Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kivexa (abacavir / lamivudine) – Pakendi märgistus - J05AR02

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusKivexa
ATC koodJ05AR02
Toimeaineabacavir / lamivudine
TootjaViiV Healthcare UK Limited 

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

BLISTERPAKENDI VÄLISPAKEND

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Kivexa 600 mg/300 mg õhukese polümeerikattega tabletid abakaviir/lamivudiin

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Kaetud tablett sisaldab 600 mg abakaviiri (abakaviirsulfaadina) ja 300 mg lamivudiini

3.ABIAINED

Sisaldab päikeseloojangukollast (E110), lisainformatsioon vt pakendi infoleht

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 õhukese polümeerikattega tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

Suukaudne

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Eemaldage pakendist infokaart, mis sisaldab tähtsat ohutusalast teavet

HOIATUS! Ülitundlikkusreaktsioonile viitavate sümptomite ilmnemisel kontakteeruge OTSEKOHE oma arstiga

„Rebi siit“

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

ViiV Healthcare UK Limited 980 Great West Road Brentford

Middlesex

TW8 9GS Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/04/298/002

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

kivexa

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Läbipaistvasse plastikmaterjali pakitud 90 tableti (kolm 30 kaetud tabletiga pakendit) välisetikett (Blue Box’iga)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Kivexa 600 mg/300 mg õhukese polümeerikattega tabletid abakaviir/lamivudiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Kaetud tablett sisaldab 600 mg abakaviiri (abakaviirsulfaadina) ja 300 mg lamivudiini

3. ABIAINED

Sisaldab päikeseloojangukollast (E110), lisainformatsioon vt pakendi infoleht

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Multipakend sisaldab 90 kaetud tabletti (kolm pakendit 30 tabletiga)

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

HOIATUS! Ülitundlikkusreaktsioonile viitavate sümptomite ilmnemisel kontakteeruge OTSEKOHE oma arstiga

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

ViiV Healthcare UK Limited 980 Great West Road Brentford

Middlesex

TW8 9GS Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/04/298/003

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

kivexa

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

90 tabletti (kolme 30 kaetud tabletiga pakendit) sisaldavad multipakendid – ilma blue box’ita – BLISTERPAKENDI VÄLISPAKEND

30 TABLETTI

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Kivexa 600 mg/300 mg õhukese polümeerikattega tabletid abakaviir/lamivudiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Kaetud tablett sisaldab 600 mg abakaviiri (abakaviirsulfaadina) ja 300 mg lamivudiini

3. ABIAINED

Sisaldab päikeseloojangukollast (E110), lisainformatsioon vt pakendi infoleht

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 kaetud tabletti

Multipakendi komponent, ei müüda eraldi

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Eemaldage pakendist infokaart, mis sisaldab tähtsat ohutusalast teavet

HOIATUS! Ülitundlikkusreaktsioonile viitavate sümptomite ilmnemisel kontakteeruge OTSEKOHE oma arstiga

„Rebi siit“

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

ViiV Healthcare UK Limited 980 Great West Road Brentford

Middlesex

TW8 9GS Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Kivexa 600 mg/300 mg tabletid abakaviir/lamivudiin

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

ViiV Healthcare UK Limited

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4.PARTII NUBER

Partii nr:

5.MUU

KIVEXA TABLETTIDE INFOKAART

POOL 1

TÄHTIS - INFOKAART

Kivexa (abakaviir / lamivudiin) tabletid

Seda kaarti tuleb endaga kogu aeg kaasas kanda

Kuna Kivexa sisaldab abakaviiri, võib mõnedel Kivexa’t kasutavatel patsientidel tekkida ülitundlikkusreaktsioon (raskekujuline allergiline reaktsioon), mis võib olla eluohtlik, kui ravi Kivexa’ga jätkatakse. VÕTKE OTSEKOHE ÜHENDUST OMA ARSTIGA, et küsida nõu

Kivexa-ravi katkestamise kohta juhul, kui:

1)teil tekib nahalööve VÕI

2)teil tekib üks või enam sümptomit vähemalt KAHEST järgnevast grupist

-palavik

-hingeldus, kurguvalu või köha

-iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus või kõhuvalu

-tugev väsimus, valud või üldine halb enesetunne

Kui te olete Kivexa-ravi katkestanud selle reaktsiooni tõttu, EI TOHI TE ENAM KUNAGI KASUTADA Kivexa’t ega ühtegi teist abakaviiri sisaldavat ravimit (nt Ziagen, Triumeq või Trizivir), kuna tundide jooksul võib tekkida eluohtlik vererõhu langus või surm.

(vt pöördel)

POOL 2

Kontakteeruge otsekohe oma arstiga, kui te arvate, et teil on tekkinud ülitundlikkusreaktsioon Kivexa suhtes. Märkige siia oma arsti kontaktandmed:

Doktor: .......................………………

Tel: ...................……………………………….

Kui te ei saa oma arstiga ühendust, pöörduge kohe lähimasse haiglasse.

Lisaküsimuste tekkimisel Kivexa kohta kontakteeruge [siia tuleb märkida kohaliku esinduse nimi ja telefoninumber]

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu