Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Glidipion (Pioglitazone Actavis Group) (pioglitazone hydrochloride) – Pakendi infoleht - A10BG03

Updated on site: 07-Oct-2017

Ravimi nimetusGlidipion (Pioglitazone Actavis Group)
ATC koodA10BG03
Toimeainepioglitazone hydrochloride
TootjaActavis Group PTC ehf   

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Glidipion 15 mg, 30 mg ja 45 mg tabletid

Glidipion 15 mg tabletid

Glidipion 30 mg tabletid

Glidipion 45 mg tabletid

pioglitasoon

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Glidipion ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Glidipion’i võtmist

3.Kuidas Glidipion’i võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Glidipion’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Glidipion ja milleks seda kasutatakse

Glidipion sisaldab pioglitasooni. See on suhkurtõvevastane ravim, mida kasutatakse II tüüpi (insuliinsõltumatu) suhkurtõve raviks, kui metformiin ei ole sobiv või kui selle toime ei ole olnud adekvaatne. See suhkurtõve vorm avaldub tavaliselt täiskasvanueas.

Glidipion aitab reguleerida veresuhkru taset II tüüpi suhkurtõve puhul, aidates organismil paremini ära kasutada toodetavat insuliini. Teie arst kontrollib 3...6 kuu jooksul pärast ravimi võtmise alustamist, kas Glidipion toimib.

Glidipion’i võib kasutada iseseisvalt patsientidel, kes ei saa võtta metformiini ning kui dieet-ravi ning kehaline tegevus ei ole langetanud veresuhkru taset või võib ka kasutada kombinatsioonis teiste ravimitega (nt metformiin, sufonüüluurea või insuliin), kui nendega iseseisvalt ei ole õnnestunud veresuhkru taset kontrolli alla saada.

Glidipion’i võib kasutada ka kombinatsioonis insuliiniga.

2. Mida on vaja teada enne Glidipion`i kasutamist

Ärge võtke Glidipion’i

-kui te olete allergiline (ülitundlik) pioglitasooni või Glidipion’i mõne koostisosa suhtes (vt koostisosade loetelu lõigust 6).

-kui teil esineb või on olnud südamepuudulikkus.

-kui teil esineb maksahaigus.

-kui teil on olnud diabeetiline ketoatsidoos (diabeedi tüsistus, mis põhjustab kiiret kaalukaotust, iiveldust ja oksendamist)

-kui teil on või on kunagi olnud kusepõievähk

-kui teie uriinis leidub verd, mille põhjust teie arst ei ole kontrollinud.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Glidipion`i kasutamist pidage nõu oma arstiga

-kui teil esineb vedelikupeetus (vedeliku retentsioon) või südamepuudulikkus, eriti kui olete üle 75- aastane. Kui te võtate põletikuvastaseid ravimeid, mis ka võivad põhjustada vedelikupeetust ja turseid, peate seda samuti oma arstile ütlema.

-kui teil on spetsiaalset tüüpi diabeetiline silmahaigus, makulaarne ödeem (silma tagaosa turse).

-kui teil on munasarjatsüst (polütsüstiliste munasarjade sündroom). Kui te võtate Glidipion’i, võib teil esineda ovulatsioon, mis suurendab rasestumise võimalust. Kui see kehtib teie kohta, kasutage sobivat rasestumisvastast vahendit, et vältida soovimatut rasestumist.

-kui teil esineb maksa- või südamehäireid. Enne Glidipion’i kasutamise alustamist võetakse teilt vereproov, et kontrollida teie maksafunktsiooni. Seda uuringut võidakse teatud ajavahemike järel korrata. Mõnedel pikaajalise II tüüpi diabeediga ja südamehaigusega või eelnevalt esinenud insuldiga patsientidel, keda raviti pioglitasooni ja insuliiniga, tekkis südamepuudulikkus. Palun informeerige oma arsti võimalikult ruttu, kui teil ilmnevad südamepuudulikkuse sümptomid, nagu ebatavaline õhupuudus või kiire kehakaalutõus või lokaliseerunud paistetus (turse).

Kui te võtate Glidipion koos teiste diabeediravimitega, on tõenäolisem, et teie veresuhkru tase võib langeda alla normaalse taseme (hüpoglükeemia).

Teil võib samuti tekkida vere punaliblede hulga vähenemine (aneemia).

Luumurrud

Luumurdude arvu tõusu täheldati pioglitasooni võtvatel patsientidel, eriti naistel. Teie arst arvestab sellega teie diabeedi ravi ajal.

Lapsed ja noorukid

Ei ole soovitav kasutada alla 18-aasta vanustel lastel.

Muud ravimid ja Glidipion

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Reeglina te võite jätkata teiste ravimite kasutamist samal ajal, kui kasutate Glidipion’i. Siiski võivad teatud ravimid tõenäolisemalt mõjutada veresuhkru taset teie veres:

-gemfibrosiil (kasutatakse kolesteroolitaseme langetamiseks)

-rifampitsiin (kasutatakse tuberkuloosi ja teiste infektsioonide raviks)

Informeerige oma arsti, kui te kasutate mõnda neist. Teie veresuhkrut kontrollitakse ning teie Glidipion’i annust võidakse muuta.

Glidipion koos toidu ja joogiga

Te võite tablette võtta söögiga või ilma söögita. Tabletid tuleb sisse võtta klaasitäie veega.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Teie arst soovitab teil ravi lõpetada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Pioglitasoon ei mõjuta autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet, kuid olge ettevaatlik, kui teil esineb nägemishäire.

Glidipion sisaldab laktoosmonohüdraati.

Kui teie arsti sõnul esineb teil talumatust mõnede suhkrute suhtes, kontakteeruge enne Glidipion’i võtmist oma arstiga.

3.Kuidas Glidipion`i võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on üks 15 mg või 30 mg pioglitasooni tablett üks kord ööpäevas. Teie arst võib suurendada annust maksimaalselt 45 mg-ni üks kord ööpäevas. Teie arst määrab teile sobiva annuse. Kui teile tundub, et Glidipion’i toime on liiga nõrk, rääkige sellest arstile.

Glidipion’i võib võtta koos toiduga või ilma.

Kui Glidipion’i võtta koos teiste suhkurtõve ravimitega (nagu insuliin, kloorpropamiid, glibenklamiid, gliklasiid, tolbutamiid), ütleb teie arst, kui te vajate väiksemaid annuseid.

Võttes Glidipion’i tablette, palub teie arst teil regulaarsete intervallide järel anda vereanalüüsi. See on vajalik selleks, et kontrollida maksafunktsiooni.

Juhul kui te järgite suhkruhaigetele mõeldud dieeti, siis tuleb seda jätkata ka Glidipion’i võtmise ajal.

Regulaarselt oleks vaja kontrollida teie kehakaalu. Kehakaalu tõusust informeerige oma arsti.

Kui te võtate Glidipion’i rohkem kui ette nähtud

Informeerige oma arsti või apteekrit koheselt, kui olete kogemata võtnud liiga palju tablette või kui laps või keegi teine on võtnud teie ravimit. Teie veresuhkru tase võib langeda alla normi ja seda saab tõsta suhkrut süües. Soovitav on kanda kaasas suhkrutükke, komme, küpsiseid või suhkrut sisaldavat mahla.

Kui te unustate Glidipion’i võtta

Püüdke Glidipion’i tarvitada ettekirjutuse järgi iga päev. Kui üks annus jääb siiski võtmata, jätkake tavapäraselt. Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

14, 28, 56, 84 ja 98 tabletiste pakendite puhul võite te blistrile prinditud kalendrile tuginedes kontrollida, mis päeval te viimati Glidipion’i võtsite.

Kui te lõpetate Glidipion’i võtmise

Glidipion’i tuleb võtta iga päev, et see korralikult toimiks. Kui te lõpetate Glidipion’i võtmise, võib teie veresuhkur minna kõrgeks. Rääkige oma arstiga enne ravi lõpetamist.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Patsientidel, kes on kasutanud Glidipion’i, on esinenud järgmisi kõrvaltoimeid:

Pioglitasooni koos insuliiniga võtvatel patsientidel on sageli esinenud südamepuudulikkust (kuni 1-l kasutajal 10’st). Sümptomid on tavaliselt hingeldamine või kiire kehakaalu suurenemine või paikne turse (ödeem). Kui te märkate endal mistahes nendest kõrvaltoimetest, eriti juhul kui te olete vanem kui 65-eluaastat, otsige koheselt arstiabi.

Aeg-ajalt (kuni 1-l kasutajal 100’st) on pioglitasooni võtvatel patsientidel täheldatud põievähki. Sümptomiteks on veri uriinis, valu urineerimisel ja ootamatu urineerimisvajadus. Kui te märkate endal mõnda neist sümptomitest, pöörduge niipea kui võimalik oma arsti poole.

Pioglitasooni koos insuliiniga võtvatel patsientidel on väga sageli esinenud ka paikset turset (ödeemi). Kui teil tekib see kõrvaltoime, pöörduge niipea kui võimalik oma arsti poole.

Sageli on teatatud luumurdudest pioglitasooni kasutavatel naissoost patsientidel (võib esineda kuni 1-l inimesel 10-st) ja ka pioglitasooni võtvatel meessoost patsientidel (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel). Kui Teil esineb sellist kõrvaltoimet, võtke võimalikult kiiresti oma arstiga ühendust.

Pioglitasooni võtvatel patsientidel on samuti teatatud ka nägemise hägustumist turse (või vedeliku) tõttu silma tagaosas (esinemissagedus teadmata). Kui teil tekib see sümptom esimest korda, rääkige võimalikult kiiresti oma arstiga. Samuti juhul, kui teil juba on nägemise hägustumine ja see muutub halvemaks, rääkige võimalikult kiiresti oma arstiga.

Glidipion`i kasutavad patsiendid on teatanud allergilistest reaktsioonidest (esinemissagedus teadmata). Kui Teil tekib tõsine allergiline reaktsioon, sealhulgas nõgestõbi ja näo, huulte, keele või kõri turse, mis võib põhjustada hingamis- või neelamisraskusi, lõpetage selle ravimi võtmine ja rääkige sellest oma arstile niipea kui võimalik.

Pioglitasooni kasutavatel patsientidel on esinenud järgmisi kõrvaltoimeid:

Sage (võib esineda kuni 1-l kasutajal 10’st)

-hingamisteede infektsioon

-nägemishäire

-kehakaalu tõus

-tuimus

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1-l kasutajal 100’st)

-põskkoopapõletik (sinusiit)

-unetus (insomnia)

Teadmata (ei saa olemasolevate andmete alusel hinnata)

-maksaensüümide aktiivsuse tõus

-allergilised reaktsioonid

Patsientidel, kes on kasutanud pioglitasooni koos mõne teise diabeediravimiga, on esinenud järgmisi kõrvaltoimeid:

Väga sage (võib esineda rohkem kui 1 kasutajal 10’st)

-veresuhkru sisalduse langus (hüpoglükeemia)

Sage (võib esineda kuni 1-l kasutajal 10’st)

-peavalu

-pearinglus

-liigesvalu

-impotentsus

-seljavalu

-õhupuudus

-punaliblede arvu vähene langus

-kõhupuhitus

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1-l kasutajal 100’st)

-suhkur uriinis, valgud uriinis

-maksaensüümide aktiivsuse suurenemine

-vertiigo (pearinglus)

-higistamine

-väsimus

-söögiisu suurenemine

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Glidipion`i säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Glidipion’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blisterpakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida Glidipion sisaldab

-Toimeaine on pioglitasoon.

Üks tablett sisaldab 15 mg, 30 mg või 45 mg pioglitasooni (vesinikkloriidina). Üks tablett sisaldab 15 mg pioglitasooni (vesinikkloriidina).

Üks tablett sisaldab 30 mg pioglitasooni (vesinikkloriidina). Üks tablett sisaldab 45 mg pioglitasooni (vesinikkloriidina).

-Abiained on laktoosmonohüdraat, hüdroksüpropüültselluloos, kroskarmellooskaltsium ja magneesiumstearaat.

Kuidas Glidipion välja näeb ja pakendi sisu

Glidipion 15 mg tabletid on valged, ümmargused, lamedad, tahutud, 5,5 mm läbimõõduga ja ühele küljele on sisse graveeritud „TZ15“.

Glidipion 30 mg tabletid on valged, ümmargused, lamedad, tahutud, 7 mm läbimõõduga ja ühele küljele on sisse graveeritud „TZ30“.

Glidipion 45 mg tabletid on valged, ümmargused, lamedad, tahutud, 8 mm läbimõõduga ja ühele küljele on sisse graveeritud „TZ45“.

Alumiinium/alumiiniumblister; 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 ja 100 tabletiga pakendid. Pakendites, mis sisaldavad 14, 28, 56, 84 või 98 tabletiga blistreid, on blistritele trükitud nädalapäevade lühendid (E, T, K, N, R, L, P).

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Actavis Group PTC ehf. Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfjörður Island

Tootja

Actavis Ltd.

BLB 016 Bulebel Industrial Estate

Zejtun ZTN 3000

Malta

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Aurobindo Pharma B.V.

UAB “Actavis Baltics”

Nederland / Pays-Bas / Niederlande

Tel: +370 5 260 9615

Tél/Tel: +31 (0)35 542 99 33

Luxembourg/Luxemburg

България

Актавис ЕАД

Aurobindo Pharma B.V.

Teл.: +359 2 9321 861

Nederland / Pays-Bas / Niederlande

 

Tél/Tel: +31 (0)35 542 99 33

Česká republika

Magyarország

Actavis CZ a.s.

Actavis Hungary Kft.

Tel: +420 251 113 002

Tel.: +36 1 501 7001

Danmark

Malta

Actavis A/S

Actavis Ltd.

Tlf: +45 72 22 30 00

Tel: +35621693533

Deutschland

Nederland

PUREN Pharma GmbH & Co. KG

Aurobindo Pharma B.V.

Tel.: +49-89-558-9090

Tel: +31 (0)35 542 99 33

Eesti

Norge

UAB “Actavis Baltics” Eesti Filiaal

Actavis Norway AS

Tel: +372 6100 565

Tlf: +47 815 22 099

Ελλάδα

Österreich

Specifar ABEE

Actavis GmbH

Τηλ: +30 210 5401500

Tel: +43 (0)662 435 235 00

España

Polska

Aurovitas Spain, S.A.U.

Actavis Export Int. Ltd., Malta.

Tfno.: +34 91 630 86 45

Kontakt w Polsce:

 

Tel: (+48 22) 512 29 00

France

Portugal

Arrow Génériques

Aurovitas, Unipessoal, Lda

Tél: +33 4 72 72 60 72

Tel: +351 214 185 104

Hrvatska

România

PharmaVigil d.o.o.

Actavis SRL

Tel: +385(1) 3890676

Tel: +40 21 318 17 77

Ireland

Slovenija

 

Actavis Ireland Limited

Apta Medica Internacional d.o.o.

Tel: +353 (0)21 4619040

Tel: +386 51 615 015

Ísland

Slovenská republika

Actavis Group PTC ehf.

Actavis s.r.o.

Sími: +354 550 3300

Tel: +421 2 3255 3800

Italia

Suomi/Finland

Aurobindo Pharma (Italia) s.r.l.

Actavis Oy

Tel: +39 0296392601

Puh/Tel: +358 (0)9 348 233

Κύπρος

Sverige

A. Potamitis Medicare Ltd

Actavis AB

Τηλ: +357 22583333

Tel: +46 8 13 63 70

Latvija

United Kingdom

UAB “Actavis Baltics” Latvijas filiāle

Actavis UK Limited

Tel: +371 67304300

Tel: +44 1271 385257

Infoleht viimati kooskõlastatud:

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu