Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Izba (travoprost) – Ravimi omaduste kokkuvõte - S01EE04

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusIzba
ATC koodS01EE04
Toimeainetravoprost
TootjaNovartis Europharm Limited

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

IZBA 30 mikrogrammi/ml silmatilgad, lahus.

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks ml lahust sisaldab 30 mikrogrammi travoprosti.

Teadaolevat toimet omavad abiained:

Üks ml lahust sisaldab 7,5 mg propüleenglükooli ja 2 mg makrogoolglütseroolhüdroksüstearaat(HCO- 40) (vt lõik 4.4).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Silmatilgad, lahus (silmatilgad).

Selge värvitu lahus.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Kõrgenenud silmasisese rõhu langetamiseks okulaarse hüpertensiooni või avatudnurga glaukoomi korral täiskasvanutel (vt lõik 5.1).

4.2Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Kasutamine täiskasvanutel, sh eakatel patsientidel

Annus on üks tilk travoprosti haige(te) silma(de) konjunktiivikotti üks kord ööpäevas. Optimaalne toime saavutatakse, kui annus manustatakse õhtuti.

Pärast ravimi manustamist on soovitatav sulgeda nina-pisarakanal või õrnalt sulgeda silmalaug. See võib vähendada ravimite süsteemset imendumist silmast ja põhjustada süsteemsete mittesoovitavate toimete vähenemist.

Kui kasutatakse rohkem kui ühte silma tilgutatavat ravimit, peab kahe ravimi manustamise vahele jääma vähemalt 5 minutit.

Kui annus jääb vahele, tuleb ravi jätkata järgmise annusega, nagu planeeritud. Annus ei tohi olla suurem kui üks tilk ravimit haige(te)sse silma(desse) ööpäevas.

Kui mõni teine oftalmoloogiline glaukoomivastane ravim asendatakse IZBA’ga, tuleks teise ravimi kasutamine lõpetada ja järgmisest päevast alustada ravi IZBA’ga.

Maksa- ja neerukahjustus

Travoprost 30 mikrogrammi/ml ei ole uuritud maksa- ja neerukahjustusega patsientidel. Travoprost 40 mikrogrammi/ml silmatilkadega on aga teostatud uuringud kerge kuni raske maksakahjustusega patsientidel ja kerge kuni raske neerukahjustusega patsientidel (kreatiniini kliirens 14 ml/min). Annuse muutmine nendel patsientidel ei ole vajalik (vt lõik 5.2). Seega võib eeldada, et ka madalama toimeaine kontsentratsiooniga ravimi kasutamisel ei ole tarvis annuseid kohandada.

Lapsed ja noorukid

Travoprosti kasutamise ohutus ja efektiivsus alla 18-aastastel lastel ja noorukitel ei ole tõestatud. Andmed puuduvad.

Manustamisviis

Okulaarne.

Patsientidele, kes kannavad kontaktläätsi: palun vt lõik 4.4.

Patsient peab eemaldama kaitsekile pudelilt vahetult enne esmakordset kasutamist. Kui äratõmmatav kinnitusrõngas on pärast korgi eemaldamist lahti tulnud, eemaldage see enne ravimi kasutamist. Et vältida tilguti otsa ja lahuse saastumist, tuleb hoolikalt jälgida, et tilguti ots ei puudutaks silmalauge, sellega piirnevaid alasid või teisi pindu.

4.3Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Silmavärvi muutus

Travoprost võib põhjustada järk-järgulist silmavärvi muutumist, kuna suurendab melanosoomide (pigmendigraanulite) hulka melanotsüütides. Enne ravi määramist peab patsiente teavitama võimalikust silmavärvi püsivast muutusest. Ühepoolne ravi võib põhjustada püsivat heterokroomiat. Pikaajaline mõju melanotsüütidele ja sellest lähtuvad tagajärjed ei ole praegu teada. Iirise värvuse muutus tekib aeglaselt ja ei pruugi olla märgatav kuude kuni aastate jooksul. Silma värvi muutust on eelkõige täheldatud segavärviliste, näiteks sinakaspruunide, hallikaspruunide, kollakaspruunide ja rohekaspruunide iiristega patsientidel, kuid ka pruunide silmadega patsientidel. Tüüpiliselt levib kahjustatud silma pupilli ümber olev pruun pigmentatsioon kontsentriliselt perifeeria suunas, kuid pruunimaks võib muutuda ka kogu iiris või osa sellest. Täiendavat iirise pruuni pigmendi hulga suurenemist ei ole pärast ravi katkestamist täheldatud.

Silmalaugude ja silmaümbruse muutused

Kontrollitud kliinilistes uuringutes on travoprosti kasutamisega seoses kirjeldatud silmaümbruse ja/või laugude naha tumenemist 0,2% patsientidest.

Prostaglandiini analoogide kasutamisel on täheldatud periorbitaalseid ja silmalau muutusi, sh silmalau vao süvenemist.

Travoprost võib ravitud silmas (silmades) esile kutsuda muutusi ripsmetes; neid muutusi leiti umbes pooltel kliinilistes uuringutes osalenud patsientidel ja nende hulka kuuluvad: suurenenud pikkus, paksus, pigmentatsioon ja/või ripsmete arv. Ripsmetega toimuvate muutuste mehhanism ja sellega kaasnevad võimalikud tagajärjed ei ole veel teada.

Travoprosti kasutamise kogemus puudub silma põletikuliste seisundite, neovaskulaarsete seisundite, suletud nurga, kitsa nurga või kaasasündinud glaukoomi korral. Piiratud on ravimi kasutamise kogemus türeoidse oftalmopaatia puhul, pseudofaakilise avatud nurga glaukoomi ja pigment- või pseudoeksfoliatiivse glaukoomi puhul.

Afaakilised patsiendid

Travoprosti kasutamisega soovitatakse olla ettevaatlik afaakilistel patsientidel, pseodofaakilistel patsientidel, kellel on läätse tagumise kapsli või eeskambri läätsede rebend, või patsientidel, kellel on teadaolevad riskitegurid makula tsüstoidse turse tekkimiseks.

Iriit/uveiit

Patsientidel, kellel teadaolevalt esineb risk iriidile/uveiidile, tuleb travoprosti kasutada ettevaatusega.

Kokkupuude nahaga

Travoprosti kokkupuudet nahaga peab vältima, sest katsed küülikutega näitasid travoprosti omadust absorbeeruda läbi naha.

Prostaglandiinid ja prostaglandiini analoogid on bioloogiliselt aktiivsed ained, mis võivad imenduda läbi naha. Rasedad ja naised, kes planeerivad rasedust, peaksid olema ettevaatlikud, et ravim ei satuks otse nahale. Kui sellele vaatamata satub oluline kogus pudelis olevast ravimist nahale, puhastage kokkupuutepind hoolikalt ja koheselt.

Kontaktläätsed

Patsientidele peab ütlema, et IZBA tilgutamise ajaks tuleb kontaktläätsed silmast ära võtta ja pärast ravimi manustamist tuleb oodata 15 minutit, enne kui need tagasi panna.

Abiained

IZBA sisaldab propüleenglükooli, mis võib põhjustada nahaärritust.

IZBA sisaldab polüoksüetüleeniga hüdrogeenitud riitsinusõli 40, mis võib põhjustada nahaärritust.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimeid ei ole uuritud.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasestuda võivad naised / kontratseptsioon

Travoprosti ei tohi kasutada fertiilses eas naised (võimelised rasestuma) ilma vastavaid rasestumisvastaseid vahendeid kasutamata (vt lõik 5.3).

Rasedus

Travoprostil on kahjulik farmakoloogiline toime rasedusele ja/või lootele/vastsündinule. Travoprosti ei tohi raseduse ajal kasutada, välja arvatud juhtudel, kui see on selgelt hädavajalik.

Imetamine

Ei ole teada, kas travoprost jõuab silmatilkadest inimese rinnapiima. Loomkatsed on näidanud, et travoprost ja selle metaboliidid erituvad rinnapiima. Travoprosti kasutamine imetaval emal ei ole soovitatav.

Fertiilsus

Puuduvad andmed travoprosti mõju kohta inimese viljakusele. Loomkatsed ei ole näidanud travoprosti mõju viljakusele kui annus ületas rohkem kui 250-kordselt inimese silmaravimite soovitatava maksimaalse annuse.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

IZBA’l ei ole või on ebaoluline toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Ajutine nägemise ähmastumine või muud nägemishäired võivad mõjutada võimet juhtida või käsitseda masinaid. Kui pärast ravimi manustamist on nägemine hägune, peab patsient ootama, kuni selge nägemine on taastunud, enne kui alustab liiklusvahendi juhtimist või masinatega töötamist.

4.8Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

3 kuud kestnud kliinilises uuringus (N = 442), kus IZBA’t manustati monoteraapiana, oli kõige sagedasemaks kõrvaltoimeks silma hüpereemia (okulaarne või konjunktiivi), millest teatati ligikaudu 12% patsientidest.

Kõrvaltoimete kokkuvõte tabelis

Allpool on esitatud kõrvaltoimed, millel oli hinnanguliselt seos IZBA monoteraapiaga. Need klassifitseeritakse järgmise konventsiooni alusel: väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg- ajalt (≥1/1000 kuni <1/100), harv (≥1/10 000 kuni <1/1000) ja väga harv (<1/10 000). Tabelis 1 on igas esinemissageduse grupis esitatud kõrvaltoimed tõsiduse vähenemise järjekorras.

Tabel 1:

Travoprost 30 mikrogrammi/ml silmatilgad, lahus

 

 

 

 

Organsüsteemi klass

 

Esinemissagedus

Kõrvaltoimed

 

 

 

 

Silma kahjustused

 

Väga sage

silma hüpereemia

 

 

 

 

 

 

Sage

kuivsilmsus, kihelus silmas, ebamugavustunne

 

 

 

silmas

 

 

Aeg-ajalt

punktaatkeratiit, eeskambri põletik, blefariit, valu

 

 

 

silmas, fotofoobia, nägemiskahjustus, hägune

 

 

 

nägemine, konjunktiviit, silmalau turse, silmalau

 

 

 

ääre ketendus, eritis silmast, tumedad rõngad

 

 

 

silmade all, ripsmete kasvamine, ripsmete

 

 

 

tihenemine

Naha ja nahaaluskoe

 

Aeg-ajalt

sügelus, lööve

kahjustused

 

 

 

Järgnevalt on esitatud kõrvaltoimed, millel oli hinnanguliselt seos Travoprost 40 mikrogrammi/ml silmatilkade lahuse kasutamisega (säilitusainena olid kasutusel nii BAK kui ka Polyquad). Need on klassifitseeritud järgmise konventsiooni alusel: väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt

(≥1/1000 kuni <1/100), harv (≥1/10 000 kuni <1/1000), väga harv (<1/10 000) ja teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel). Tabelis 2 on igas esinemissageduse grupis esitatud kõrvaltoimed tõsiduse vähenemise järjekorras.

Tabel 2:

Travoprost 40 mikrogrammi/ml silmatilgad, lahus

 

 

 

 

Organsüsteemi klass

 

Esinemissagedus

Kõrvaltoimed

 

 

 

 

Infektsioonid ja

 

Aeg-ajalt

herpes simplex, herpeetiline keratiit

infestatsioonid

 

 

 

Immuunsüsteemi häired

 

Aeg-ajalt

ülitundlikkus, ülitundlikkus ravimile, sesoonne

 

 

 

allergia

Närvisüsteemi häired

 

Sage

peavalu

 

 

 

 

 

 

Aeg-ajalt

düsgeusia, pearinglus, nägemisvälja defekt

 

 

 

 

Silma kahjustused

 

Väga sage

silma hüpereemia, iirise hüperpigmentatsioon

 

 

 

 

 

 

Sage

punktaatkeratiit, eeskambri põletik, valu silmas,

 

 

 

fotofoobia, eritis silmast, ebamugavustunne

 

 

 

silmas, nägemisteravuse vähenemine, hägune

 

 

 

nägemine, kuivsilmsus, sügelus silmas,

 

 

 

suurenenud pisaravool, silmalau punetus, silmalau

 

 

 

turse, silmaripsmete kasvamine, silmaripsmete

 

 

 

värvuse muutus

 

 

Aeg-ajalt

sarvkesta erosioon, uveiit, keratiit, silma põletik,

 

 

 

fotopsia, blefariit, konjunktiivi turse, halode

 

 

 

nägemine, konjunktiviit, konjunktiivi folliikulid,

 

 

 

silma hüpoesteesia, meibomiit, ektroopion,

 

 

 

eeskambri pigmentatsioon, müdriaas, katarakt,

 

 

 

silmalau ääre ketendus, astenoopia

 

Teadmata

makula turse, aukuvajunud silmad

Kõrva ja labürindi kahjustused

Teadmata

vertiigo, tinnitus

 

 

 

Südame häired

Aeg-ajalt

ebaregulaarne südame löögisagedus,

 

 

palpitatsioonid, südamerütmi aeglustumine

 

Teadmata

bradükardia, tahhükardia

 

 

 

Vaskulaarsed häired

Aeg-ajalt

vererõhu langus, vererõhu tõus, hüpotensioon,

 

 

hüpertensioon

Respiratoorsed, rindkere ja

Aeg-ajalt

düspnoe, astma, hingamishäire, kurgu-neeluvalu,

mediastiinumi häired

 

köha, düsfoonia, ninakinnisus, kurguärritus

 

Teadmata

astma ägenemine

 

 

 

Seedetrakti häired

Aeg-ajalt

peptilise haavandi ägenemine, suukuivus,

 

 

gastrointestinaalsed häired, kõhukinnisus

Naha ja nahaaluskoe

Sage

naha hüperpigmentatsioon (silmaümbruses), naha

kahjustused

 

värvuse muutus

 

Aeg-ajalt

allergiline dermatiit, periorbitaalne turse,

 

 

kontaktdermatiit, erüteem, lööve, kehakarvade

 

 

värvuse muutus, kehakarvade tekstuuri muutus,

 

 

hüpertrihhoos, madaroos

 

Teadmata

ebanormaalne karvakasv

Lihas-skeleti ja sidekoe

Aeg-ajalt

lihas-skeleti valu

kahjustused

 

 

Üldised häired ja

Aeg-ajalt

asteenia, halb enesetunne

manustamiskoha reaktsioonid

 

 

 

 

 

Uuringud

Teadmata

prostataspetsiifilise antigeeni sisalduse

 

 

suurenemine

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9Üleannustamine

Lokaalne üleannustamine või sellest tulenev toksilisus ei ole tõenäoline. Travoprosti lokaalsel üleannustamisel loputage silma (silmi) toasooja veega. Juhusliku allaneelamise korral rakendatakse sümptomaatilist ja toetavat ravi.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Oftalmoloogias kasutatavad ained, glaukoomivastased preparaadid ja miootikumid, ATC-kood: S01EE04

Toimemehhanism

Travoprost on prostaglandiin F2 analoog, täielik agonist, mis on kõrge selektiivsusega ja suure afiinsusega prostaglandiin FP retseptori suhtes ja langetab silmasisest rõhku, suurendades vesivedeliku väljavoolu trabekulaarvõrgustiku ja uveoskleraalsete kanalite kaudu. Inimesel hakkab silmasisene rõhk alanema umbes 2 tundi pärast ravimi manustamist ja maksimaalne toime saavutatakse 12 tunni möödumisel. Silmasisese rõhu märkimisväärne alanemine enam kui 24 tunniks on saavutatav ühekordse annusega.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Kliinilises katses osalenud patsiendid, kellel oli avatudnurga glaukoom või okulaare hüpertensioon ning kellele manustati IZBA’t üks kord päevas õhtul, ilmnes silmasisese rõhu langus, mis oli

ekvivalentne rõhu langusega Travoprost 40 mikrogrammi/ml silmatilkade lahuse kasutamisel, kõigi ravi ajal toimunud visiitide ja ajahetkede lõikes (95% CI jäi piiridesse ±1,0 mmHg). Keskmine silma siserõhu langus võrreldes ravieelsega jäi vahemikku 7,1 kuni 8,2 mmHg, nagu on kokku võetud tabelis 3. Keskmine silma siserõhu protsentuaalne vähenemine võrreldes ravieelsega igal uuringuvisiidil ja hindamiseks valitud ajahetkel jäi vahemikku 28,4% kuni 30,7%.

Tabel 3: Silma siserõhu muutused võrreldes ravieelsega (mmHg) IZBA kasutamisel

Visiit

 

kell 8.00

kell 10.00

kell 16.00

Nädal 2

Keskmine

-8,0

-7,3

-7,1

(N=442)

95% CI

(-8,3; -7,7)

(-7,6; -7,0)

(-7,4; -6,8)

Nädal 6

Keskmine

-8,1

-7,4

-7,2

(N=440*)

95% CI

(-8,4; -7,9)

(-7,6; -7,1)

(-7,5; -6,9)

3 kuu pärast

Keskmine

-8,2

-7,5

-7,1

(N=432*)

95% CI

(-8,6; -7,9)

(-7,9; -7,2)

(-7,4; -6,8)

 

 

 

 

 

* Ühel uuritaval puudusid andmed ajahetkel kell 8.00 nädalal 6; ühel uuritaval puudusid andmed ajahetkel kell 16.00 3 kuu pärast.

IZBA kasutamisel täheldati ohutusprofiili paranemist võrreldes turuloleva travoprost 40 mikrogrammi/ml silmatilkade lahusega (säilitusaineks bensalkooniumkloriid või

polükvaternium-1). Kõige sagedasem kõrvaltoime, mida seostati nii IZBA kui ka travoprost

40 mikrogrammi/ml silmatilkade lahusega, oli hüpereemia. Hüpereemiat (nii silma kui konjunktiivi) täheldati 11,8% IZBA ravi saanud patsientidest (N = 442) võrreldes 14,5%-ga, mida on täheldatud patsientidel, keda ravitakse säilitusainena bensalkooniumkloriidi sisaldava travoprost

40 mikrogrammi/ml silmatilkade lahusega.

Sekundaarne farmakoloogia

Travoprost suurendas küülikutel märkimisväärselt nägemisnärvi pea verevoolu pärast ravimi 7-päevast toopilist silma manustamist (1,4 mikrogrammi üks kord päevas).

Travoprost 40 mikrogrammi/ml silmatilkade lahus, mille säilitusaineks on polükvaternium-1, põhjustas minimaalset toksilisust silma pinnal võrreldes bensalkooniumkloriidi sisaldavate silmatilkadega ja seda nii kultiveeritud inimsilma sarvkesta rakkudel kui ka küüliku silmas paiksel manustamisel.

5.2Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Travoprost on ester, ravimi eelvorm. See imendub läbi sarvkesta, kus isopropüülester hüdrolüüsub aktiivseks vabaks happeks. Uuringud küülikutega näitasid, et maksimaalne vaba happe kontsentratsioon silma vesivedelikus - 20 nanogrammi/g - saabub ühe kuni kahe tunni pärast peale travoprost 40 mikrogrammi/ml silmatilkade lahuse paikset manustamist. Vesivedeliku kontsentratsioon langes poolväärtusajaga ligikaudu 1,5 tundi.

Jaotumine

Pärast travoprost 40 mikrogrammi/ml silmatilkade paikset silma manustamist tervetele vabatahtlikele leiti süsteemselt aktiivset vaba hapet väheses koguses. Kõrgeim aktiivse vaba happe kontsentratsioon (25 pikogrammi/ml või vähem) leiti plasmas 10 kuni 30 minutit pärast ravimi manustamist. Enne ühe tunni möödumist paiksest manustamisest langes kontsentratsioon plasmas järsult alla kvantitatiivse määratavuse piiri (10 pikogrammi/ml). Tänu madalale kontsentratsioonile plasmas ja kiirele eliminatsioonile pärast paikset manustamist ei ole aktiivse vaba happe elimineerumise poolväärtusaeg inimesel mõõdetav.

Biotransformatsioon

Travoprosti ja aktiivse vaba happe peamine elimineerimine toimub metabolismi teel. Süsteemne metabolism toimub paralleelselt endogeense prostaglandiin F-ga, mida iseloomustab C13-C14-

kaksiksideme redutseerimine, 15-hüdroksüülrühma oksüdatsioon ja ahela ülemise osa β-oksüdatiivne lõhustamine.

Eliminatsioon

Travoprost vaba hape ja selle metaboliidid erituvad peamiselt neerude kaudu. Travoprost

40 mikrogrammi/ml silmatilkade lahuse mõju on uuritud kerge kuni raske maksakahjustusega ja kerge kuni raske neerukahjustusega patsientidel (kreatiniini kliirens 14 ml/min). Annuse muutmine nendel patsientidel pole vajalik.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Silma toksilisuse uuringutes ahvidega travoprosti manustamisel annuses 0,45 mikrogrammi kaks korda päevas täheldati silmaava laienemist. Travoprosti paiksel manustamisel ahvide paremasse silma kontsentratsioonis 0,012% kaks korda päevas ühe aasta jooksul ei ilmnenud süsteemset toksilisust.

Silmaava laienemist, mida täheldati ahvidel, ei esinenud küülikutel ning travoprosti sisaldavate ravimite kliinilistes uuringutes, seda peetakse liigispetsiifiliseks toimeks.

Reproduktsioonitoksilisuse uuringud süsteemse manustamisega on läbi viidud rottidel, hiirtel ja küülikutel. Leiud on seotud FP retseptori agonistliku aktiivsusega emakale, mis väljendub embrüo letaalsuses, implantatsioonijärgses äratõukes, lootetoksilisuses. Travoprosti süsteemne manustamine tiinetele rottidele ligikaudu 200 korda kliinilist annust ületavates annustes organogeneesi perioodil põhjustas väärarendite sagenemist. Tiinetel rottidel, kellele manustati 3H-travoprosti, mõõdeti lootevedelikus ja loote kudedes madalat radioaktiivsust. Sigimisvõimet ja loote arengut analüüsivad uuringud näitasid tugevat aborti esilekutsuvat toimet, mis esines suure esinemissagedusega rottidel ja hiirtel, kellel ravimi süsteemne sisaldus (vastavalt 180 pikogrammi/ml ja 30 pikogrammi/ml plasmas) oli 1,2 kuni 6 korda suurem kui kliinilisel kasutamisel (kuni 25 pikogrammi/ml).

Hetkel on liiga vähe andmeid, et hinnata ravimi võimalikku toimet keskkonnale.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Polükvaternium-1

Makrogoolglütseroolhüdroksüstearaat (HCO-40)

Boorhape (E284)

Mannitool (E421)

Naatriumkloriid

Propüleenglükool (E1520)

Naatriumhüdroksiid ja/või vesinikkloriidhape (pH reguleerimiseks)

Puhastatud vesi

6.2Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada.

6.3Kõlblikkusaeg

2 aastat.

Ravim tuleb hävitada 4 nädala möödumisel pärast pudeli esmakordset avamist.

6.4Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

IZBA on pakendatud 4 ml sündiotaktilisest polüpropüleenist (sPP) valmistatud ovaalse kujuga pudelisse, millel on polüpropüleenist (PP) tilguti ja kork. Pudelil on kaitsev ümbris. Üks 4 ml pudel sisaldab 2,5 ml lahust.

Karbis on 1 või 3 pudelit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik.

8.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/905/001

EU/1/13/905/002

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev:

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu