Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Invokana (canagliflozin) – Pakendi märgistus - A10BX11

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusInvokana
ATC koodA10BX11
Toimeainecanagliflozin
TootjaJanssen-Cilag International N.V.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Invokana 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid Invokana 300 mg õhukese polümeerikattega tabletid canagliflozinum

2.TOIMEAINE SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab kanagliflosiinhemihüdraati koguses, mis vastab 100 mg kanagliflosiinile.

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab kanagliflosiinhemihüdraati koguses, mis vastab 300 mg kanagliflosiinile.

3.ABIAINED

Sisaldab laktoosi.

Lisateavet saate pakendi infolehest.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Õhukese polümeerikattega tablett.

10 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

30 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

90 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

100 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/884/001 (100 mg – 10 tabletti)

EU/1/13/884/002 (100 mg – 30 tabletti)

EU/1/13/884/003 (100 mg – 90 tabletti)

EU/1/13/884/004 (100 mg – 100 tabletti)

EU/1/13/884/005 (300 mg – 10 tabletti)

EU/1/13/884/006 (300 mg – 30 tabletti)

EU/1/13/884/007 (300 mg – 90 tabletti)

EU/1/13/884/008 (300 mg – 100 tabletti)

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

invokana 100 mg invokana 300 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Invokana 100 mg tabletid Invokana 300 mg tabletid canagliflozinum

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu