Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Intelence (etravirine) – Pakendi infoleht - J05AG04

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusIntelence
ATC koodJ05AG04
Toimeaineetravirine
TootjaJanssen-Cilag International NV

Pakendi infoleht: teave kasutajale

INTELENCE 25 mg tabletid etraviriin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on INTELENCE ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne INTELENCE’i võtmist

3.Kuidas INTELENCE’i võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas INTELENCE’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on INTELENCE ja milleks seda kasutatakse

INTELENCE sisaldab toimeainena etraviriini. INTELENCE kuulub HIV-vastaste ravimite rühma nimetusega mittenukleosiidsed pöördtranskriptaasi inhibiitorid (NNRTId).

INTELENCE on ravim, mida kasutatakse inimese immuunpuudulikkuse viiruse (HIV) põhjustatud infektsiooni raviks. INTELENCE vähendab teie organismis HIV hulka. Selle tulemusel paraneb teie immuunsüsteem, mis vähendab võimalust HIV-infektsiooniga seostatavate haiguste tekkeks.

INTELENCE’i kasutatakse kombinatsioonis teiste HIV-vastaste ravimitega täiskasvanutel ja 6- aastastel ning vanematel lastel, kellel on HIV-nakkus ja kes on juba saanud teisi HIV-vastaseid ravimeid.

Teie arst arutab koos teiega läbi, milline ravimite kombinatsioon sobib teile kõige paremini.

2. Mida on vaja teada enne INTELENCE’i võtmist

Ärge võtke INTELENCE’i

-kui olete etraviriini või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

-kui te võtate elbasviiri/grasopreviiri (C-hepatiidi infektsiooni ravim).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne INTELENCE’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

INTELENCE ei ravi HIV-infektsioonist terveks, vaid on osa ravist, millega vähendatakse viiruse hulka veres. Selle ravimi võtmise ajal võite siiski HIV-nakkust edasi anda, kuigi efektiivne retroviirusevastane ravi vähendab seda riski. Arutage oma arstiga milliseid ettevaatusabinõusid kasutada, et vältida teiste inimeste nakatamist.

INTELENCE’i võtvatel inimestel võivad endiselt tekkida infektsioonid või muud HIV-infektsiooniga seostatud haigused. Te peate oma arstiga regulaarselt ühendust pidama.

Eakad

INTELENCE’i on kasutatud vaid piiratud arvul 65-aastastel ja vanematel. Kui kuulute sellesse vanuserühma, peate INTELENCE’i kasutamist arutama oma arstiga.

Luuprobleemid

Mõnedel kombineeritud retroviirusevastast ravi saavatel patsientidel võib areneda luuhaigus nimega osteonekroos (luukoe surm, mille põhjuseks on luu kahjustunud verevarustus). Paljude muude tegurite hulgas võivad haiguse arenemise riskifaktoriteks olla kombineeritud retroviirusevastase ravi kestus, kortikosteroidide kasutamine, alkoholi tarvitamine, raske immunosupressioon ja kõrge kehamassi indeks. Osteonekroosi tunnused on liigesjäikus ja -valud (eriti puusas, põlves ja õlas) ning liikumisraskused. Kui märkate mõnda neist sümptomitest, informeerige sellest oma arsti.

Rääkige oma seisundist arstile

Tutvuge kindlasti alltoodud punktidega ning öelge oma arstile, kui need kehtivad teie kohta.

-Öelge oma arstile, kui teil tekib nahalööve. Tavaliselt tekib nahalööve peagi pärast HIV-viiruse vastase ravi alustamist INTELENCE’iga ning kaob sageli 1 kuni 2 nädalaga, seda ka siis, kui ravi jätkata. Aeg-ajalt võib teil INTELENCE-ravi ajal esineda ülitundlikkusreaktsioon (allergiline reaktsioon, sh nahalööve ja palavik, aga ka näo, keele või kõri turse, hingamis- või neelamisraskus), mis võib olla potentsiaalselt eluohtlik. Palun pöörduge otsekohe oma arsti poole, kui teil tekib ülitundlikkusreaktsioon. Arst nõustab teid, kuidas haigussümptomite korral toimida ning kas INTELENCE-ravi tuleb lõpetada. Kui te olete ravi lõpetanud ülitundlikkusreaktsiooni tõttu, ei tohi te ravi INTELENCE’iga uuesti alustada.

-Öelge oma arstile, kui teil on või on olnud probleeme maksaga (nt B- ja/või C-hepatiit). Võib- olla peab arst teie maksahaiguse tõsidust hindama, enne kui otsustab, kas saate INTELENCE’i võtta.

-Öelge oma arstile kohe, kui märkate endal infektsiooni sümptomeid. Osadel kaugelearenenud HIV-infektsiooniga või varasemate oportunistlike infektsioonidega patsientidel võivad peagi pärast HIV-vastase ravi algust tekkida varasema infektsiooni põletikunähud. Arvatakse, et need sümptomid tekivad keha immuunvastuse paranemise tõttu, võimaldades organismil võidelda infektsioonide vastu, mis võivad olla olnud olemas, kuid mille sümptomid pole kliiniliselt avaldunud.

-Lisaks oportunistlikele infektsioonidele võivad esineda ka autoimmuunhäired (seisund, mis tekib, kui immuunsüsteem ründab organismi tervet kude), kui olete alustanud HIV infektsiooni vastase ravimi kasutamist. Autoimmuunhäired võivad avalduda mitmeid kuid hiljem pärast ravi alustamist. Kui te märkate endal mis tahes infektsiooni sümptomeid või muid sümptomeid nagu lihasnõrkus, kätest ja jalgadest algav ning kehatüve poole liikuv nõrkus, südamepekslemine, värisemine või hüperaktiivsus, siis teavitage sellest otsekohe arsti, et saada vajalikku ravi.

Lapsed ja noorukid

Ärge andke seda ravimit alla 6-aastastele või alla 16 kg kehakaaluga lastele, sest võimalik kasulikkus ja riskid ei ole neil veel kindlaks tehtud.

Muud ravimid ja INTELENCE

INTELENCE võib anda koostoimeid teiste ravimitega. Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Enamikul juhtudel saab INTELENCE’i kombineerida teistesse klassidesse kuuluvate HIV-vastaste ravimitega.

Kõiki kombinatsioone siiski ei soovitata. Muudel juhtudel võib olla vajalik teid sagedamini jälgida ja/või ravimi annust kohandada. Seetõttu öelge alati oma arstile, milliseid teisi HIV-vastaseid ravimeid võtate. Peale selle on oluline, et loete hoolega läbi nende ravimitega kaasasolevad pakendi infolehed. Järgige hoolega oma arsti juhiseid selles osas, milliseid ravimeid võib kombineerida.

INTELENCE’i ei soovitata manustada järgmiste ravimitega:

-tipranaviir/ritonaviir, efavirens, nevirapiin, rilpiviriin, indinaviir, nelfinaviir, atasanaviir/kobitsistaat, darunaviir/kobitsistaat (HIV-vastased ravimid);

-karbamasepiin, fenobarbitaal, fenütoiin (krambihooge ennetavad ravimid);

-rifampitsiin, kuna see on vastunäidustatud kombinatsioonis võimendatud proteaasi inhibiitoritega, ja rifapentiin (teatud infektsioonide, nt tuberkuloosi vastased ravimid);

-naistepuna (Hypericum perforatum) sisaldavad preparaadid (depressiooni ravis kasutatavad taimsed preparaadid);

-daklatasviir, simepreviir (C-hepatiidi infektsiooni ravimid).

Kui võtate eelpool loetletud ravimeid, küsige nõu oma arstilt.

INTELENCE’i või teiste ravimite toime võib muutuda, kui võtate INTELENCE’i koos allpool loetletud ravimitega. Öelge oma arstile, kui võtate järgmisi ravimeid:

-amiodaroon, bepridiil, digoksiin, disopüramiid, flekainiid, lidokaiin, meksiletiin, propafenoon ja kinidiin (teatud südamehaiguste, nt südametöö häirete ravimid);

-varfariin (ravim, mida kasutatakse vere vedeldamiseks). Arst peab teie verd kontrollima;

-flukonasool, itrakonasool, ketokonasool, posakonasool, vorikonasool (seeninfektsioonide vastased ravimid);

-klaritromütsiin, rifabutiin (antibiootikumid);

-artemeeter/lumefantriin (malaariavastased ravimid);

-diasepaam (unehäirete ja/või ärevuse ravimid);

-deksametasoon (kortikosteroid, mida kasutatakse erinevate haiguste puhul, nagu põletik ja allergilised reaktsioonid);

-botsepreviir (C-hepatiidi infektsiooni ravim);

-atorvastatiin, fluvastatiin, lovastatiin, rosuvastatiin, simvastatiin (kolesterooli alandavad ravimid);

-tsüklosporiin, sirolimus, takrolimus (immunosupressandid);

-sildenafiil, vardenafiil, tadalafiil (erektsioonihäirete ravis ja/või pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni puhul kasutatavad ravimid);

-klopidogreel (ravim, mis hoiab ära verehüüvete moodustumist).

Rasedus ja imetamine

Öelge oma arstile kohe, kui peaksite rasestuma. Rasedad ei tohi INTELENCE’i võtta, kui arst ei ole nii spetsiaalselt määranud.

HIV-infektsiooniga emad ei tohi last rinnaga toita, sest on oht HIV ülekandeks imikule.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ärge juhtige autot ega kasutage masinaid, kui te peale ravimi manustamist tunnete unisust või peapööritust.

INTELENCE sisaldab laktoosi

INTELENCE’i tabletid sisaldavad laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid (laktoosi), peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3.Kuidas INTELENCE’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kasutamine täiskasvanutel

INTELENCE’i soovitatav annus on kaks tabletti kaks korda päevas.

Võtke hommikuti pärast sööki kaks 100-milligrammist INTELENCE’i tabletti. Õhtuti võtke pärast sööki kaks 100-milligrammist INTELENCE’i tabletti.

Kasutamine 6-aastastel ning vanematel lastel ja noorukitel, kes kaaluvad vähemalt 16 kg

Arst määrab õige annuse lapse kehakaalu alusel.

Arst teavitab teid täpselt, kui palju INTELENCE’i laps võtma peab.

Ärge lõpetage INTELENCE’i manustamist lapse arstiga rääkimata.

Laps peab teisi INTELENCE’iga samal ajal kasutatavaid HIV ravimeid kasutama nii, nagu teie lapse arst on soovitanud.

INTELENCE kasutusjuhend kõigile

Oluline on, et võtate INTELENCE’i pärast sööki. Kui võtate INTELENCE’i tühja kõhuga, imendub vaid pool INTELENCE’i toimeainest. Järgige oma arsti juhiseid selles osas, millist toitu te INTELENCE’i võtmise ajal sööma peaks.

Neelake INTELENCE’i tablett/tabletid alla tervena ühe klaasi vee abil. Ärge närige tabletti/tablette katki. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

-Kui te ei ole võimeline INTELENCE’i tabletti/tablette tervena alla neelama, võite te toimida järgnevalt:

-pange tablett/tabletid 5 ml (1 teelusikatäie) vee sisse või vähemalt sellisesse kogusesse vedelikku, mis kataks kogu tableti,

-segage hoolega, kuni vesi muutub piimjaks,

-soovi korral võib lisada veel vett või ka apelsinimahla või piima (tablette ei tohi panna apelsinimahla või piima sisse enne vee lisamist),

-jooge saadud segu kohe ära,

-loputage klaasi mitu korda vee, apelsinimahla või piimaga ja jooge loputamiseks kasutatud vedelik iga kord täielikult ära, et olla kindel kogu annuse manustamises.

-Soojade (> 40 °C) või karboniseeritud jookide kasutamist tuleb INTELENCE’i tablet(t)i(de) võtmise ajal vältida.

Kuidas lastekindlat korki eemaldada

Plastpudelil on lastekindel kork, mille saab avada järgmiselt:

-Suruge korki allapoole ja keerake seda samal ajal vastupäeva.

-Võtke lahtikeeratud kork ära.

Kui te võtate INTELENCE’i rohkem kui ette nähtud

Võtke kohe ühendust oma arsti või apteekriga. INTELENCE’i kõige sagedamad kõrvaltoimed on lööve, kõhulahtisus, iiveldus ja peavalu (vt lõik 4. Võimalikud kõrvaltoimed).

Kui te unustate INTELENCE’i tablette võtta

Kui märkate unustamist kuue tunni jooksul tavalisest INTELENCE’i võtmise ajast, peate tableti nii kiiresti kui võimalik sisse võtma. Võtke tablette alati pärast sööki. Võtke järgmine annus nagu tavaliselt. Kui unustamisest on möödunud enam kui kuus tundi, jätke see annus vahele ning jätkake järgmise tavalise tableti võtmise korraga. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Ärge lõpetage INTELENCE’i võtmist, kui ei ole eelnevalt oma arstiga nõu pidanud.

HIV-ravi võib teie enesetunnet parandada. Ärge lõpetage INTELENCE’i ega teiste HIV-vastaste ravimite võtmist ka siis, kui teie enesetunne on paranenud. Sel juhul on oht, et viirus muutub ravi suhtes resistentseks. Rääkige sellest esmalt oma arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

HIV ravi ajal võib tekkida kehakaalu ning vere lipiidide- ja glükoosisisalduse suurenemine. See on osaliselt seotud tervise ja eluviisi taastumisega ning vere lipiididesisalduse muutusi põhjustavad mõnikord HIV ravimid ise. Arst uurib teid nende muutuste suhtes.

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. INTELENCE’iga seotud kõrvaltoimete esinemissagedused on esitatud allpool.

Väga sagedased kõrvaltoimed (võivad tekkida enam kui 1 kasutajal 10-st)

-nahalööve. Nahalööve on tavaliselt kerge kuni keskmise raskusega. Harvadel juhtudel on teatatud väga tõsisest nahalööbest, mis võib olla potentsiaalselt eluohtlik. Seetõttu on oluline oma arstiga otsekohe ühendust võtta, kui teil peaks tekkima nahalööve. Arst nõustab teid, kuidas haigussümptomite korral toimida ning kas INTELENCE-ravi tuleb lõpetada.

Sagedased kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni 1 kasutajal 10-st)

-peavalu, valu ja „sipelgate jooksu” tunne kätes ja jalgades, tuimus, väsimus, unetus, ärevus;

-kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine, kõrvetised, kõhuvalu, maopõletik, puhitus;

-neerupuudulikkus, kõrgenenud vererõhk, südameinfarkt, suhkurtõbi;

-öine higistamine.

Aeg-ajalt tekkivad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni 1 kasutajal 100-st)

-stenokardia, südame rütmihäired;

-nahatundlikkuse kadu, uimasus, värinad, minestamine, unisus, mälukaotus, krambid, insult, tähelepanuhäire;

-nägemise hägustumine, pearinglus, loidus;

-hingamisraskused;

-suukuivus, suupõletik, okserefleks, kõhukinnisus, kõhupuhitus, kõhunäärmepõletik, vere oksendamine, isu langus;

-liigne higistamine, sügelemine, nahakuivus, näo ja/või kõriturse;

-allergilised rektsioonid (ülitundlikkus), infektsiooni sümptomid (näiteks suurenenud lümfisõlmed ja palavik);

-maksaprobleemid, näiteks hepatiit;

-rinnanäärmete suurenemine meestel;

-unehäired, tavatud unenäod, segasus, orientatsioonihäired, närvilisus.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

-rasked ülitundlikkusreaktsioonid, mida iseloomustab nahalööve, millega kaasneb palavik ja elundite põletik, näiteks hepatiit.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas INTELENCE’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud kartongkarbile ja pudelile pärast „kõlblik kuni”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

INTELENCE’i tablette tuleb hoida originaalpurgis. Hoidke purk tihedalt suletuna, et tablette niiskuse eest kaitsta. Purgis on 2 väikest pakikest (kuivatusaine), et tablette kuivana hoida. Neid pakikesi tuleb pidevalt purgis hoida ning neid ei tohi süüa.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida INTELENCE sisaldab

-Toimeaine on etraviriin. Iga INTELENCE’i tablett sisaldab 25 mg etraviriini.

-Abiained on hüpromelloos, mikrokristalne tselluloos, kolloidne veevaba ränidioksiid, kroskarmelloosnaatrium, magneesiumstearaat ja laktoos (monohüdraadina).

Kuidas INTELENCE välja näeb ja pakendi sisu

See ravim on müügil valgete kuni valkjate ovaalsete, poolitusjoonega tablettidena, mille ühel küljel on märgis “TMC“. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Plastpudel 120 tableti ja 2 pakikesega, mille abil hoitakse tabletid kuivad.

Müügiloa hoidja

Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgia

Tootja

Janssen-Cilag SpA, Via C. Janssen, 04100 Borgo San Michele, Latina, Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Janssen-Cilag NV

Antwerpseweg 15-17

B-2340 Beerse

Tel/Tél: +32 14 64 94 11

България

„Джонсън & Джонсън България” ЕООД ж.к. Младост 4 Бизнес Парк София, сграда 4 София 1766

Тел.: +359 2 489 94 00

Česká republika

Janssen-Cilag s.r.o. Karla Engliše 3201/06

CZ-150 00 Praha 5 - Smíchov Tel: +420 227 012 227

Danmark

Janssen-Cilag A/S

Bregnerødvej 133

DK-3460 Birkerød

Tlf: +45 45 94 82 82

Deutschland

Janssen-Cilag GmbH

Johnson & Johnson Platz 1

D-41470 Neuss

Tel: +49 2137 955-955

Eesti

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal Lõõtsa 2

EE-11415 Tallinn

Tel: +372 617 7410

Lietuva

UAB "JOHNSON & JOHNSON"

Geležinio Vilko g. 18A

LT-08104 Vilnius

Tel: +370 5 278 68 88

Luxembourg/Luxemburg

Janssen-Cilag NV

Antwerpseweg 15-17

B-2340 Beerse

Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 14 64 94 11

Magyarország

Janssen-Cilag Kft.

Nagyenyed u. 8-14

H-Budapest, 1123

Tel.: +36 1 884 2858

Malta

AM MANGION LTD.

Mangion Building, Triq Ġdida fi Triq Valletta MT-Ħal-Luqa LQA 6000

Tel: +356 2397 6000

Nederland

Janssen-Cilag B.V.

Graaf Engelbertlaan 75

NL- 4837 DS Breda

Tel: +31 76 711 1111

Norge

Janssen-Cilag AS

Postboks 144

NO-1325-Lysaker

Tlf: +47 24 12 65 00

Ελλάδα

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε. Λεωφόρος Ειρήνης 56

GR-151 21 Πεύκη, Αθήνα Tηλ: +30 210 80 90 000

España

Janssen-Cilag, S.A.

Paseo de las Doce Estrellas, 5-7 E-28042 Madrid

Tel: +34 91 722 81 00

France

Janssen-Cilag

1, rue Camille Desmoulins, TSA 91003 F-92787 Issy Les Moulineaux, Cedex 9 Tél: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

Hrvatska

Johnson & Johnson S.E. d.o.o. Oreškovićeva 6h

10010 Zagreb

Tel: +385 1 6610 700

Ireland

Janssen-Cilag Ltd.

50-100 Holmers Farm Way

High Wycombe

Buckinghamshire HP12 4EG

United Kingdom

Tel: +44 1 494 567 444

Ísland

Janssen-Cilag AB c/o Vistor hf. Hörgatúni 2 IS-210 Garðabær

Sími: +354 535 7000

Italia

Janssen-Cilag SpA

Via M.Buonarroti, 23

I-20093 Cologno Monzese MI

Tel: +39 02 2510 1

Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ, Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 226 Λατσιά

CY-2234 Λευκωσία Τηλ: +357 22 207 700

Österreich

Janssen-Cilag Pharma GmbH Vorgartenstraße 206B A-1020 Wien

Tel: +43 1 610 300

Polska

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24

PL-02-135 Warszawa

Tel.: +48 22 237 60 00

Portugal

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda. Estrada Consiglieri Pedroso, 69 A Queluz de Baixo

PT-2734-503 Barcarena

Tel: +351 21 43 68 835

România

Johnson & Johnson România SRL Str. Tipografilor nr. 11-15

Clădirea S-Park, Corp B3-B4, Etaj 3 013714 Bucureşti, ROMÂNIA

Tel: +40 21 207 1800

Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o. Šmartinska cesta 53 SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 1 401 18 30

Slovenská republika

Johnson & Johnson s.r.o.

CBC III, Karadžičova 12

SK-821 08 Bratislava

Tel: +421 232 408 400

Suomi/Finland

Janssen-Cilag Oy

Vaisalantie/Vaisalavägen 2

FI-02130 Espoo/Esbo

Puh/Tel: +358 207 531 300

Sverige

Janssen-Cilag AB

Box 4042

SE-16904 Solna

Tel: +46 8 626 50 00

Latvija

United Kingdom

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā

Janssen-Cilag Ltd.

Mūkusalas iela 101

50-100 Holmers Farm Way

Rīga, LV-1004

High Wycombe

Tel: +371 678 93561

Buckinghamshire HP12 4EG - UK

 

Tel: +44 1 494 567 444

Infoleht on viimati uuendatud {KK/AAAA}.

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu/.

Pakendi infoleht: teave kasutajale

INTELENCE 100 mg tabletid etraviriin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on INTELENCE ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne INTELENCE’i võtmist

3.Kuidas INTELENCE’i võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas INTELENCE’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on INTELENCE ja milleks seda kasutatakse

INTELENCE sisaldab toimeainena etraviriini. INTELENCE kuulub HIV-vastaste ravimite rühma nimetusega mittenukleosiidsed pöördtranskriptaasi inhibiitorid (NNRTId).

INTELENCE on ravim, mida kasutatakse inimese immuunpuudulikkuse viiruse (HIV) põhjustatud infektsiooni raviks. INTELENCE vähendab teie organismis HIV hulka. Selle tulemusel paraneb teie immuunsüsteem, mis vähendab võimalust HIV-infektsiooniga seostatavate haiguste tekkeks.

INTELENCE’i kasutatakse kombinatsioonis teiste HIV-vastaste ravimitega täiskasvanutel ja 6- aastastel ning vanematel lastel, kellel on HIV-nakkus ja kes on juba saanud teisi HIV-vastaseid ravimeid.

Teie arst arutab koos teiega läbi, milline ravimite kombinatsioon sobib teile kõige paremini.

2. Mida on vaja teada enne INTELENCE’i võtmist

Ärge võtke INTELENCE’i

-kui olete etraviriini või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

-kui te võtate elbasviiri/grasopreviiri (C-hepatiidi infektsiooni ravim).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne INTELENCE’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

INTELENCE ei ravi HIV-infektsioonist terveks, vaid on osa ravist, millega vähendatakse viiruse hulka veres. Selle ravimi võtmise ajal võite siiski HIV-nakkust edasi anda, kuigi efektiivne retroviirusevastane ravi vähendab seda riski. Arutage oma arstiga milliseid ettevaatusabinõusid kasutada, et vältida teiste inimeste nakatamist.

INTELENCE’i võtvatel inimestel võivad endiselt tekkida infektsioonid või muud HIV-infektsiooniga seostatud haigused. Te peate oma arstiga regulaarselt ühendust pidama.

Eakad

INTELENCE’i on kasutatud vaid piiratud arvul 65-aastastel ja vanematel. Kui kuulute sellesse vanuserühma, peate INTELENCE’i kasutamist arutama oma arstiga.

Luuprobleemid

Mõnedel kombineeritud retroviirusevastast ravi saavatel patsientidel võib areneda luuhaigus nimega osteonekroos (luukoe surm, mille põhjuseks on luu kahjustunud verevarustus). Paljude muude tegurite hulgas võivad haiguse arenemise riskifaktoriteks olla kombineeritud retroviirusevastase ravi kestus, kortikosteroidide kasutamine, alkoholi tarvitamine, raske immunosupressioon ja kõrge kehamassi indeks. Osteonekroosi tunnused on liigesjäikus ja -valud (eriti puusas, põlves ja õlas) ning liikumisraskused. Kui märkate mõnda neist sümptomitest, informeerige sellest oma arsti.

Rääkige oma seisundist arstile

Tutvuge kindlasti alltoodud punktidega ning öelge oma arstile, kui need kehtivad teie kohta.

-Öelge oma arstile, kui teil tekib nahalööve. Tavaliselt tekib nahalööve peagi pärast HIV-viiruse vastase ravi alustamist INTELENCE’iga ning kaob sageli 1 kuni 2 nädalaga, seda ka siis, kui ravi jätkata. Aeg-ajalt võib teil INTELENCE-ravi ajal esineda ülitundlikkusreaktsioon (allergiline reaktsioon, sh nahalööve ja palavik, aga ka näo, keele või kõri turse, hingamis- või neelamisraskus), mis võib olla potentsiaalselt eluohtlik. Palun pöörduge otsekohe oma arsti poole, kui teil tekib ülitundlikkusreaktsioon. Arst nõustab teid, kuidas haigussümptomite korral toimida ning kas INTELENCE-ravi tuleb lõpetada. Kui te olete ravi lõpetanud ülitundlikkusreaktsiooni tõttu, ei tohi te ravi INTELENCE’iga uuesti alustada.

-Öelge oma arstile, kui teil on või on olnud probleeme maksaga (nt B- ja/või C-hepatiit). Võib- olla peab arst teie maksahaiguse tõsidust hindama, enne kui otsustab, kas saate INTELENCE’i võtta.

-Öelge oma arstile kohe, kui märkate endal infektsiooni sümptomeid. Osadel kaugelearenenud HIV-infektsiooniga või varasemate oportunistlike infektsioonidega patsientidel võivad peagi pärast HIV-vastase ravi algust tekkida varasema infektsiooni põletikunähud. Arvatakse, et need sümptomid tekivad keha immuunvastuse paranemise tõttu, võimaldades organismil võidelda infektsioonide vastu, mis võivad olla olnud olemas, kuid mille sümptomid pole kliiniliselt avaldunud.

-Lisaks oportunistlikele infektsioonidele võivad esineda ka autoimmuunhäired (seisund, mis tekib, kui immuunsüsteem ründab organismi tervet kude), kui olete alustanud HIV infektsiooni vastase ravimi kasutamist. Autoimmuunhäired võivad avalduda mitmeid kuid hiljem pärast ravi alustamist. Kui te märkate endal mis tahes infektsiooni sümptomeid või muid sümptomeid nagu lihasnõrkus, kätest ja jalgadest algav ning kehatüve poole liikuv nõrkus, südamepekslemine, värisemine või hüperaktiivsus, siis teavitage sellest otsekohe arsti, et saada vajalikku ravi.

Lapsed ja noorukid

Ärge andke seda ravimit alla 6-aastastele või alla 16 kg kehakaaluga lastele, sest võimalik kasulikkus ja riskid ei ole neil veel kindlaks tehtud.

Muud ravimid ja INTELENCE

INTELENCE võib anda koostoimeid teiste ravimitega. Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Enamikul juhtudel saab INTELENCE’i kombineerida teistesse klassidesse kuuluvate HIV-vastaste ravimitega.

Kõiki kombinatsioone siiski ei soovitata. Muudel juhtudel võib olla vajalik teid sagedamini jälgida ja/või ravimi annust kohandada. Seetõttu öelge alati oma arstile, milliseid teisi HIV-vastaseid ravimeid võtate. Peale selle on oluline, et loete hoolega läbi nende ravimitega kaasasolevad pakendi infolehed. Järgige hoolega oma arsti juhiseid selles osas, milliseid ravimeid võib kombineerida.

INTELENCE’i ei soovitata manustada järgmiste ravimitega:

-tipranaviir/ritonaviir, efavirens, nevirapiin, rilpiviriin, indinaviir, nelfinaviir, atasanaviir/kobitsistaat, darunaviir/kobitsistaat (HIV-vastased ravimid);

-karbamasepiin, fenobarbitaal, fenütoiin (krambihooge ennetavad ravimid);

-rifampitsiin, kuna see on vastunäidustatud kombinatsioonis võimendatud proteaasi inhibiitoritega, ja rifapentiin (teatud infektsioonide, nt tuberkuloosi vastased ravimid);

-naistepuna (Hypericum perforatum) sisaldavad preparaadid (depressiooni ravis kasutatavad taimsed preparaadid);

-daklatasviir, simepreviir (C-hepatiidi infektsiooni ravimid).

Kui võtate eelpool loetletud ravimeid, küsige nõu oma arstilt.

INTELENCE’i või teiste ravimite toime võib muutuda, kui võtate INTELENCE’i koos allpool loetletud ravimitega. Öelge oma arstile, kui võtate järgmisi ravimeid:

-amiodaroon, bepridiil, digoksiin, disopüramiid, flekainiid, lidokaiin, meksiletiin, propafenoon ja kinidiin (teatud südamehaiguste, nt südametöö häirete ravimid);

-varfariin (ravim, mida kasutatakse vere vedeldamiseks). Arst peab teie verd kontrollima;

-flukonasool, itrakonasool, ketokonasool, posakonasool, vorikonasool (seeninfektsioonide vastased ravimid);

-klaritromütsiin, rifabutiin (antibiootikumid);

-artemeeter/lumefantriin (malaariavastased ravimid);

-diasepaam (unehäirete ja/või ärevuse ravimid);

-deksametasoon (kortikosteroid, mida kasutatakse erinevate haiguste puhul, nagu põletik ja allergilised reaktsioonid);

-botsepreviir (C-hepatiidi infektsiooni ravim);

-atorvastatiin, fluvastatiin, lovastatiin, rosuvastatiin, simvastatiin (kolesterooli alandavad ravimid);

-tsüklosporiin, sirolimus, takrolimus (immunosupressandid);

-sildenafiil, vardenafiil, tadalafiil (erektsioonihäirete ravis ja/või pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni puhul kasutatavad ravimid);

-klopidogreel (ravim, mis hoiab ära verehüüvete moodustumist).

Rasedus ja imetamine

Öelge oma arstile kohe, kui peaksite rasestuma. Rasedad ei tohi INTELENCE’i võtta, kui arst ei ole nii spetsiaalselt määranud.

HIV-infektsiooniga emad ei tohi last rinnaga toita, sest on oht HIV ülekandeks imikule.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ärge juhtige autot ega kasutage masinaid, kui te peale ravimi manustamist tunnete unisust või peapööritust.

INTELENCE sisaldab laktoosi

INTELENCE’i tabletid sisaldavad laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid (laktoosi), peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3. Kuidas INTELENCE’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kasutamine täiskasvanutel

INTELENCE’i soovitatav annus on kaks tabletti kaks korda päevas.

Võtke hommikuti pärast sööki kaks 100-milligrammist INTELENCE’i tabletti. Õhtuti võtke pärast sööki kaks 100-milligrammist INTELENCE’i tabletti.

Kasutamine 6-aastastel ning vanematel lastel ja noorukitel, kes kaaluvad vähemalt 16 kg

Arst määrab õige annuse lapse kehakaalu alusel.

Arst teavitab teid täpselt, kui palju INTELENCE’i laps võtma peab.

Ärge lõpetage INTELENCE’i manustamist lapse arstiga rääkimata.

Laps peab teisi INTELENCE’iga samal ajal kasutatavaid HIV ravimeid kasutama nii, nagu teie lapse arst on soovitanud.

INTELENCE kasutusjuhend kõigile

Oluline on, et võtate INTELENCE’i pärast sööki. Kui võtate INTELENCE’i tühja kõhuga, imendub vaid pool INTELENCE’i toimeainest. Järgige oma arsti juhiseid selles osas, millist toitu te INTELENCE’i võtmise ajal sööma peaks.

Neelake INTELENCE’i tablett/tabletid alla tervena ühe klaasi vee abil. Ärge närige tabletti/tablette katki. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

-Kui te ei ole võimeline INTELENCE’i tabletti/tablette tervena alla neelama, võite te toimida järgnevalt:

-pange tablett/tabletid 5 ml (1 teelusikatäie) vee sisse või vähemalt sellisesse kogusesse vedelikku, mis kataks kogu tableti,

-segage hoolega, kuni vesi muutub piimjaks,

-soovi korral võib lisada veel vett või ka apelsinimahla või piima (tablette ei tohi panna apelsinimahla või piima sisse enne vee lisamist),

-jooge saadud segu kohe ära,

-loputage klaasi mitu korda vee, apelsinimahla või piimaga ja jooge loputamiseks kasutatud vedelik iga kord täielikult ära, et olla kindel kogu annuse manustamises.

-Soojade (> 40 °C) või karboniseeritud jookide kasutamist tuleb INTELENCE’i tablet(t)i(de) võtmise ajal vältida.

Kuidas lastekindlat korki eemaldada

Plastpudelil on lastekindel kork, mille saab avada järgmiselt:

-Suruge korki allapoole ja keerake seda samal ajal vastupäeva.

-Võtke lahtikeeratud kork ära.

Kui te võtate INTELENCE’i rohkem kui ette nähtud

Võtke kohe ühendust oma arsti või apteekriga. INTELENCE’i kõige sagedamad kõrvaltoimed on lööve, kõhulahtisus, iiveldus ja peavalu (vt lõik 4. Võimalikud kõrvaltoimed).

Kui te unustate INTELENCE’i tablette võtta

Kui märkate unustamist kuue tunni jooksul tavalisest INTELENCE’i võtmise ajast, peate tableti nii kiiresti kui võimalik sisse võtma. Võtke tablette alati pärast sööki. Võtke järgmine annus nagu tavaliselt. Kui unustamisest on möödunud enam kui kuus tundi, jätke see annus vahele ning jätkake järgmise tavalise tableti võtmise korraga. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Ärge lõpetage INTELENCE’i võtmist, kui ei ole eelnevalt oma arstiga nõu pidanud.

HIV-ravi võib teie enesetunnet parandada. Ärge lõpetage INTELENCE’i ega teiste HIV-vastaste ravimite võtmist ka siis, kui teie enesetunne on paranenud. Sel juhul on oht, et viirus muutub ravi suhtes resistentseks. Rääkige sellest esmalt oma arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

HIV ravi ajal võib tekkida kehakaalu ning vere lipiidide- ja glükoosisisalduse suurenemine. See on osaliselt seotud tervise ja eluviisi taastumisega ning vere lipiididesisalduse muutusi põhjustavad mõnikord HIV ravimid ise. Arst uurib teid nende muutuste suhtes.

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. INTELENCE’iga seotud kõrvaltoimete esinemissagedused on esitatud allpool.

Väga sagedased kõrvaltoimed (võivad tekkida enam kui 1-l kasutajal 10-st)

-nahalööve. Nahalööve on tavaliselt kerge kuni keskmise raskusega. Harvadel juhtudel on teatatud väga tõsisest nahalööbest, mis võib olla potentsiaalselt eluohtlik. Seetõttu on oluline oma arstiga otsekohe ühendust võtta, kui teil peaks tekkima nahalööve. Arst nõustab teid, kuidas haigussümptomite korral toimida ning kas INTELENCE-ravi tuleb lõpetada.

Sagedased kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni 1-l kasutajal 10-st)

-peavalu, valu ja „sipelgate jooksu” tunne kätes ja jalgades, tuimus, väsimus, unetus, ärevus;

-kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine, kõrvetised, kõhuvalu, maopõletik, puhitus;

-neerupuudulikkus, kõrgenenud vererõhk, südameinfarkt, suhkurtõbi;

-öine higistamine.

Aeg-ajalt tekkivad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni 1-l kasutajal 100-st)

-stenokardia, südame rütmihäired;

-nahatundlikkuse kadu, uimasus, värinad, minestamine, unisus, mälukaotus, krambid, insult, tähelepanuhäire;

-nägemise hägustumine, pearinglus, loidus;

-hingamisraskused;

-suukuivus, suupõletik, okserefleks, kõhukinnisus, kõhupuhitus, kõhunäärmepõletik, vere oksendamine, isu langus;

-liigne higistamine, sügelemine, nahakuivus, näo ja/või kõriturse;

-allergilised rektsioonid (ülitundlikkus), infektsiooni sümptomid (näiteks suurenenud lümfisõlmed ja palavik);

-maksaprobleemid, näiteks hepatiit;

-rinnanäärmete suurenemine meestel;

-unehäired, tavatud unenäod, segasus, orientatsioonihäired, närvilisus.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

-rasked ülitundlikkusreaktsioonid, mida iseloomustab nahalööve, millega kaasneb palavik ja elundite põletik, näiteks hepatiit.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas INTELENCE’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud kartongkarbile ja pudelile pärast „kõlblik kuni”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

INTELENCE’i tablette tuleb hoida originaalpurgis. Hoidke purk tihedalt suletuna, et tablette niiskuse eest kaitsta. Purgis on 3 väikest pakikest (kuivatusaine), et tablette kuivana hoida. Neid pakikesi tuleb pidevalt purgis hoida ning neid ei tohi süüa.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida INTELENCE sisaldab

-Toimeaine on etraviriin. Iga INTELENCE’i tablett sisaldab 100 mg etraviriini.

-Abiained on hüpromelloos, mikrokristalne tselluloos, kolloidne veevaba ränidioksiid, kroskarmelloosnaatrium, magneesiumstearaat ja laktoos (monohüdraadina).

Kuidas INTELENCE välja näeb ja pakendi sisu

See ravim on müügil valgete kuni valkjate ovaalsete tablettidena, mille ühel küljel on märgis “T125” ja teisel “100”.

Plastpudel 120 tableti ja 3 pakikesega, mille abil hoitakse tabletid kuivad.

Müügiloa hoidja

Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgia

Tootja

Janssen-Cilag SpA, Via C. Janssen, 04100 Borgo San Michele, Latina, Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Janssen-Cilag NV

Antwerpseweg 15-17

B-2340 Beerse

Tel/Tél: +32 14 64 94 11

България

„Джонсън & Джонсън България” ЕООД ж.к. Младост 4 Бизнес Парк София, сграда 4 София 1766

Тел.: +359 2 489 94 00

Česká republika

Janssen-Cilag s.r.o. Karla Engliše 3201/06

CZ-150 00 Praha 5 - Smíchov Tel: +420 227 012 227

Danmark

Janssen-Cilag A/S

Bregnerødvej 133

DK-3460 Birkerød

Tlf: +45 45 94 82 82

Deutschland

Janssen-Cilag GmbH

Johnson & Johnson Platz 1

D-41470 Neuss

Tel: +49 2137 955-955

Eesti

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal Lõõtsa 2

EE-11415 Tallinn

Tel: +372 617 7410

Lietuva

UAB "JOHNSON & JOHNSON"

Geležinio Vilko g. 18A

LT-08104 Vilnius

Tel: +370 5 278 68 88

Luxembourg/Luxemburg

Janssen-Cilag NV

Antwerpseweg 15-17

B-2340 Beerse

Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 14 64 94 11

Magyarország

Janssen-Cilag Kft.

Nagyenyed u. 8-14

H-Budapest, 1123

Tel.: +36 1 884 2858

Malta

AM MANGION LTD.

Mangion Building, Triq Ġdida fi Triq Valletta MT-Ħal-Luqa LQA 6000

Tel: +356 2397 6000

Nederland

Janssen-Cilag B.V.

Graaf Engelbertlaan 75

NL-4837 DS Breda

Tel: +31 76 711 1111

Norge

Janssen-Cilag AS

Postboks 144

NO-1325-Lysaker

Tlf: +47 24 12 65 00

Ελλάδα

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε. Λεωφόρος Ειρήνης 56

GR-151 21 Πεύκη, Αθήνα Tηλ: +30 210 80 90 000

España

Janssen-Cilag, S.A.

Paseo de las Doce Estrellas, 5-7 E-28042 Madrid

Tel: +34 91 722 81 00

France

Janssen-Cilag

1, rue Camille Desmoulins, TSA 91003 F-92787 Issy Les Moulineaux, Cedex 9 Tél: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

Hrvatska

Johnson & Johnson S.E. d.o.o. Oreškovićeva 6h

10010 Zagreb

Tel: +385 1 6610 700

Ireland

Janssen-Cilag Ltd.

50-100 Holmers Farm Way

High Wycombe

Buckinghamshire HP12 4EG

United Kingdom

Tel: +44 1 494 567 444

Ísland

Janssen-Cilag AB c/o Vistor hf. Hörgatúni 2 IS-210 Garðabær

Sími: +354 535 7000

Italia

Janssen-Cilag SpA

Via M.Buonarroti, 23

I-20093 Cologno Monzese MI

Tel: +39 02 2510 1

Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ, Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 226 Λατσιά

CY-2234 Λευκωσία Τηλ: +357 22 207 700

Österreich

Janssen-Cilag Pharma GmbH Vorgartenstraße 206B A-1020 Wien

Tel: +43 1 610 300

Polska

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24

PL-02-135 Warszawa

Tel.: +48 22 237 60 00

Portugal

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda. Estrada Consiglieri Pedroso, 69 A Queluz de Baixo

PT-2734-503 Barcarena

Tel: +351 21 43 68 835

România

Johnson & Johnson România SRL Str. Tipografilor nr. 11-15

Clădirea S-Park, Corp B3-B4, Etaj 3 013714 Bucureşti, ROMÂNIA

Tel: +40 21 207 1800

Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o. Šmartinska cesta 53 SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 1 401 18 30

Slovenská republika

Johnson & Johnson s.r.o.

CBC III, Karadžičova 12

SK-821 08 Bratislava

Tel: +421 232 408 400

Suomi/Finland

Janssen-Cilag Oy

Vaisalantie/Vaisalavägen 2

FI-02130 Espoo/Esbo

Puh/Tel: +358 207 531 300

Sverige

Janssen-Cilag AB

Box 4042

SE-16904 Solna

Tel: +46 8 626 50 00

Latvija

United Kingdom

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā

Janssen-Cilag Ltd.

Mūkusalas iela 101

50-100 Holmers Farm Way

Rīga, LV-1004

High Wycombe

Tel: +371 678 93561

Buckinghamshire HP12 4EG - UK

 

Tel: +44 1 494 567 444

Infoleht on viimati uuendatud {KK/AAAA}.

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu/.

Pakendi infoleht: teave kasutajale

INTELENCE 200 mg tabletid etraviriin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on INTELENCE ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne INTELENCE’i võtmist

3.Kuidas INTELENCE’i võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas INTELENCE’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on INTELENCE ja milleks seda kasutatakse

INTELENCE sisaldab toimeainena etraviriini. INTELENCE kuulub HIV-vastaste ravimite rühma nimetusega mittenukleosiidsed pöördtranskriptaasi inhibiitorid (NNRTId).

INTELENCE on ravim, mida kasutatakse inimese immuunpuudulikkuse viiruse (HIV) põhjustatud infektsiooni raviks. INTELENCE vähendab teie organismis HIV hulka. Selle tulemusel paraneb teie immuunsüsteem, mis vähendab võimalust HIV-infektsiooniga seostatavate haiguste tekkeks.

INTELENCE’i kasutatakse kombinatsioonis teiste HIV-vastaste ravimitega täiskasvanutel ja 6- aastastel ning vanematel lastel, kellel on HIV-nakkus ja kes on juba saanud teisi HIV-vastaseid ravimeid.

Teie arst arutab koos teiega läbi, milline ravimite kombinatsioon sobib teile kõige paremini.

2. Mida on vaja teada enne INTELENCE’i võtmist

Ärge võtke INTELENCE’i

-kui olete etraviriini või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

-kui te võtate elbasviiri/grasopreviiri (C-hepatiidi infektsiooni ravim).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne INTELENCE’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

INTELENCE ei ravi HIV-infektsioonist terveks, vaid on osa ravist, millega vähendatakse viiruse hulka veres. Selle ravimi võtmise ajal võite siiski HIV-nakkust edasi anda, kuigi efektiivne retroviirusevastane ravi vähendab seda riski. Arutage oma arstiga milliseid ettevaatusabinõusid kasutada, et vältida teiste inimeste nakatamist.

INTELENCE’i võtvatel inimestel võivad endiselt tekkida infektsioonid või muud HIV-infektsiooniga seostatud haigused. Te peate oma arstiga regulaarselt ühendust pidama.

Eakad

INTELENCE’i on kasutatud vaid piiratud arvul 65-aastastel ja vanematel. Kui kuulute sellesse vanuserühma, peate INTELENCE’i kasutamist arutama oma arstiga.

Luuprobleemid

Mõnedel kombineeritud retroviirusevastast ravi saavatel patsientidel võib areneda luuhaigus nimega osteonekroos (luukoe surm, mille põhjuseks on luu kahjustunud verevarustus). Paljude muude tegurite hulgas võivad haiguse arenemise riskifaktoriteks olla kombineeritud retroviirusevastase ravi kestus, kortikosteroidide kasutamine, alkoholi tarvitamine, raske immunosupressioon ja kõrge kehamassi indeks. Osteonekroosi tunnused on liigesjäikus ja -valud (eriti puusas, põlves ja õlas) ning liikumisraskused. Kui märkate mõnda neist sümptomitest, informeerige sellest oma arsti.

Rääkige oma seisundist arstile

Tutvuge kindlasti alltoodud punktidega ning öelge oma arstile, kui need kehtivad teie kohta.

-Öelge oma arstile, kui teil tekib nahalööve. Tavaliselt tekib nahalööve peagi pärast HIV-viiruse vastase ravi alustamist INTELENCE’iga ning kaob sageli 1 kuni 2 nädalaga, seda ka siis, kui ravi jätkata. Aeg-ajalt võib teil INTELENCE-ravi ajal esineda ülitundlikkusreaktsioon (allergiline reaktsioon, sh nahalööve ja palavik, aga ka näo, keele või kõri turse, hingamis- või neelamisraskus), mis võib olla potentsiaalselt eluohtlik. Palun pöörduge otsekohe oma arsti poole, kui teil tekib ülitundlikkusreaktsioon. Arst nõustab teid, kuidas haigussümptomite korral toimida ning kas INTELENCE-ravi tuleb lõpetada. Kui te olete ravi lõpetanud ülitundlikkusreaktsiooni tõttu, ei tohi te ravi INTELENCE’iga uuesti alustada.

-Öelge oma arstile, kui teil on või on olnud probleeme maksaga (nt B- ja/või C-hepatiit). Võib- olla peab arst teie maksahaiguse tõsidust hindama, enne kui otsustab, kas saate INTELENCE’i võtta.

-Öelge oma arstile kohe, kui märkate endal infektsiooni sümptomeid. Osadel kaugelearenenud HIV-infektsiooniga või varasemate oportunistlike infektsioonidega patsientidel võivad peagi pärast HIV-vastase ravi algust tekkida varasema infektsiooni põletikunähud. Arvatakse, et need sümptomid tekivad keha immuunvastuse paranemise tõttu, võimaldades organismil võidelda infektsioonide vastu, mis võivad olla olnud olemas, kuid mille sümptomid pole kliiniliselt avaldunud.

-Lisaks oportunistlikele infektsioonidele võivad esineda ka autoimmuunhäired (seisund, mis tekib, kui immuunsüsteem ründab organismi tervet kude), kui olete alustanud HIV infektsiooni vastase ravimi kasutamist. Autoimmuunhäired võivad avalduda mitmeid kuid hiljem pärast ravi alustamist. Kui te märkate endal mis tahes infektsiooni sümptomeid või muid sümptomeid nagu lihasnõrkus, kätest ja jalgadest algav ning kehatüve poole liikuv nõrkus, südamepekslemine, värisemine või hüperaktiivsus, siis teavitage sellest otsekohe arsti, et saada vajalikku ravi.

Lapsed ja noorukid

Ärge andke seda ravimit alla 6-aastastele või alla 16 kg kehakaaluga lastele, sest võimalik kasulikkus ja riskid ei ole neil veel kindlaks tehtud.

Muud ravimid ja INTELENCE

INTELENCE võib anda koostoimeid teiste ravimitega. Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Enamikul juhtudel saab INTELENCE’i kombineerida teistesse klassidesse kuuluvate HIV-vastaste ravimitega.

Kõiki kombinatsioone siiski ei soovitata. Muudel juhtudel võib olla vajalik teid sagedamini jälgida ja/või ravimi annust kohandada. Seetõttu öelge alati oma arstile, milliseid teisi HIV-vastaseid ravimeid võtate. Peale selle on oluline, et loete hoolega läbi nende ravimitega kaasasolevad pakendi infolehed. Järgige hoolega oma arsti juhiseid selles osas, milliseid ravimeid võib kombineerida.

INTELENCE’i ei soovitata manustada järgmiste ravimitega:

-tipranaviir/ritonaviir, efavirens, nevirapiin, rilpiviriin, indinaviir, nelfinaviir, atasanaviir/kobitsistaat, darunaviir/kobitsistaat (HIV-vastased ravimid);

-karbamasepiin, fenobarbitaal, fenütoiin (krambihooge ennetavad ravimid);

-rifampitsiin, kuna see on vastunäidustatud kombinatsioonis võimendatud proteaasi inhibiitoritega, ja rifapentiin (teatud infektsioonide, nt tuberkuloosi vastased ravimid);

-naistepuna (Hypericum perforatum) sisaldavad preparaadid (depressiooni ravis kasutatavad taimsed preparaadid);

-daklatasviir, simepreviir (C-hepatiidi infektsiooni ravimid).

Kui võtate eelpool loetletud ravimeid, küsige nõu oma arstilt.

INTELENCE’i või teiste ravimite toime võib muutuda, kui võtate INTELENCE’i koos allpool loetletud ravimitega. Öelge oma arstile, kui võtate järgmisi ravimeid:

-amiodaroon, bepridiil, digoksiin, disopüramiid, flekainiid, lidokaiin, meksiletiin, propafenoon ja kinidiin (teatud südamehaiguste, nt südametöö häirete ravimid);

-varfariin (ravim, mida kasutatakse vere vedeldamiseks). Arst peab teie verd kontrollima;

-flukonasool, itrakonasool, ketokonasool, posakonasool, vorikonasool (seeninfektsioonide vastased ravimid);

-klaritromütsiin, rifabutiin (antibiootikumid);

-artemeeter/lumefantriin (malaariavastased ravimid);

-diasepaam (unehäirete ja/või ärevuse ravimid);

-deksametasoon (kortikosteroid, mida kasutatakse erinevate haiguste puhul, nagu põletik ja allergilised reaktsioonid);

-botsepreviir (C-hepatiidi infektsiooni ravim);

-atorvastatiin, fluvastatiin, lovastatiin, rosuvastatiin, simvastatiin (kolesterooli alandavad ravimid);

-tsüklosporiin, sirolimus, takrolimus (immunosupressandid);

-sildenafiil, vardenafiil, tadalafiil (erektsioonihäirete ravis ja/või pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni puhul kasutatavad ravimid);

-klopidogreel (ravim, mis hoiab ära verehüüvete moodustumist).

Rasedus ja imetamine

Öelge oma arstile kohe, kui peaksite rasestuma. Rasedad ei tohi INTELENCE’i võtta, kui arst ei ole nii spetsiaalselt määranud.

HIV-infektsiooniga emad ei tohi last rinnaga toita, sest on oht HIV ülekandeks imikule.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ärge juhtige autot ega kasutage masinaid, kui te peale ravimi manustamist tunnete unisust või peapööritust.

3. Kuidas INTELENCE’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kasutamine täiskasvanutel

INTELENCE’i soovitatav annus on üks tablett kaks korda päevas.

Võtke hommikuti pärast sööki üks 200-milligrammine INTELENCE’i tablett. Õhtuti võtke pärast sööki üks 200-milligrammine INTELENCE’i tablett.

Kasutamine 6-aastastel ning vanematel lastel ja noorukitel, kes kaaluvad vähemalt 16 kg

Arst määrab õige annuse lapse kehakaalu alusel.

Arst teavitab teid täpselt, kui palju INTELENCE’i laps võtma peab.

Ärge lõpetage INTELENCE’i manustamist lapse arstiga rääkimata.

Laps peab teisi INTELENCE’iga samal ajal kasutatavaid HIV ravimeid kasutama nii, nagu teie lapse arst on soovitanud.

INTELENCE kasutusjuhend kõigile

Oluline on, et võtate INTELENCE’i pärast sööki. Kui võtate INTELENCE’i tühja kõhuga, imendub vaid pool INTELENCE’i toimeainest. Järgige oma arsti juhiseid selles osas, millist toitu te INTELENCE’i võtmise ajal sööma peaks.

Neelake INTELENCE’i tablett/tabletid alla tervena ühe klaasi vee abil. Ärge närige tabletti/tablette katki. Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

-Kui te ei ole võimeline INTELENCE’i tabletti/tablette tervena alla neelama, võite te toimida järgnevalt:

-pange tablett/tabletid 5 ml (1 teelusikatäie) vee sisse või vähemalt sellisesse kogusesse vedelikku, mis kataks kogu tableti,

-segage hoolega, kuni vesi muutub piimjaks,

-soovi korral võib lisada veel vett või ka apelsinimahla või piima (tablette ei tohi panna apelsinimahla või piima sisse enne vee lisamist),

-jooge saadud segu kohe ära,

-loputage klaasi mitu korda vee, apelsinimahla või piimaga ja jooge loputamiseks kasutatud vedelik iga kord täielikult ära, et olla kindel kogu annuse manustamises.

-Soojade (> 40 °C) või karboniseeritud jookide kasutamist tuleb INTELENCE’i tablet(t)i(de) võtmise ajal vältida.

Kuidas lastekindlat korki eemaldada

Plastpudelil on lastekindel kork, mille saab avada järgmiselt:

-Suruge korki allapoole ja keerake seda samal ajal vastupäeva.

-Võtke lahtikeeratud kork ära.

Kui te võtate INTELENCE’i rohkem kui ette nähtud

Võtke kohe ühendust oma arsti või apteekriga. INTELENCE’i kõige sagedamad kõrvaltoimed on lööve, kõhulahtisus, iiveldus ja peavalu (vt lõik 4. Võimalikud kõrvaltoimed).

Kui te unustate INTELENCE’i tablette võtta

Kui märkate unustamist kuue tunni jooksul tavalisest INTELENCE’i võtmise ajast, peate tableti nii kiiresti kui võimalik sisse võtma. Võtke tablett alati pärast sööki. Võtke järgmine annus nagu tavaliselt. Kui unustamisest on möödunud enam kui kuus tundi, jätke see annus vahele ning jätkake järgmise tavalise tableti võtmise korraga. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Ärge lõpetage INTELENCE’i võtmist, kui ei ole eelnevalt oma arstiga nõu pidanud.

HIV-ravi võib teie enesetunnet parandada. Ärge lõpetage INTELENCE’i ega teiste HIV-vastaste ravimite võtmist ka siis, kui teie enesetunne on paranenud. Sel juhul on oht, et viirus muutub ravi suhtes resistentseks. Rääkige sellest esmalt oma arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

HIV ravi ajal võib tekkida kehakaalu ning vere lipiidide- ja glükoosisisalduse suurenemine. See on osaliselt seotud tervise ja eluviisi taastumisega ning vere lipiididesisalduse muutusi põhjustavad mõnikord HIV ravimid ise. Arst uurib teid nende muutuste suhtes.

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

INTELENCE’iga seotud kõrvaltoimete esinemissagedused on esitatud allpool.

Väga sagedased kõrvaltoimed (võivad tekkida enam kui 1-l kasutajal 10-st)

-nahalööve. Nahalööve on tavaliselt kerge kuni keskmise raskusega. Harvadel juhtudel on teatatud väga tõsisest nahalööbest, mis võib olla potentsiaalselt eluohtlik. Seetõttu on oluline oma arstiga otsekohe ühendust võtta, kui teil peaks tekkima nahalööve. Arst nõustab teid, kuidas haigussümptomite korral toimida ning kas INTELENCE-ravi tuleb lõpetada.

Sagedased kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni 1-l kasutajal 10-st)

-peavalu, valu ja „sipelgate jooksu” tunne kätes ja jalgades, tuimus, väsimus, unetus, ärevus;

-kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine, kõrvetised, kõhuvalu, maopõletik, puhitus;

-neerupuudulikkus, kõrgenenud vererõhk, südameinfarkt, suhkurtõbi;

-öine higistamine.

Aeg-ajalt tekkivad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni 1-l kasutajal 100-st)

-stenokardia, südame rütmihäired;

-nahatundlikkuse kadu, uimasus, värinad, minestamine, unisus, mälukaotus, krambid, insult, tähelepanuhäire;

-nägemise hägustumine, pearinglus, loidus;

-hingamisraskused;

-suukuivus, suupõletik, okserefleks, kõhukinnisus, kõhupuhitus, kõhunäärmepõletik, vere oksendamine, isu langus;

-liigne higistamine, sügelemine, nahakuivus, näo ja/või kõriturse;

-allergilised rektsioonid (ülitundlikkus), infektsiooni sümptomid (näiteks suurenenud lümfisõlmed ja palavik);

-maksaprobleemid, näiteks hepatiit;

-rinnanäärmete suurenemine meestel;

-unehäired, tavatud unenäod, segasus, orientatsioonihäired, närvilisus.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

-rasked ülitundlikkusreaktsioonid, mida iseloomustab nahalööve, millega kaasneb palavik ja elundite põletik, näiteks hepatiit.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas INTELENCE’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud kartongkarbile ja pudelile pärast „kõlblik kuni”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

INTELENCE’i tablette tuleb hoida originaalpurgis. Hoidke purk tihedalt suletuna, et tablette niiskuse eest kaitsta. Purgis on 3 väikest pakikest (kuivatusaine), et tablette kuivana hoida. Neid pakikesi tuleb pidevalt purgis hoida ning neid ei tohi süüa.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida INTELENCE sisaldab

-Toimeaine on etraviriin. Iga INTELENCE’i tablett sisaldab 200 mg etraviriini.

-Abiained on hüpromelloos, silitsifeeritud mikrokristalne tselluloos, mikrokristalne tselluloos, kolloidne veevaba ränidioksiid, kroskarmelloosnaatrium ja magneesiumstearaat.

Kuidas INTELENCE välja näeb ja pakendi sisu

See ravim on müügil valgete kuni valkjate, kaksikkumerate, piklike tablettidena, mille ühel küljel on märgis “T200”.

Plastpudel 60 tableti ja 3 pakikesega, mille abil hoitakse tabletid kuivad.

Müügiloa hoidja

Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgia

Tootja

Janssen-Cilag SpA, Via C. Janssen, 04100 Borgo San Michele, Latina, Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Janssen-Cilag NV

Antwerpseweg 15-17

B-2340 Beerse

Tel/Tél: +32 14 64 94 11

България

„Джонсън & Джонсън България” ЕООД ж.к. Младост 4 Бизнес Парк София, сграда 4 София 1766

Тел.: +359 2 489 94 00

Česká republika

Janssen-Cilag s.r.o. Karla Engliše 3201/06

CZ-150 00 Praha 5 - Smíchov Tel: +420 227 012 227

Danmark

Janssen-Cilag A/S

Bregnerødvej 133

DK-3460 Birkerød

Tlf: +45 45 94 82 82

Deutschland

Janssen-Cilag GmbH

Johnson & Johnson Platz 1

D-41470 Neuss

Tel: +49 2137 955-955

Eesti

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal Lõõtsa 2

EE-11415 Tallinn

Tel: +372 617 7410

Lietuva

UAB "JOHNSON & JOHNSON"

Geležinio Vilko g. 18A

LT-08104 Vilnius

Tel: +370 5 278 68 88

Luxembourg/Luxemburg

Janssen-Cilag NV

Antwerpseweg 15-17

B-2340 Beerse

Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 14 64 94 11

Magyarország

Janssen-Cilag Kft.

Nagyenyed u. 8-14

H-Budapest, 1123

Tel.: +36 1 884 2858

Malta

AM MANGION LTD.

Mangion Building, Triq Ġdida fi Triq Valletta MT-Ħal-Luqa LQA 6000

Tel: +356 2397 6000

Nederland

Janssen-Cilag B.V.

Graaf Engelbertlaan 75

NL-4837 DS Breda

Tel: +31 76 711 1111

Norge

Janssen-Cilag AS

Postboks 144

NO-1325-Lysaker

Tlf: +47 24 12 65 00

Ελλάδα

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε. Λεωφόρος Ειρήνης 56

GR-151 21 Πεύκη, Αθήνα Tηλ: +30 210 80 90 000

España

Janssen-Cilag, S.A.

Paseo de las Doce Estrellas, 5-7 E-28042 Madrid

Tel: +34 91 722 81 00

France

Janssen-Cilag

1, rue Camille Desmoulins, TSA 91003 F-92787 Issy Les Moulineaux, Cedex 9 Tél: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

Hrvatska

Johnson & Johnson S.E. d.o.o. Oreškovićeva 6h

10010 Zagreb

Tel: +385 1 6610 700

Ireland

Janssen-Cilag Ltd.

50-100 Holmers Farm Way

High Wycombe

Buckinghamshire HP12 4EG

United Kingdom

Tel: +44 1 494 567 444

Ísland

Janssen-Cilag AB c/o Vistor hf. Hörgatúni 2 IS-210 Garðabær

Sími: +354 535 7000

Italia

Janssen-Cilag SpA

Via M.Buonarroti, 23

I-20093 Cologno Monzese MI

Tel: +39 02 2510 1

Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ, Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 226 Λατσιά

CY-2234 Λευκωσία Τηλ: +357 22 207 700

Österreich

Janssen-Cilag Pharma GmbH Vorgartenstraße 206B A-1020 Wien

Tel: +43 1 610 300

Polska

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24

PL-02-135 Warszawa

Tel.: +48 22 237 60 00

Portugal

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda. Estrada Consiglieri Pedroso, 69 A Queluz de Baixo

PT-2734-503 Barcarena

Tel: +351 21 43 68 835

România

Johnson & Johnson România SRL Str. Tipografilor nr. 11-15

Clădirea S-Park, Corp B3-B4, Etaj 3 013714 Bucureşti, ROMÂNIA

Tel: +40 21 207 1800

Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o. Šmartinska cesta 53 SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 1 401 18 30

Slovenská republika

Johnson & Johnson s.r.o.

CBC III, Karadžičova 12

SK-821 08 Bratislava

Tel: +421 232 408 400

Suomi/Finland

Janssen-Cilag Oy

Vaisalantie/Vaisalavägen 2

FI-02130 Espoo/Esbo

Puh/Tel: +358 207 531 300

Sverige

Janssen-Cilag AB

Box 4042

SE-16904 Solna

Tel: +46 8 626 50 00

Latvija

United Kingdom

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā

Janssen-Cilag Ltd.

Mūkusalas iela 101

50-100 Holmers Farm Way

Rīga, LV-1004

High Wycombe

Tel: +371 678 93561

Buckinghamshire HP12 4EG - UK

 

Tel: +44 1 494 567 444

Infoleht on viimati uuendatud {KK/AAAA}.

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu/.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu