Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Levemir (insulin detemir) – Pakendi märgistus - A10AE05

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusLevemir
ATC koodA10AE05
Toimeaineinsulin detemir
TootjaNovo Nordisk A/S

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND (KOLBAMPULL. Penfill)

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Levemir 100 ühikut/ml

Süstelahus kolbampullis

Insulinum detemirum

2.TOIMEAINE SISALDUS

1 ml lahust sisaldab 100 ühikut detemirinsuliini (vastab 14,2 mg-le). Üks kolbampull sisaldab 3 ml, mis vastab 300 ühikule;

3.ABIAINED

glütserooli, fenooli, metakresooli, tsinkatsetaati, dinaatriumfosfaatdihüdraati, naatriumkloriidi, vesinikkloriidhapet/naatriumhüdroksiidi pH reguleerimiseks ja süstevett.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus kolbampullis. Penfill.

1 x 3 ml kolbampull

5 x 3 ml kolbampulli

10 x 3 ml kolbampulli

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanne.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Kasutada ainult selget värvitut vesilahust.

Kasutamiseks ainult ühele isikule.

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

Kasutamise ajal: kasutada ära 6 nädala jooksul.

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Enne avamist: hoida külmkapis (2 °C…8 °C).

Kasutamise ajal: mitte hoida külmkapis. Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Mitte lasta külmuda.

Hoida kolbampull välispakendis valguse eest kaitstult.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI

HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

Pärast iga süstimist visake nõel ära.

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Taani

12.MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/04/278/001 1 kolbampull x 3 ml

EU/1/04/278/002 5 kolbampulli x 3 ml

EU/1/04/278/003 10 kolbampulli x 3 ml

13.PARTII NUMBER

Partii nr

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15.KASUTUSJUHEND

16.INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Levemir Penfill

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

ETIKETT (KOLBAMPULL. Penfill)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Levemir 100 ühikut/ml Süstelahus

Insulinum detemirum s.c.

2.MANUSTAMISVIIS

Penfill

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

3 ml

6.MUU

Novo Nordisk A/S

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND (PEN-SÜSTEL. FlexPen)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Levemir 100 ühikut/ml

Süstelahus pen-süstlis

Insulinum detemirum

2. TOIMEAINE SISALDUS

1 ml lahust sisaldab 100 ühikut detemirinsuliini (vastab 14,2 mg-le). Üks pen-süstel sisaldab 3 ml, mis vastab 300 ühikule;

3. ABIAINED

glütserooli, fenooli, metakresooli, tsinkatsetaati, dinaatriumfosfaatdihüdraati, naatriumkloriidi, vesinikkloriidhapet/naatriumhüdroksiidi pH reguleerimiseks ja süstevett.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus pen-süstlis. FlexPen.

1 x 3 ml pen-süstel

5 x 3 ml pen-süstlit

10 x 3 ml pen-süstlit

1 x 3 ml pen-süstlit + 7 nõela NovoFine 1 x 3 ml pen-süstlit + 7 nõela NovoTwist

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Nõelad ei kuulu pakendisse.

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Kasutada ainult selget värvitut vesilahust. Kasutamiseks ainult ühele isikule.

Ette nähtud kasutamiseks kuni 8 mm ühekordsete nõeltega NovoFine või NovoTwist.

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

Kasutamise ajal: kasutada ära 6 nädala jooksul.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Enne avamist: hoida külmkapis (2 °C…8 °C).

Kasutamise ajal: Hoida temperatuuril kuni 30 °C. Võib hoida külmkapis (2 °C…8 °C). Mitte lasta külmuda.

Hoida suletud otsikuga valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI

HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

Pärast iga süstimist visake nõel ära.

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Taani

12. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/04/278/004 1 pen-süstel x 3 ml

EU/1/04/278/005 5 pen-süstlit x 3 ml

EU/1/04/278/006 10 pen-süstlit x 3 ml

EU/1/04/278/010 1 pen-süstel x 3 ml ja 7 nõela NovoFine

EU/1/04/278/011 1 pen-süstel x 3 ml ja 7 nõela NovoTwist

13. PARTII NUMBER

Partii nr

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Levemir FlexPen

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

ETIKETT (PEN-SÜSTEL. FlexPen)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Levemir 100 ühikut/ml Süstelahus

Insulinum detemirum s.c.

2. MANUSTAMISVIIS

FlexPen

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

3 ml

6. MUU

Novo Nordisk A/S

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND (PEN-SÜSTEL. InnoLet)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Levemir 100 ühikut/ml

Süstelahus pen-süstlis

Insulinum detemirum

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml lahust sisaldab 100 ühikut detemirinsuliini (vastab 14,2 mg-le). Üks pen-süstel sisaldab 3 ml, mis vastab 300 ühikule;

3. ABIAINED

glütserooli, fenooli, metakresooli, tsinkatsetaati, dinaatriumfosfaatdihüdraati, naatriumkloriidi, vesinikkloriidhapet/naatriumhüdroksiidi pH reguleerimiseks ja süstevett.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus pen-süstlis. InnoLet.

1 x 3 ml pen-süstel

5 x 3 ml pen-süstlit

10 x 3 ml pen-süstlit

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Nõelad ei kuulu komplekti.

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Kasutada ainult selget värvitut vesilahust. Kasutamiseks ainult ühele isikule.

Ette nähtud kasutamiseks kuni 8 mm ühekordsete nõeltega NovoFine või NovoTwist.

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

Pärast esmast avamist: kasutada ära 6 nädala jooksul.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Enne avamist: hoida külmkapis (2 °C…8 °C).

Kasutamise ajal: mitte hoida külmkapis. Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Mitte lasta külmuda.

Hoida suletud otsikuga valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI

HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

Pärast iga süstimist visake nõel ära.

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Taani

12. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/04/278/007 1 pen-süstel x 3 ml

EU/1/04/278/008 5 pen-süstlit x 3 ml

EU/1/04/278/009 10 pen-süstlit x 3 ml

13. PARTII NUMBER

Partii nr

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Levemir InnoLet

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

ETIKETT (PEN-SÜSTEL. InnoLet)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Levemir 100 ühikut/ml Süstelahus

Insulinum detemirum s.c.

2. MANUSTAMISVIIS

InnoLet

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot:

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

3 ml

6. MUU

Novo Nordisk A/S

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND (PEN-SÜSTEL. FlexTouch)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Levemir 100 ühikut/ml

Süstelahus pen-süstlis

Insulinum detemirum

2. TOIMEAINE SISALDUS

1 ml lahust sisaldab 100 ühikut detemirinsuliini (vastab 14,2 mg-le). Üks pen-süstel sisaldab 3 ml, mis vastab 300 ühikule;

3. ABIAINED

glütserooli, fenooli, metakresooli, tsinkatsetaati, dinaatriumfosfaatdihüdraati, naatriumkloriidi, vesinikkloriidhapet/naatriumhüdroksiidi pH reguleerimiseks ja süstevett.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus pen-süstlis. FlexTouch.

1 x 3 ml pen-süstel

5 x 3 ml pen-süstlit

2 x (5 x 3 ml)pen-süstlit

1 x 3 ml pen-süstlit + 7 nõela NovoFine 1 x 3 ml pen-süstlit + 7 nõela NovoTwist

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Nõelad ei kuulu pakendisse.

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Kasutada ainult selget värvitut vesilahust. Kasutamiseks ainult ühele isikule.

Ette nähtud kasutamiseks kuni 8 mm ühekordsete nõeltega NovoFine või NovoTwist.

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

Kasutamise ajal: pärast esmast avamist: kasutada ära 6 nädala jooksul.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Enne avamist: hoida külmkapis (2 °C…8 °C).

Kasutamise ajal: Hoida temperatuuril kuni 30 °C. Võib hoida külmkapis (2 °C…8 °C). Mitte lasta külmuda.

Hoida suletud otsikuga valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI

HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

Pärast iga süstimist visake nõel ära.

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Taani

12. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/04/278/012

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pen-süstel x 3 ml

EU/1/04/278/013

pen-süstlit x

3 ml

 

 

 

 

EU/1/04/278/014

pen-süstlit x

3 ml.

 

 

 

 

See on osa 10 pen-süstlist koosnevast mitmikpakendist ega ole

müügiks üksikute pen-süstlitena.

 

 

 

 

 

EU/1/04/278/015

1 pen-süstel x 3 ml ja 7 NovoFine nõela

 

EU/1/04/278/016

1 pen-süstel 3 ml ja 7 NovoTwist nõela

 

 

13. PARTII NUMBER

Partii nr

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Levemir FlexTouch

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

MITMIKPAKENDI VÄLISÜMBRISE ETIKETT (FlexTouch)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Levemir 100 ühikut/ml Süstelahus

Insulinum detemirum s.c.

2. TOIMEAINE SISALDUS

1 ml lahust sisaldab 100 ühikut detemirinsuliini (vastab 14,2 mg-le). Üks pen-süstel sisaldab 3 ml, mis vastab 300 ühikule;

3. ABIAINED

glütserooli, fenooli, metakresooli, tsinkatsetaati, dinaatriumfosfaatdihüdraati, naatriumkloriidi, vesinikkloriidhapet/ naatriumhüdroksiidi pH reguleerimiseks ja süstevett.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus pen-süstlis. FlexTouch.

2 x (5 x 3 ml). See on osa 10 pen-süstlist koosnevast mitmikpakendist ega ole müügiks üksikute pen- süstlitena.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Nõelad ei kuulu pakendisse.

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Kasutada ainult selget värvitut vesilahust. Kasutamiseks ainult ühele isikule.

Ette nähtud kasutamiseks kuni 8 mm ühekordsete nõeltega NovoFine või NovoTwist.

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

Kasutamise ajal: kasutada ära 6 nädala jooksul.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Enne avamist: hoida külmkapis (2 °C…8 °C).

Kasutamise ajal: Hoida temperatuuril kuni 30 °C. Võib hoida külmkapis (2 °C…8 °C). Mitte lasta külmuda.

Hoida suletud otsikuga valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI

HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

Pärast iga süstimist visake nõel ära.

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Taani

12. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/04/278/014

13. PARTII NUMBER

Partii nr

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Levemir FlexTouch

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

ETIKETT (PEN-SÜSTEL. FlexTouch)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Levemir 100 ühikut/ml Süstelahus

Insulinum detemirum s.c.

2. MANUSTAMISVIIS

FlexTouch

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

3 ml

6. MUU

Novo Nordisk A/S

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu