Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ivabradine JensonR (ivabradine hydrochloride) – Pakendi märgistus - C01EB17

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusIvabradine JensonR
ATC koodC01EB17
Toimeaineivabradine hydrochloride
TootjaJensonR Limited

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED {KARP/PUDELI SILT}

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ivabradine JensonR 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

ivabradinum

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 5 mg ivabradiini (vesinikkloriidina).

3.ABIAINED

Sisaldab laktoosi.

Lisateavet lugege pakendi infolehelt.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Õhukese polümeerikattega tablett

Blisterpakend

14 õhukese polümeerikattega tabletti

14 × 1 õhukese polümeerikattega tabletti

28 õhukese polümeerikattega tabletti

56 õhukese polümeerikattega tabletti

56 × 1 õhukese polümeerikattega tabletti

98 õhukese polümeerikattega tabletti

112 õhukese polümeerikattega tabletti

Pudel

56 õhukese polümeerikattega tabletti

98 õhukese polümeerikattega tabletti

100 õhukese polümeerikattega tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Pudel: Pärast esmast avamist kasutada 6 kuu jooksul.

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Jenson R+ Limited Fishleigh Court Fishleigh Road Barnstaple

Devon

Ühendkuningriik EX31 3UD

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/16/1145/001

EU/1/16/1145/002

EU/1/16/1145/003

EU/1/16/1145/004

EU/1/16/1145/005

EU/1/16/1145/006

EU/1/16/1145/007

EU/1/16/1145/008

EU/1/16/1145/009

EU/1/16/1145/010

EU/1/16/1145/011

EU/1/16/1145/012

EU/1/16/1145/013

EU/1/16/1145/014

EU/1/16/1145/015

EU/1/16/1145/016

EU/1/16/1145/017

13.PARTII NUMBER

Partii nr

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Ivabradine JensonR 5 mg

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Kohandatav ainult välispakendile:

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

Kohandatav ainult välispakendile:

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ivabradine JensonR 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

ivabradinum

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Jenson R+ Limited

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

E → T → K → N → R → L → P

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED {KARP/PUDELI SILT}

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ivabradine JensonR 7,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

ivabradinum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 7,5 mg ivabradiini (vesinikkloriidina).

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi.

Lisateavet lugege pakendi infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Õhukese polümeerikattega tablett

Bisterpakend

14 õhukese polümeerikattega tabletti

14 × 1 õhukese polümeerikattega tabletti

28 õhukese polümeerikattega tabletti

56 õhukese polümeerikattega tabletti

56 × 1 õhukese polümeerikattega tabletti

98 õhukese polümeerikattega tabletti

112 õhukese polümeerikattega tabletti

Pudel

56 õhukese polümeerikattega tabletti

98 õhukese polümeerikattega tabletti

100 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Pudel: Pärast esmast avamist kasutada 6 kuu jooksul.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Jenson R+ Limited Fishleigh Court Fishleigh Road Barnstaple

Devon

Ühendkuningriik EX31 3UD

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/16/1145/018

EU/1/16/1145/019

EU/1/16/1145/020

EU/1/16/1145/021

EU/1/16/1145/022

EU/1/16/1145/023

EU/1/16/1145/024

EU/1/16/1145/025

EU/1/16/1145/026

EU/1/16/1145/027

EU/1/16/1145/028

EU/1/16/1145/029

EU/1/16/1145/030

EU/1/16/1145/031

EU/1/16/1145/032

EU/1/16/1145/033

EU/1/16/1145/034

13. PARTII NUMBER

Partii nr

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Ivabradine JensonR 7,5 mg

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Kohandatav ainult välispakendile:

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

Kohandatav ainult välispakendile:

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ivabradine JensonR 7,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

ivabradinum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Jenson R+ Limited

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

E → T → K → N → R → L → P

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu