Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Imatinib Teva (imatinib) – Pakendi märgistus - L01XE01

Updated on site: 07-Oct-2017

Ravimi nimetusImatinib Teva
ATC koodL01XE01
Toimeaineimatinib
TootjaTeva B.V.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Imatinib Teva 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid imatiniib

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 100 mg imatiniibi (mesülaadina).

3.ABIAINED

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Õhukese polümeerikattega tablett.

20x1 õhukese polümeerikattega tabletti

60 õhukese polümeerikattega tabletti

60x1 õhukese polümeerikattega tabletti

120 õhukese polümeerikattega tabletti

120x1 õhukese polümeerikattega tabletti

180x1 õhukese polümeerikattega tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas, eelistatult lukustatud kapis.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/12/808/001

 

 

 

 

20 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/12/808/002

60 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

EU/1/12/808/003

60 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

 

EU/1/12/808/004

120 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

EU/1/12/808/005

 

 

120 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/12/808/006

180 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/12/808/007

20 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

 

EU/1/12/808/008

60 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

EU/1/12/808/009

60 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

 

EU/1/12/808/010

120 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

EU/1/12/808/011

120 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/12/808/012

180 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Imatinib Teva 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

Blister

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Imatinib Teva 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid imatiniib

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Teva B.V.

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4.PARTII NUMBER

Partii nr:

5.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Imatinib Teva 400 mg õhukese polümeerikattega tabletid imatiniib

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 400 mg imatiniibi (mesülaadina).

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Õhukese polümeerikattega tablett.

30 õhukese polümeerikattega tabletti

30x1 õhukese polümeerikattega tabletti

90 õhukese polümeerikattega tabletti

90x1 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas, eelistatult lukustatud kapis.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/12/808/013

 

 

30 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/12/808/014

30 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/12/808/015

90 õhukese polümeerikattega tabletti

 

EU/1/12/808/016

90 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/12/808/017

30 õhukese polümeerikattega tabletti

 

EU/1/12/808/018

30 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/12/808/019

90 õhukese polümeerikattega tabletti

 

EU/1/12/808/020

90 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Imatinib Teva 400 mg õhukese polümeerikattega tabletid

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

Blister

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Imatinib Teva 400 mg õhukese polümeerikattega tabletid imatiniib

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Teva B.V.

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Imatinib Teva 100 mg kõvakapslid imatiniib

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga kõvakapsel sisaldab 100 mg imatiniibi (mesülaadina).

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Kõvakapsel.

20x1 kõvakapslit

60 kõvakapslit

60x1 kõvakapslit

120 kõvakapslit

120x1 kõvakapslit

180x1 kõvakapslit

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas, eelistatult lukustatud kapis.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temeperatuuril kuni 30ºC.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/12/808/021

 

 

 

 

20 x 1 kõvakapslit

EU/1/12/808/022

60 kõvakapslit

 

 

 

EU/1/12/808/023

60 x 1 kõvakapslit

 

EU/1/12/808/024

120 kõvakapslit

 

 

EU/1/12/808/025

 

 

120 x 1 kõvakapslit

EU/1/12/808/026

180 x 1 kõvakapslit

EU/1/12/808/027

20 x 1 kõvakapslit

 

EU/1/12/808/028

60 kõvakapslit

 

 

 

EU/1/12/808/029

60 x 1 kõvakapslit

 

EU/1/12/808/030

120 kõvakapslit

 

 

EU/1/12/808/031

 

 

120 x 1 kõvakapslit

EU/1/12/808/032

180 x 1 kõvakapslit

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Imatinib Teva 100 mg kõvakapslid

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

Blister

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Imatinib Teva 100 mg kõvakapslid imatiniib

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Teva B.V.

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Imatinib Teva 400 mg kõvakapslid imatiniib

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga kõvakapsel sisaldab 400 mg imatiniibi (mesülaadina).

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Kõvakapsel.

30 õhukese polümeerikattega tabletti

30x1 õhukese polümeerikattega tabletti

90 õhukese polümeerikattega tabletti

90x1 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas, eelistatult lukustatud kapis.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temeperatuuril kuni 30ºC.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/12/808/033

 

 

30 kõvakapslit

EU/1/12/808/034

30 x 1 kõvakapslit

EU/1/12/808/035

90 kõvakapslit

 

EU/1/12/808/036

90 x 1 kõvakapslit

EU/1/12/808/037

30 kõvakapslit

 

EU/1/12/808/038

30 x 1 kõvakapslit

EU/1/12/808/039

90 kõvakapslit

 

EU/1/12/808/040

90 x 1 kõvakapslit

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Imatinib Teva 400 mg kõvakapslid

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

Blister

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Imatinib Teva 400 mg kõvakapslid imatiniib

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Teva B.V.

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu