Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Intuniv (guanfacine hydrochloride) – Pakendi infoleht - C02AC02

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusIntuniv
ATC koodC02AC02
Toimeaineguanfacine hydrochloride
TootjaShire Pharmaceuticals Ireland Ltd

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Intuniv 1 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Intuniv 2 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Intuniv 3 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Intuniv 4 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Guanfatsiin

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

See infoleht on koostatud nii, nagu seda loeks ravimi võtja. Kui annate seda ravimit oma lapsele, asendage „teie” läbivalt sõnadega „teie laps”.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Intuniv ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne ravimi Intuniv võtmist

3.Kuidas ravimit Intuniv võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas ravimit Intuniv säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Intuniv ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Intuniv

Intuniv sisaldab toimeainet guanfatsiini. See ravim kuulub selliste ravimite rühma, mis mõjutavad ajuaktiivsust. See ravim võib aidata parandada teie tähelepanu ja keskendumisvõimet ning vähendada teie impulsiivsust ja hüperaktiivsust.

Milleks ravimit Intuniv kasutatakse

Seda ravimit kasutatakse aktiivsus- ja tähelepanuhäire ravimiseks 6–17-aastastel lastel ja noorukitel, kellele praegune ravi stimulaatoriga ei sobi ja/või kelle puhul ei hoia praegune ravim aktiivsus- ja tähelepanuhäire sümptomeid piisavalt kontrolli all.

Ravimit antakse osana raviprogrammist, mis üldjuhul hõlmab alljärgnevat:

psühholoogiline teraapia;

koolitusteraapia;

sotsiaalteraapia.

Kui olete seda ravimit võtnud umbes kuus nädalat ja te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini ja väga uniselt või uimaselt, peate võtma ühendust arstiga, kes võib pidada vajalikuks ravi kohandamist.

Teave aktiivsus- ja tähelepanuhäire kohta

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire all kannatavatel inimestel on raske:

olla paigal;

keskenduda.

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire võib põhjustada igapäevaelus probleeme. Aktiivsus- ja tähelepanuhäire all kannatavatel lastel ja noorukitel võib olla raskusi õppimisel ning kodutööde tegemisel. Neil võib olla probleeme käitumisega kodus, koolis või muudes kohtades.

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire ei mõjuta lapse või nooruki intelligentsust.

2. Mida on vaja teada enne ravimi Intuniv võtmist

Ärge võtke ravimit Intuniv:

kui olete guanfatsiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne selle ravimi võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui:

teil on madal või kõrge vererõhk, südameprobleeme või teie perekonnas on esinenud südameprobleeme;

olete hiljuti minestanud;

teil on suitsidaalseid mõtteid või tundeid;

kannatate mõne muu psüühikahäire all.

Intuniv võib mõjutada teie kaalu ja pikkust, kui seda võetakse pikka aega. Seetõttu jälgib arst teie kasvu.

Ärge lõpetage Intuniv’i kasutamist arstiga nõu pidamata. Intuniv’i kasutamise järsul lõpetamisel võivad teil tekkida ärajätunähud südametegevuse kiirenemise ja vererõhu tõusu näol (vt lõik 4).

Kui mõni ülaltoodutest kehtib teie kohta (või te ei ole selles kindel), pidage enne selle ravimi võtmist nõu oma arsti või apteekriga. See on vajalik, sest ravim võib neid probleeme süvendada. Teie arst jälgib teid tavapäraselt, et teha kindlaks, kuidas see ravim teile mõjub.

Lapsed (alla 6-aastased) ja täiskasvanud (vähemalt 18-aastased)

Seda ravimit ei tohi kasutada alla 6-aastasel lastel ega vähemalt 18-aastastel täiskasvanutel, sest ei ole teada, kas ravim on nende puhul efektiivne või ohutu.

Ravimi Intuniv võtmise ajal tehtavad arstlikud kontrollid

Enne selle ravimi võtmise alustamist kontrollib teie arst, kas see ravim on teile ohutu ja aitab teid. Neid arstlikke kontrolle korratakse selle ravimi võtmise ajal ning neid tehakse algannuse määramisel ja pärast annuse kohandamist kord nädalas, esimesel aastal vähemalt iga kolme kuu järel ning seejärel vähemalt kaks korda aastas. Need arstlikud kontrollid võivad hõlmata alljärgnevat:

teie vererõhu ja südamerütmi mõõtmist ning teisi südametöö hindamisi, kui see on asjakohane;

teie ravivastuse hindamist, eeskätt seda, kas ravim teeb teid uniseks või uimaseks;

teie pikkuse ja kaalu mõõtmist.

Muud ravimid ja Intuniv

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. See on vajalik, sest Intuniv võib mõjutada teatatavate teiste ravimite toimet ja teatavad teised ravimid võivad mõjutada Intuniv’i toimet.

Teatage kindlasti oma arstile või apteekrile, kui võtate mõnda järgmist tüüpi ravimitest:

vererõhku langetavad ravimid (antihüpertensiivsed ravimid);

epilepsiaravimid, näiteks valproehape;

ravimid, mis teevad teid uniseks (rahustid);

psüühikahäirete ravimid (bensodiasepiinid, barbituraadid ja antipsühhootikumid);

ravimid, mis võivad mõjutada seda, kuidas maks Intuniv’i kõrvaldab (vaadake alljärgnevat tabelit).

Ravim

Ravimi näidustus

Aprepitant

Iiveldus ja peapööritus

Atasanaviir, efavirens, etraviriin,

HIV-nakkus

fosamprenaviir, indinaviir, nevirapiin,

 

ritonaviir, sakvinaviir

 

Tsiprofloksatsiin, kloramfenikool,

Bakteriaalsed infektsioonid

klaritromütsiin, erütromütsiin, rifabutiin,

 

rifampitsiin, telitromütsiin

 

Flukonasool, itrakonasool, posakonasool

Seeninfektsioonid

Krisotiniib, imatiniib

Vähkkasvaja

Diltiaseem, verapamiil

Kardiovaskulaarsed probleemid

Botsepreviir, telapreviir

Viirushepatiit

Suboxone

Psühhoaktiivsete ainete sõltuvus

Bosentaan

Kardiovaskulaarsed probleemid (näiteks kopsu

 

veresoonte ahenemine)

Karbamasepiin, okskarbasepiin,

Epilepsia kontrolli all hoidmine

fenobarbitaal, fenütoiin, primidoon

 

Modafiniil

Erksust tõstev ravim, mida kasutatakse unehäirete

 

ravimiseks

Naistepuna

Depressiooni ravimiseks kasutatav taimne preparaat

Kui mõni ülaltoodutest kehtib teie kohta või te ei ole selles kindel, pidage enne selle ravimi võtmist nõu oma arsti või apteekriga.

Intuniv koos toidu, joogi ja alkoholiga

Ärge võtke seda ravimit koos rasvase einega (näiteks suure rasvasisaldusega hommikusöögi ajal), sest see võib mõjutada ravimi toimet.

Ärge jooge selle ravimi võtmise ajal greibimahla, sest see võib mõjutada ravimi toimet.

Ärge tarbige selle ravimi võtmise ajal alkoholi, sest see võib teha teid uniseks või uimaseks.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Ärge võtke seda ravimit, kui olete rase või kui te ei kasuta rasestumisvastaseid vahendeid. Ei ole teada, kas Intuniv’il on kahjulik toime sündimata lapsele.

Ärge imetage Intuniv’i võtmise ajal, kui teie arst ei ole teile selleks luba andnud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Võite selle ravimi võtmise ajal kogeda pearinglust ja tunda end uimaselt, eriti ravi alguses. Need kõrvaltoimed võivad püsida kaks kuni kolm nädalat või isegi kauem. Kui teil esineb neid kõrvaltoimeid, ärge juhtige autot, sõitke jalgrattaga, kasutage tööriistu või masinaid ega tegelege millegagi, mis võiks lõppeda kehavigastusega, enne kui oskate arvestada sellega, kuidas see ravim teile mõjub. Teatatud on ka minestamisest, kuid see ei ole sageli esinev kõrvaltoime.

Intuniv sisaldab laktoosi

Laktoos on teatavat tüüpi suhkur. Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu või ei ole suuteline seedima teatavaid suhkruid, pidage enne selle ravimi võtmist nõu oma arsti või apteekriga.

3.Kuidas ravimit Intuniv võtta

Ravi alustatakse laste ja/või noorukite käitumishäirete spetsialisti järelevalve all.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravi osana jälgib teie arst algannuse määramisel ja/või annuse kohandamisel hoolikalt, kuidas Intuniv teid mõjutab.

Kui palju tuleb ravimit võtta

Arst alustab ravi annusega 1 mg ööpäevas. Arst võib annust teie kehakaalust ja Intuniv’i toimest olenevalt suurendada, kuid nädalas mitte rohkem kui 1 mg võrra. Ravivastusest olenevalt võib arst teie annust aeglasemalt suurendada. Soovitatav ööpäevane annus on 0,05 kuni 0,12 mg kehamassi kilogrammi kohta.

Te ei pruugi ravi alguses kohe toimet märgata. Mõned patsiendid täheldavad paranemist esimese nädala möödudes, kuid selleks võib kuluda ka rohkem aega.

Teie ööpäevane annus jääb vahemikku 1 kuni 7 mg olenevalt teie vanusest ja ravivastusest Intuniv’ile, kuid annus ei ole suurem kui 7 mg.

Kuidas ravimit Intuniv võtta

Seda ravimit tuleb võtta üks kord ööpäevas, kas hommikul või õhtul.

Seda võib võtta toidukordadest sõltumatult, kuid ärge võtke ravimit koos rasvase einega (näiteks suure rasvasisaldusega hommikusöögi ajal).

Neelake tablett vee või muu vedelikuga (kuid mitte greibimahlaga) tervelt alla.

Ärge murdke, purustage ega närige tabletti, sest see mõjutab tableti toimet. Öelge oma arstile, kui te ei saa tabletti tervelt alla neelata.

Ravi kestus

Kui peate Intuniv’i võtma kauem kui aasta, jälgib arst teie ravivastust ja võib ravi ka lühikeseks ajaks katkestada, mis võib juhtuda koolivaheajal. Ravi katkestamise eesmärk on teha kindlaks, kas peate ravimi võtmist jätkama.

Kui te võtate ravimit Intuniv rohkem kui ette nähtud

Kui võtate Intuniv’i rohkem kui ette nähtud, pidage nõu arstiga või pöörduge kohe haiglasse. Võtke ravim koos pakendiga kaasa ja öelge meditsiinitöötajatele, kui palju tablette olete võtnud.

Avalduda võivad järgmised kõrvaltoimed: madal või kõrge vererõhk, aeglane pulss, aeglane hingamissagedus, väsimus või kurnatustunne.

Kui te unustate ravimit Intuniv võtta

Kui unustate annuse, oodake järgmise päevani ja võtke tavapärane annus.

Kahe või enama annuse võtmata jäämisel pidage nõu oma arstiga, sest teil võib osutuda vajalikuks alustada Intuniv-ravi uuesti väiksema annusega.

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate ravimi Intuniv võtmise

Ärge lõpetage selle ravimi võtmist ilma kõigepealt oma arstiga rääkimata.

Kui lõpetate selle ravimi võtmise, võivad teie vererõhk ja pulsisagedus tõusta (vt lõik 4 allpool).

Ravimi võtmise lõpetamiseks vähendab arst Intuniv’i annust aeglaselt, et kõrvaltoimeid oleks võimalikult vähe.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kui teil on küsimusi, pidage nõu oma arstiga.

Kui te ei tunne end ravimi võtmise ajal hästi, rääkige sellest kohe täiskasvanule.

Rasked kõrvaltoimed

Teatatud on järgmistest rasketest kõrvaltoimetest.

Sageli esinevad kõrvaltoimed: uimasus (sedatsioon), pearinglus (hüpotensioon), aeglane südame löögisagedus (bradükardia).

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed: nõrkustunne või teadvusekaotus (minestamine).

Väga harva esinev kõrvaltoime: ärajätunäht – tõsine vererõhu tõus pärast Intuniv-ravi järsku lõpetamist; sümptomiteks võivad olla peavalud, segasustunne, närvilisus, agiteeritus ja treemorid (hüpertensiivne entsefalopaatia).

Mõned nendest kõrvaltoimetest esinevad suurema tõenäosusega ravi alguses ja võivad ravi jätkamisel taanduda. Kui teil esineb mõni nendest kõrvaltoimetest, võtke viivitamatult ühendust oma arstiga.

Väga sageli: võivad esineda rohkem kui ühel inimesel 10-st

Unisus (somnolentsus)

Väsimus (kurnatus)

Peavalu

Kõhuvalu

Sage: võivad esineda kuni ühel inimesel 10-st

Rahutus või ärrituvus

Uinumisraskused (insomnia), öine ärkamine (keskfaasi insomnia) või painajalikud unenäod

Depressioon, murelikkus (ärevus) või meeleolu kõikumine (emotsionaalne labiilsus)

Energiapuudus (letargia)

Kaalutõus

Söögiisu vähenemine

Suukuivus

kusepidamatus (enurees)

Iiveldus või oksendamine

Kõhulahtisus, ebamugavustunne kõhus või kõhukinnisus

Madal vererõhk püsti tõusmisel (ortostaatiline hüpotensioon)

Lööve

Aeg-ajalt: võivad esineda kuni ühel inimesel 100-st

Allergiline reaktsioon (ülitundlikkus)

Valu rindkeres

Seedehäired (düspepsia)

Hingamisraskused (astma)

Nõrkustunne (asteenia)

Kahvatu nahavärv

Krambid või konvulsioonid

Sagedane urineerimisvajadus

Agiteeritus

Muutused maksa vereanalüüsi tulemustes (alaniinaminotransferaasi tõus)

Vererõhu tõus

Ebatavaline südamerütm (siinusarütmia ja esimese astme atrioventrikulaarne blokaad)

Kiire südame löögisagedus (tahhükardia)

Aeglasem pulss

Pearinglus püsti tõusmisel (posturaalne pearinglus)

Nahasügelus

Meelepetted (nägemis- või kuulmishallutsinatsioonid)

Harva esinevad kõrvaltoimed: võivad esineda kuni ühel inimesel 1000-st

Magamine tavapärasest rohkem (hüpersomnia)

Kõrge vererõhk (hüpertensioon)

Haiglane enesetunne

Väga harv: võivad esineda kuni 1 inimesel 10 000st

Ärajätunäht - tõsine vererõhu tõus pärast Intuniv-ravi järsku lõpetamist; sümptomiteks võivad olla peavalud, segasustunne, närvilisus, agiteeritus ja treemorid (hüpertensiivne entsefalopaatia).

Teadmata: sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

Raskused erektsiooni saavutamisel või hoidmisel (erektsioonihäire)

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas ravimit Intuniv säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blisterpakendil pärast tähist „EXP” („Kõlblik kuni:”). Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate tablettidel või blisterpakendil kahjustumise märke.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Intuniv sisaldab

Üks 1 mg tablett sisaldab guanfatsiinvesinikkloriidi, mis vastab 1 milligrammile guanfatsiinile.

Üks 2 mg tablett sisaldab guanfatsiinvesinikkloriidi, mis vastab 2 milligrammile guanfatsiinile.

Üks 3 mg tablett sisaldab guanfatsiinvesinikkloriidi, mis vastab 3 milligrammile guanfatsiinile.

Üks 4 mg tablett sisaldab guanfatsiinvesinikkloriidi, mis vastab 4 milligrammile guanfatsiinile.

Teised koostisosad on hüpromelloos, metakrüülhappe-etüülakrülaadi kopolümeer, laktoosmonohüdraat, polüvidoon, krospovidoon (A-tüüpi), mikrokristalliline tselluloos, veevaba kolloidne ränidioksiid, naatriumlaurüülsulfaat, polüsorbaat 80, fumaarhape, glütserooldibehenaat.

3 mg ja 4 mg tabletid sisaldavad ka indigokarmiini E 132 ning kollast raudoksiidi E 172.

Kuidas Intuniv välja näeb ja pakendi sisu

Intuniv on toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, mis tähendab, et toimeaine vabaneb tabletist pikema ajaperioodi vältel. Pakendi suurus on 7, 28 või 84 tabletti, kuid kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

1 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid on ümmargused, valged, kõvad tabletid, mille ühel küljel on pimetrükk „1MG” ja teisel „503”.

2 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid on ovaalsed, valged, kõvad tabletid, mille ühel küljel on pimetrükk „2MG” ja teisel „503”.

3 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid on ümmargused, rohelised, kõvad tabletid, mille ühel küljel on pimetrükk „3MG” ja teisel „503”.

4 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid on ovaalsed, rohelised, kõvad tabletid, mille ühel küljel on pimetrükk „4MG” ja teisel „503”.

Müügiloa hoidja

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited 5 Riverwalk

Citywest Business Campus Dublin 24

Iirimaa

tel + 44 (0) 800 055 6614 e-post medinfouk@shire.com

Tootja

Shire Pharmaceuticals Limited Hampshire International Business Park Basingstoke

Hampshire RG24 8EP Ühendkuningriik

tel +44 (0)800 055 6614 e-post medinfouk@shire.com

Infoleht on viimati uuendatud

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

IV LISA

TEADUSLIKUD JÄRELDUSED JA MÜÜGILUBADE TINGIMUSTE MUUTMISE ALUSED

Teaduslikud järeldused

Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet guanfatsiini perioodilise ohutusaruande (perioodiliste ohutusaruannete) kohta, on inimravimite komitee teaduslikud järeldused järgmised:

Kõnealuse ohutusaruande perioodil teatati ühest tõsise erektsioonihäire juhust, mis tekkis annuse suurendamisel ja viitas bioloogilisele gradiendile või ravimi annuse ja kõrvaltoime vahelisele seosele. Seoses kõrvaltoime ’erektsioonihäire’ tekkimise ning nähtude nagu sügelus ja lööve süvenemisega esineb positiivne ajaline seos, kuna need tekkisid lühikese aja (1 päeva) jooksul pärast annuse suurendamist ja kadusid pärast ravimi kasutamise lõpetamist, mis viitab kõrvaltoime seotusele ravimiga. Samaaegselt kasutatatud ravimi melatoniini ravimiteabes on loetletud kõrvaltoimetena lööve ja sügelusega lööve, kuid mitte erektsioonihäire. Muid potentsiaalselt eksitavaid tegureid ei ole kirjeldatud. Selle üksikjuhu kohta esitatud teave näitab guanfatsiini positiivset seost erektsioonihäire tekkimisega, mida toetab ka bioloogiline usutavus: noradrenergilisel süsteemil on tähtis roll meeste seksuaalfunktsiooni juhtimises alates kesknärvisüsteemist kuni peenise erektsiooni reguleerivate piirkondade stimuleerimiseni. Alfa2-adrenotseptorite agonisti klonidiini otsene süstimine rottide mediaalsesse preoptilisse piirkonda supresseeris isasloomade seksuaalkäitumist.

Tõendeid on ka peenise veenide otsese adrenergilise reguleerimise kohta, toime avaldub valdavalt alfa1-adrenotseptorite kaudu, kuid potentsiaalselt võivad olla kaasatud ka alfa2-adrenotseptorid. Erektsioonihäire tekkimises osaleb teadaolevalt alfa2-adrenotseptorite stimuleerimine kavernooskeha silelihases.

Ravimiohutuse riskihindamise komitee otsustas olemasolevate andmete põhjal, et erektsioonihäire tuleb lisada ravimi omaduste kokkuvõtte lõiku 4.8 organsüsteemi klassi ’Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired’ alla esinemissagedusega ’teadmata’ ning uuendada vastavalt ka pakendi infolehe lõiku 4.

Seega peab ravimiohutuse riskihindamise komitee läbivaadatud perioodilises ohutusaruandes esitatud andmete põhjal vajalikuks teha guanfatsiini sisaldavate ravimite ravimiteabes muudatused.

Inimravimite komitee nõustub ravimiohutuse riskihindamise komitee teaduslike järeldustega.

Müügiloa (müügilubade) tingimuste muutmise alused

Guanfatsiini kohta tehtud teaduslike järelduste põhjal on inimravimite komitee arvamusel, et guanfatsiini sisaldava(te) ravimpreparaadi (ravimpreparaatide) kasulikkuse ja riski suhe jääb samaks, kui ravimiteabes tehakse soovitatud muudatused.

Inimravimite komitee soovitab muuta müügiloa (müügilubade) tingimusi.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu