Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Firazyr (icatibant) - C01EB19

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusFirazyr
ATC koodC01EB19
Toimeaineicatibant
TootjaShire Orphan Therapies GmbH

Firazyr

ikatibant

Käesolev dokument on ravimi Firazyr Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas inimravimite komitee hindas ravimit ja otsustas toetada müügiloa andmist; samuti esitatakse komitee soovitused, kuidas ravimit kasutada.

Mis on Firazyr?

Firazyr on süstelahus, mis sisaldab toimeainena ikatibanti.

Milleks Firazyri kasutatakse?

Firazyri kasutatakse täiskasvanud patsientide päriliku angioödeemi episoodide sümptomite ravimiseks. Angioödeemiga patsientidel võivad ebamugavust ja valu tekitavad tursehood esineda kõikjal: näol, jäsemetel, soole ümbruses. Firazyri kasutatakse patsientidel, kelle angioödeem on seotud C1-esteraasi inhibiitoriks nimetatava valgu looduslikult väikese sisaldusega.

Et angioödeemiga patsientide arv on väike ja see haigus esineb harva, nimetati Firazyr 17. veebruaril 2003 harvikravimiks.

Firazyr on retseptiravim.

Kuidas Firazyri kasutatakse?

Firazyri manustatakse aeglase nahaaluse süstina, eelistatult kõhu piirkonda. Firazyri soovitatav annus on üks süst. Kui sümptomid püsivad või taastuvad, võib kuue tunni pärast teha teise süsti. Vajaduse korral võib veel kuue tunni pärast teha ka kolmanda süsti. 24 tunni jooksul ei tohi teha üle kolme süsti.

Arst võib otsustada, et patsient või tema hooldaja tohib manustada ravimit ka ise, kui nad on saanud meditsiinitöötajalt asjakohase väljaõppe.

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Kuidas Firazyr toimib?

Päriliku angioödeemiga patsientidel on veres suur bradükiniinisisaldus, mis põhjustab põletikku ja paistetust. Firazyri toimeaine ikatibant blokeerib retseptorid, millele bradükiniin tavaliselt kinnitub. See blokeerib bradükiniini toime ja aitab leevendada haiguse sümptomeid.

Kuidas Firazyri uuriti?

Firazyri uuriti kahes põhiuuringus, milles osalesid naha- või kõhuangioödeemiga patsiendid. Esimeses uuringus (74 patsienti) võrreldi Firazyri traneksaamhappega (samuti päriliku angioödeemi ravim) ja teises uuringus (56 patsienti) võrreldi Firazyri platseeboga (näiv ravim). Efektiivsuse põhinäitaja oli aeg patsiendi sümptomite leevendumiseni.

Milles seisneb uuringute põhjal Firazyri kasulikkus?

Firazyr leevendas haiguse sümptomeid efektiivsemini kui traneksaamhape või platseebo. Mõlemas uuringus kulus Firazyri saanud patsientidel sümptomite vähenemiseks vähem aega kui patsientidel, kes said traneksaamhapet või platseebot. Pärast Firazyri manustamist leevendusid sümptomid keskmiselt 2,0–2,5 tunni vältel; traneksaamhappe korral kulus ühes uuringus 12,0 ja platseebo korral teises uuringus 4,6 tundi.

Mis riskid Firazyriga kaasnevad?

Firazyri kõige sagedamad kõrvalnähud (esinenud enam kui 1 patsiendil 10st) on süstekoha erüteem (punetus), paistetus, põletustunne, sügelus ja valu. Firazyri kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel.

Firazyri ei tohi kasutada patsiendid, kes võivad olla ikatibandi või selle ravimi mis tahes muu koostisaine suhtes ülitundlikud (allergilised).

Miks Firazyr heaks kiideti?

Inimravimite komitee otsustas, et Firazyri kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja soovitas anda ravimi müügiloa.

Muu teave Firazyri kohta

Euroopa Komisjon andis Firazyri müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, ettevõttele Shire Orphan Therapies GmbH 11. juulil 2008. Müügiluba kehtib viis aastat ja seda on võimalik pikendada.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Firazyri kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Kui vajate Firazyriga toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa) või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Harvikravimite komitee arvamuse kokkuvõte Firazyri kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designations.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 10-2011.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu