Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Incivo (telaprevir) – Pakendi märgistus - J05AE

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusIncivo
ATC koodJ05AE
Toimeainetelaprevir
TootjaJanssen-Cilag International N.V.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED KARP (1 pudeliga pakend)

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

INCIVO 375 mg õhukese polümeerikattega tabletid telaprevirum

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 375 mg telapreviiri.

3.ABIAINED

 

Sisaldab naatriumi.

 

 

 

Lisainfot lugege pakendi infolehest.

 

4.

 

 

müügiluba

 

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

 

42 õhukese polümeerikattega tabletti

 

MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

 

5.

 

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

 

Suukaudne.

 

 

 

Neelake tabletid tervelt alla.

 

 

6.

 

on

 

 

ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST

 

 

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Ravimil

 

 

 

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

 

7.

TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

 

KÕLBLIKKUSAEG

 

 

8.

 

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

lõppenud

VARJATUD JA

Hoida originaalpudelis. Hoida pudel tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/720/002

13.PARTII NUMBER

 

Partii nr:

 

müügiluba

 

14.

 

 

 

RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

 

Retseptiravim.

 

 

 

KASUTUSJUHEND

 

 

15.

 

 

TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

 

16.

 

incivo 375 mg

on

 

Ravimil

 

 

 

lõppenud

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED PUDELI SILT (1 pudeliga pakend)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

INCIVO 375 mg õhukese polümeerikattega tabletid telaprevirum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 375 mg telapreviiri.

3. ABIAINED

Sisaldab naatriumi.

 

4.

 

 

müügiluba

 

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

 

42 õhukese polümeerikattega tabletti

 

MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

 

5.

 

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

 

Suukaudne.

 

 

 

Neelake tabletid tervelt alla.

 

 

6.

 

on

 

 

ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST

 

 

KÄTTESAAMATUS KOHAS

 

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

 

Ravimil

 

 

 

7.

TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

 

Ärge eemaldage kuivatusainet.

 

 

KÕLBLIKKUSAEG

 

 

8.

 

 

EXP:

 

 

 

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

lõppenud

VARJATUD JA

Hoida originaalpudelis. Hoida pudel tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/720/002

13. PARTII NUMBER

 

Lot:

 

 

müügiluba

 

 

 

 

 

RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

 

14.

 

Retseptiravim.

 

 

 

KASUTUSJUHEND

 

 

15.

 

 

TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

 

16.

Ravimil

on

 

 

 

lõppenud

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP (4 pudeliga pakend)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

 

INCIVO 375 mg õhukese polümeerikattega tabletid

 

 

 

telaprevirum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

TOIMEAINE(TE) SISALDUS

lõppenud

 

 

 

 

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 375 mg telapreviiri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ABIAINED

 

 

 

 

 

Sisaldab naatriumi.

 

 

 

 

 

Lisainfot lugege pakendi infolehest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

müügiluba

 

 

 

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

 

 

 

168 õhukese polümeerikattega tabletti (4 pudelit, gas p de is on 42 tabletti)

 

Ei ole müügil üksikpudelitena.

 

 

 

 

5.

MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

 

 

 

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

 

 

 

Suukaudne.

 

 

 

 

 

Neelake tabletid tervelt alla.

 

 

 

 

6.

 

on

 

 

 

 

ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

 

 

 

KÄTTESAAMATUS KOHAS

 

 

 

Ravimil

 

 

 

 

 

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

 

 

 

7.

TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

KÕLBLIKKUSAEG

 

 

 

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpudelis. Hoida pudel tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/720/001

13. PARTII NUMBER

 

Partii nr:

 

müügiluba

 

 

 

 

RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

 

14.

 

Retseptiravim.

 

 

 

KASUTUSJUHEND

 

 

15.

 

 

TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

 

16.

 

incivo 375 mg

on

 

 

 

 

Ravimil

 

 

lõppenud

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED PUDELI SILT (4 pudeliga pakend)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

INCIVO 375 mg õhukese polümeerikattega tabletid telaprevirum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 375 mg telapreviiri.

3. ABIAINED

Sisaldab naatriumi.

 

4.

 

 

müügiluba

 

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

 

42 õhukese polümeerikattega tabletti

 

MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

 

5.

 

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

 

Suukaudne.

 

 

 

Neelake tabletid tervelt alla.

 

 

6.

 

on

 

 

ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST

 

 

KÄTTESAAMATUS KOHAS

 

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

 

Ravimil

 

 

 

7.

TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

 

Ärge eemaldage kuivatusainet.

 

 

KÕLBLIKKUSAEG

 

 

8.

 

 

EXP:

 

 

 

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

lõppenud

VARJATUD JA

Hoida originaalpudelis. Hoida pudel tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/720/001

13. PARTII NUMBER

 

Lot:

 

 

müügiluba

 

 

 

 

 

RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

 

14.

 

Retseptiravim.

 

 

 

KASUTUSJUHEND

 

 

15.

 

 

TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

 

16.

Ravimil

on

 

 

 

lõppenud

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu