Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Firazyr (icatibant) – Ravimi omaduste kokkuvõte - C01EB19

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusFirazyr
ATC koodC01EB19
Toimeaineicatibant
TootjaShire Orphan Therapies GmbH

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Firazyr 30 mg süstelahus eeltäidetud süstlas

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks 3 ml eeltäidetud süstal sisaldab ikatibantatsetaati, mis on ekvivalentne 30 mg ikatibandiga. 1 ml lahust sisaldab 10 mg ikatibanti.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Süstelahus.

Lahus on selge ja värvitu vedelik.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Firazyr on näidustatud päriliku angioödeemi ägenemiste sümptomaatiliseks raviks täiskasvanutel (kellel on C1-esteraasi inhibiitori puudulikkus).

4.2Annustamine ja manustamisviis

Firazyr on ette nähtud kasutamiseks tervishoiutöötaja juhendamisel.

Annustamine

Soovituslik annus on Firazyr 30 mg ühekordne subkutaanne (nahaalune) süst.

Enamikul juhtudel piisab ägenemishoo raviks ühest Firazyri süstist. Kui sümptomid piisavalt ei leevendu või korduvad, võib 6 tunni pärast teha Firazyri teise süsti. Kui ka teise süsti järel sümptomid piisavalt ei leevendu või korduvad, võib veel 6 tunni pärast teha Firazyri kolmanda süsti. Üle kolme Firazyri süsti ei tohi 24 tunni jooksul teha.

Kliinilistes uuringutes ei ole manustatud üle 8 Firazyri süsti ühe kuu jooksul.

Erirühmad

Eakad patsiendid

Üle 65 aasta vanuste patsientide kohta on vähe teavet.

On tõestatud, et eakatel patsientidel on suurem süsteemne kokkupuude ikatibandiga. Selle asjaolu tähtsus Firazyri ohutusele ei ole teada (vt lõik 5.2).

Maksakahjustus

Maksakahjustusega patsientidel ei ole annuse kohandamine vajalik.

Neerukahjustus

Neerukahjustusega patsientidel ei ole annuse kohandamine vajalik.

Lapsed

Firazyri ohutus ja efektiivsus lastel vanuses 0 kuni 18 aastat pole veel tõestatud.

Andmed puuduvad.

Manustamisviis

Firazyr on ette nähtud subkutaanseks manustamiseks, eelistatavalt kõhupiirkonda.

Firazyri võib patsient ise või hooldaja manustada, ainult pärast tervishoiutöötajalt nahaaluse süstimise tehnika väljaõppe saamist.

Otsuse alustada Firazyri süstimist patsiendil iseendale võib teha ainult arst, kellel on kogemused päriliku angioödeemi diagnoosimises ja ravis (vt lõik 4.4).

Iga Firazyri süstal on ette nähtud ainult ühekordseks kasutamiseks.

Firazyri süstelahust tuleb manustatava koguse tõttu (3 ml) süstida aeglaselt.

4.3Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

4.4Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Kõriturse hood

Kõriturse hoogudega patsiente tuleb jälgida pärast süstet raviasutuses seni, kui arst leiab, et patsienti on ohutu koju lubada.

Südame isheemiatõbi

Isheemia korral võib bradükiniini 2. tüüpi retseptori antagonism teoreetiliselt põhjustada südame talitluse halvenemist ja koronaarverevarustuse vähenemist. Seepärast peab olema ettevaatlik Firazyri manustamisel ägeda südame isheemiatõvega või ebastabiilse stenokardiaga patsientidele (vt lõik 5.3).

Insult

Kuigi on tõendeid, mis toetavad B2-retseptori blokaadi kasulikku mõju vahetult pärast insulti, on teoreetiline võimalus, et ikatibant võib bradükiniini positiivset hilisfaasi kaitsvat neuroloogilist toimet nõrgendada. Seega tuleb olla ettevaatlik ikatibandi manustamisel patsientidele insuldijärgsetel nädalatel.

Manustamine iseendale

Varem Firazyriga ravimata patsientidele tuleb esmakordne ravi teostada raviasutuses või arsti juhendamisel.

Sümptomite ebapiisava leevenemise või sümptomite kordumise korral pärast iseenda ravimist on patsiendil soovitatav pöörduda raviasutusse ja edasised annused lasta manustada raviasutuses (vt lõik 4.2).

Kõriturse hoogudega patsiendid peavad alati pöörduma raviasutusse ja olema raviasutuses jälgimisel ka pärast kodus süste tegemist.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ravimil eeldatavalt puudub farmakokineetiline koostoime CYP450 suhtes (vt lõik 5.2).

Firazyri kasutamist koos angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitoritega ei ole uuritud. AKE-inhibiitorite kasutamine päriliku angioödeemiga patsientidel on vastunäidustatud bradükiniini taseme võimaliku suurenemise tõttu.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Ikatibandi kasutamise kohta raseduse ajal ei ole kliinilisi andmeid. Loomkatsed on näidanud toimet loote emaka limaskestale kinnitumisele ja sünnitusele (vt lõik 5.3), kuid võimalik risk inimesele ei ole teada.

Firazyri võib kasutada raseduse ajal vaid sel juhul, kui võimalik oht lootele on põhjendatud ravimi potentsiaalse kasulikkusega (nt eluohtlike kõritursehoogude raviks).

Imetamine

Ikatibant eritub lakteerivate rottide piima samalaadses kontsentratsioonis, kui palju seda on emaslooma veres. Toimet rotipoegade sünnijärgsele arengule ei täheldatud.

Ei ole teada, kas ikatibant eritub inimese rinnapiima, kuid imetavad naised, kes soovivad kasutada Firazyri, ei tohi imetada last 12 tunni jooksul pärast ravi.

Fertiilsus

Nii rottidel kui ka koertel mõjutas ikatibandi korduv kasutamine reproduktiivorganeid. Ikatibant ei mõjutanud isaste hiirte ega rottide viljakust (vt lõik 5.3). Uuringus 39 terve mehe ja naisega, keda raviti iga 3 päeva järel 3 annusega – 30 mg iga 6 tunni järel – kokku 9 annust, ei olnud meeste ega naiste reproduktiivhormoonide basaalsetes ja GnRH-ga stimuleeritud kontsentratsioonides ravieelse tasemega võrreldes kliiniliselt olulisi muutusi. Ikatibant ei avaldanud naistel olulist toimet luteaalfaasi progesteroonitasemele ja luteaalfaasi funktsioonile ega menstruatsioonitsükli pikkusele ning meestel ei avaldanud ikatibant olulist toimet spermatosoidide arvule, liikuvusele ja morfoloogiale. Selles uuringus kasutatud annustamisskeemi tõenäoliselt kliinilises olukorras ei kasutata.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Firazyril on kerge toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. Pärast Firazyri kasutamist on esinenud kurnatust, letargiat, väsimust, unisust ja peapööritust. Need sümptomid võivad tekkida ka päriliku angioödeemi ägenemise tulemusena. Patsientidel tuleb soovitada väsimuse või peapöörituse korral mitte juhtida autot ega käsitseda masinaid.

4.8Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Registreerimiseks kasutatud kliinilistes uuringutes raviti kokku 999 päriliku angioödeemi hoogu 30 mg Firazyriga, mida manustas subkutaanselt tervishoiutöötaja. Firazyr 30 mg s.c. manustati tervishoiutöötaja poolt 129 tervele uuringus osalejale ja 236 päriliku angioödeemiga patsiendile.

Peaaegu kõikidel uuringus osalejatel, keda raviti kliinilistes uuringutes subkutaanse ikatibandiga, tekkisid reaktsioonid süstekohal (millele on iseloomulik nahaärritus, turse, valu, kihelus, erüteem, põletustunne). Need reaktsioonid olid üldiselt kerged või mõõdukad ja mööduvad ning kadusid edasise sekkumiseta.

Kõrvaltoimete tabel

Tabelis 1 loetletud kõrvaltoimete esinemissagedusi määratletakse järgmise liigituse järgi:

väga sage (≥1/10); sage (≥1/100 kuni <1/10); aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100); harv (≥1/10 000 kuni <1/1000); väga harv (<1/10 000).

Tabel 1: Ikatibandi kasutamisel esinenud kõrvaltoimed.

Organsüsteemi klass

Eelistatav termin

(esinemissageduse kategooria)

 

 

 

Närvisüsteemi häired

 

(sage, ≥ 1/100 kuni < 1/10)

pearinglus

 

peavalu

 

 

Seedetrakti häired

 

(sage, ≥ 1/100 kuni < 1/10)

iiveldus

 

 

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

 

(sage, ≥ 1/100 kuni < 1/10)

lööve

 

punetus

 

kihelus

 

 

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

 

(väga sage, 1/10)

reaktsioonid süstekohal*

(sage, 1/100 kuni <1/10)

püreksia

 

 

Uuringud

 

(sage, ≥ 1/100 kuni < 1/10)

transaminaaside aktiivsuse tõus

 

* Verevalum süstekohal, hematoom süstekohal, põletustunne süstekohal, punetus süstekohal, hüpesteesia

süstekohal, ärritus süstekohal, tuimus süstekohal, turse süstekohal, valu süstekohal, survetunne süstekohal,

kihelus süstekohal, paistetus süstekohal, nõgestõbi süstekohal ja soojus süstekohal.

 

 

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

 

Immunogeensus

Korduva ravi käigus kontrollitud III faasi uuringutes täheldati harvadel juhtudel mööduvat positiivset reaktsiooni ikatibandivastaste antikehade suhtes. Kõikidel patsientidel püsis efektiivsus. Ühel Firazyriga ravitud patsiendil oli ikatibandivastaste antikehade test positiivne enne ja pärast Firazyr- ravi. Seda patsienti jälgiti 5 kuud ja edasised proovid olid ikatibandivastaste antikehade suhtes negatiivsed. Ülitundlikkust ega anafülaktilisi reaktsioone Firazyri suhtes ei esinenud.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9Üleannustamine

Kliinilised andmed üleannustamise kohta puuduvad.

Intravenoosne annus 3,2 mg/kg (ligikaudu 8 korda raviannusest suurem) tekitas tervetel uuringus osalejatel mööduvat erüteemi, kihelust või hüpotensiooni. Need nähud ravi ei vajanud.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: muud hematoloogilised ained,päriliku angioödeemi ravimid ATC-kood: B06AC02.

Toimemehhanism

Pärilikku angioödeemi (autosoomne dominantne haigus) põhjustab C1-esteraasi inhibiitori puudumine või düsfunktsioon. Päriliku angioödeemi ägenemisega kaasneb bradükiniini vabanemise suurenemine, mis on kliiniliste sümptomite tekkimise põhiline põhjustaja.

Pärilik angioödeem avaldub aeg-ajalt naha- ja/või limaskestaaluse ödeemina, mis hõlmab ülemisi hingamisteid, nahka ja seedetrakti. Ägenemishoo kestus on tavaliselt 2-5 päeva.

Ikatibant on bradükiniini 2. tüüpi (B2) retseptori selektiivne konkureeriv antagonist. See on sünteetiline dekapeptiid, mis sarnaneb struktuurilt bradükiniinile, kuid koosneb viiest mitteproteinogeensest aminohappest. Päriliku angioödeemi korral on bradükiniini kontsentratsiooni tõus põhiline kliiniliste sümptomite tekkimist vahendav tegur.

Farmakodünaamilised toimed

Tervetel noortel uuringus osalejatel hoiti ikatibandi manustamisega annustes 0,8 mg/kg 4 tunni jooksul või 1,5 mg/kg päevas või 0,15 mg/kg päevas 3 päeva jooksul ära bradükiniinist põhjustatud hüpotensioon, vasodilatatsioon ja reflekstahhükardia. Tõestati, et bradükiniini annuse 4-kordsel suurendamisel oli ikatibant konkureeriv antagonist.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Andmed ravimi efektiivsuse kohta saadi algsest avatud II faasi uuringust ja kolmest kontrollrühmaga III faasi uuringust.

III faasi kliinilised uuringud (FAST-1 ja FAST-2) olid randomiseeritud topeltpimedad kontrollrühmaga uuringud, mis olid identse ülesehitusega, välja arvatud võrdlusravimi osas (ühes võrdlusravimina suukaudne traneksaamhape ja teine uuring platseebo-kontrollitud). Kokku

130 patsienti randomiseeriti rühmadesse, milles kasutati kas ikatibandi 30 mg annust (63 patsiendile) või võrdlusravimit (kas traneksaamhape – 38 patsienti, või platseebo – 29 patsienti). Päriliku angioödeemi edasisi episoode raviti avatud jätku-uuringus. Kõri angioödeemi sümptomitega patsiendid said avatud ravi ikatibandiga. III faasi uuringutes oli esmane tulemusnäitaja sümptomite leevendumise alguseni kulunud aeg, kasutades visuaalset analoogskaalat (VAS). Nende uuringute tulemused efektiivsuse osas on esitatud tabelis 2.

FAST-3 oli randomiseeritud, platseebo-kontrolliga, paralleelrühmadega uuring 98 täiskasvanud patsiendiga, kelle vanuse mediaan oli 36 aastat. Patsiendid randomiseeriti rühmadesse, kellele manustati subkutaanse süstina kas ikatibanti 30 mg või platseebot. Selle uuringu alamrühmal esines androgeenide, antifibrinolüütiliste ainete või C1-inhibiitorite kasutamise ajal ägedaid päriliku angioödeemi hooge. Esmane tulemusnäitaja oli sümptomite leevendumise alguseni kulunud aeg, kasutades 3-osalise (nahaturse, nahavalu ja kõhuvalu) visuaalse analoogskaala (VAS-3) koondtulemust. FAST-3 tulemused efektiivsuse osas on esitatud tabelis 3.

Neis uuringutes vähenes ikatibandi kasutamisel mediaanne aeg sümptomite leevendumise alguseni (vastavalt 2,0, 2,5 ja 2,0 tundi) võrreldes traneksaamhappe kasutamisega (12,0 tundi) ja platseeboga (4,6 ja 19,8 tundi). Ikatibandi ravitoimet kinnitati efektiivsuse sekundaarsete tulemusnäitajatega.

Nende kontrollrühmaga III faasi uuringute koondanalüüsis olid sümptomite leevendumise alguseni kulunud aeg ja esmase sümptomi leevendumise alguseni kulunud aeg sarnased olenemata patsientide vanusest, soost, rassist, kehakaalust ja sellest, kas patsient kasutas androgeene või antifibrinolüütilisi aineid või mitte.

Ravivastus oli kontrollrühmaga III faasi uuringutes ühesugune ka korduvate hoogude puhul. Kokku 237 patsiendil raviti 30 mg ikatibandi 1386 annusega 1278 ägeda päriliku angioödeemi hoogu. Firazyriga ravitud esimese 15 hoo (1114 annust 1030 hoo korral) puhul oli sümptomite leevendumise alguseni kulunud mediaanne aeg hoogude puhul sarnane (2,0...2,5 tundi). 92,4% neist päriliku angioödeemi hoogudest raviti Firazyri ühekordse annusega.

Tabel 2. FAST-1 ja FAST-2 tulemused efektiivsuse osas

Kontrollitud kliiniline uuring: FIRAZYR vs traneksaamhape või platseebo, efektiivsuse näitajad

 

FAST-2

 

FAST-1

 

 

 

Ikatibant

Traneksaam-

 

Ikatibant

Platseebo

 

 

hape

 

 

 

 

 

 

 

Uuringus osalejate

 

 

 

Uuringus osalejate

 

 

arv ravikavatsuslikust

 

arv ravikavatsuslikust

populatsioonist

 

 

 

populatsioonist

 

 

Algne VAS (mm)

 

63,7

61,5

 

69,3

67,7

Kõrvalekalle

 

-41,6

-14,6

Kõrvalekalle

-44,8

-23,5

algnäitajast 4 tunniks

 

algnäitajast 4 tunniks

 

 

 

 

 

Erinevus ravikuuride

 

 

 

Erinevus ravikuuride

 

 

vahel (95%

 

-27,8 (-39,4; -16,2) p < 0,001

vahel (95%

-23,3 (-37,1; -9.4) p = 0,002

usaldusvahemik,

 

 

 

usaldusvahemik, p-

 

 

p-väärtus)

 

 

 

väärtus)

 

 

Kõrvalekalle

 

 

 

Kõrvalekalle

 

 

algnäitajast 12

 

-54,0

-30,3

algnäitajast 12

-54,2

-42,4

tunniks

 

 

 

tunniks

 

 

Erinevus ravikuuride

 

 

 

Erinevus ravikuuride

 

 

vahel (95%

 

-24,1 (-33,6; -14,6) p < 0,001

vahel (95%

-15,2 (-28,6; -1,7) p = 0,028

usaldusvahemik,

 

usaldusvahemik,

p-väärtus)

 

 

 

p-väärtus)

 

 

Mediaanne aeg

 

 

 

Mediaanne aeg

 

 

sümptomite

 

 

 

sümptomite

 

 

leevendumise

 

 

 

leevendumise

 

 

alguseni (tundides)

 

 

 

alguseni (tundides)

 

 

Kõik episoodid

 

2,0

12,0

Kõik episoodid

2,5

4,6

N = 74

 

N = 56

 

 

 

 

 

Ravivastuse määr (%,

 

 

 

Ravivastuse määr (%,

 

 

usaldusvahemik) 4

 

 

 

usaldusvahemik)

 

 

tunni möödumisel

 

 

 

4 tunni möödumisel

 

 

ravi algusest

 

 

 

ravi algusest

 

 

Kõik episoodid

 

80,0

30,6

Kõik episoodid

66,7

46,4

N = 74

 

(63,1; 91,6)

(16,3; 48,1)

N = 56

(46,0; 83,5)

(27,5; 66,1)

Mediaanne aeg

 

 

 

Mediaanne aeg

 

 

sümptomite

 

 

 

sümptomite

 

 

leevendumise

 

 

 

leevendumise

 

 

alguseni: kõik

 

 

 

alguseni: kõik

 

 

sümptomid (h):

 

 

 

sümptomid (h):

 

 

Kõhuvalu

 

1,6

3,5

Kõhuvalu

2,0

3,3

Nahaturse

 

2,6

18,1

Nahaturse

3,1

10,2

Nahavalu

 

1,5

12,0

Nahavalu

1,6

9,0

Mediaanne aeg

 

 

 

Mediaanne aeg

 

 

sümptomite peaaegu

 

 

 

sümptomite peaaegu

 

 

täieliku

 

 

 

täieliku

 

 

leevendumiseni

 

 

 

leevendumiseni

 

 

(tundides)

 

 

 

(tundides)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrollitud kliiniline uuring: FIRAZYR vs traneksaamhape või platseebo, efektiivsuse näitajad

FAST-2

 

 

 

 

FAST-1

 

 

 

 

Ikatibant

Traneksaam-

 

 

 

Ikatibant

 

Platseebo

 

hape

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kõik episoodid

 

10,0

 

51,0

 

Kõik episoodid

 

8,5

 

 

19,4

 

(N = 74)

 

 

 

(N = 56)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediaanne aeg

 

 

 

 

 

Mediaanne aeg

 

 

 

 

 

 

sümptomite taan-

 

 

 

 

 

sümptomite taan-

 

 

 

 

 

 

dumiseni patsiendi

 

 

 

 

 

dumiseni patsiendi

 

 

 

 

 

 

hinnangul (tundides)

 

 

 

 

 

hinnangul (tundides)

 

 

 

 

 

Kõik episoodid

 

0,8

 

7,9

 

Kõik episoodid

 

0,8

 

 

16,9

 

(N = 74)

 

 

 

(N = 56)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediaanne aeg

 

 

 

 

 

Mediaanne aeg

 

 

 

 

 

 

patsiendi üldise

 

 

 

 

 

patsiendi üldise

 

 

 

 

 

 

paranemiseni, arsti

 

 

 

 

 

paranemiseni, arsti

 

 

 

 

 

 

hinnangul (tundides)

 

 

 

 

 

hinnangul (tundides)

 

 

 

 

 

Kõik episoodid

 

1,5

 

6,9

 

Kõik episoodid

 

1,0

 

 

5,7

 

(N = 74)

 

 

 

(N = 56)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3. FAST-3 tulemused efektiivsuse osas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulemused efektiivsuse osas: FAST-3; kontrollrühmaga faas – ITT ravikavatsuslik

 

 

 

 

 

populatsioon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulemusnäitaja

 

 

Statistiline

 

Firazyr

 

Platseebo

 

p-väärtus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(n = 43)

 

(n = 45)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esmane tulemusnäitaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aeg sümptomite leevendumise

 

Mediaan

 

2,0

 

19,8

 

< 0,001

 

alguseni – VAS koondtulemus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(tundides)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teised tulemusnäitajad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aeg esmase sümptomi

 

 

Mediaan

 

1,5

 

18,5

 

< 0,001

 

leevendumise alguseni (tundides)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAS koondskoori muutus 2 tunni

 

Keskväärtu

 

-19,74

 

-7,49

 

< 0,001

 

möödumisel ravist

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uuringus osaleja hinnatud

 

 

Keskväärtu

 

-0,53

 

-0,22

 

< 0,001

 

sümptomite koondskoori muutus

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 tunni möödumisel ravist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uurija hinnatud sümptomite

 

Keskväärtu

 

-0,44

 

-0,19

 

< 0,001

 

koondskoori muutus 2 tunni

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

möödumisel ravist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aeg sümptomite peaaegu täieliku

 

Mediaan

 

8,0

 

36,0

 

0,012

 

leevendumiseni (tundides)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aeg sümptomite leevendumise

 

Mediaan

 

0,8

 

3,5

 

< 0,001

 

alguseni uuringus osaleja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hinnangul (tundides)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aeg sümptomite visuaalse

 

 

Median

 

0,8

 

3,4

 

< 0,001

 

leevendumise alguseni uurija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hinnangul (tundides)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neis III faasi kontrollrühmaga kliinilistes uuringutes raviti kokku 66 patsiendil päriliku angioödeemi ägenemist kõripiirkonnas. Need tulemused sarnanesid aja osas sümptomite leevendumise alguseni tulemustega, mis saadi patsientidelt, kelle pärilik angioödeem ei olnud kõripiirkonnas.

5.2Farmakokineetilised omadused

Ikatibandi farmakokineetikat on ulatuslikult iseloomustatud uuringutes, kus ravimit manustati tervetele vabatahtlikele ja patsientidele nii intravenoosselt kui ka subkutaanselt. Päriliku angioödeemiga patsientidel ja tervetel vabatahtlikel on ikatibandi farmakokineetiline profiil sarnane.

Imendumine

Ikatibandi absoluutne biosaadavus pärast suukaudset manustamist on 97%. Maksimaalse kontsentratsiooni saavutamiseni kulub ligikaudu 30 minutit.

Jaotumine

Ikatibandi jaotusmaht (Vss) on ligikaudu 20-25 l. Seonduvus plasmavalkudega on 44%.

Eritumine

Ikatibant elimineerub kehast põhiliselt metabolismi teel ning muutumatul kujul eritub uriiniga alla 10% annusest. Kliirens on ligikaudu 15-20 l/h ja annusest sõltumatu. Lõplik plasma poolestusaeg on ligikaudu 1-2 tundi.

Biotransformatsioon

Proteolüütilised ensüümid metaboliseerivad ulatuslikult ikatibandi inaktiivseteks metaboliitideks, mis erituvad eelkõige uriiniga.

In vitro uuringutega kinnitati, et ikatibant ei lagune oksüdatiivsete metabolisatsiooniteede kaudu, ta ei inhibeeri tsütokroom P450 (CYP) olulisi isoensüüme (CYP 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 ja 3A4) ega indutseeri CYP 1A2 ja 3A4.

Erigrupid

Andmetest nähtub vanusega seotud langus kliirensis, mille tagajärjeks on eakatel (75-80-aastastel) võrreldes 40-aastaste patsientidega 50-60% suurem kokkupuude. Ikatibandi farmakokineetikat sugu ja kaal märkimisväärselt ei mõjuta.

Piiratud andmed näitavad, et maksa- või neerukahjustus kokkupuudet ikatibandiga ei mõjuta. Rassi mõju ikatibandi farmakokineetikale ei ole hinnatud. Laste kohta farmakokineetika andmed puuduvad.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Korduvat annust kasutati kuni 6-kuulistes uuringutes rottidel ja 9-kuulistes uuringutes koertel. Nii rottidel kui ka koertel täheldati suguhormoonide tasemete annusest sõltuvat vähenemist vereringes ning ikatibandi korduv kasutamine aeglustas pöördumatult sugulist küpsemist.

Maksimaalne kõrvaltoimeteta kokkupuute tase päevas, mida määratleti kõveraaluse pindalana (AUC), oli koerte 9-kuulises uuringus 2,3 korda suurem kui kõveraalune pindala inimestel pärast 30 mg subkutaanset annust. Rottide uuringus ei olnud kõrvaltoimeteta tase mõõdetav, kuid kõik selle uuringu tulemused näitasid kas täielikult või osaliselt pöörduvate kõrvaltoimete esinemist ravitavatel rottidel. Kõikide rottidel testitud annuste puhul täheldati neerupealiste hüpertroofiat. Pärast ikatibandiravi lõpetamist neerupealiste hüpertroofia kadus. Seoses neerupealistega saadud leidude kliiniline tähtsus ei ole teada.

Ikatibant ei mõjutanud isaste hiirte (maksimaalne annus 80,8 mg/kg päevas) ega rottide (maksimaalne annus 10 mg/kg päevas) viljakust.

2-aastases uuringus, kus hinnati ikatibandi potentsiaalset kartsinogeensust rottidele, manustades igapäevaselt annuseid, mis andsid ligikaudu 2-kordse kokkupuute taseme, võrreldes inimestel

raviannusega saavutatava tasemega, ei täheldatud mingit mõju kasvajate esinemissagedusele või morfoloogiale. Tulemused ei viita ikatibandi potentsiaalsele kartsinogeensusele.

Tavapärastes in vitro ja in vivo uuringutes ikatibandi genotoksilisust ei täheldatud.

Ikatibant ei olnud teratogeenne, kui seda manustati subkutaanse süstina varase embrüonaalse ja loote arengu ajal rottidele (maksimaalne annus 25 mg/kg päevas) ja küülikutele (maksimaalne annus

10 mg/kg päevas). Ikatibant on tugev bradükiniini antagonist, mistõttu selle ravimi suureannuseline ravi võib mõjutada raseduse algul loote kinnitumist emaka limaskestale ja emaka edasist stabiilsust. Samad emakanähud avalduvad ka raseduse hilisemal etapil, mil ikatibant avaldab tokolüütilist toimet, mis suurtes annustes (10 mg/kg päevas) põhjustas rottidel poegimise hilinemist koos loote distressi suurenemise ja perinataalse suremusega.

Noorloomadele avalduva toksilisuse uuringus, milles mittesuguküpseid rotte raviti 7 nädala jooksul iga päev annusega 3 mg/kg, täheldati munandite ja munandimanuste atroofiat. Ikatibandi sarnast toimet reproduktiivkoele täheldati ka suguküpsetel rottidel ja koertel. Need koeleiud olid kooskõlas gonadotropiinidele avaldunud toimega ja näivad edasisel ravivabal perioodil tagasi pöörduvat.

Ikatibant ei tekitanud muutusi südame juhteteedes in vitro (hERG kanal) ega in vivo tervetel koertel ega mitmesugustes uuringutes koertega (ventrikulaarne elektrostimulatsioon, füüsiline koormus ja koronaararterite ligeerimine), kus kaasnevaid hemodünaamilisi muutusi ei esinenud. Ikatibant süvendas mitmes mittekliinilises mudelis südame isheemiat, kuigi ägeda isheemia korral ei ole kahjulikku toimet järjepidevalt täheldatud.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Naatriumkloriid

Jää-äädikhape (pH reguleerimiseks)

Naatriumhüdroksiid (pH reguleerimiseks).

Süstevesi

6.2Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3Kõlblikkusaeg

18 kuud.

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte lasta külmuda.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

3 ml lahust 3 ml eeltäidetud süstlas (I tüüpi klaasist) kolbkorgiga (fluorsüsinikpolümeerkattega bromobutüül). Pakendis sisaldub hüpodermiline süstlanõel (25 G; 16 mm).

Pakendis on üks eeltäidetud süstal ühe süstlanõelaga või mitmikpakendis kolm eeltäidetud süstalt kolme süstlanõelaga.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimi hävitamiseks

Lahus peab olema selge ja värvitu ja ilma nähtavate osakesteta. Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Shire Orphan Therapies GmbH

Friedrichstrasse 149

D-10117 Berlin

Saksamaa

8.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/08/461/001

EU/1/08/461/002

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA PIKENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 11. juuli 2008

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 13. märts 2013

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu/.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu