Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dynastat (parecoxib sodium) – Pakendi märgistus - M01AH04

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusDynastat
ATC koodM01AH04
Toimeaineparecoxib sodium
TootjaPfizer Limited

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED VÄLISPAKEND: 40 mg viaal

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Dynastat 40 mg süstelahuse pulber

Parekoksiib

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks viaal sisaldab 40 mg parekoksiibi (42,36 mg parekoksiibnaatriumina). Pärast manustamiskõlblikuks muutmist 2 ml lahustiga on parekoksiibi kontsentratsioon 20 mg/ml. Seega sisaldab 2 ml manustamiskõlblikuks muudetud lahust 40 mg parekoksiibi.

3.ABIAINED

Abiained on dinaatriumvesinikfosfaat; fosforhape ja naatriumhüdroksiid.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahuse pulber

10 viaali

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Intravenoosseks või intramuskulaarseks kasutamiseks.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

Manustamiskõlblikuks muudetud lahus tuleb kohe ära kasutada (kuni 24 tunni jooksul, kui see on valmistatud aseptilistes tingimustes) ja seda ei tohi hoida külmkapis ega sügavkülmutada.

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

See ravimpreparaat ei vaja enne lahustamist säilitamisel eritingimusi.

Täpsemad andmed säilitamise kohta on toodud pakendi infolehel.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pfizer Limited Sandwich

Kent CT13 9NJ Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/02/209/005

13.PARTII NUMBER

Partii nr

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Dynastat 40 mg

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL VIAAL: 40 mg

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Dynastat 40 mg süstepulber

Parekoksiib

Intravenoosseks või intramuskulaarseks kasutamiseks

2.MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

4.PARTII NUMBER

Partii nr

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

6.MUU

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED VÄLISPAKEND: 40 mg süstelahuse pulber ja lahusti

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Dynastat 40 mg süstelahuse pulber ja lahusti

Parekoksiib

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks viaal sisaldab 40 mg parekoksiibi (42,36 mg parekoksiibnaatriumina). Pärast manustamiskõlblikuks muutmist 2 ml lahustiga on parekoksiibi kontsentratsioon 20 mg/ml. Seega sisaldab 2 ml manustamiskõlblikuks muudetud lahust 40 mg parekoksiibi.

3. ABIAINED

Abiained on dinaatriumvesinikfosfaat; fosforhape ja naatriumhüdroksiid.

2 ml lahusti ampull sisaldab naatriumkloriidi, vesinikkloriidhapet, naatriumhüdroksiidi ja süstevett.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahuse pulber

1 viaal ja 1 ampull lahustiga

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Intravenoosseks või intramuskulaarseks kasutamiseks.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

Manustamiskõlblikuks muudetud lahus tuleb kohe ära kasutada (kuni 24 tunni jooksul, kui see on valmistatud aseptilistes tingimustes) ja seda ei tohi hoida külmkapis ega sügavkülmutada.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

See ravimpreparaat ei vaja enne lahustamist säilitamisel eritingimusi. Täpsemad andmed säilitamise kohta on toodud pakendi infolehel.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pfizer Limited Sandwich

Kent CT13 9NJ Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/02/209/006

13. PARTII NUMBER

Partii nr

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Dynastat 40 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED VÄLISPAKEND: 40 mg süstelahuse pulber ja lahusti

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Dynastat 40 mg süstelahuse pulber ja lahusti

Parekoksiib

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks viaal sisaldab 40 mg parekoksiibi (42,36 mg parekoksiibnaatriumina). Pärast manustamiskõlblikuks muutmist 2 ml lahustiga on parekoksiibi kontsentratsioon 20 mg/ml. Seega sisaldab 2 ml manustamiskõlblikuks muudetud lahust 40 mg parekoksiibi.

3. ABIAINED

Abiained on dinaatriumvesinikfosfaat; fosforhape ja naatriumhüdroksiid.

2 ml lahusti ampull sisaldab naatriumkloriidi, vesinikkloriidhapet, naatriumhüdroksiidi ja süstevett.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahuse pulber

3 viaali ja 3 ampulli lahustiga

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Intravenoosseks või intramuskulaarseks kasutamiseks.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

Manustamiskõlblikuks muudetud lahus tuleb kohe ära kasutada (kuni 24 tunni jooksul, kui see on valmistatud aseptilistes tingimustes) ja seda ei tohi hoida külmkapis ega sügavkülmutada.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

See ravimpreparaat ei vaja enne lahustamist säilitamisel eritingimusi. Täpsemad andmed säilitamise kohta on toodud pakendi infolehel.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pfizer Limited Sandwich

Kent CT13 9NJ Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/02/209/007

13. PARTII NUMBER

Partii nr

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Dynastat 40 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED VÄLISPAKEND: 40 mg süstelahuse pulber ja lahusti

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Dynastat 40 mg süstelahuse pulber ja lahusti

Parekoksiib

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks viaal sisaldab 40 mg parekoksiibi (42,36 mg parekoksiibnaatriumina). Pärast manustamiskõlblikuks muutmist 2 ml lahustiga on parekoksiibi kontsentratsioon 20 mg/ml. Seega sisaldab 2 ml manustamiskõlblikuks muudetud lahust 40 mg parekoksiibi.

3. ABIAINED

Abiained on dinaatriumvesinikfosfaat; fosforhape ja naatriumhüdroksiid.

2 ml lahusti ampull sisaldab naatriumkloriidi, vesinikkloriidhapet, naatriumhüdroksiidi ja süstevett.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahuse pulber

5 viaali ja 5 ampulli lahustiga

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Intravenoosseks või intramuskulaarseks kasutamiseks.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

Manustamiskõlblikuks muudetud lahus tuleb kohe ära kasutada (kuni 24 tunni jooksul, kui see on valmistatud aseptilistes tingimustes) ja seda ei tohi hoida külmkapis ega sügavkülmutada.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

See ravimpreparaat ei vaja enne lahustamist säilitamisel eritingimusi. Täpsemad andmed säilitamise kohta on toodud pakendi infolehel.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pfizer Limited Sandwich

Kent CT13 9NJ Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/02/209/008

13. PARTII NUMBER

Partii nr

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Dynastat 40 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL LAHUSTI AMPULL: 2 ml

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Naatriumkloriidi lahus 9 mg/ml (0,9%)

2. MANUSTAMISVIIS

Lahusti Dynastat 40 mg lahustamiseks

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

4. PARTII NUMBER

Partii nr

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

2 ml

6. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu