Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DuoTrav (travoprost / timolol) – Pakendi infoleht - S01ED51

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusDuoTrav
ATC koodS01ED51
Toimeainetravoprost / timolol
TootjaNovartis Europharm Limited

Pakendi infoleht: teave kasutajale

DuoTrav 40 mikrogrammi/ml + 5 mg/ml silmatilgad, lahus travoprost/timolool

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on DuoTrav ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne DuoTrav’i kasutamist

3.Kuidas DuoTrav’i kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas DuoTrav’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on DuoTrav ja milleks seda kasutatakse

DuoTrav’i silmatilkade lahus on kahe toimeaine kombinatsioon (travoprost ja timolool). Travoprost on prostaglandiini analoog, mille mõjul suureneb vedeliku väljavool silmast ja silmasisene rõhk langeb. Timolool on beetablokaator, mis vähendab vedeliku tootmist silmas. Need kaks komponenti toimivad koos silmasisest rõhku alandavalt.

DuoTrav’i silmatilkasid kasutatakse kõrgenenud silmasisese rõhu raviks täiskasvanutel, kaasa arvatud eakad. Kõrgenenud silmasisene rõhk võib tekitada haigust nimega glaukoom.

2.Mida on vaja teada enne DuoTrav’i kasutamist

Ärge kasutage DuoTrav’i silmatilkade lahust

-kui olete travoprosti, prostaglandiinide, timolooli, beetablokaatorite või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

-kui teil on või on kunagi olnud hingamisprobleeme, nt astma, tõsine krooniline obstruktiivne bronhiit (tõsine kopsuhaigus, mis võib põhjustada hingeldust, hingamisraskusi ja/või pikaajalist köha) või muud tüüpi hingamisprobleemid.

-kui teil on raskekujuline heinapalavik.

-kui teie süda lööb aeglaselt, teil on südamepuudulikkus või südamerütmihäired (ebaregulaarsed südamelöögid).

-kui teie silma eesmine tavaliselt selge osa on hägune.

Kui see kehtib teie kohta, küsige nõu oma arstilt.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne selle ravimi kasutamist teavitage oma arsti, kui teil hetkel on või on varem olnud

-südame pärgarterite haigus (sümptomite hulka võivad kuuluda valu või pitsitustunne rinnus, hingeldus või lämbumine), südamepuudulikkus, madal vererõhk.

-südamerütmihäired, näiteks aeglased südamelöögid.

-hingamisprobleemid, astma või krooniline obstruktiivne kopsuhaigus.

-halva vereringega haigus (nt Raynaud' tõbi või Raynaud' sündroom).

-diabeet, sest timolool võib peita madala veresuhkru tunnuseid ja sümptomeid.

-kilpnäärme ületalitlus, sest timolool võib peita kilpnäärme haiguse tunnuseid ja sümptomeid.

-öelge enne operatsiooni oma arstile, et kasutate Duotrav’i, sest timolool võib muuta mõne anesteesias kasutatava ravimi toimet.

-kui teil on myasthenia gravis (krooniline närvi-lihasehaigus).

-kui teil tekib DuoTrav’i kasutamise ajal ükskõik millisel põhjusel raskekujuline allergiline reaktsioon (lööve nahal, silma sügelus ja punetus), ei pruugi ravi adrenaliiniga olla nii tõhus kui tavaliselt. Iga kord, kui teile määratakse mingit ravi, teavitage arsti, et te kasutate DuoTrav’i.

-kui teil on olnud katarakti operatsioon, rääkige enne DuoTrav’i kasutamist oma arstiga.

-kui teil on olnud eelnevalt või on hetkel silmapõletik, rääkige enne DuoTrav’i kasutamist oma arstiga.

-DuoTrav võib muuta teie vikerkesta (silma värviline osa) värvi. See muutus võib olla jääv.

-DuoTrav võib esile kutsuda teie ripsmete pikenemise, paksenemise, tumenemise ja/või tihenemise ja põhjustada ebatavalist karvakasvu teie silmalaugudel.

-travoprost võib imenduda läbi naha ning seetõttu ei tohiks seda kasutada naised, kes on rasedad või püüavad jääda rasedaks. Kui ravim puutub kokku nahaga, tuleb see kohe nahalt ära loputada.

Lapsed

DuoTrav’i ei tohi kasutada alla 18-aastased lapsed ja noorukid.

Muud ravimid ja DuoTrav

DuoTrav võib mõjutada teiste kasutatavate ravimite, sh ka teiste glaukoomi raviks kasutatavate silmatilkade toimet või omada ise teistsugust toimet. Rääkige sellest oma arstile, kui te kasutate või kavatsete kasutama hakata vererõhku alandavaid ravimeid, südameravimeid, k.a kinidiin (kasutatakse südamehaiguste ja mõne malaaria tüübi ravimiseks), diabeedi raviks kasutatavaid preparaate või antidepressante tuntud kui fluoksetiin ja paroksetiin.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Ärge kasutage DuoTrav’i, kui te olete rase, välja arvatud juhul, kui teie arst peab seda vajalikuks. Kui te võite rasestuda, kasutage vastavaid kontratseptiivseid vahendeid ajal, mil kasutate ravimit.

Ärge kasutage DuoTrav’i, kui te toidate rinnaga. DuoTrav võib imenduda teie rinnapiima.

Pidage nõu oma arstiga enne ükskõik millise ravimi kasutamist rinnaga toitmise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Võib juhtuda, et teie nägemine on vahetult pärast DuoTrav’i tilgutamist häiritud. Ärge juhtige liiklusvahendit ega töötage masinatega, kuni see kõrvalmõju on möödunud.

DuoTrav sisaldab hüdrogeenitud riitsinusõli ja propüleenglükooli, mis võivad põhjustada nahareaktsioone ja -ärritust.

3.Kuidas DuoTrav’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on

Üks tilk üks kord ööpäevas ühte või mõlemasse kahjustatud silma - kas hommikul või õhtul. Kasutage ravimit iga päev samal ajal.

Kasutage DuoTrav’i mõlemas silmas vaid juhul, kui teie arst määrab nii. Kasutage ravimit nii kaua, kui teie arst on määranud.

DuoTrav on mõeldud ainult silma tilgutamiseks.

-Vahetult enne pudeli esmakordset kasutamist tõmmake lahti pudeli ümbris, võtke pudel (joonis 1) ja märkige pudeli karbil olevale selleks ettenähtud pinnale avamise kuupäev.

-Te vajate DuoTrav’i pudelit ja peeglit.

-Peske oma käed.

-Keerake kork pudelilt.

-Hoidke pudelit suunaga allapoole pöidla ja sõrmede vahel.

-Painutage pea taha. Tõmmake puhta sõrmega silma alalaug eemale kuni silmalau ja silma vahele tekib „tasku”. Ravimit tilgutage sinna (joonis 2).

-Viige pudeli otsik silmale lähemale. Vajadusel kasutage peeglit.

-Ärge puudutage tilguti otsikuga silma, silmalaugu, silma ümbritsevat nahka ega teisi pindasid. Lahus võib saastuda.

-Pigistage kergelt pudelit, väljutades ühe tilga DuoTrav’i korraga (joonis 3).

-Pärast DuoTrav’i tilgutamist vajutage sõrmega kinni silma ninapoolne silmanurk 2 minuti jooksul (joonis 4). See aitab vältida DuoTrav’i imendumist organismi.

-Kui peate tilgutama mõlemasse silma, korrake samu võtteid teisel silmal.

-Sulgege pudel kindlalt korgiga kohe pärast ravimi kasutamist.

-Kasutage ainult ühte pudelit korraga. Ärge avage kaitsvat pudeliümbrist enne, kui hakkate sellest ravimit tarvitama.

Kui tilk läheb silmast mööda, proovige uuesti.

Kui tilgutate silma liiga palju ravimit, peske see sealt sooja veega välja. Ärge tilgutage ravimit silma enne, kui järgmise tilgutamise aeg on käes.

Kui te unustate DuoTrav’i tilgutada, manustage üks tilk niipea kui meenub ja siis jätkake vastavalt režiimile. Ärge tilgutage topeltannust unustatu tasategemiseks. Ärge kasutage kunagi rohkem kui üks tilk kahjustatud silma(de) kohta päevas.

Ärge lõpetage DuoTrav’i kasutamist ilma arstiga rääkimata, sest rõhk teie silmas ei ole sel juhul kontrollitud ja see võib põhjustada nägemise kadumist.

Kui kasutate samaaegselt teisi silmatilku, hoidke DuoTrav’i ja teiste ravimite tilgutamisel vahet vähemalt 5 minutit.

Kui kannate pehmeid kontaktläätsi, ärge kasutage tilku siis, kui läätsed on silmas. Pärast tilkade kasutamist oodake 15 minutit enne, kui panete läätsed tagasi silma.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Tavaliselt võite ravimi kasutamist jätkata, välja arvatud juhul kui kõrvaltoimed on tõsised. Kui te olete mures, pöörduge oma arsti või apteekri poole. Ärge lõpetage DuoTrav’i kasutamist ilma arstiga nõu pidamata.

Väga sagedased kõrvaltoimed

(võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10st)

Kõrvaltoimed silmas silma punetus.

Sagedased kõrvaltoimed

(võivad esineda kuni 1 inimesel 10st)

Kõrvaltoimed silmas

silma välispinna põletik koos välispinna kahjustusega, silmavalu, hägune nägemine, ebanormaalne nägemine, kuivsilmsus, silma sügelemine, ebamugavustunne silmas, silmaärrituse nähud ja sümptomid (nt põletus- või torkimistunne).

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed

(võivad esineda kuni 1 inimesel 100st)

Kõrvaltoimed silmas

silma välispinna põletik, silmalau põletik, konjunktiivi turse, suurenenud ripsmekarvade kasv, iirise põletik, silmapõletik, tundlikkus valguse suhtes, nägemise halvenemine, väsinud silmad, silma allergia, silma turse, suurenenud pisaravool, silmalau punetus, silmalau värvuse muutus.

Üldised kõrvaltoimed

ravimiallergia, pearinglus, peavalu, vererõhu tõus või langus, hingeldus, liigne karvakasv, eritis neelu tagaseinal, nahapõletik ja sügelus, südame löögisageduse vähenemine.

Harva esinevad kõrvaltoimed

(võivad esineda kuni 1 inimesel 1000st)

Kõrvaltoimed silmas

silma välispinna õhenemine, silmalaunäärmetepõletik, veresoone purunemine silmas, silmalau haavandumine, ebanormaalse asukohaga ripsmed, ebanormaalne ripsmete kasv.

Üldised kõrvaltoimed

närvilisus, ebaregulaarne südame löögisagedus, juuste väljalangemine, hääle muutused, hingamisraskused, köha, kurguärritus, nõgestõbi, kõrvalekalded maksa vereanalüüside tulemustes, naha värvuse muutus, naha tumenemine, janu, väsimus, ebamugavustunne nina sees, uriini värvuse muutus, valu labakätes ja -jalgades.

Teadmata

(esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Kõrvaltoimed silmas

silmalau allavaje (silma poolsuletud olek).

Üldised kõrvaltoimed

lööve, südamepuudulikkus, valu rinnus, insult, minestamine, depressioon, astma, südame löögisageduse kiirenemine, tuimus või „sipelgate jooksmise” tunne, palpitatsioonid, alajäsemete turse, halb maitse suus.

Lisaks:

DuoTrav on kombinatsioon 2 toimeainest. Nagu muude silmal manustatavate ravimite puhul imenduvad travoprost ja timolool (beeta-blokaator) verre. See võib põhjustada sarnaseid kõrvaltoimeid intravenoosselt ja/või suukaudselt manustatavate beetablokaatoritega. Kõrvaltoimete esinemissagedus pärast paikset silma tilgutamist on madalam, kui näiteks ravimite suu kaudu või süsti teel manustamisel. Kõrvaltoimed, mis esinevad silmahaiguste raviks beetablokaatorite kasutamisel, on loetletud järgnevalt.

Kõrvaltoimed silmas: silmalau põletik, sarvkesta põletik, võrkkesta all oleva veresooni sisaldava kihi irdumine pärast filtreerivat kirurgiat, mis võib põhjustada nägemishäireid, sarvkesta vähenenud tundlikkus, sarvkesta erosioon (silmamuna pealmise kihi kahjustus), topeltnägemine, iirise värvimuutus.

Üldised kõrvaltoimed

Süda ja vereringe: aeglane südamerütm, palpitatsioonid, ödeem (vedeliku kogunemine), südamerütmi või südamelöökide kiiruse muutused, kongestiivne südamepuudulikkus (südamehaigus, millega kaasneb õhupuudus ja jalgade ning jalalabade turse vedeliku kogunemise tõttu), südamerütmist tingitud häire, südame atakk, madal vererõhk, Raynaud’ ilmingud, käte ja jalgade külmus, aju verevarustuse vähenemine.

Hingamine: õhuteede teede ahenemine kopsus (peamiselt haigusele eelsoodumusega patsientidel), hingamisraskused, ninakinnisus.

Närvisüsteem ja üldised häired: magamisraskused (unetus), õudusunenäod, mälukaotus, jõu ja energia kadu.

Magu: maitsehäired, iiveldus, seedehäired, kõhulahtisus, suukuivus, kõhuvalu, oksendamine.

Allergia: laialdased allergilised reaktsioonid, k.a nahaalune turse, mis võib tekkida piirkondades nagu nägu ja jäsemed, ning võib tekitada hingamisteede kitsenemist, põhjustades neelamis- ja hingamisraskusi, paikne ja laialdane lööve, sügelus, tõsine äkki tekkiv eluohtlik allergiline reaktsioon.

Nahk: hõbevalget värvi nahalööve (psoriasiformne lööve) või psoriaasi ägenemine, naha koorumine.

Lihased: Myasthenia gravis’e (lihashaigus) tunnuste ja sümptomite ägenemine, ebatavalised aistingud nagu „nõelu täis tunne, lihasnõrkus/-väsimus, füüsilisest koormusest mittepõhjustatud lihasvalu.

Viljakus: seksuaalhäired, vähenenud libiido.

Ainevahetus: madalad veresuhkrutasemed.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas DuoTrav’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud välispakendil pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge säilitage temperatuuril üle 30°C.

Visake ravimpudel ära 4 nädalat pärast selle esmast avamist, et hoiduda nakkusest ja võtke kasutusele uus pudel. Iga pudeli sildile ja karbile kirjutage selleks ettenähtud kohale pudeli esmase avamise kuupäev.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida DuoTrav sisaldab

Toimeained on: travoprost ja timolool. Iga ml lahust sisaldab 40 mikrogrammi travoprosti ja 5 mg timolooli (timoloolmaleaadina).

Abiained: polükvaternium-1, mannitool (E421), propüleenglükool (E1520), polüoksületüleeniga hüdrogeenitud riitsinusõli 40, boorhape, naatriumkloriid, naatriumhüdroksiid ja/või vesinikkloriidhape (pH korrigeerimiseks), puhastatud vesi.

Happesuse näitajate (pH-väärtuste) normaliseerimiseks lisatakse väikeses koguses naatriumhüdroksiidi või vesinikkloriidhapet.

Kuidas DuoTrav välja näeb ja pakendi sisu

DuoTrav on vedelik (selge ja värvitu lahus), mida müüakse keeratava korgiga 2,5 ml plastmasspudelis. Igal pudelil on oma ümbris.

1, 3 või 6 pudelit sisaldavad pakendid.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Tootja

 

 

 

 

Tootja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

S.A. Alcon-Couvreur N.V.

 

Alcon Cusí, S.A.,

 

Frimley Business Park

Rijksweg 14,

 

 

Camil Fabra 58,

 

Camberley GU16 7SR

B-2870 Puurs,

 

08320 El Masnou,

Ühendkuningriik

Belgia

 

Hispaania

 

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft.

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: + 421 2 5542 5439

 

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Infoleht on viimati uuendatud

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu