Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Humalog (insulin lispro) – Pakendi märgistus - A10AC04

Updated on site: 07-Oct-2017

Ravimi nimetusHumalog
ATC koodA10AC04
Toimeaineinsulin lispro
TootjaEli Lilly Nederland B.V.

Artikli sisu

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISKARP – Viaal. Pakendis 1 või 2 viaali.

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Humalog 100 ühikut/ml süstelahus viaalis

Lispro-insuliin

2.TOIMEAINE SISALDUS

Üks ml lahust sisaldab 100 ühikut lispro-insuliini (mis vastab 3,5 mg-le)

3.ABIAINED

Sisaldab glütserooli, tsinkoksiidi, kahealuselist naatriumfosfaat-7H2O, säilitusainena m-kresooli, süstevett.

Happelisuse korrigeerimiseks võib olla kasutatud naatriumhüdroksiidi ja/või soolhapet.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus

1 viaal, 10 ml

2 viaali, 10 ml

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEED

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Nahaaluseks ja veenisiseseks manustamiseks.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis (2 °C - 8 °C juures).

Vältida külmumist. Hoida liigse kuumuse ja otsese päikesevalguse eest kaitstult.

Juba kasutuselevõetud viaale tohib kasutada 28 päeva jooksul. Kasutuselevõetud viaale tuleb hoida temperatuuril kuni 30 oC.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/96/007/002

EU/1/96/007/020

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDME

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VAHEKARP (ilma blue box`ita) multipakendi osa-viaal

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Humalog 100 ühikut/ml süstelahus viaalis

Lispro-insuliin

2.TOIMEAINE SISALDUS

Üks ml lahust sisaldab 100 ühikut lispro-insuliini (mis vastab 3,5 mg-le)

3.ABIAINED

Sisaldab glütserooli, tsinkoksiidi, kahealuselist naatriumfosfaat-7H2O, säilitusainena m-kresooli, süstevett.

Happelisuse korrigeerimiseks võib olla kasutatud naatriumhüdroksiidi ja/või soolhapet.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus

Multipakend: 5 viaali, 10 ml. Eraldi ei müüda.

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEED

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Nahaaluseks ja veenisiseseks manustamiseks.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis (2 °C - 8 °C juures).

Vältida külmumist. Hoida liigse kuumuse ja otsese päikesevalguse eest kaitstult.

Juba kasutuselevõetud viaale tohib kasutada 28 päeva jooksul. Kasutuselevõetud viaale tuleb hoida temperatuuril kuni 30 oC.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/96/007/021

13.PARTII NUMBER

Partii

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISKARP (blue box`iga) multipakend - viaal

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Humalog 100 ühikut/ml süstelahus viaalis

Lispro-insuliin

2.TOIMEAINE SISALDUS

Üks ml lahust sisaldab 100 ühikut lispro-insuliini (mis vastab 3,5 mg-le)

3.ABIAINED

Sisaldab glütserooli, tsinkoksiidi, kahealuselist naatriumfosfaat-7H2O, säilitusainena m-kresooli, süstevett.

Happelisuse korrigeerimiseks võib olla kasutatud naatriumhüdroksiidi ja/või soolhapet.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus

Multipakend: 5 viaali, 10 ml (5 pakki 1 viaaliga)

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEED

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Nahaaluseks ja veenisiseseks manustamiseks.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis (2 °C - 8 °C juures).

Vältida külmumist. Hoida liigse kuumuse ja otsese päikesevalguse eest kaitstult.

Juba kasutuselevõetud viaale tohib kasutada 28 päeva jooksul. Kasutuselevõetud viaale tuleb hoida temperatuuril kuni 30 oC.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/96/007/021

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDME

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

ETIKETI TEKST

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEED

Humalog 100 ühikut/ml süstelahus viaalis

Lispro-insuliin

Nahaaluseks ja veenisiseseks kasutamiseks

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4.PARTII NUMBER

Partii nr:

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

10 ml (3,5 mg/ml)

6.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISKARP – Kolbampullid. Pakendid 5 ja 10 kolbampulliga.

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Humalog 100 ühikut/ml süstelahus kolbampullis

Lispro-insuliin

2.TOIMEAINE SISALDUS

Üks ml lahust sisaldab 100 ühikut lispro-insuliini (mis vastab 3,5 mg-le)

3.ABIAINED

Sisaldab glütserooli, tsinkoksiidi, kahealuselist naatriumfosfaat-7H2O, säilitusainena m-kresooli, süstevett.

Happelisuse korrigeerimiseks võib olla kasutatud naatriumhüdroksiidi ja/või soolhapet.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus

5 kolbampulli, 3 ml

10 kolbampulli, 3 ml

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEED

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Nahaaluseks ja veenisiseseks manustamiseks.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Neid kolbampulle tohib kasutada ainult 3 ml pen-süstliga

Kui teile on tavaliselt määratud 40 ühikut/ml viaale, siis ärge võtke 40 ühikut/ml süstla abil insuliini 100 ühikut/ml kolbampullist.

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis (2 °C - 8 °C juures).

Vältida külmumist. Hoida liigse kuumuse ja otsese päikesevalguse eest kaitstult.

Kasutuselevõetud kolbampulle tohib kasutada 28 päeva jooksul. Kasutuselevõetud kolbampulli ja pen- süstlit tuleb hoida toatemperatuuril kuni 30 oC, mitte hoida külmkapis.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/96/007/004

EU/1/96/007/023

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

(Avamiseks tõstke siit ja tõmmake) KARP ON AVATUD

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Humalog

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

ETIKETI TEKST

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEED

Humalog 100 ühikut/ml süstelahus kolbampullis

Lispro-insuliin

Nahaaluseks ja veenisiseseks kasutamiseks

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4.PARTII NUMBER

Partii nr:

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

3 ml (3,5 mg/ml)

6.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISKARP – Viaal. Pakend 1 viaaliga

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Humalog Mix25 100 ühikut/ml süstesuspensioon viaalis

25 % lispro-insuliini ja 75 % lispro-insuliini protamiinsuspensiooni

2.TOIMEAINE SISALDUS

Üks ml suspensiooni sisaldab 100 ühikut lispro-insuliini (mis vastab 3,5 mg-le)

3.ABIAINED

Sisaldab protamiinsulfaati, glütserooli, tsinkoksiidi, kahealuselist naatriumfosfaat-7H2O, säilitusaineid m-kresool ja fenool, süstevett.

Happelisuse korrigeerimiseks võib olla kasutatud soolhapet ja/või naatriumhüdroksiidi.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstesuspensioon 1 viaal, 10 ml

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Nahaaluseks süstimiseks

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Hoolikalt loksutada. Lugege pakendi infolehte.

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis (2 °C - 8 °C juures).

Vältida külmumist. Hoida liigse kuumuse ja otsese päikesevalguse eest kaitstult.

Kasutuselevõetud viaali tohib kasutada 28 päeva jooksul. Kasutatavaid viaale tuleb hoida temperatuuril kuni 30 oC.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/96/007/005

13.PARTII NUMBER

Partii

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

ETIKETI TEKST

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Humalog Mix25 100 ühikut/ml süstesuspensioon viaalis

25 % lispro-insuliini ja 75 % lispro-insuliini protamiinsuspensiooni Nahaaluseks kasutamiseks

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4.PARTII NUMBER

Partii nr:

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

10 ml(3,5 mg/ml)

6.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISKARP – Kolbampullid. Pakendis 5 ja 10 kolbampulli.

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Humalog Mix25 100 ühikut/ml süstesuspensioon kolbampullis

25 % lispro-insuliini ja 75 % lispro-insuliini protamiinsuspensiooni

2.TOIMEAINE SISALDUS

Üks ml suspensiooni sisaldab 100 ühikut lispro-insuliini (mis vastab 3,5 mg-le)

3.ABIAINED

Sisaldab protamiinsulfaati, glütserooli, tsinkoksiidi, kahealuselist naatriumfosfaat-7H2O, säilitusaineid m-kresool ja fenool, süstevett.

Happelisuse korrigeerimiseks võib olla kasutatud soolhapet ja/või naatriumhüdroksiidi.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstesuspensioon 5 kolbampulli, 3 ml

10 kolbampulli, 3 ml

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Nahaaluseks süstimiseks

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Hoolikalt uuesti loksutada. Lugege pakendi infolehte.

Neid kolbampulle tohib kasutada ainult 3 ml pen-süstliga.

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril 2 °C - 8 °C (külmkapis).

Vältida külmumist. Hoida liigse kuumuse ja otsese päikesevalguse eest kaitstult.

Kasutuselevõetud kolbampulle tohib kasutada 28 päeva jooksul. Kasutuselevõetud kolbampulli ja pen- süstlit tuleb hoida toatemperatuuril kuni 30 oC, mitte hoida külmkapis.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/96/007/008

EU/1/96/007/024

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

(Avamiseks tõstke siit ja tõmmake) KARP ON AVATUD

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Humalog Mix25

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

ETIKETI TEKST

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Humalog Mix25 100 ühikut/ml süstesuspensioon kolbampullis

25 % lispro-insuliini ja 75 % lispro-insuliini protamiinsuspensiooni Nahaaluseks kasutamiseks

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4.PARTII NUMBER

Partii nr:

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

3 ml (3,5 mg/ml)

6.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISKARP – Kolbampullid. Pakendis 5 ja 10 kolbampulli.

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Humalog Mix50 100 ühikut/ml süstesuspensioon kolbampullis

50 % lispro-insuliini ja 50 % lispro-insuliini protamiinsuspensiooni

2.TOIMEAINE SISALDUS

Üks ml suspensiooni sisaldab 100 ühikut lispro-insuliini (mis vastab 3,5 mg-le)

3.ABIAINED

Sisaldab protamiinsulfaati, glütserooli, tsinkoksiidi, kahealuselist naatriumfosfaat-7H2O, säilitusaineid m-kresool ja fenool, süstevett.

Happelisuse korrigeerimiseks võib olla kasutatud soolhapet ja/või naatriumhüdroksiidi.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstesuspensioon 5 kolbampulli, 3 ml

10 kolbampulli, 3 ml

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Nahaaluseks süstimiseks

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Hoolikalt loksutada. Lugege pakendi infolehte.

Neid kolbampulle tohib kasutada ainult 3 ml pen-süstliga.

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis (2 °C - 8 °C juures).

Vältida külmumist. Hoida liigse kuumuse ja otsese päikesevalguse eest kaitstult.

Kasutuselevõetud kolbampulle tohib kasutada 28 päeva jooksul. Kasutuselevõetud kolbampulli ja pen- süstlit tuleb hoida toatemperatuuril kuni 30 oC, mitte hoida külmkapis.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/96/007/006

EU/1/96/007/025

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

(Avamiseks tõstke siit ja tõmmake) KARP ON AVATUD

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Humalog Mix50

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

ETIKETI TEKST

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Humalog Mix50 100 ühikut/ml süstesuspensioon kolbampullis

50 % lispro-insuliini ja 50 % lispro-insuliini protamiinsuspensiooni Nahaaluseks kasutamiseks

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4.PARTII NUMBER

Partii nr:

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

3 ml (3,5 mg/ml)

6.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISKARP – Kolbampullid. Pakendis 5 ja 10 kolbampulli

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Humalog BASAL 100 ühikut/ml süstesuspensioon kolbampullis

Lispro-insuliini protamiinsuspensioon

2.TOIMEAINE SISALDUS

Üks ml suspensiooni sisaldab 100 ühikut lispro-insuliini (mis vastab 3,5 mg-le)

3.ABIAINED

Sisaldab protamiinsulfaati, glütserooli, tsinkoksiidi, kahealuselist naatriumfosfaat-7H2O, säilitusaineid m-kresool ja fenool, süstevett.

Happelisuse korrigeerimiseks võib olla kasutatud soolhapet ja/või naatriumhüdroksiidi.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstesuspensioon 5 kolbampulli, 3 ml

10 kolbampulli, 3 ml

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Nahaaluseks süstimiseks

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

TÄHELEPANU: LUGEGE PAKENDI INFOLEHTE

Hoolikalt loksutada. Lugege pakendi infolehte.

Neid kolbampulle tohib kasutada ainult 3 ml pen-süstlis.

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis (2 °C - 8 °C juures).

Vältida külmumist. Hoida liigse kuumuse ja otsese päikesevalguse eest kaitstult.

Kasutuselevõetud kolbampulli tohib kasutada 21 päeva jooksul. Kasutuselevõetud kolbampulli ja pen- süstlit tuleb hoida toatemperatuuril kuni 30 oC, mitte hoida külmkapis.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/96/007/010

EU/1/96/007/029

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

(Avamiseks tõstke siit ja tõmmake) KARP ON AVATUD

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Humalog BASAL

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

ETIKETI TEKST

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Humalog BASAL 100 ühikut/ml süstesuspensioon kolbampullis

Lispro-insuliini protamiinsuspensioon

Nahaaluseks kasutamiseks

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4.PARTII NUMBER

Partii nr:

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

3 ml (3,5 mg/ml)

6.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISKARP – KwikPen. Pakendis 5 kolbampulli

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Humalog KwikPen 100 ühikut/ml süstelahus

Lispro-insuliin

2.TOIMEAINE SISALDUS

Üks ml lahust sisaldab 100 ühikut lispro-insuliini (mis vastab 3,5 mg-le)

3.ABIAINED

Sisaldab glütserooli, tsinkoksiidi, kahealuselist naatriumfosfaat-7H2O, säilitusainena m-kresooli, süstevett.

Happelisuse korrigeerimiseks võib olla kasutatud naatriumhüdroksiidi ja/või soolhapet.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus. KwikPen 5 pen-süstlit, 3 ml

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEED

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Nahaaluseks ja veenisiseseks manustamiseks

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis (2 °C - 8 °C juures).

Vältida külmumist. Hoida liigse kuumuse ja otsese päikesevalguse eest kaitstult. Kasutuselevõetud pen-süstlit tohib kasutada 28 päeva jooksul. Kasutuselevõetud pen-süstlit tuleb hoida toatemperatuuril kuni 30 oC, mitte hoida külmkapis.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/96/007/031

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15.KASUTUSJUHEND

Kui plomm on enne esimest kasutamist rikutud, konsulteerige apteekriga.

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Humalog KwikPen

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VAHEKARP (ilma blue box`ita) multipakendi osa - KwikPen

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Humalog KwikPen 100 ühikut/ml süstelahus

Lispro-insuliin

2.TOIMEAINE SISALDUS

Üks ml lahust sisaldab 100 ühikut lispro-insuliini (mis vastab 3,5 mg-le)

3.ABIAINED

Sisaldab glütserooli, tsinkoksiidi, kahealuselist naatriumfosfaat-7H2O, säilitusainena m-kresooli, süstevett.

Happelisuse korrigeerimiseks võib olla kasutatud naatriumhüdroksiidi ja/või soolhapet.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus. KwikPen

Multipakend: 5 pen-süstlit, 3 ml. Osa multipakendist. Ei müüda eraldi.

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEED

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Nahaaluseks ja veenisiseseks manustamiseks.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis (2 °C - 8 °C juures).

Vältida külmumist. Hoida liigse kuumuse ja otsese päikesevalguse eest kaitstult.

Kasutuselevõetud pen-süstlit tohib kasutada 28 päeva jooksul. Kasutuselevõetud pen-süstlit tuleb hoida toatemperatuuril kuni 30 oC, mitte hoida külmkapis.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/96/007/032

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

Kui plomm on enne esimest kasutamist rikutud, konsulteerige apteekriga

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Humalog KwikPen

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISKARP (blue box`iga) multipakend – KwikPen

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Humalog KwikPen 100 ühikut/ml süstelahus

Lispro-insuliin

2.TOIMEAINE SISALDUS

Üks ml lahust sisaldab 100 ühikut lispro-insuliini (mis vastab 3,5 mg-le)

3.ABIAINED

Sisaldab glütserooli, tsinkoksiidi, kahealuselist naatriumfosfaat-7H2O, säilitusainena m-kresooli, süstevett.

Happelisuse korrigeerimiseks võib olla kasutatud naatriumhüdroksiidi ja/või soolhapet.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus. KwikPen

Multipakend: 10 (2 pakki 5 pen-süstliga) pen-süstlit, 3 ml

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEED

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Nahaaluseks ja veenisiseseks manustamiseks

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis (2 °C - 8 °C juures).

Vältida külmumist. Hoida liigse kuumuse ja otsese päikesevalguse eest kaitstult. Kasutuselevõetud pen-süstlit tohib kasutada 28 päeva jooksul. Kasutuselevõetud pen-süstlit tuleb hoida toatemperatuuril kuni 30 oC, mitte hoida külmkapis.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/96/007/032

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Humalog KwikPen

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

ETIKETI TEKST

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEED

Humalog KwikPen 100 ühikut/ml süstelahus

Lispro-insuliin

Nahaaluseks ja veenisiseseks kasutamiseks

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4.PARTII NUMBER

Partii nr:

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

3 ml (3,5 mg/ml)

6.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISKARP – KwikPen. Pakendis 5 pen-süstlit

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Humalog Mix25 100 ühikut/ml KwikPen süstesuspensioon

25 % lispro-insuliini ja 75 % lispro-insuliini protamiinsuspensiooni

2.TOIMEAINE SISALDUS

Üks ml suspensiooni sisaldab 100 ühikut lispro-insuliini (mis vastab 3,5 mg-le)

3.ABIAINED

Sisaldab protamiinsulfaati, glütserooli, tsinkoksiidi, kahealuselist naatriumfosfaat-7H2O, säilitusaineid m-kresool ja fenool, süstevett.

Happelisuse korrigeerimiseks võib olla kasutatud soolhapet ja/või naatriumhüdroksiidi.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstesuspensioon 5 pen-süstlit, 3 ml

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Nahaaluseks süstimiseks

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Hoolikalt loksutada. Lugege pakendi infolehte.

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis (2 °C - 8 °C juures).

Vältida külmumist. Hoida liigse kuumuse ja otsese päikesevalguse eest kaitstult.

Kasutuselevõetud pen-süstlit tohib kasutada 28 päeva jooksul. Kasutuselevõetud pen-süstlit tuleb hoida toatemperatuuril kuni 30 oC, mitte hoida külmkapis.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/96/007/033

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

Kui plomm on enne esimest kasutamist rikutud, konsulteerige apteekriga

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Humalog Mix25 KwikPen

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VAHEKARP (ilma blue box`ita) multipakendi osa - KwikPen

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Humalog Mix25 100 ühikut/ml KwikPen süstesuspensioon

25 % lispro-insuliini ja 75 % lispro-insuliini protamiinsuspensiooni

2.TOIMEAINE SISALDUS

Üks ml suspensiooni sisaldab 100 ühikut lispro-insuliini (mis vastab 3,5 mg-le)

3.ABIAINED

Sisaldab protamiinsulfaati, glütserooli, tsinkoksiidi, kahealuselist naatriumfosfaat-7H2O, säilitusaineid m-kresool ja fenool, süstevett.

Happelisuse korrigeerimiseks võib olla kasutatud soolhapet ja/või naatriumhüdroksiidi.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstesuspensioon. KwikPen

Multipakend: 5 pen-süstlit, 3 ml. Multipakendi osa, ei müüda eraldi.

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Nahaaluseks süstimiseks

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Hoolikalt loksutada. Lugege pakendi infolehte.

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis (2 °C - 8 °C juures).

Vältida külmumist. Hoida liigse kuumuse ja otsese päikesevalguse eest kaitstult.

Kasutuselevõetud pen-süstlit tohib kasutada 28 päeva jooksul. Kasutuselevõetud pen-süstlit tuleb hoida toatemperatuuril kuni 30 oC, mitte hoida külmkapis.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/96/007/034

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

Kui plomm on enne esimest kasutamist rikutud, konsulteerige apteekriga.

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Humalog Mix25 KwikPen

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISKARP (blue box`iga) multipakendi osa - KwikPen

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Humalog Mix25 100 ühikut/ml KwikPen süstesuspensioon

25 % lispro-insuliini ja 75 % lispro-insuliini protamiinsuspensiooni

2.TOIMEAINE SISALDUS

Üks ml suspensiooni sisaldab 100 ühikut lispro-insuliini (mis vastab 3,5 mg-le)

3.ABIAINED

Sisaldab protamiinsulfaati, glütserooli, tsinkoksiidi, kahealuselist naatriumfosfaat-7H2O, säilitusaineid m-kresool ja fenool, süstevett.

Happelisuse korrigeerimiseks võib olla kasutatud soolhapet ja/või naatriumhüdroksiidi.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstesuspensioon. KwikPen

Multipakend: 10 (2 pakki 5 pen-süstliga) pen-süstlit, 3 ml.

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Nahaaluseks süstimiseks

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Hoolikalt loksutada. Lugege pakendi infolehte.

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis (2 °C - 8 °C juures).

Vältida külmumist. Hoida liigse kuumuse ja otsese päikesevalguse eest kaitstult.

Kasutuselevõetud pen-süstlit tohib kasutada 28 päeva jooksul. Kasutuselevõetud pen-süstlit tuleb hoida toatemperatuuril kuni 30 oC, mitte hoida külmkapis.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/96/007/034

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Humalog Mix25 KwikPen

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

ETIKETI TEKST

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Humalog Mix25 100 ühikut/ml KwikPen süstesuspensioon

25 % lispro-insuliini ja 75 % lispro-insuliini protamiinsuspensiooni Nahaaluseks kasutamiseks

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4.PARTII NUMBER

Partii nr:

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

3 ml (3,5 mg/ml)

6.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISKARP – KwikPen. Pakendis 5 pen-süstlit

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Humalog Mix50 100 ühikut/ml KwikPen süstesuspensioon

50 % lispro-insuliini ja 50 % lispro-insuliini protamiinsuspensiooni

2.TOIMEAINE SISALDUS

Üks ml suspensiooni sisaldab 100 ühikut lispro-insuliini (mis vastab 3,5 mg-le)

3.ABIAINED

Sisaldab protamiinsulfaati, glütserooli, tsinkoksiidi, kahealuselist naatriumfosfaat-7H2O, säilitusaineid m-kresool ja fenool, süstevett.

Happelisuse korrigeerimiseks võib olla kasutatud soolhapet ja/või naatriumhüdroksiidi.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstesuspensioon. KwikPen 5 pen-süstlit, 3 ml

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Nahaaluseks süstimiseks

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Hoolikalt loksutada. Lugege pakendi infolehte.

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis (2 °C - 8 °C juures).

Vältida külmumist. Hoida liigse kuumuse ja otsese päikesevalguse eest kaitstult.

Kasutuselevõetud pen-süstlit tohib kasutada 28 päeva jooksul. Kasutuselevõetud pen-süstlit tuleb hoida toatemperatuuril kuni 30 oC, mitte hoida külmkapis.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/96/007/035

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

Kui plomm on enne esimest kasutamist rikutud, konsulteerige apteekriga

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Humalog Mix50 KwikPen

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VAHEKARP (ilma blue box`ita) multipakendi osa - KwikPen

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Humalog Mix50 100 ühikut/ml KwikPen süstesuspensioon

50 % lispro-insuliini ja 50 % lispro-insuliini protamiinsuspensiooni

2.TOIMEAINE SISALDUS

Üks ml suspensiooni sisaldab 100 ühikut lispro-insuliini (mis vastab 3,5 mg-le)

3.ABIAINED

Sisaldab protamiinsulfaati, glütserooli, tsinkoksiidi, kahealuselist naatriumfosfaat-7H2O, säilitusaineid m-kresool ja fenool, süstevett.

Happelisuse korrigeerimiseks võib olla kasutatud soolhapet ja/või naatriumhüdroksiidi.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstesuspensioon. KwikPen.

Multipakend: 5 pen-süstlit, 3 ml. Multipakendi osa, ei müüda eraldi.

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Nahaaluseks süstimiseks

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Hoolikalt loksutada. Lugege pakendi infolehte.

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis (2 °C - 8 °C juures).

Vältida külmumist. Hoida liigse kuumuse ja otsese päikesevalguse eest kaitstult.

Kasutuselevõetud pen-süstlit tohib kasutada 28 päeva jooksul. Kasutuselevõetud pen-süstlit tuleb hoida toatemperatuuril kuni 30 oC, mitte hoida külmkapis.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/96/007/036

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

Kui plomm on enne esimest kasutamist rikutud, konsulteerige apteekriga

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Humalog Mix50 KwikPen

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISKARP ( blue box`iga) multipakend - KwikPen

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Humalog Mix50 100 ühikut/ml KwikPen süstesuspensioon

50 % lispro-insuliini ja 50 % lispro-insuliini protamiinsuspensiooni

2.TOIMEAINE SISALDUS

Üks ml suspensiooni sisaldab 100 ühikut lispro-insuliini (mis vastab 3,5 mg-le)

3.ABIAINED

Sisaldab protamiinsulfaati, glütserooli, tsinkoksiidi, kahealuselist naatriumfosfaat-7H2O, säilitusaineid m-kresool ja fenool, süstevett.

Happelisuse korrigeerimiseks võib olla kasutatud soolhapet ja/või naatriumhüdroksiidi.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstesuspensioon. KwikPen.

Multipakend: 10 (2 pakendit 5 pen-süstliga) pen-süstlit, 3 ml.

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Nahaaluseks süstimiseks

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Hoolikalt loksutada. Lugege pakendi infolehte.

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis (2 °C - 8 °C juures).

Vältida külmumist. Hoida liigse kuumuse ja otsese päikesevalguse eest kaitstult.

Kasutuselevõetud pen-süstlit tohib kasutada 28 päeva jooksul. Kasutuselevõetud pen-süstlit tuleb hoida toatemperatuuril kuni 30 oC, mitte hoida külmkapis.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/96/007/036

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Humalog Mix50 KwikPen

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

ETIKETI TEKST

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Humalog Mix50 100 ühikut/ml KwikPen süstesuspensioon

50 % lispro-insuliini ja 50 % lispro-insuliini protamiinsuspensiooni Nahaaluseks kasutamiseks

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4.PARTII NUMBER

Partii nr:

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

3 ml (3,5 mg/ml)

6.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISKARP – KwikPen. Pakendis 5 pen-süstlit

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Humalog BASAL 100 ühikut/ml KwikPen süstesuspensioon

Lispro-insuliini protamiinsuspensioon

2.TOIMEAINE SISALDUS

Üks ml suspensiooni sisaldab 100 ühikut lispro-insuliini (mis vastab 3,5 mg-le)

3.ABIAINED

Sisaldab protamiinsulfaati, glütserooli, tsinkoksiidi, kahealuselist naatriumfosfaat-7H2O, säilitusaineid m-kresool ja fenool, süstevett.

Happelisuse korrigeerimiseks võib olla kasutatud soolhapet ja/või naatriumhüdroksiidi.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstesuspensioon. KwikPen 5 pen-süstlit, 3 ml

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Nahaaluseks süstimiseks

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Hoolikalt loksutada. Lugege pakendi infolehte.

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis (2 °C - 8 °C juures).

Vältida külmumist. Hoida liigse kuumuse ja otsese päikesevalguse eest kaitstult.

Kasutuselevõetud pen-süstlit tohib kasutada 21 päeva jooksul. Kasutuselevõetud pen-süstlit tuleb hoida toatemperatuuril kuni 30 oC, mitte hoida külmkapis.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/96/007/037

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

Kui plomm on enne esimest kasutamist rikutud, konsulteerige apteekriga

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Humalog BASAL KwikPen

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VAHEKARP (ilma blue box`ita) multipakendi osa - KwikPen

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Humalog BASAL 100 ühikut/ml KwikPen süstesuspensioon

Lispro-insuliini protamiinsuspensioon

2.TOIMEAINE SISALDUS

Üks ml suspensiooni sisaldab 100 ühikut lispro-insuliini (mis vastab 3,5 mg-le)

3.ABIAINED

Sisaldab protamiinsulfaati, glütserooli, tsinkoksiidi, kahealuselist naatriumfosfaat-7H2O, säilitusaineid m-kresool ja fenool, süstevett.

Happelisuse korrigeerimiseks võib olla kasutatud soolhapet ja/või naatriumhüdroksiidi.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstesuspensioon. KwikPen.

Multipakend: 5 pen-süstlit, 3 ml. Multipakendi osa, ei müüda eraldi.

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Nahaaluseks süstimiseks

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Hoolikalt loksutada. Lugege pakendi infolehte.

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril 2 °C - 8 °C (külmkapis).

Vältida külmumist. Hoida liigse kuumuse ja otsese päikesevalguse eest kaitstult.

Kasutuselevõetud pen-süstlit tohib kasutada 21 päeva jooksul. Kasutuselevõetud pen-süstlit tuleb hoida toatemperatuuril kuni 30 oC, mitte hoida külmkapis.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/96/007/038

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

Kui plomm on enne esimest kasutamist rikutud, konsulteerige apteekriga

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Humalog BASAL KwikPen

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISKARP (blue box`iga) multipakend - KwikPen

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Humalog BASAL 100 ühikut/ml KwikPen süstesuspensioon

Lispro-insuliini protamiinsuspensioon

2.TOIMEAINE SISALDUS

Üks ml suspensiooni sisaldab 100 ühikut lispro-insuliini (mis vastab 3,5 mg-le)

3.ABIAINED

Sisaldab protamiinsulfaati, glütserooli, tsinkoksiidi, kahealuselist naatriumfosfaat-7H2O, säilitusaineid m-kresool ja fenool, süstevett.

Happelisuse korrigeerimiseks võib olla kasutatud soolhapet ja/või naatriumhüdroksiidi.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstesuspensioon. KwikPen.

Multipakend: 10 (2 pakki 5 pen-süstliga) pen-süstlit, 3 ml.

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Nahaaluseks süstimiseks

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Hoolikalt loksutada. Lugege pakendi infolehte.

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril 2 °C - 8 °C (külmkapis).

Vältida külmumist. Hoida liigse kuumuse ja otsese päikesevalguse eest kaitstult.

Kasutuselevõetud pen-süstlit tohib kasutada 21 päeva jooksul. Kasutuselevõetud pen-süstlit tuleb hoida toatemperatuuril kuni 30 oC, mitte hoida külmkapis.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/96/007/038

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Humalog Basal KwikPen

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

ETIKETI TEKST

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Humalog BASAL 100 ühikut/ml KwikPen süstesuspensioon

Lispro-insuliini protamiinsuspensioon

Nahaaluseks kasutamiseks

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4.PARTII NUMBER

Partii nr:

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

3 ml (3,5 mg/ml)

6.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISKARBII TEKST, KwikPen, pakendis 1,2 või 5 pen-süstlit

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Humalog 200 ühikut/ml süstelahus pen-süstlis

Lispro-insuliin

2.TOIMEAINE SISALDUS

Üks ml süstelahust sisaldab 200 ühikut lispro-insuliini (6,9 mg)

3.ABIAINED

Sisaldab glütserooli, tsinkoksiidi, trometamooli, metakresooli ja süstevett. Happelisuse korrigeerimiseks võib olla kasutatud naatriumhüdroksiidi ja/või soolhapet.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus pen-süstlis. KwikPen.

1 pen-süstel, 3 ml

2 pen-süstlit, 3 ml

5 pen-süstlit, 3 ml

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEED

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanne.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Kasutage ainult seda pen-süstlit, vastasel korral on oht tõsiseks üleannustamiseks.

Kui plomm on enne esimest kasutamist rikutud, konsulteerige apteekriga.

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis (2 °C - 8 °C juures).

Mitte lasta külmuda. Hoida liigse kuumuse ja otsese päikesevalguse eest kaitstult. Kasutuselevõetud pen-süstlit tohib kasutada 28 päeva jooksul. Kasutuselevõetud pen-süstlit tuleb hoida toatemperatuuril kuni 30 oC, mitte hoida külmkapis.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/96/007/039

 

 

1 pen-süstel

EU/1/96/007/040

2 pen-süstlit

 

EU/1/96/007/041

5 pen-süstlit

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Humalog 200 ühikut/ml

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VAHEKARP (ilma blue box’ita), multipakendi osa - KwikPen

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Humalog 200 ühikut/ml süstelahus pen-süstlis

Lispro-insuliin

2.TOIMEAINE SISALDUS

Üks ml süstelahust sisaldab 200 ühikut lispro-insuliini (6,9 mg)

3.ABIAINED

Sisaldab glütserooli, tsinkoksiidi, trometamooli, metakresooli ja süstevett. Happelisuse korrigeerimiseks võib olla kasutatud naatriumhüdroksiidi ja/või soolhapet.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus pen-süstlis. KwikPen.

Multipakend: 5 pen-süstlit, 3 ml. Ei müüda eraldi.

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEED

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanne.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Kasutage ainult seda pen-süstlit, vastasel korral on oht tõsiseks üleannustamiseks.

Kui plomm on enne esimest kasutamist rikutud, konsulteerige apteekriga.

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis (2 °C - 8 °C juures).

Mitte lasta külmuda. Hoida liigse kuumuse ja otsese päikesevalguse eest kaitstult. Kasutuselevõetud pen-süstlit tohib kasutada 28 päeva jooksul. Kasutuselevõetud pen-süstlit tuleb hoida toatemperatuuril kuni 30 oC, mitte hoida külmkapis.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/96/007/042

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Humalog 200 ühikut/ml

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISKARP (blue box’iga), multipakend - KwikPen

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Humalog 200 ühikut/ml süstelahus pen-süstlis

Lispro-insuliin

2.TOIMEAINE SISALDUS

Üks ml süstelahust sisaldab 200 ühikut lispro-insuliini (6,9 mg)

3.ABIAINED

Sisaldab glütserooli, tsinkoksiidi, trometamooli, metakresooli ja süstevett. Happelisuse korrigeerimiseks võib olla kasutatud naatriumhüdroksiidi ja/või soolhapet.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus pen-süstlis. KwikPen.

Multipakend: 10 (2 karpi 5 pen-süstliga) pen-süstlit, 3 ml.

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEED

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanne.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Kasutage ainult seda pen-süstlit, vastasel korral on oht tõsiseks üleannustamiseks.

Kui plomm on enne esimest kasutamist rikutud, konsulteerige apteekriga.

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis (2 °C - 8 °C juures).

Mitte lasta külmuda. Hoida liigse kuumuse ja otsese päikesevalguse eest kaitstult. Kasutuselevõetud pen-süstlit tohib kasutada 28 päeva jooksul. Kasutuselevõetud pen-süstlit tuleb hoida toatemperatuuril kuni 30 oC, mitte hoida külmkapis.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Eli Lilly Nederland B.V.

Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/96/007/042

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Humalog 200 ühikut/ml

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

ETIKETI TEKST

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEED

Humalog KwikPen 200 ühikut/ml süstelahus

Lispro-insuliin

Subkutaanne

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4.PARTII NUMBER

Partii nr:

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

3 ml

6.MUU

KASUTAGE AINULT SEDA PEN-SÜSTLIT, VASTASEL KORRAL ON OHT TÕSISEKS ÜLEANNUSTAMISEKS.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu