Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jentadueto (linagliptin / metformin) – Pakendi infoleht - A10BD11

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusJentadueto
ATC koodA10BD11
Toimeainelinagliptin / metformin
TootjaBoehringer Ingelheim International GmbH

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Jentadueto 2,5 mg/850 mg õhukese polümeerikattega tabletid Jentadueto 2,5 mg/1000 mg õhukese polümeerikattega tabletid linagliptiin/metformiinvesinikkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Jentadueto ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Jentadueto võtmist

3.Kuidas Jentaduetot võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Jentaduetot säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Jentadueto ja milleks seda kasutatakse

Teie tableti nimi on Jentadueto. See sisaldab kahte toimeainet, linagliptiini ja metformiini.

-Linagliptiin kuulub ravimiklassi, mida nimetatakse DPP-4 inhibiitoriteks (dipeptidüülpeptidaas-4 inhibiitorid).

-Metformiin kuulub biguaniidide ravimiklassi.

Kuidas Jentadueto toimib

Need kaks toimeainet toimivad koos veresuhkru sisalduse ohjamiseks täiskasvanud patsientidel, kellel on selline suhkurtõve vorm, mida nimetatakse 2. tüüpi suhkurtõveks. See ravim aitab koos dieedi ja füüsilise koormusega parandada söögijärgset insuliinisisaldust ning -toimet ja vähendab teie organismis sünteesitava suhkru hulka.

Seda ravimit võib kasutada üksi või koos suhkurtõve teatud teiste ravimitega, näiteks sulfonüüluurea preparaatide, empagliflosiini või insuliiniga.

Mis on 2. tüüpi suhkurtõbi?

2. tüüpi suhkurtõbi on seisund, mille korral teie organism ei tooda küllaldaselt insuliini ja mille korral teie organismis toodetud insuliin ei toimi nii hästi nagu peaks. Ka teie organism võib sünteesida liiga palju suhkrut. Kui nii juhtub, hakkab suhkur (glükoos) verre kuhjuma. See võib põhjustada raskeid meditsiinilisi probleeme, näiteks südamehaigusi, neeruhaigusi, nägemiskaotust ja amputatsioone.

2. Mida on vaja teada enne Jentadueto võtmist

Ärge võtke Jentaduetot

-kui olete linagliptiini või metformiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

-kui teie neerufunktsioon on oluliselt langenud.

-kui teil on ravile allumatu diabeet koos näiteks raskekujulise hüperglükeemia (kõrge suhkrusisaldus veres), iiveldamise, oksendamise, kõhulahtisuse, kiire kaalulanguse, laktatsidoosi (vt lõik allpool „Laktatsidoosi risk“) või ketoatsidoosiga. Ketoatsidoosi puhul koguneb verre palju „ketokehasid“ ning see võib esile kutsuda diabeetilise kooma eelse seisundi. Sümptomite

hulka kuuluvad kõhuvalu, kiire ja sügav hingamine, unisus või ebatavaline puuviljalõhnaline hingeõhk.

-kui teil on anamneesis diabeetilise kooma eelne seisund.

-kui teil on raske infektsioon, nt infektsioon, mis kahjustab teie kopse, bronhiaalsüsteemi või neere. Rasked infektsioonid võivad põhjustada probleeme neerudega, mistõttu teid võib ohustada laktatsidoosi tekkerisk (vt „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).

-kui teie organism on kaotanud palju vett (dehüdratsioon), näiteks pikaajalise või raske kõhulahtisuse tõttu või kui te olete oksendanud mitu korda järjest. Dehüdratsioon võib põhjustada neeruhaigust, mistõttu teid võib ohustada metformiinist tingitud laktatsidoosi tekkerisk (vt „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).

-kui teil ravitakse ägedat südamepuudulikkust või kui teil on hiljuti olnud südamelihaseinfarkt või rasked vereringeprobleemid (näiteks šokk) või kui teil on hingamisraskused. See võib põhjustada kudede hapnikuvaegust, mistõttu teid võib ohustada laktatsidoosi tekkerisk (vt „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).

-kui teil on probleeme maksaga.

-kui tarbite liigselt alkoholi, kas iga päev või ainult aegajalt (vt lõik „Jentadueto ja alkohol“).

Ärge võtke Jentaduetot, kui mõni ülaltoodud väidetest kehtib ka teie kohta. Kui te ei ole milleski kindel, pidage enne selle ravimi võtmist nõu oma arsti või apteekriga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Jentadueto võtmist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega

-kui teil on 1. tüüpi suhkurtõbi (teie organism ei tooda üldse insuliini). Jentaduetot ei tohi kasutada selle seisundi raviks.

-kui kasutate insuliini või sulfonüüluurea preparaadina tuntud suhkurtõvevastast ravimit, võib teie arst soovida Jentaduetoga koos kasutamisel vähendada sulfonüüluurea preparaadi või insuliini annust, et vältida madalat veresuhkru väärtust (hüpoglükeemiat).

-kui teil on või on varem olnud kõhunäärmehaigus.

Pidage nõu oma arstiga kui teil on ägeda kõhunäärmepõletiku sümptomid, nagu püsiv, tugev kõhuvalu.

Kui teil tekivad nahale villid, võib see olla põiendpemfigoidiks nimetatava haiguse tunnus. Arst võib paluda teil lõpetada Jentadueto võtmine.

Kui te ei ole kindel, kas mõni ülaltoodud väide kehtib ka teie suhtes, rääkige enne Jentadueto võtmist oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Suhkurtõve sagedaks tüsistuseks on diabeetilised nahaprobleemid. Teil soovitatakse jälgida arsti või meditsiiniõe poolt teile antavaid naha- ja jalahooldussoovitusi.

Laktatsidoosi risk

Jentadueto koostisesse kuuluva metformiini tõttu võib ravim põhjustada väga harva esinevat, kuid väga rasket tüsistust nimega laktatsidoos, seda eelkõige juhul, kui teie neerud ei tööta korralikult. Laktatsidoosi tekkeriski suurendavad ka ravile allumatu diabeet, rasked infektsioonid, pikaajaline paastumine või alkoholi tarvitamine, dehüdratsioon (vt lisateave allpool), maksaprobleemid ja mis tahes haigusseisundid, mille puhul on mõne kehaosa hapnikuga varustatus vähenenud (nt äge raskekujuline südamehaigus). Kui mõni eelpool nimetatust kehtib teie kohta, rääkige oma arstiga lisateabe saamiseks.

Katkestage Jentadueto võtmine lühiajaliselt, kui teil on seisund, mis võib põhjustada dehüdratsiooni (märkimisväärne kehavedelike kadu) nagu tugev oksendamine, kõhulahtisus, palavik, kuuma käes viibimine või kui te tarbite normaalsest vähem vedelikku. Lisateabe saamiseks rääkige oma arstiga.

Katkestage Jentadueto võtmine ja võtke ühendust oma arsti või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonnaga, kui teil tekivad mõned laktatsidoosi sümptomid, kuna see võib viia kooma tekkeni.

Laktatsidoosi sümptomid on:

oksendamine

kõhuvalu

lihaskrambid

üldine halb enesetunne koos tugeva väsimusega

hingamisraskused

kehatemperatuuri ja südamerütmi langus

Laktatsidoos on meditsiiniliselt raske seisund, mida tuleb ravida haiglas.

Kui teil seisab ees suurem operatsioon, peate te lõpetama Jentadueto võtmise operatsiooni ajaks ja mõneks ajaks pärast protseduuri. Teie arst otsustab, millal te peate lõpetama ja millal tohite uuesti alustada ravi Jentaduetoga.

Jentadueto ravi ajal kontrollib arst teie neerufunktsiooni vähemalt üks kord aastas või sagedamini, kui te olete eakas ja/või teie neerufunktsioon halveneb.

Lapsed ja noorukid

Seda ravimit ei ole soovitatav kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.

Muud ravimid ja Jentadueto

Kui teile on vaja süstida kontrastainet, mis sisaldab joodi, nt röntgenuuringu või skaneerimise ajal, peate te lõpetama Jentadueto võtmise enne süstimist või selle ajaks. Teie arst otsustab, millal te peate lõpetama ja tohite uuesti alustada ravi Jentaduetoga.

Teatage oma arstile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. Teile võib olla vajalik teostada sagedamini veresuhkru sisalduse ja neerufunktsiooni analüüse või kohandada Jentadueto annust. Eriti oluline on arstile rääkida, kui te kasutate alljärgnevaid ravimeid, kaasa arvatud ravimid, mis sisaldavad mõnda järgmist toimeainet:

-uriini eritumist suurendavad ravimid (diureetikumid);

-valu ja põletiku ravimid (MSPVA-d ja COX-2 inhibiitorid nagu ibuprofeen ja tselekoksiib);

-teatud kõrge vererõhu ravimid (AKE-inhibiitorid ja angiotensiin II retseptori antagonistid);

-ravimid, mis võivad muuta metformiini sisaldust teie veres, seda eriti juhul, kui teie neerufunktsioon on langenud (nt verapamiil, rifampitsiin, tsimetidiin, dolutegraviir, ranolasiin, trimetoprim, vandetaniib, isavukonasool, krisotiniib, olapariib);

-karbamasepiin, fenobarbitaal või fenütoiin. Neid võidakse kasutada krambihoogude või kroonilise valu raviks;

-rifampitsiin. Seda antibiootikumi kasutatakse infektsioonide, näiteks tuberkuloosi raviks;

-ravimid, mida kasutatakse põletikuga kulgevate haiguste, näiteks astma ja artriidi raviks (kortikosteroidid);

-bronhodilataatorid (β-sümpatomimeetikumid) bronhiaalastma raviks;

-alkoholi sisaldavad ravimid.

Jentadueto koos alkoholiga

Vältige liigset alkoholi tarbimist Jentadueto võtmise ajal, kuna see võib suurendada laktatsidoosi riski (vt lõik „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Ärge kasutage Jentaduetot, kui olete rase. Ei ole teada, kas Jentadueto on sündimata lapsele kahjulik.

Metformiini eritatakse inimese rinnapiima väikeses koguses. Ei ole teada, kas linagliptiin läheb inimese rinnapiima. Rääkige oma arstiga kui te soovite imetada selle ravimi kasutamise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Jentadueto ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Jentadueto kasutamine kombinatsioonis sulfonüüluurea rühma ravimitega ja/või insuliiniga võib põhjustada liiga madalat veresuhkrusisaldust (hüpoglükeemiat), mis võib mõjutada teie võimet juhtida autot ja kasutada masinaid või töötada ilma kindla jalgealuseta.

3.Kuidas Jentaduetot võtta

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui palju võtta

Jentadueto võetav annus muutub vastavalt teie seisundile ning hetkel võetavate metformiini ja/või linagliptiini ja metformiini üksikute tablettide annustele. Teie arst ütleb teile võetava ravimi täpse annuse.

Kuidas seda ravimit võtta

-arsti poolt määratud annuses üks tablett kaks korda ööpäevas suu kaudu;

-maoärrituse tekkevõimaluse vähendamiseks tuleb ravim võtta koos söögiga.

Ärge ületage soovitatud maksimaalset linagliptiini (5 mg) ja metformiinvesinikkloriidi (2000 mg) ööpäevast annust.

Jätkake Jentadueto võtmist seni, kuni arst seda teile määrab, et pidevalt aidata ohjata veresuhkrut. Teie arst võib seda ravimit määrata koos mõne teise suukaudse suhkurtõvevastase ravimi või insuliiniga. Tervise seisukohalt parimate tulemuste saamiseks pidage meeles kasutada kõiki ravimeid vastavalt arsti juhistele.

Jentadueto ravi ajal tuleb jätkata dieedi pidamist ja hoolikalt jälgida, et süsivesikute tarbimine on päeva jooksul võrdselt jaotatud. Kui olete ülekaaluline, siis jätkake juhistekohast piiratud energiasisaldusega dieeti. On vähetõenäoline, et see ravim üksi põhjustab ebanormaalselt madalat veresuhkrusisaldust (hüpoglükeemiat). Jentadueto kasutamisel koos sulfonüüluurea preparaadi või insuliiniga võib tekkida madal veresuhkrusisaldus ja teie arst võib vähendada sulfonüüluurea preparaadi või insuliini annust.

Kui te võtate Jentaduetot rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate Jentadueto tablette rohkem kui ette nähtud, võib teil tekkida laktatsidoos. Laktatsidoosi sümptomid on mittespetsiifilised, nt iiveldus või äärmiselt halb enesetunne, oksendamine, kõhuvalu koos lihaskrampidega, üldine halb enesetunne koos äärmise väsimusega ning hingamisraskused.

Edasised sümptomid on kehatemperatuuri langus ja pulsi aeglustumine. Kui teiega nii juhtub, võite kohe vajada haiglaravi, sest laktatsidoos võib põhjustada koomat. Katkestage kohe selle ravimi võtmine ja pöörduge viivitamatult arsti poole või lähimasse haiglasse (vt lõik 2). Võtke ravimipakk kaasa.

Kui te unustate Jentaduetot võtta

Kui olete unustanud annuse sisse võtta, siis võtke see niipea, kui see teile meenub. Kui juba on kätte jõudmas järgmise annuse võtmise aeg, siis jätke vahelejäänud annus võtmata. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Ärge kunagi võtke kahte annust üheaegselt (hommikul ega õhtul).

Kui te lõpetate Jentadueto võtmise

Jätkake Jentadueto kasutamist seni, kuni arst palub ravi katkestada. Ravimi kasutamine aitab hoida teie veresuhkrut kontrolli all.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Mõnede sümptomite korral on vajalik kohene meditsiiniabi

Katkestage Jentadueto kasutamine ja pöörduge kohe arsti poole, kui märkate mõnda madala veresuhkru (hüpoglükeemia) sümptomit: värisemine, higistamine, ärevus, nägemise hägustumine, huulte pakitsust, kahvatus, meeleolu muutus või segasus. Hüpoglükeemia (esinemissagedus: väga sage (võib esineda rohkem kui 1-l inimesel 10-st)) on Jentadueto pluss sulfonüüluurea preparaadi ja Jentadueto pluss insuliini teadaolev kõrvaltoime.

Jentadueto võib põhjustada väga harva (võib esineda kuni 1-l kasutajal 10000-st) esinevat, kuid väga tõsist kõrvaltoimet, mida nimetatakse laktatsidoosiks (vt lõik “Hoiatused ja ettevaatusabinõud”). Kui see juhtub, peate te lõpetama Jentadueto võtmise ja võtma ühendust arsti või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonnaga, kuna laktatsidoos võib viia kooma tekkeni.

Mõnel patsiendil on esinenud kõhunäärmepõletikku (pankreatiit; esinemissagedus teadmata, ei saa hinnata olemasolevate andmete põhjal).

KATKESTAGE Jentadueto võtmine ja võtke kohe ühendust arstiga, kui märkate mistahes alljärgnevaid raskeid kõrvaltoimeid:

-Tugev ja püsiv kõhuvalu (mao piirkonnas), mis võib kiirguda selga, kuid ka iiveldus ja oksendamine, sest need võivad olla kõhunäärmepõletiku (pankreatiidi) tunnused.

Jentadueto muud kõrvaltoimed on:

Mõnel patsiendil on esinenud allergilisi reaktsioone (esinemissagedus harv (võib esineda kuni 1-l inimesel 1000-st)), mis võivad olla raskekujulised, sealhulgas vilistav hingamine ja õhupuudus (bronhide hüperreaktiivsus; esinemissagedus aeg-ajalt (võib esineda kuni 1-l inimesel 100-st)). Mõnel patsiendil on esinenud löövet (esinemissagedus aeg-ajalt), nõgestõbe (urtikaariat; esinemissagedus harv) ning näo, huulte, keele ja kõripiirkonna turset, mis võib põhjustada hingamis- või neelamisraskust (angioödeemi; esinemissagedus harv). Kui teil esineb mistahes eelmainitud haigusnähe, siis katkestage Jentadueto kasutamine ja võtke kohe ühendust oma arstiga. Teie arst võib määrata teile ravimi allergilise reaktsiooni raviks ja teise ravimi suhkurtõve jaoks.

Mõnel patsiendil on Jentadueto kasutamisel esinenud alljärgnevaid kõrvaltoimeid:

-sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st): kõhulahtisus, vere ensüümide sisalduse tõus (lipaasi sisalduse tõus);

-aeg-ajalt: põletik ninas või neelus (nasofarüngiit), köha, isutus (isu vähenemine), iiveldus või oksendamine, ensüümi tõus veres (amülaaside tõus), kihelus;

-esinemissagedus teadmata: villide teke nahal (põiendpemfigoid).

Ainult linagliptiini kasutamisel võivad esineda alljärgnevaid kõrvaltoimeid:

Kõik linagliptiini kasutamisel esinevad kõrvaltoimed on loetletud Jentadueto kõrvaltoimete all.

Mõnedel Jentadueto’t koos insuliiniga kasutavatel patsientidel on esinenud järgmised kõrvaltoimed:

-aeg-ajalt: maksafunktsiooni häired, kõhukinnisus

Täiendava teabe saamiseks palun lugege insuliini pakendi infolehte.

Ainult metformiini kasutamisel võivad esineda alljärgnevaid kõrvaltoimeid, mida ei kirjeldatud Jentadueto kõrvatoimetena:

-väga sage: kõhuvalu;

-sage (võib esineda kuni 1 kasutajal 10-st): metallimaitse suus (maitsemeele häired);

-väga harv (võib esineda kuni 1 kasutajal 10 000-st): vitamiini B12 sisalduse vähenemine, hepatiit (probleem maksaga), nahaärritused nagu näiteks nahapunetus (erüteem, lööve) ja nõgestõbi.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Jentaduetot säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blisterpakendile, pudelile ja karbile. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Blisterpakend: Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Pudel: Hoida pudel tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit, kui pakend on kahjustatud või kui esinevad rikkumistunnused.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Jentadueto sisaldab

-Toimeained on linagliptiin ja metformiinvesinikkloriid.

-Üks Jentadueto 2,5 mg/850 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 2,5 mg linagliptiini ja 850 mg metformiinvesinikkloriidi.

-Üks Jentadueto 2,5 mg/1000 mg õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 2,5 mg linagliptiini ja 1000 mg metformiinvesinikkloriidi.

-Teised koostisosad on:

-tableti sisu: arginiin, kopovidoon, magneesiumstearaat, maisitärklis, kolloidne veevaba ränidioksiid;

-õhuke polümeerikate: hüpromelloos, titaandioksiid (E171), talk, propüleenglükool. Jentadueto 2,5 mg/850 mg tabletid sisaldavad ka punast raudoksiidi (E172) ja kollast raudoksiidi (E172).

Jentadueto 2,5 mg/1000 mg tabletid sisaldavad ka punast raudoksiidi (E172).

Kuidas Jentadueto välja näeb ja pakendi sisu

Jentadueto 2,5 mg/850 mg on ovaalsed kaksikkumerad heleoranžid õhukese polümeerikattega tabletid. Nende ühel küljel on pimetrükis „D2/850“ ja teisel küljel Boehringer Ingelheimi logo.

Jentadueto 2,5 mg/1000 mg on ovaalsed kaksikkumerad heleroosad õhukese polümeerikattega tabletid. Nende ühel küljel on pimetrükis „D2/1000“ ja teisel küljel Boehringer Ingelheimi logo.

Jentadueto on saadaval perforeeritud üksikannuselistes blisterpakendites, milles on 10 x 1, 14 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 84 x 1, 90 x 1, 98 x 1, 100 x 1 või 120 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti ja multipakkides, mis sisaldavad 120 x 1 (2 pakki 60 x 1), 180 x 1 (2 pakki 90 x 1) ja 200 x 1 (2 pakki 100 x 1) õhukese polümeerikattega tabletti.

Jentadueto on saadaval ka plastist keeratava korgi ja ränidioksiidgeelist kuivatusainega plastpudelites. Pudelid sisaldavad 14, 60 või 180 õhukese polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla teie riigis müügil.

Müügiloa hoidja

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein Saksamaa

Tootja

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein Saksamaa

Boehringer Ingelheim Ellas A.E. 5th km Paiania – Markopoulo Koropi Attiki, 194 00

Kreeka

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

България

Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко. КГ - клон България Тел: +359 2 958 79 98

Česká republika

Boehringer Ingelheim spol. s r.o. Tel: +420 234 655 111

Danmark

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Tlf: +45 39 15 88 88

Deutschland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Tel: +49 (0) 800 77 90 900

Lilly Deutschland GmbH

Tel. +49 (0) 6172 273 2222

Eesti

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Eesti filiaal

Tel: +372 612 8000

Ελλάδα

Boehringer Ingelheim Ellas A.E. Tηλ: +30 2 10 89 06 300

España

Boehringer Ingelheim España, S.A.

Tel: +34 93 404 51 00

Lilly S.A.

Tel: +34 91 663 50 00

France

Boehringer Ingelheim France S.A.S.

Tél: +33 3 26 50 45 33

Lilly France SAS

Tél: +33 1 55 49 34 34

Hrvatska

Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.

Tel: +385 1 2444 600

Lietuva

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Lietuvos filialas

Tel: +370 37 473922

Luxembourg/Luxemburg

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Magyarország

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Magyarországi Fióktelepe

Tel: +36 1 299 8900

Malta

Boehringer Ingelheim Ltd.

Tel: +44 1344 424 600

Nederland

Boehringer Ingelheim b.v.

Tel: +31 (0) 800 22 55 889

Norge

Boehringer Ingelheim Norway KS

Tlf: +47 66 76 13 00

Österreich

Polska

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.

Tel: +48 22 699 0 699

Portugal

Boehringer Ingelheim, Unipessoal, Lda.

Tel: +351 21 313 53 00

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda Tel: +351 21 412 66 00

România

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Viena - Sucursala Bucureşti

Tel: +40 21 302 2800

Ireland

Slovenija

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Tel: +353 1 295 9620

Podružnica Ljubljana

 

Tel: +386 1 586 40 00

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

 

Tel: +353 1 661 4377

 

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Italia

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.

Tel: +39 02 5355 1

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: +39 05 5425 71

Κύπρος

Boehringer Ingelheim Ellas A.E. Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Latvija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Latvijas filiāle

Tel: +371 67 240 011

Infoleht on viimati uuendatud {KK/AAAA}.

Slovenská republika

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG organizačná zložka

Tel: +421 2 5810 1211

Suomi/Finland

Boehringer Ingelheim Finland Ky

Puh/Tel: +358 10 3102 800

Sverige

Boehringer Ingelheim AB

Tel: +46 8 721 21 00

United Kingdom

Boehringer Ingelheim Ltd.

Tel: +44 1344 424 600

Eli Lilly and Company Limited

Tel: +44 1256 315 000

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu