Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Levetiracetam Accord (levetiracetam) - N03AX14

Updated on site: 08-Oct-2017

Ravimi nimetusLevetiracetam Accord
ATC koodN03AX14
Toimeainelevetiracetam
TootjaAccord Healthcare Ltd  

Levetiracetam Accord

levetiratsetaam

See on ravimi Levetiracetam Accord Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas inimravimite komitee hindas ravimit ja otsustas toetada müügiloa andmist; samuti esitatakse komitee soovitused, kuidas ravimit kasutada.

Mis on Levetiracetam Accord?

Levetiracetam Accord on ravim, mis sisaldab toimeainena levetiratsetaami. Ravimit turustatakse tablettidena (250 mg, 500 mg, 750 mg ja 1000 mg).

Levetiracetam Accord on geneeriline ravim. See tähendab, et Levetiracetam Accord on sarnane võrdlusravimiga Keppra, millel juba on Euroopa Liidus müügiluba. Lisateave geneeriliste ravimite kohta on teabedokumendis siin.

Milleks Levetiracetam Accordi kasutatakse?

Levetiracetam Accordi tohib kasutada ainsa ravimina vähemalt 16-aastastel epilepsia esmadiagnoosiga patsientidel, et ravida sekundaarse generalisatsiooniga või sekundaarse generalisatsioonita partsiaalseid episoode. See on epilepsia vorm, kus aju ühe poolkera elektriline liigtalitlus tekitab selliseid sümptomeid nagu ühe kehapoole järsud tõmblused, kuulmis-, haistmis- või nägemishäired, tuimus või äkiline hirmutunne. Sekundaarse generalisatsiooni korral levib liigtalitlus edasi kogu ajule.

Levetiracetam Accordi tohib kasutada ka teiste epilepsiaravimite lisaravimina, et ravida järgmisi haigusseisundeid:

sekundaarse generalisatsiooniga või sekundaarse generalisatsioonita partsiaalsed episoodid vähemalt 1-kuulistel patsientidel;

müokloonilised episoodid (lühiajalised šokitaolised lihaste või lihaserühmade tõmblused) vähemalt 12-aastastel patsientidel, kellel on noorukiea müoklooniline epilepsia;

primaarsed generaliseerunud toonilised-kloonilised episoodid (rasked epilepsiaepisoodid, millega kaasneb ka teadvusekaotus) vähemalt 12-aastastel patsientidel, kellel on idiopaatiline generaliseerunud epilepsia (epilepsia liik, mille tekkepõhjust peetakse geneetiliseks).

Levetiracetam Accord on retseptiravim.

Kuidas Levetiracetam Accordi kasutatakse?

Levetiracetam Accordi kasutamisel ainsa ravimina on algannus 250 mg kaks korda ööpäevas; seda suurendatakse kahe nädala pärast 500 mg-ni kaks korda ööpäevas. Olenevalt patsiendi ravivastusest tohib annust 2-nädalase intervalliga suurendada kuni maksimaalse annuseni 1500 mg kaks korda ööpäevas.

Levetiracetam Accordi lisamisel teisele epilepsiaravimile vähemalt 12-aastastel patsientidel kehamassiga üle 50 kg on algannus 500 mg kaks korda ööpäevas. Ööpäevast annust tohib suurendada 1500 mg-ni kaks korda ööpäevas. Alla 50 kg kehamassiga patsientide soovitatav annus oleneb kehamassist. Neelamisraskustega patsientidele tuleb anda levetiratsetaami sisaldavat lahust.

Väiksemaid annuseid kasutatakse neeruprobleemidega patsientidel (näiteks eakatel). Levetiracetam Accordi tabletid neelatakse koos vedelikuga.

Kuidas Levetiracetam Accord toimib?

Levetiracetam Accordi toimeaine levetiratsetaam on epilepsiaravim. Epilepsiat põhjustab aju elektriline liigtalitlus. Levetiratsetaami täpne toimemehhanism ei ole teada, kuid ravim seondub sünapsipõiekeste valguga 2A, mis osaleb närvirakkudest keemiliste virgatsainete vabastamisel. See aitab Levetiracetam Accordil stabiliseerida aju elektrilist talitlust ning ennetada krampe.

Kuidas Levetiracetam Accordi uuriti?

Et Levetiracetam Accord on geneeriline ravim, piirdusid patsiendiuuringud katsetega, milles näidati Levetiracetam Accordi bioekvivalentsust võrdlusravimiga Keppra. Kaks ravimit on bioekvivalentsed, kui mõlemad ravimid tekitavad organismis sama toimeainesisalduse.

Milles seisneb Levetiracetam Accordi kasulikkus ja mis riskid ravimiga kaasnevad?

Et Levetiracetam Accord on geneeriline ravim ja võrdlusravimiga bioekvivalentne, peetakse tema kasulikkust ja riske samadeks mis võrdlusravimil.

Miks Levetiracetam Accord heaks kiideti?

Inimravimite komitee järeldas, et vastavalt Euroopa Liidu nõuetele on tõendatud ravimi Levetiracetam Accord võrdväärne kvaliteet ja bioekvivalentsus ravimiga Keppra. Seetõttu arvas inimravimite komitee, et nagu ka Keppra korral, ületab Levetiracetam Accordi kasulikkus sellega kaasnevad riskid. Komitee soovitas anda ravimi müügiloa.

Mis meetmed võetakse, et tagada Levetiracetam Accordi ohutu ja efektiivne kasutamine?

Levetiracetam Accordi ohutu ja efektiivse kasutamise soovitused ja ettevaatusmeetmed tervishoiutöötajatele ja patsientidele on lisatud ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele.

Muu teave Levetiracetam Accordi kohta

Euroopa Komisjon andis Levetiracetam Accordi müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidus, 3. oktoobril 2011.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Levetiracetam Accordi kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Kui vajate Levetiracetam Accordiga toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa) või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst võrdlusravimi kohta on samuti Euroopa Ravimiameti veebilehel.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 06-2016.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu