Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Invega (paliperidone) – Pakendi märgistus - N05AX13

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusInvega
ATC koodN05AX13
Toimeainepaliperidone
TootjaJanssen-Cilag International NV

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED PVC-PCTFE/ALUMIINIUMIST BLISTRI KARP (valge ja värvita blistri puhul)

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

INVEGA 1,5 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid paliperidonum

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 1,5 mg paliperidooni.

3.ABIAINED

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

28 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

30 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

49 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

56 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

98 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

Neelata tervelt, mitte närida, poolitada ega purustada.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

14 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti- EU/1/07/395/077 - VÄRVITU

28 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/078 - VÄRVITU

30 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/079 - VÄRVITU

49 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/080 - VÄRVITU

56 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/081 - VÄRVITU

98 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/082 - VÄRVITU

14 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/083 - VALGE

28 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/084 - VALGE

30 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti- EU/1/07/395/085 - VALGE

49 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/086 - VALGE

56 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/087 - VALGE

98 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/088 - VALGE

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

invega 1,5 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL 7 & 10 TABLETIGA PVC-PCTFE/ALU BLISTER (valge ja värvita blistri puhul)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

INVEGA 1,5 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid paliperidonum

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Janssen-Cilag International NV

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP KK/AAAA

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED OPA-ALUMIINIUM-PVC/ALUMIINIUMIST BLISTRI KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

INVEGA 1,5 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid paliperidonum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 1,5 mg paliperidooni.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

28 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

49 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

56 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

98 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

Neelata tervelt, mitte närida, poolitada ega purustada.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

14 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/089

28 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/090

49 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/091

56 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/092

98 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/093

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

invega 1,5 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL 7 TABLETIGA OPA-ALU-PVC/ALU BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

INVEGA 1,5 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid paliperidonum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Janssen-Cilag International NV

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP KK/AAAA

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED PUDELI KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

INVEGA 1,5 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid paliperidonum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 1,5 mg paliperidooni.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

350 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

Neelata tervelt, mitte närida, poolitada ega purustada.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida pudel tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

30 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/094

350 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/095

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

invega 1,5 mg

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PUDEL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

INVEGA 1,5 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid paliperidonum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 1,5 mg paliperidooni.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

350 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

Neelata tervelt, mitte närida, poolitada ega purustada.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida pudel tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

30 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/094

350 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/095

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED PVC-PCTFE/ALUMIINIUM BLISTRI KARP (valge ja värvita blistri puhul))

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

INVEGA 3 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid paliperidonum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 3 mg paliperidooni.

3. ABIAINED

Laktoosmonohüdraat.

Lisainformatsioon vt infoleht.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

28 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

30 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

49 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

56 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

98 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

Neelata tervelt, mitte närida, poolitada ega purustada.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

14 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/065 - VÄRVITU

28 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/001 - VÄRVITU

30 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/002 - VÄRVITU

49 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/003 - VÄRVITU

56 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/004 - VÄRVITU

98 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/005 - VÄRVITU

14 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/066 - VALGE

28 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/021 - VALGE

30 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/022 - VALGE

49 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/023 - VALGE

56 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/024 - VALGE

98 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/025 - VALGE

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

invega 3 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL 7 & 10 TABLETIGA PVC-PCTFE/ALU BLISTER (valge ja värvita blistri puhul)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

INVEGA 3 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid paliperidonum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Janssen-Cilag International NV

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP KK/AAAA

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED OPA-ALUMIINIUM-PVC/ALUMIINIUMIST BLISTRI KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

INVEGA 3 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid paliperidonum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 3 mg paliperidooni.

3. ABIAINED

Laktoosmonohüdraat.

Lisainformatsioon vt infoleht.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

28 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

49 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

56 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

98 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

Neelata tervelt, mitte närida, poolitada ega purustada.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

14 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/067

28 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/041

49 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/042

56 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/043

98 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/044

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

invega 3 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL 7 TABLETIGA OPA-ALU-PVC/ALU BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

INVEGA 3 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid paliperidonum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Janssen-Cilag International NV

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP KK/AAAA

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED PUDELI KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

INVEGA 3 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid paliperidonum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 3 mg paliperidooni.

3. ABIAINED

Laktoosmonohüdraat.

Lisainformatsioon vt infoleht.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

350 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

Neelata tervelt, mitte närida, poolitada ega purustada.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida pudel tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

30 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/057

350 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/058

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

invega 3 mg

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PUDEL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

INVEGA 3 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid paliperidonum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 3 mg paliperidooni.

3. ABIAINED

Laktoosmonohüdraat.

Lisainformatsioon vt infoleht.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

350 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

Neelata tervelt, mitte närida, poolitada ega purustada.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida pudel tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

30 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/057

350 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/058

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED PVC-PCTFE/ALUMIINIUMIST BLISTRI KARP (valge ja värvita blistri puhul)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

INVEGA 6 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid paliperidonum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 6 mg paliperidooni.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

28 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

30 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

49 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

56 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

98 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

Neelata tervelt, mitte närida, poolitada ega purustada.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

14 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/068 - VÄRVITU

28 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/006 - VÄRVITU

30 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/007 - VÄRVITU

49 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/008 - VÄRVITU

56 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/009 - VÄRVITU

98 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/010 - VÄRVITU

14 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/069 - VALGE

28 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/026 - VALGE

30 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/027 - VALGE

49 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/028 - VALGE

56 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/029 - VALGE

98 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/030 – VALGE

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

invega 6 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL 7 & 10 TABLETIGA PVC-PCTFE/ALU BLISTER (valge ja värvita blistri puhul)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

INVEGA 6 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid paliperidonum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Janssen-Cilag International NV

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP KK/AAAA

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED OPA-ALUMIINIUM-PVC/ALUMIINIUMIST BLISTRI KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

INVEGA 6 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid paliperidonum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 6 mg paliperidooni.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

28 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

49 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

56 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

98 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

Neelata tervelt, mitte närida, poolitada ega purustada.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

14 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/070

28 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/045

49 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/046

56 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/047

98 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/048

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

invega 6 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL 7 TABLETIGA OPA-ALU-PVC/ALU BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

INVEGA 6 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid paliperidonum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Janssen-Cilag International NV

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP KK/AAAA

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED PUDELI KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

INVEGA 6 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid paliperidonum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 6 mg paliperidooni.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

350 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

Neelata tervelt, mitte närida, poolitada ega purustada.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida pudel tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

30 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/059

350 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/060

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

invega 6 mg

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PUDEL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

INVEGA 6 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid paliperidonum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 6 mg paliperidooni.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

350 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

Neelata tervelt, mitte närida, poolitada ega purustada.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida pudel tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

30 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/059

350 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/060

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED PVC-PCTFE/ALUMIINIUMIST BLISTRI KARP (valge ja värvita blistri puhul)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

INVEGA 9 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid paliperidonum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 9 mg paliperidooni.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

28 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

30 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

49 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

56 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

98 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

Neelata tervelt, mitte närida, poolitada ega purustada.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

14 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti -EU/1/07/395/071 - VÄRVITU 28 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/011 - VÄRVITU 30 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/012 - VÄRVITU 49 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/013 - VÄRVITU 56 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/014 - VÄRVITU 98 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/015 - VÄRVITU

14 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/072 - VALGE

28 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/031 - VALGE

30 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/032 - VALGE

49 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/033 - VALGE

56 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/034 - VALGE

98 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/035 – VALGE

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

invega 9 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL 7 & 10 TABLETIGA PVC-PCTFE/ALU BLISTER (valge ja värvita blistri puhul)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

INVEGA 9 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid paliperidonum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Janssen-Cilag International NV

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP KK/AAAA

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED OPA-ALUMIINIUM-PVC/ALUMIINIUMIST BLISTRI KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

INVEGA 9 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid paliperidonum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 9 mg paliperidooni.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

28 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

49 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

56 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

98 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

Neelata tervelt, mitte närida, poolitada ega purustada.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

14 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/073

28 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/049

49 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/050

56 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/051

98 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/052

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

invega 9 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL 7 TABLETIGA OPA-ALU-PVC/ALU BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

INVEGA 9 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid paliperidonum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Janssen-Cilag International NV

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP KK/AAAA

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED PUDELI KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

INVEGA 9 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid paliperidonum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 9 mg paliperidooni.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

350 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

Neelata tervelt, mitte närida, poolitada ega purustada.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida pudel tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

30 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/061

350 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/062

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

invega 9 mg

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PUDEL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

INVEGA 9 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid paliperidonum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 9 mg paliperidooni.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

350 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

Neelata tervelt, mitte närida, poolitada ega purustada.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida pudel tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

30 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/061

350 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/062

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED PVC-PCTFE/ALUMIINIUMIST BLISTRI KARP (valge ja värvita blistri puhul)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

INVEGA 12 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid paliperidonum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 12 mg paliperidooni.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

28 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

30 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

49 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

56 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

98 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

Neelata tervelt, mitte närida, poolitada ega purustada.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

14 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/074 - VÄRVITU

28 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/016 - VÄRVITU

30 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/017 - VÄRVITU

49 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/018 - VÄRVITU

56 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/019 - VÄRVITU

98 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/020 - VÄRVITU

14 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/075 - VALGE

28 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/036 - VALGE

30 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/037 - VALGE

49 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/038 - VALGE

56 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/039 - VALGE

98 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/040 – VALGE

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

invega 12 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL 7 & 10 TABLETIGA PVC-PCTFE/ALU BLISTER (valge ja värvita blistri puhul)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

INVEGA 12 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid paliperidonum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Janssen-Cilag International NV

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP KK/AAAA

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED OPA-ALUMIINIUM-PVC/ALUMIINIUMIST BLISTRI KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

INVEGA 12 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid paliperidonum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 12 mg paliperidooni.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

28 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

49 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

56 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

98 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

Neelata tervelt, mitte närida, poolitada ega purustada.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

14 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/076

28 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/053

49 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/054

56 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/055

98 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/056

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

invega 12 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL 7 TABLETIGA OPA-ALU-PVC/ALU BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

INVEGA 12 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid paliperidonum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Janssen-Cilag International NV

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP KK/AAAA

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED PUDELI KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

INVEGA 12 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid paliperidonum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 12 mg paliperidooni.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

350 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

Neelata tervelt, mitte närida, poolitada ega purustada.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida pudel tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

30 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/063

350 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/064

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

invega 12 mg

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PUDEL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

INVEGA 12 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid paliperidonum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 12 mg paliperidooni.

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

350 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

Neelata tervelt, mitte närida, poolitada ega purustada.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C.

Hoida pudel tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

30 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/063

350 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti - EU/1/07/395/064

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu