

manustamiskoha reaktsioonid

 

 

 

 

 

Ühe toimeainega seoses täheldatud kõrvaltoimed võivad tekkida ka DuoTrav’i kasutamisel.

Travoprost

Organsüsteemi klass

MedDRA eelistermin

Silma kahjustused

Uveiit, konjunktiivi häired, konjunktiivi

 

folliiklid, iirise hüperpigmentatsioon.

 

 

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Naha eksfoliatsioon.

 

 

Timolool

Nagu teisedki lokaalselt manustatavad oftalmilised ravimid, imendub ka timolool vereringesse. See võib põhjustada süsteemselt manustatavate beetablokaatoritega sarnaseid kõrvaltoimeid. Loetletud kõrvaltoimete hulgas on ka reaktsioonid, mida on täheldatud oftalmiliste beetablokaatorite kasutamisel. Süsteemsete kõrvaltoimete esinemissagedus on pärast lokaalset manustamist silma madalam kui süsteemse manustamise korral. Süsteemse imendumise vähendamiseks vt lõiku 4.2.

Organsüsteemi klass

MedDRA eelistermin

Immuunsüsteemi häired

Süsteemsed allergilised reaktsioonid, sh

 

angioödeem, urtikaaria, lokaliseerunud ja

 

generaliseerunud lööve, kihelus, anafülaksia.

 

 

Ainevahetus- ja toitumishäired

Hüpoglükeemia.

 

 

Psühhiaatrilised häired

Unetus, hirmuunenäod, mälukaotus.

 

 

Närvisüsteemi häired

Tserebraalne isheemia, myasthenia gravis’e

 

sümptomite ja nähtude tugevnemine.

 

 

Silma kahjustused

Silmaärrituse nähud ja sümptomid (nt põletus-,

 

torkimistunne, sügelus, pisaravool, punetus),

 

soonkesta irdumine pärast filtratsiooniprotseduuri

 

(vt lõik 4.4), sarvkesta tundlikkuse vähenemine,

 

diploopia.

 

 

Südame häired

Valu rinnus, palpitatsioonid, ödeem, südame

 

paispuudulikkus, atrioventrikulaarne blokaad,

 

südameseiskus.

 

 

Vaskulaarsed häired

Raynaud fenomen, külmad käed ja jalad.

 

 

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Bronhospasm (ülekaalukalt patsientidel, kellel

 

juba on bronhospastiline haigus).

 

 

Seedetrakti häired

Düsgeusia, iiveldus, düspepsia, kõhulahtisus,

 

suukuivus, kõhuvalu, oksendamine.

 

 

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Psoriaasilaadne lööve või psoriaasi ägenemine.

 

 

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

Müalgia.

 

 

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired

Seksuaalfunktsiooni häire, libiido langus.

 

 

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Asteenia.

 

 

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9Üleannustamine

Lokaalne üleannustamine DuoTrav’iga või selle seostamine toksilisusega ei ole tõenäoline.

Juhuslikul allaneelamisel võivad süsteemse beetablokaatori üleannustamise sümptomitena tekkida bradükardia, hüpotensioon, bronhospasm ja südamepuudulikkus.

DuoTrav’i üleannustamisel peab ravi olema sümptomaatiline ja toetav. Timolool on halvasti dialüüsitav.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: Oftalmoloogilised ravimid, glaukoomivastased ravimid ja miootikumid, ATC-kood: S01ED51

Toimemehhanism

DuoTrav sisaldab kahte toimeainet: travoprosti ja timoloolmaleaati. Ravimi need kaks komponenti alandavad silmasisest rõhku üksteist täiendavate toimemehhanismidega ja kombineeritud toime tähendab täiendavat silmasisese rõhu langust võrreldes mõlema ravimi eraldi kasutamisega.

Travoprost on prostaglandiin F2 analoog, täielik agonist, mis on kõrge selektiivsusega ja suure afiinsusega prostaglandiin FP retseptori suhtes ja langetab silmasisest rõhku, suurendades vesivedeliku väljavoolu trabekulaarvõrgustiku ja uveoskleraalsete kanalite kaudu. Inimesel hakkab silmasisene rõhk alanema umbes 2 tundi pärast ravimi manustamist ja maksimaalne toime saavutatakse 12 tunni möödumisel. Silmasisese rõhu märkimisväärne alanemine enam kui 24 tunniks on saavutatav ühekordse annusega.

Timolool on mitteselektiivne adrenergilise süsteemi blokaator, millel ei ole sisemist sümpato-mimeetilist toimet, otsest müokardi tegevust alla suruvat ega membraane stabiliseerivat toimet. Inimesel läbi viidud tonograafia ja fluorofotomeetriauuringute tulemused viitavad sellele, et aine peamine toime on seotud vesivedeliku moodustumise vähendamisega ja vedeliku väljavoolu vähese soodustamisega.

Sekundaarne farmakoloogia

Travoprost suurendas märkimisväärselt nägemisnärvi pea verevoolu pärast ravimi 7-päevast toopilist silma manustamist küülikutele (1,4 mikrogrammi üks kord päevas).

Farmakodünaamilised toimed

Kliinilised toimed

12 kuud kestnud avatud nurga glaukoomiga või kõrgenenud silmasisese rõhuga patsientidel (algne keskmine silmasisene rõhk oli 25-27 mmHg) läbi viidud kontrollitud kliinilises uuringus leiti, et DuoTrav, manustatuna üks kord ööpäevas hommikuti, alandab keskmist silmasiserõhku 8-10 mmHg. DuoTrav’i keskmine silmasisest rõhku langetava toime samaväärsus võrreldes latanoprostiga

50 mikrogrammi/ml + timolool 5 mg/ml leidis kinnitust iga külastuse igal ajahetkel.

3 kuu pikkuses avatud nurga glaukoomi või kõrgenenud silmasisese rõhuga patsientidel, kelle algne keskmine silmasisene rõhk oli 27-30 mmHg, läbi viidud kontrollitud kliinilises uuringus leiti, et DuoTrav, manustatuna üks kord ööpäevas hommikuti, alandab keskmist silmasisest rõhku 9-12 mmHg

ja oli kuni 2 mmHg parem kui travoprost 40 mikrogrammi/ml annustatuna üks kord ööpäevas õhtuti ja 2 kuni 3 mmHg parem kui timolool 5 mg/ml annustatuna 2 korda päevas. Statistiliselt parem keskmise silmasisese rõhu alandamine hommikul (8 a m-24 tundi pärast DuoTrav’i viimast annust) tuli uuringust välja võrreldes travoprostiga kõikidel visiitidel kogu uuringu jooksul.

Kahes kolmekuulise avatud nurga glaukoomi või kõrgenenud silmasisese rõhuga patsientidel (algne keskmine silmasisene rõhk oli 23-26 mmHg) läbi viidud kontrollitud kliinilises uuringus leiti, et DuoTrav’i kasutamisel üks kord ööpäevas hommikuti on silmasisese rõhu keskmine langus

7-9 mmHg. Keskmine silmasisese rõhu väärtuste vähenemine ei olnud halvem, kuigi oli arvuliselt väiksem, võrreldes väärtustega, mis saadi samaaegse raviga travoprostiga annuses 40 mikrogrammi/ml üks kord ööpäevas õhtuti ja timolooliga 5 mg/ml kasutamisel üks kord ööpäevas hommikuti.

6-nädalases kontrollitud kliinilises uuringus avatud nurga glaukoomi või kõrgenenud silmasisese rõhuga patsientidel, kelle algne keskmine silmasisene rõhk oli 24-26 mmHg, DuoTrav’i (säilitusaineks polükvaternium-1) kasutamisel üks kord ööpäevas hommikuti oli silmasisese rõhu keskmine langus

8 mmHg ja seega samaväärne DuoTrav’i (säilitusaineks bensalkooniumkloriid) toimega.

Uuringutesse kaasamise kriteeriumid olid uuringutes läbivalt samad, erinev oli silmasisese rõhu kriteerium ja allumine eelnevale silmasisese rõhu ravile. DuoTrav’i kliiniline arendamine hõlmab nii eelneva ravita kui ka ravi saanud patsiente. Ebapiisav allumine monoteraapiale ei olnud uuringusse kaasamise kriteeriumiks.

Olemasolevate andmete põhjal võib oletada, et õhtune ravimi manustamine võib omada mõningaid eeliseid keskmise silmasisese rõhu langetamisel. Hommikust vs õhtust annustamist soovitades tuleb kaaluda mugavamat varianti patsiendile ja ravi skeemi tõenäolist järgitavust.

5.2Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Travoprost ja timolool imenduvad läbi sarvkesta. Travoprost on ester, ravimi eelvorm, mis sarvkestas kiiresti hüdrolüüsitakse, mistõttu vabaneb vaba hape. 5 päeva kestnud DuoTrav’i PQ kasutamise järel üks kord ööpäevas tervetel katsealustel (N=22) ei olnud travoprosti vaba hape enamiku uuritavate (94,4%) plasmaproovides kvantitatiivselt määratav ning üldiselt ei olnud üks tund pärast annustamist määratav. Mõõdetavad kontsentratsioonid (analüüsi kvantifitseerimise piir oli 0,01 ng/ml) jäid vahemikku 0,01 kuni 0,03 ng/ml. Keskmine timolooli stabiilse faasi Cmax oli 1,34 ng/ml ja Tmax saavutati DuoTrav’i manustamisel üks kord ööpäevas umbes 0,69 tunni pärast.

Jaotumine:

Travoprosti vaba hape on loomadel vesivedelikus mõõdetav paari esimese tunni jooksul ja inimese plasmas vaid ühe tunni jooksul pärast DuoTrav’i manustamist silma. Timolooli on pärast timolooli manustamist silma võimalik vesivedelikus määrata; ka plasmas on timolool määratav kuni 12 tundi pärast DuoTrav’i tilgutamist silma.

Biotransformatsioon

Travoprosti ja aktiivse vaba happe peamine elimineerimine toimub metabolismi teel. Süsteemne metabolism toimib paralleelselt endogeense prostaglandiin F2α, mida iseloomustab 13-14 topeltsideme redutseerimine, 15-hüdroksüüli oksüdatsioon ja ahela ülemise poole β-oksidatiivi lõhustamine.

Timolool metaboliseerub kahte teed pidi. Ühel juhul toodab tiadiasoolringist etanoolamiini külgahela ja teise lõpptulemus on morfoliinlämmastiku etanoolne külgahel ning teine sarnane karbonüülrühmaga lämmastiku külge seotud külgahel. Timolooli plasma t1/2 on 4 tundi pärast DuoTrav’i manustamist silma.

Eliminatsioon

Travoprosti vaba hape ja tema metaboliidid erituvad peamiselt neerude kaudu. Vähem kui 2% silma manustatud travoprosti annusest on uriinis vaba happena määratav. Timolool ja tema metaboliidid

erituvad peamiselt neerude kaudu. Umbes 20% timolooli annusest eritub uriini muutumatul kujul, ülejäänud metaboliitidena.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Ahvidel leiti, et DuoTrav’i manustamine kaks korda ööpäevas põhjustab silmaava laienemist ja prostanoidide silma manustamise järgselt täheldatule sarnast iirise pigmentatsiooni suurenemist.

DuoTrav, säilitusaineks polükvaternium-1, põhjustas minimaalset toksilisust silma pinnal võrreldes bensalkooniumkloriidi sisaldavate silmatilkadega ja seda nii kultiveeritud inimsilma sarvkesta rakkudel kui ka küüliku silmas paiksel manustamisel.

Travoprost

Travoprosti paiksel kasutamisel ahvide paremas silmas kontsentratsioonides kuni 0,012% kaks korda ööpäevas ühe aasta vältel süsteemse toksilisuse nähte ei tekkinud.

Travoprosti süsteemsel kasutamisel esinevat võimalikku reproduktsioonitoksilisust on uuritud rottidel, hiirtel ja küülikutel. Tulemused on seotud aine agonistliku toimega FP retseptorile emakas, mille tõttu tekivad varased embrüosurmad, implantatsioonijärgsed kaotused ja toksilised toimed lootele.

Travoprosti süsteemne manustamine tiinetele rottidele tiinuse organogeneesi faasis enam kui 200 korda kliinilisest annusest suuremas koguses põhjustas väärarendite esinemissageduse suurenemist. Tiinete rottide amnionivedelikus ja loote kudedes tuvastati pärast 3H-travoprosti manustamist vähesel määral radioaktiivset aktiivsust. Paljunemisvõime ja arengu uuringutes on

rottidel ja hiirtel (plasmakontsentratsioonidel vastavalt 180 pg/ml ja 30 pg/ml) näidatud toimet loote surmade olulisele sagenemisele, kui ravimit manustati kliiniliselt kasutatavast annusest 1,2-6 korda suuremas annuses (kuni 25 pg/ml).

Timolool

Farmakoloogilise ohutuse, kroonilise toksilisuse, genotoksilisuse ja kartsinogeensuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud timolooli kahjulikku toimet inimesele. Timolooliga läbi viidud reproduktsioonitoksilisuse uuringutes kirjeldati rottidel loote ossifikatsiooniprotsesside hilinemist, kuid seejuures puudusid häired sünnijärgses arengus (7000 korda suurema annuse juures kui kliiniliselt kasutatav annus), ja loodete kadumise suurenemist küülikutel (14000 korda suurema annuse juures kui kliiniliselt kasutatav annus).

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Polükvaternium-1

Mannitool (E421)

Propüleenglükool (E1520)

Polüoksüetüleeniga hüdrogeenitud riitsinusõli kastoorõli 40 (HCO-40)

Boorhape

Naatriumkloriid

Naatriumhüdroksiid ja/või vesinikkloriidhape (pH korrigeerimiseks)

Puhastatud vesi

6.2Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3Kõlblikkusaeg

2 aastat.

Toode visata ära 4 nädalat pärast esmast avamist.

6.4Säilitamise eritingimused

Ärge säilitage temperatuuril üle 30° C.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Polüpropüleenist (PP) või madala tihedusega polüetüleenist (LDPE) tihendi ja polüpropüleenist valmistatud keeratava korgiga polüpropüleenist või madala tihedusega polüetüleenist 2,5 ml mahuga ovaalne pudel pakkematerjalis.

Pakendid, mis sisaldavad 1, 3 või 6 pudelit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik.

8.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 24/04/06

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 07/10/10

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu