Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Granupas (Para-aminosalicylic acid Lucane) (para-aminosalicylic acid) – Ravimi omaduste kokkuvõte - J04AA01

Updated on site: 07-Oct-2017

Ravimi nimetusGranupas (Para-aminosalicylic acid Lucane)
ATC koodJ04AA01
Toimeainepara-aminosalicylic acid
TootjaLucane Pharma

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

GRANUPAS 4 g gastroresistentsed graanulid

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks kotike sisaldab 4 g para-aminosalitsüülhapet.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Gastroresistentsed graanulid.

Väikesed valkjad/helepruuni värvusega, umbes 1,5 mm diameetriga graanulid.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

GRANUPAS on näidustatud osana multiresistentse tuberkuloosi sobivast kombineeritud raviskeemist täiskasvanutel ja lastel alates 28. elupäevast, kui resistentsuse või taluvuse tõttu ei ole võimalik kasutada mõnda teist efektiivset raviskeemi (vt lõik 4.4).

Antibakteriaalsete ravimite kasutamisel tuleb lähtuda kohalikest kehtivatest ravijuhistset.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Täiskasvanud

4 g (üks kotike) kolm korda päevas.

Soovitatav raviskeem on 4 g iga 8 tunni järel. GRANUPAS tohib võtta koos toiduga. Maksimaalne ööpäevane annus on 12 g. Tavaline ravi kestus on 24 kuud.

Lapsed

Optimaalne annustamine lastel ei ole veel kindlaks tehtud. Piiratud farmakokineetilised andmed viitavad oluliste erinevuste puudumisele täiskasvanute ja laste vahel.

Imikutel, lastel ja noorukitel kohandatakse annust vastavalt patsiendi kehakaalule 150 mg/kg ööpäevas jagatuna kaheks annuseks. Ravimiga on kaasas annustamislusikas alla 4 g annuste mõõtmiseks väikelastele.

GRANUPAS ohutus ja efektiivsus vastsündinutel ei ole tõestatud. Andmed puuduvad.

Desensibilisatsioon

Desensibilisatsiooni võib saavutada, alustades 10 mg para-aminosalitsüülhappega, mis manustatakse üksikannusena. Annust kahekordistatakse iga kahe ööpäeva järel, saavutades kokku 1 g annuse, misjärel see jagatakse regulaarse manustamisskeemi järgi. Kui tekib kerge kehatemperatuuri tõus või nahareaktsioon, langetatakse annust eelmisele tasemele või oodatakse annuse suurendamisega ühe tsükli võrra. 1,5 g koguannuse järel esinevad reaktsioonid harva.

Manustamisviis

Suukaudne kasutamine.

Kotikese sisu tuleb lisada klaasile apelsini- või tomatimahlale. Graanulid ei lahustu, kuid mahla segamine klaasis aitab graanuleid uuesti suspensiooniks muuta, kui need põhja vajuvad. Mahl tuleb kohe ära juua ja kontrollida, et klaasi ei jääks graanuleid. Klaasi põhja jäänud graanulitele tuleb lisada väike kogus vedelikku ja need kohe alla neelata. Väiksemad annused lastel tuleb mõõta annustamislusikaga ja manustada need õunapüreele või jogurtile raputatuna.

Ravim tuleb alla neelata kohe pärast segamist apelsinimahla, tomatimahla, õunapüree või jogurtiga, kui graanulid on terved.

Graanuleid ei tohi purustada ega närida.

4.3Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine(te) või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine(te) suhtes.

Raske neeruhaigus. Raske neerukahjustusega patsiendid ei tohi GRANUPAS tarvitada. Raske neeruhaigusega patsientidel akumuleerub para-aminosalitsüülhappe inaktiivne atsetüülmetaboliit.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Kerge kuni mõõdukas neerukahjustus

Arvestades, et para-aminosalitsüülhappe metaboliidid erituvad peamiselt glomerulaarfiltratsiooni teel, tuleb kerge kuni mõõduka neerukahjustusega patsientidele ravimi manustamisel olla ettevaatlik (vt ka lõik 4.3).

Maohaavand

GRANUPAS tuleb peptilise haavandiga patsientidel kasutada ettevaatlikult.

Maksakahjustus

GRANUPAS tuleb maksakahjustusega patsientidel kasutada ettevaatlikult.

Maksatoksilisus

Para-aminosalitsüülhape võib põhjustada hepatiiti. Esimesed sümptomid ilmnevad tavaliselt kolme kuu jooksul pärast ravi algust. Kõige tavalisem kõrvaltoime on lööve, millele järgneb palavik, ja palju harvem esinevad anorektilised seedetrakti häired, iiveldus või kõhulahtisus. Sellisel juhul tuleb ravi viivitamata katkestada.

Ülitundlikkus

Esimesel kolmel ravikuul tuleb patsienti hoolikalt jälgida ja ravi tuleb katkestada kohe pärast lööbe, palaviku või muude hoiatavate talumatusnähtude ilmnemist.

Vt lõik 4.2 annuse kohandamise kohta desensibiliseerimise korral.

Hüpotüreoos kaasuva HIV-infektsiooniga patsientidel

Paraaminosalitsüülhapet võib kaasuva HIV-infektsiooniga patsientide puhul seostada suurenenud hüpotüreoosi riskiga. Kaasuva HIV-infektsiooniga patsientidel tuleks kilpnäärme funktsiooni jälgida enne ravi alustamist ja regulaarselt ravi ajal, eriti paraaminosalitsüülhappe ja etioonamiidi/protionamiidi koosmanustamisel.

Patsientidele tuleb öelda, et väljaheites võib näha olla graanulite kesti.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimeid ei ole uuritud.

Kirjanduse andmed viitavad järgmistele asjaoludele.

Vitamiin B12

Para-aminosalitsüülhape võib vähendada vitamiini B12 imendumist ja pärast selle varude ammendumist võivad tekkida kliiniliselt olulised erütrotsüütide kõrvalekalded; üle ühe kuu ravi saanud patsientidel tuleb kaaluda vitamiini B12 säilitusannuse kasutamist.

Malabsorptsioonisündroom

Para-aminosalitsüülhapet saavatel patsientidel võib tekkida malabsorptsioonisündroom, kuid tavaliselt ei ole see täielik. Täielik sündroom sisaldab steatorröad, kõrvalekaldeid peensoole röntgenmustris, hattude atroofiat, kolesteroolisisalduse vähenemist, vähenenud D-ksüloosi ja raua imendumist. Triglütseriidide imendumine on alati normaalne.

Digoksiin

Para-aminosalitsüülhape võib vähendada digoksiini gastrointestinaalset imendumist, inhibeerides soolerakkude absorptsioonifunktsiooni. Kaasuvat ravi saavatel patsientidel tuleb jälgida seerumi digoksiinisisaldust.

Etioonamiid

Para-aminosalitsüülhappe ja etioonamiidi koosmanustamine võib tugevdada para-aminosalitsüülhappe kõrvaltoimeid, peamiselt gastrointestinaalseid toimeid, sealhulgas ikterust, hepatiiti, iiveldust, oksendamist, kõhulahtisust, kõhuvalu või anoreksiat. Ravi etioonamiidiga tuleb katkestada, kui need toimed on olulise raskusega.

Difenüülhüdramiin

See ravim vähendab para-aminosalitsüülhappe imendumist seedetraktist ja neid ei tohi koos manustada.

Retroviirusevastased ravimid

Ravimite koostoimete uuringuid ei ole läbi viidud HIV-infektsiooniga patsientidel, kes võtavad retroviirusevastaseid ravimeid ja para-aminosalitsüülhapet. Arvestades GRANUPAS metaboolset rada, ei oodata olulist ravimite koostoimet.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Para-aminosalitsüülhappe kasutamise kohta rasedatel andmed puuduvad või on neid vähe. Loomkatsetes on täheldatud teatud embrüoloogilist toksilisust (vt lõik 5.3).

Kirjanduse andmed para-aminosalitsüülhappe kasutamise kohta rasedatel teatavad alati muude ravimite samaaegsest tarvitamisest. Kuna puuduvad adekvaatsed ja hästi kontrollitud uuringud para- aminosalitsüülhappe kohta inimestel, võib GRANUPAS anda rasedatele ainult juhul, kui see on selgelt vajalik.

Imetamine

Para-aminosalitsüülhape eritub rinnapiima, mistõttu ravi ajal ei tohi imetada.

Fertiilsus

Para-aminosalitsüülhappe toime kohta fertiilsusele ei ole tõendeid.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Para-aminosalitsüülhappel on ebaoluline toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Enamik sageli esinevatest kõrvaltoimetest olid seotud seedesüsteemiga. Samuti esinesid sageli naha ülitundlikkusreaktsioonid ning närvisüsteemiga seotud kõrvaltoimed.

Tabel kõrvaltoimete loeteluga

Järgnevas tabelis on kõrvaltoimed loetletud organsüsteemide ja esinemissageduse järgi. Sagedus on määratletud kui väga sage (≥ 1/10), sage (≥ 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100), harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000), väga harv (< 1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel). Esinemissageduse rühmades on kõrvaltoimed loetletud raskuse vähenemise järjekorras.

Organsüsteemi klass

Sagedus

Kõrvaltoime

Vere- ja lümfisüsteemi häired

Väga harv

Trombotsütopeenia, purpur, leukopeenia,

aneemia, methemoglobineemia, agranulotsütoos

 

 

Ainevahetus- ja toitumishäired

Harv

Hüpotüreoidism*

Väga harv

Hüpoglükeemia

 

 

Väga harv

Kõõlusvalu, peavalu, nägemishäired, perifeerne

Närvisüsteemi häired

neuropaatia, pearinglus

 

 

Sage

pööritus, vestibulaarne sündroom

 

Sage

Kõhuvalu, oksendamine, iiveldus, kõhupuhitus,

 

kõhulahtisus, pehme väljaheide

 

 

Seedetrakti häired

Aeg-ajalt

Anoreksia

 

Malabsorptsioonisündroom, peptiline haavand,

 

 

 

Harv

mao-seedetrakti verejooks, ikterus,

 

 

metallimaitse

Naha ja nahaaluskoe

Sage

Naha ülitundlikkus, nahalööve

kahjustused

Harv

Urtikaaria

Neerude ja kuseteede häired

Väga harv

Kristalluuria

 

 

Protrombiinisisalduse vähenemine,

Uuringud

Väga harv

hepatotsütolüüs, aluselise fosfataasi ja

transaminaaside sisalduse suurenemine,

 

 

 

 

kaalukaotus

*Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

Kaasuva HIV-infektsiooniga patsientidel on hüpotüreoos väga levinud ja seda esineb ≥1/10 patsiendil, eriti PAS-i manustamisel koos etioonamiidiga/protionamiidiga.

Lapsed

Kõrvaltoimete sagedus, tüüp ja raskusaste lastel on eeldatavasti samad mis täiskasvanutel.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9Üleannustamine

Üleannustamise juhtudest täiskasvanutel või lastel ei ole teatatud. Ravi on sümptomaatiline ja toetav.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: mükobakterivastased ained, tuberkuloosi raviks kasutatavad ained, ATC- kood: J04AA01

Toimemehhanism

Aminosalitsüülhape on Mycobacterium tuberculosis’e vastane bakteriostaatikum. See pärsib bakteriaalse resistentsuse teket streptomütsiini ja isoniasiidi vastu.

Para-aminosalitsüülhappe toimemehhanism sarnaneb sulfoonamiidide mehhanismiga, konkureerides para-aminobensoehappega (PABA) dihüdropteroaadi süntetaasi (DHP), folaatide sünteesi põhiensüümi inhibeerimises. Siiski tundub para-aminosalitsüülhape olevat in vitro nõrk DHP inhibiitor, mis tõstatab võimaluse, et sellel võib olla erinev sihtmärk. Para-aminosalitsüülhape atsetüülitakse maksas ja konverteeritakse inaktiivseks metaboliidiks N-atsetüül-para- aminosalitsüülhappeks, millel puudub bakteriostaatiline aktiivsus. Selle aine plasma poolväärtusaeg on umbes üks tund ja maksatalitluse häire ei mõjuta kontsentratsiooni oluliselt. Metaboliidi kontsentratsioon võib suureneda neerupuudulikkuse korral.

5.2Farmakokineetilised omadused

Imendumine

GRANUPAS on gastroresistentne preparaat ja seetõttu kaitseb graanulite happekindel kate neid lagunemise eest maos, vältides meta-aminofenooli (teadaolev hepatotoksiin) tekkimist. Graanulid on väikesed, et erinevalt suurtest osakestest läbida magu kiiremini. Peensoole neutraalsetes tingimustes või neutraalsetes toitudes lahustub happekindel kate ühe minutiga.

Graanulite manustamisel tuleb hoolikalt kaitsta nende happekindlat katet, hoides neid annuse manustamise ajal happelises toidus.

Kuna graanuleid kaitseb enterokate, ei alga imendumine enne nende maost lahkumist. Graanulite pehmed kestad jäävad alles ja neid võib olla näha väljaheites.

Tervetel täiskasvanud vabatahtlikel (n = 11) läbi viidud üksikannuse (4 grammi) farmakokineetika uuringus oli esialgne aeg kuni aminosalitsüülhappe 2 µg/ml sisalduse saavutamiseni seerumis 2 tundi (vahemik 45 minutit kuni 24 tundi); maksimaalse sisalduse saavutamise mediaan oli 6 tundi (vahemik 1,5 kuni 24 tundi); keskmine maksimaalne kontsentratsioon oli 20 µg/ml (vahemik 9 kuni 35 µg/ml); sisaldus 2 µg/ml säilis keskmiselt 8 tundi (vahemik 5 kuni 9,5 tundi), sisaldus 1 µg/ml säilis keskmiselt 8,8 tundi (vahemik 6 kuni 11,5 tundi).

Jaotumine

Para-aminosalitsüülhape jaotub erinevates kudedes ja vedelikes, sealhulgas kopsudes, neerudes, maksas ja peritoneaalvedelikus. Pleura- või sünoviaalvedeliku kontsentratsioonid on ligikaudu võrdsed plasmakontsentratsiooniga. Ravim ei läbi patsiendi hematoentsefaalbarjääri, välja arvatud põletikulise ajukelme korral, mil para-aminosalitsüülhappe kontsentratsioon tserebrospinaalvedelikus on ligikaudu 10–50% plasmakontsentratsioonist. Ei ole teada, kas ravim läbib platsentaarbarjääri. Väikesed ravimikogused jaotuvad piima ja sappi.

Plasmavalkudega seondub umbes 50–60%, kineetilise jaotumise poolväärtusaeg on 0,94 tundi ja jaotusruumala 1,001 l/kg.

Biotransformatsioon

Para-aminosalitsüülhappe peamised metaboliidid tekivad konjugeerimise teel: glütsiiniks para- aminosalitsüülkusihappes (PASU) kuni 25% ulatuses annusest ja N-atsetüüliks N-atsetüül-para- aminosalitsüülhappes (Ac-PAS) kuni 70% ulatuses annusest. Kokku moodustavad need üle 90% kõigist uriinis leiduvatest para-aminosalitsüülhappe metaboliitidest.

Eritumine

Üksikannuse uuringus oli para-aminosalitsüülhappena manustatud GRANUPAS plasma poolväärtusaeg 1,62 ±0,85 tundi.

Para-aminosalitsüülhape ja selle metaboliidid erituvad glomerulaarfiltratsiooni ja tubulaarsekretsiooni teel. Para-aminosalitsülaadi kumulatiivne eritumine 24 tundi pärast 4 g suukaudset annust on 84%, 21% para-aminosalitsüülhappena ja 63% atsetüülitud vormina. Atsetüülimisprotsess ei ole geneetiliselt determineeritud nagu isoniasiidi puhul.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse ja korduvtoksilisuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

Rottide embrüofetaalse arengu uuringust, milles loomadele manustati naatriumaminosalitsülaati (3,85 kuni 385 mg/kg), saadud andmed olid piiratud. Luudefekte täheldati ainult annuse 77 mg/kg korral ja loote suurenenud massi täheldati teiste annuste korral. Täheldati muid väärarendeid, kuid nende leidude täpne iseloom ei ole teada. Annuse-vastuse seose puudumine viitab sellele, et need leiud ei ole kliiniliselt olulised, kuid tuleb märkida, et need esinesid soovitatud kliinilistest annustest väiksemate korral. Küülikute embrüofetaalset arengut naatriumaminosalitsülaat ei mõjutanud, kuid hinnatud annused olid soovitatud kliinilistest annustest väiksemad.

Naatriumaminosalitsüülhape ei olnud Amesi testi tüves TA 100 mutageenne. Inimese lümfotsüütide kultuurides ei täheldatud akromaatiliste, kromatiidsete, isokromaatiliste katkemiste või kromatiidide translokatsioonide in vitro klastogeenseid toimeid annustes 153 või 600 µg/ml, kuid annustes 1500 ja 3000 µg/ml esines annusega seotud kromatiidide aberratsioonide sagenemine.

Paraaminosalitsüülhappega viidi läbi in vivo genotoksilisuse uuring (pisituuma katse). Tulemused näitavad, et paraaminosalitsüülhape ei omanud mittetoksiliste annustasemetega ravitud hiirtel klastogeenset toimet (jälgiti 24 tundi peale 2 korda päevas 312,5 kuni 1250 mg/kg manustamist).

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Kolloidne ränidioksiid

Dibutüülsebakaat

Metakrüülhappe-etüülakrülaadi kopolümeeri (1 : 1) 30% dispersioon

Hüpromelloos

Mikrokristalliline tselluloos

Talk

6.2Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3Kõlblikkusaeg

2 aastat.

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Kotikesi võib hoida temperatuuril alla 25 °C kuni 24 tundi pärast esmakordset avamist.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Kotikesed koosnevad paberist / väikese tihedusega polüetüleenist / alumiiniumfooliumist / aluskihist / väikese tihedusega polüetüleenist.

Pakendi suurus 30 kotikest. Kaasas on kalibreeritud mõõtelusikas.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Graanuleid ei tohi purustada ega närida.

MITTE KASUTADA, kui kotike on paisunud või kui graanulid on kaotanud oma helepruuni värvuse ja muutunud tumepruuniks või lillaks.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Lucane Pharma

172 rue de Charonne

75011 Pariis

Prantsusmaa

8.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/896/001

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 07. aprill 2014.

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu