Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Evra (norelgestromin / ethinyl estradiol) – Pakendi märgistus - G03AA13

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusEvra
ATC koodG03AA13
Toimeainenorelgestromin / ethinyl estradiol
TootjaJanssen-Cilag International NV

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISKARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

EVRA 203 mikrogrammi/24 tunnis + 33,9 mikrogrammi/24 tunnis, transdermaalne plaaster norelgestrominum/ethinylestradiolum

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks plaaster (20 cm2) sisaldab 6 mg norelgestromiini ja 600 mikrogrammi etünüülöstradiooli.

Ühest plaastrist vabaneb 24 tunni jooksul 203 mikrogrammi norelgestromiini ja 33,9 mikrogrammi etünüülöstradiooli.

3.ABIAINED

Väliskiht: värvainet sisaldav madaltihedast polüetüleenist välispind, polüestrist sisekiht.

Keskmine kiht: polüisobutüleenist/polübuteenist adhesiivpind, krospovidoon, laurüüllaktaat, mittekootud polüesterriie.

Kolmas kiht: polüetüleentereftalaadist (PET) kattekile, polüdimetüülsiloksaanist kate.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

3 transdermaalset plaastrit

9 transdermaalset plaastrit

18 transdermaalset plaastrit

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Transdermaalne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

Mitte hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Kasutatud plaastreid ei tohi WC-potti visata. Kasutatud plaastrite hävitamise juhendi leiate pakendis olevalt infolehelt.

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/02/223/001: 3 transdermaalset plaastrit

EU/1/02/223/002: 9 transdermaalset plaastrit

EU/1/02/223/003: 18 transdermaalset plaastrit

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

evra

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

SISEPAKENDI SILT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

EVRA 203 mikrogrammi/24 tunnis + 33,9 mikrogrammi/24 tunnis, transdermaalne plaaster

norelgestrominum/ethinylestradiolum

2.MANUSTAMISVIIS

Transdermaalne

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

4.PARTII NUMBER

Lot:

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

Pakendis on 1 transdermaalne plaaster.

6.MUU

Meeldetuletuskleebised

Kleepige need oma kalendrisse. See aitab teil meeles pidada plaastri vahetamise päeva.

 

 

 

Käesolev tsükkel

Järgmine tsükkel

Esimene

Teine plaaster

Kolmas

Eemaldage

Esimene

plaaster

 

plaaster

plaaster

plaaster

(1. nädal)

(2. nädal)

(3. nädal)

Varuge uus

 

 

 

 

plaaster

 

Mida teha kasutatud plaastriga

MIDA TEHA KASUTATUD PLAASTRIGA

Kasutatud plaastriga toimige järgnevalt:

1.asetage kasutatud plaaster nii, et kleepuv külg kataks selle sildi varjutatud ala

2.eemaldage kattepaber

3.sulgege kleepuv silt ja murdke keskelt kokku

4.visake ära koos tahkete jäätmetega.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu