Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jevtana (cabazitaxel) – Pakendi infoleht - L01CD

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusJevtana
ATC koodL01CD
Toimeainecabazitaxel
Tootjasanofi-aventis groupe  

Pakendi infoleht: teave patsiendile

JEVTANA 60 mg infusioonilahuse kontsentraat ja lahusti kabasitakseel (cabazitaxelum)

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on JEVTANA ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne JEVTANA kasutamist

3.Kuidas JEVTANA kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas JEVTANA’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on JEVTANA ja milleks seda kasutatakse

Teie ravimi nimi on JEVTANA. Selle tavanimetus on kabasitakseel. See kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse taksaanideks, seda kasutatakse vähi ravis.

JEVTANA’t kasutatakse eesnäärmevähi, mis on progresseerunud pärast keemiaravi teise ravimiga, ravis. See pidurdab rakkude kasvu ja paljunemist.

Ravi ühe osana te võtate iga päev suukaudu kortikosteroide (prednisoon või prednisoloon). Küsige arstilt teavet teise ravimi kohta.

2. Mida on vaja teada enne JEVTANA kasutamist

Ärge kasutage JEVTANA’t:

-kui olete kabasitakseeli, teiste taksaanide, polüsorbaat 80 või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline,

-kui teie valgete vererakkude arv on liiga madal (neutrofiilide arv on võrdne või alla 1500/mm3),

-kui teil on raske maksafunktsioonihäire,

-kui te olete hiljuti vaktsineeritud kollapalaviku vastu või plaanite seda.

Kui ülalnimetatu kehtib teie kohta, ei tohi teile JEVTANA’t manustada. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga enne JEVTANA kasutamist.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne igat ravikuuri JEVTANA’ga kontrollitakse vereanalüüside abil teie vererakkude arvu ja maksa- ning neerufunktsiooni veendumaks, et teile tohib JEVTANA’t manustada.

Teavitage otsekohe oma arsti:

kui teil on palavik. JEVTANA-ravi ajal tõenäoliselt väheneb teie valgete vererakkude arv. Arst jälgib teie vere ja üldist seisundit infektsiooni nähtude osas. Vererakkude arvu säilitamiseks võib ta manustada teile teisi ravimeid. Valgete vererakkude väikese arvuga inimestel võivad tekkida eluohtlikud infektsioonid. Infektsiooni kõige varasem näht võib olla palavik, seetõttu teavitage otsekohe oma arsti kui teil tekib palavik.

kui teil on esinenud allergia. JEVTANA-ravi ajal võib esineda tõsiseid allergilisi reaktsioone.

kui teil esineb tõsine või kauakestev kõhulahtisus, iiveldus või oksendamine. Sellised seisundid võivad põhjustada dehüdratsiooni. Vajadusel arst määrab ravi.

kui teil esineb tundetus, nõeluv, põletav tunne või tundlikkuse vähenemine kätes või jalgades.

kui teil on mistahes veritsusprobleem seedetraktis, väljaheite värvus on muutunud või valu maos. Raske veritsuse või valu korral teie arst katkestab teie ravi JEVTANA’ga. JEVTANA võib suurendada veritsuse või sooleseina mulgustumise tekkeriski.

kui teil on neeruprobleemid.

kui teil ravi ajal tekivad maksaprobleemid.

kui te märkate uriini päevase koguse olulist suurenemist või vähenemist.

kui teie uriinis on verd.

Kui ülalnimetatu kehtib teie kohta, teavitage sellest kohe oma arsti. Arst võib vähendada JEVTANA annust või ravi lõpetada.

Muud ravimid ja JEVTANA

Teatage oma arstile, apteekrile või meditsiiniõele, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mistahes muid ravimeid. Mõned ravimid võivad mõjutada JEVTANA toimet või JEVTANA võib mõjutada teiste ravimite toimet. Sellised ravimid on:

ketokonasool, rifampitsiin – infektsioonide korral;

karbamasepiin, fenobarbitaal või fenütoiin – krampide korral;

naistepuna (Hypericum perforatum) – taimne preparaat depressiooni ja teiste seisundite korral.

statiinid (nt simvastatiin, lovastatiin, atorvastatiin, rosuvastatiin või pravastatiin) – kolesterooli vähendamiseks teie veres;

valsartaan – hüpertensiooni korral;

repagliniid – diabeedi korral.

Enne vaktsineerimist JEVTANA-ravi ajal pidage nõu oma arstiga.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Seksuaalvahekorra ajal kasutage kondoomi kui teie partner on rase või planeerib rasedust. Teie seemnevedelik võib sisaldada JEVTANA’t ja kahjustada loodet. Ravi ajal ja 6 kuud pärast ravi soovitatakse teil mitte eostada last ja kaaluda sperma konserveerimist enne ravi algust, kuna JEVTANA võib kahjustada meeste fertiilsust.

JEVTANA’t ei tohi kasutada rasedad või fertiilses eas naised, kes ei kasuta kontratseptsiooni.

Imetamise ajal ei tohi JEVTANA’t kasutada.

Kasutage seksuaalvahekorras kondoomi, kui teie partner on rase või võib rasestuda. JEVTANA võib sisalduda seemnevedelikus ja kahjustada loodet. Ravi ajal ja kuni 6 kuud pärast ravi ei ole soovitatav eostada last ning enne ravi alustamist on soovitatav konsulteerida sperma konserveerimise osas, sest JEVTANA võib kahjustada meeste viljakust.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Selle ravimi võtmise ajal võite tunda väsimust või uimasust. Sel juhul ärge juhtige autot või kasutage masinaid või mehhanisme enne, kui tunnete ennast paremini.

JEVTANA sisaldab etanooli (alkohol).

See ravim sisaldab 15 mahu% etanooli (alkohol), mis vastab 14 ml õllele või 6 ml veinile. Kahjulik alkoholismi probleemidega isikutele.

Sellega peavad arvestama kõrge riskigrupiga, nt maksahaiguse või epilepsiaga patsiendid.

3. Kuidas JEVTANA’t kasutada

Kasutusjuhised

Enne JEVTANA’t manustatakse teile allergiavastaseid ravimeid, et vähendada allergiliste reaktsioonide tekkeriski.

Arst või meditsiiniõde manustab teile JEVTANA’t.

Enne manustamist tuleb JEVTANA lahjendada. Selles infolehes on praktiline teave JEVTANA käsitlemise ja manustamise kohta arstidele, meditsiiniõdedele ja apteekritele.

JEVTANA’t manustatakse teile haiglas tilkinfusioonina (infusioon) veeni (intravenoosne) ligikaudu ühe tunni jooksul.

Te võtate iga päev ka suukaudu kortikosteroide (prednisoon või prednisoloon), mis on teie ravi üheks osaks.

Kui palju ja kui tihti

Tavaline annus sõltub teie kehapindalast. Teie arst arvutab teie kehapindala ruutmeetrites (m²) ja vajaliku annuse.

Tavaliselt saate infusiooni iga 3 nädala järel.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Arst räägib teiega sellest ning selgitab teile ravi võimalikku riski ja kasu.

Pöörduge kohe arsti poole kui märkate mõnda järgnevat kõrvaltoimet:

Palavik (kõrge kehatemperatuur). See on väga sage (võib esineda enam kui 1 inimesel 10-st).

Tõsine kehavedeliku kaotus (dehüdratsioon). See on sage (võib esineda vähem kui 1 inimesel 10-st). See võib tekkida tõsise või kauakestva kõhulahtisuse või oksendamise korral.

Tugev valu maos või valu maos, mis ei möödu. See võib tekkida, kui teil on mao, söögitoru, või soole mulgustumine (seedetrakti perforatsioon). See võib põhjustada surma.

Teavitage kohe oma arsti kui eelnev kehtib teie kohta.

Muud kõrvaltoimed:

Väga sage (võib esineda enam kui inimesel 10-st):

punaste vererakkude arvu langus (aneemia) või valgete vererakkude (olulised infektsiooniga võitlemisel) arvu langus;

vereliistakute arvu langus (mille tulemusena tõuseb verejooksu tekkerisk);

isukaotus (anoreksia);

maitsetundlikkuse muutused;

hingeldus;

köha;

maoärritus, sh iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus või kõhukinnisus;

kõhuvalu;

lühiajaline juustekaotus (enamikul juhtudel juuste normaalne kasv taastub);

seljavalu;

liigesvalu;

veri uriinis;

väsimustunne, nõrkus või jõuetus.

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st):

kuseteede infektsioon;

valgete vererakkude vähesus koos palaviku ja infektsiooniga;

tundetus, torkiv, põletav tunne või tundlikkuse vähenemine kätes ja jalgades;

pööritustunne;

peavalu;

vererõhu langus või tõus;

ebamugavustunne maos, kõrvatised või röhatised;

maovalu;

hemorroidid;

lihasvalu;

valulik või sage urineerimine;

kusepidamatus;

neeruhaigus või –probleemid;

suu või huulte haavandid;

infektsioonid või infektsioonirisk;

kõrge veresuhkur;

madal kaaliumisisaldus veres;

vaimne segasus;

ärevustunne;

ebatavaline tunne või tundlikkuse vähenemine kätes ja jalgades;

helin kõrvus;

tasakaaluhäire;

kiire või ebaregulaarne südamerütm;

verehüüve jalas;

kuuma- või õhetustunne nahal;

valu suus või neelus;

veritsus pärasoolest;

nahapunetus;

ebamugavustunne lihastes, valulikkus või valu;

jalalabade või säärte turse;

külmavärinad.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st):

põiepõletik, mis võib tekkida, kui te olete eelnevalt saanud põie kiiritusravi (põiepõletik kiiritusravi järelreaktsioonina).

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

interstitsiaalne kopsuhaigus (kopsupõletik, mis põhjustab köha ja hingamisraskust).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas JEVTANA’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja etiketil pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30°C. Mitte hoida külmkapis.

JEVTANA säilitamistingimused ja kasutamisaeg pärast esmast lahustamist ning valmislahuse korral on kirjeldatud lõigus „PRAKTILINE TEAVE MEDITSIINIPERSONALILE VÕI TERVISHOIUTÖÖTAJALE JEVTANA ETTEVALMISTAMISE, MANUSTAMISE JA KÄSITLEMISE KOHTA“.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida JEVTANA sisaldab

Toimeaine on kabasitakseel. Üks ml kontsentraati sisaldab 40 mg kabasitakseeli. Iga kontsentraadi viaal sisaldab 60 mg kabasitakseeli.

Abiained kontsentraadis on polüsorbaat 80 ja sidrunhape ning lahustis 96% etanool ja süstevesi (vt lõik 2: „JEVTANA sisaldab alkoholi“).

Märkus: JEVTANA 60 mg/1,5 ml kontsentraadi viaal (täitemaht: 73,2 mg kabasitakseeli/1,83 ml) ja lahusti viaal (täitemaht: 5,67 ml) sisaldavad ületäidet, et kompenseerida vedelikukadu valmistamisel. See ületäide tagab, et pärast lahjendamist kaasasoleva lahusti viaali KOGU sisuga sisaldab lahus kabasitakseeli 10 mg/ml.

Kuidas JEVTANA välja näeb ja pakendi sisu

JEVTANA on infusioonilahuse kontsentraat ja lahusti (steriilne kontsentraat). Kontsentraat on selge kollane või pruunikas-kollane õline lahus.

Lahusti on selge ja värvitu lahus.

Üks JEVTANA pakend sisaldab:

Üks ühekordselt kasutatav läbipaistvast klaasist viaal, suletud halli kloorbutüül-kummikorgiga, mis on kaetud alumiiniumkattega ning helerohelise äratõmmatava plastkaanega; sisaldab 1,5 ml kontsentraati (nominaalmaht).

Üks ühekordselt kasutatav läbipaistvast klaasist viaal, suletud halli kloorbutüül-kummikorgiga, mis on kaetud kuldset värvi alumiiniumkattega ning värvitu äratõmmatava plastkaanega; sisaldab 4,5 ml lahustit (nominaalmaht).

Müügiloa hoidja sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie

F - 75008 Paris

Prantsusmaa

Tootja

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Industriepark Höchst

65926 Frankfurt am Main Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Sanofi Belgium

UAB „SANOFI-AVENTIS LIETUVA“

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Tel: +370 5 2755224

България

Luxembourg/Luxemburg

SANOFI BULGARIA EOOD

Sanofi Belgium

Тел.: +359 (0)2 970 53 00

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

Česká republika

Magyarország

sanofi-aventis, s.r.o.

sanofi-aventis zrt., Magyarország

Tel: +420 233 086 111

Tel.: +36 1 505 0050

Danmark

Malta

sanofi-aventis Denmark A/S

Sanofi Malta Ltd.

Tlf: +45 45 16 70 00

Tel: +356 21493022

Deutschland

Nederland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

sanofi-aventis Netherlands B.V.

Tel: +49 (0)180 2 222010

Tel: +31 (0)182 557 755

Eesti

Norge

sanofi-aventis Estonia OÜ

sanofi-aventis Norge AS

Tel: +372 627 34 88

Tlf: +47 67 10 71 00

Ελλάδα

Österreich

sanofi-aventis AEBE

sanofi-aventis GmbH

Τηλ: +30 210 900 16 00

Tel: +43 1 80 185 – 0

España

Polska

sanofi-aventis, S.A.

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel: +34 93 485 94 00

Tel.: +48 22 280 00 00

France

Portugal

sanofi-aventis France

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tél: 0 800 222 555

Tel: +351 21 35 89 400

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

 

Hrvatska

România

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Sanofi Romania SRL

Tel: +385 1 600 34 00

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Ireland

Slovenija

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Tel: +386 1 560 48 00

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 33 100 100

Italia

Suomi/Finland

Sanofi S.p.A.

Sanofi Oy

Tel: +39 800 536389

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

Κύπρος

Sverige

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Sanofi AB

Τηλ: +357 22 871600

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Latvija

United Kingdom

sanofi-aventis Latvia SIA

Sanofi

Tel: +371 67 33 24 51

Tel: +44 (0) 845 372 7101

Infoleht on viimati uuendatud (kuu AAAA)

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajale:

PRAKTILINE TEAVE MEDITSIINIPERSONALILE VÕI TERVISHOIUTÖÖTAJALE JEVTANA 60 MG INFUSIOONILAHUSE KONTSENTRAADI JA LAHUSTI ETTEVALMISTAMISEKS, MANUSTAMISEKS JA KÄSITLEMISEKS.

See informatsioon täiendab kasutajale mõeldud lõike 3 ja 5.

Oluline on lugeda läbi kogu protseduuri käik enne infusioonilahuse valmistamist.

Sobimatus

Seda ravimpreparaati ei tohi segada teiste ravimitega, välja arvatud need, mida kasutatakse lahjendamiseks.

Kõlblikkusaeg ja säilitamise eritingimused

JEVTANA 60 mg kontsentraadi ja lahusti jaoks

Hoida temperatuuril kuni 30° C.

Mitte hoida külmkapis.

Pärast avamist

Kontsentraadi ja lahusti viaalid tuleb kohe ära kasutada. Kui neid kohe ei kasutata, vastutab kasutaja kasutusaegse säilitusaja ja tingimuste eest. Mikrobioloogilisest seisukohast tuleb kahe-etapiline lahjendamisprotsess teostada kontrollitud ja aseptilistes tingimustes (vt allpool „Eritingimused valmistamiseks ja manustamiseks“).

Pärast JEVTANA 60 mg kontsentraadi esmast lahjendamist lahusti viaali kogu sisuga, on infusioonilahuse kasutusaegne keemilis-füüsikaline stabiilsus tõestatud 1 tunni jooksul toatemperatuuril.

Pärast lõplikku lahjendamist infusioonikotis/pudelis:

Infusioonilahuse keemiline ja füüsikaline stabiilsus on tõestatud 8 tunni jooksul toatemperatuuril (15°C…30°C), sh 1-tunnine infusiooniaeg ja 48 tundi külmkapis sh 1-tunnine infusiooniaeg.

Mikrobioloogilisest seisukohast tuleb infusioonilahus otsekohe ära kasutada. Kui seda kohe ei kasutata, vastutab kasutaja kasutusaegse säilitusaja ja tingimuste eest, mis tavaliselt ei ületa 24 tundi temperatuuril 2°C...8°C, välja arvatud juhul, kui lahustamine toimus kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes.

Erihoiatused valmistamiseks ja manustamiseks

Nagu teiste kasvajavastaste ainetega, tuleb JEVTANA lahuseid käsitseda ja valmistada ettevaatusega, arvestades meditsiinivahendite, personaalsete kaitsevahendite (nt kindad) ja valmistamisprotseduuride kasutamist.

Kui JEVTANA käsitsemise mistahes etapis puutub kokku nahaga, tuleb kohe ja põhjalikult pesta seebi ja veega. Limaskestadele sattudes peske kohe ja põhjalikult veega.

JEVTANA-t tohib valmistada ja manustada ainult selline meditsiiniperonal, kes on saanud koolituse tsütotoksiliste ainete käsitlemiseks. Rase tervishoiutöötaja ei tohi seda käsitleda.

Alati lahjendage infusioonilahuse kontsentraat kaasasoleva lahusti kogu sisuga enne infusioonilahusesse lisamist.

Valmistamise etapid

Enne segamist ja lahjendamist lugege KOGU seda lõiku tähelepanelikult. Enne manustamist peab JEVTANA’t KAKS korda lahjendada. Järgige alljärgnevaid valmistamisjuhiseid.

Märkus: JEVTANA 60 mg/1,5 ml kontsentraadi viaal (täitemaht: 73,2 mg kabasitakseeli/1,83 ml) ja lahusti viaal (täitemaht: 5,67 ml) sisaldavad ületäidet, et kompenseerida vedelikukadu valmistamisel. See ületäide tagab, et pärast lahjendamist kaasasoleva lahusti viaali KOGU sisuga sisaldab lahus kabasitakseeli 10 mg/ml.

Infusioonilahus tuleb valmistada aseptiliselt järgneva kaheastmelise lahjendusprotsessi käigus.

1. Aste: infusioonilahuse kontsentraadi esmane lahjendamine kaasasoleva lahustiga.

Aste 1.1

Kontrollige kontsentraadi viaali ja kaasasolevat lahustit. Kontsentraadilahus peab olema läbipaistev.

Kontsentraadi viaal

 

Lahusti viaal

(60 mg-1,5 ml)

 

 

 

 

 

Aste 1.2

Kasutades nõelaga süstalt, tõmmake aseptiliselt kogu kaasasolev lahusti süstlasse, viaali veidi kallutades.

Lahusti viaal

Aste 1.3

Süstige kogu sisu kontsentraadi viaali.

Vältimaks vahu teket lahusti süstimise ajal nii palju kui võimalik, suunake nõel kontsentraadi viaali siseseina vastu ja süstige aeglaselt.

Lahjendamise järgselt sisaldab lahus kabasitakseeli 10 mg/ml.

Kontsentraadi-

 

Lahusti viaal

lahusti segu

 

 

 

10 mg/ml

 

 

 

 

 

Aste 1.4

Eemaldage süstal koos nõelaga ja segage viaali õrnalt käes korduvalt üles-alla pöörates kuni lahus on selge ja homogeenne. Selleks võib kuluda ligikaudu 45 sekundit.

Aste 1.5

Laske sel lahusel seista ligikaudu 5 minutit ning kontrollige seejärel, et lahus on homogeenne ja selge.

Vahu püsimine sellel ajaperioodil on normaalne.

Kontsentraadi- lahusti segu 10 mg/ml

Kontsentraadi- lahusti segu 10 mg/ml

Saadud kontsentraadi-lahusti segu sisaldab kabasitakseeli 10 mg/ml (vähemalt 6 ml väljutatavat mahtu). See tuleb otsekohe (1 tunni jooksul) lahjendada vastavalt juhistele, mida on kirjeldatud 2. astmes.

Nõutava annuse saamiseks võib vaja minna rohkem kui üks viaalitäis kontsentraadi-lahusti segu.

2. Aste: infusioonilahuse teine (lõplik) lahjendamine

Aste 2.1

Tõmmake aseptiliselt nõutav kogus kontsentraadi-lahuse segu (kabasitakseel 10 mg/ml) gradueeritud süstlasse, millele on

kinnitatud nõel. Näiteks, kui JEVTANA annus on 45 mg, on vaja 4,5 ml kontsentraadi-lahusti segu, mis on valmistatud 1. astmes.

Vahu tõttu, mis võib püsida selle viaali seintel 1. astmes kirjeldatud lahuse valmistamise järgselt, on eelistatav lahuse väljutamisel suunata süstlanõel selle keskele.

Kontsentraadi- lahusti segu 10 mg/ml

Aste 2.2

Süstige süstlas olev kogus PVC-vabas mahutis olevasse 5% glükoosi või 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidi infusioonilahusesse. Infusioonilahuse kontsentratsioon peab olema vahemikus 0,10 mg/ml kuni 0,26 mg/ml.

Vajalik kogus

 

5% glükoosi või

kontsentraadi-

 

9 mg/ml (0,9%)

lahusti segu

 

naatriumkloriidi

 

 

infusioonilahus

 

Aste 2.3

Eemaldage süstal ja segage infusioonikoti või pudeli sisu seda käes raputades.

Aste 2.4

Sarnaselt kõikide parenteraalselt manustatavate ravimitega tuleb valmis infusioonilahust enne kasutamist visuaalselt kontrollida. Infusioonilahus on üleküllastunud, mistõttu see võib aja jooksul kristalliseeruda. Sellisel juhul ei tohi lahust kasutada ja see tuleb hävitada.

Infusioonilahus tuleb kohe ära kasutada. Teatud tingimuste korral, mis on nimetatud lõigus „Säilitamistingimused ja erihoiatused säilitamiseks“, võib kasutusaeg pikem olla.

Kõiki parenteraalsete ravimite infusioonilahuseid tuleb enne manustamist visuaalselt kontrollida.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

Manustamisviis

JEVTANA’t manustatakse infusioonina, mille kestus on 1 tund.

Manustamiseks soovitatakse infusioonisüsteemisisest filtrit ava nominaalse läbimõõduga 0,22 mikromeetrit (nimetatakse ka 0,2 mikromeetrit).

Infusioonilahuse valmistamisel ja manustamisel ei tohi kasutada PVC-st infusioonimahuteid või polüuretaanist infusioonikomplekte.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu